Skip to main content

Full text of "Google"

See other formats

■ 
G 
j»- $> jc *i ju y u 


^^^HB^^^H 


hUjgyij3y.Jtt.TH 


Ht^^^H 


J^^^^JTL^j^ 


G 


iAapu iaJ^ : JtjJu 


L 


T * * \ *^« -j^^VI SwJaH 


E 


■ 
■ ^j$flJf 1J&0 <U)<Ad<) J 5 V! J^J! 

U ?"J»-^."4oir^wL-1 

^ JVH J^H J*'3*'- r 

1 Jl^i*- <alaja &1^ <V.j~' M^'j*^ 1 ' — ^ 

t ♦ ,J^-a^>- L**>l ^j_jjJJLff ^j^jliJI ,j£ SaJ -i 

ft J»-a>>- 4/^P (,5JJ JyOjJ! -0 

!Oj^*jVI ja^T v _a<i^'! :2l£s*J! Jj>-aj>- oL^x*- 

T^ ^*^*J - ^ 

f» OjsJI go Li ^ij 4*«jLiVI ^s*JI 4JLkC — t 

rr kii'3 tr* 1 ' J^**? ^y i* i*^ J-* 3 ^' : J^s^r t^ a^JiioJ! j^ssjiyiiai^ k_***ii«ji — f 

i • isjj&ojl Jj^-a^- Oao ^jyJ jo«aJb ,gL*aflS f^j-i — £ 

o£ J*"3*" ^k^stJ' OMwiaaJ ^ ftjCstAM -o 

oA ,J»-aj>- ,^9 uL^ plijl 4*0*5^ 2Lc&l -1 

i^l ^glc k j r JLxJf 3? tJJ*- aj ajjj jV! ki4iUCob < J*-$*- ki*w gtitJ ^« jcliJ! - SearchWiki *~a\s>- -Y 

If 0»5eJI god) (J* *^g2> ,j£ j*&- 3I io^JU* ^1 jjj j$3 ^^OVI ^XJjJI j*c Olfe^o j^glc J-a^-l :Jj>-^>- Olg*^o 4oJ*- -A 

"U ^4> 

YV £4*24* (_5l Ja^- .a^aJ! ,>oM« /j*j (V> »AA>Li : <a^sJ! ( >c OkStJ! 4oJ^- — ^ 

AV jV! Jjo j**- C^S^ij jJ :^jL?-VI jiLaoJ!^ CrftJ! 2UJ3--1 • 

W f$*ooA t_£l (J*^ - aJJ^aJI ^k>(ooa pMsI /j*jM« j^j ry> JJtsLZi :ajJ*aM C^po 5*Jc> — 1 1 

1 1 \ 03,p-V! 4JJo UiSjbollOli^JujJf ^j^eJI IsJ^-IV 

UA OJj^VI t _ s Ic ^plaJI Ole^oj** ^ jbo! : Jj>-^>- Olc^-ojste ^ Oj>tJ! 4oJ3- -If 

in c^j&y\ ^^ ^<^ £s&£ yS^'-<~<&\ j£ j^sJi 2uj^-u 

)£o OJ^iV! t _ s lc ObtiLoJLt ^ojo j*Si :ObtiUiJI j£ OkStJf 2uj3- -1o 

IoA OJ^Vf ^ 4JI*J' jL*-^J^ejw_,*f1:iJ>*JI jL>-Vl^9 0jivJ! SLoJ^-U 

1*IA ^k^J ,J*> 3**Jbdl l y_^*y\ Oljbti! :Jj>-^>- ^(^g*-!*)! Oj*JI 4ca> — 1Y 

1Y1 IgJICib 3j^**JI OliMcVI ^ ^jtfusAlo k^su i^stc :Jl»-^>- eJ£l£-1A 

VIA J*"3^" * 5 >^-* 1 (.gJ^ 037^"^' **£ 0»^ ^i^ 1 t-9/J ijl*-^ OliMc! ^ ^s«JI 2uj3- -1^ 

TT- eJ^-l^ Sla^p. ^Ic kilt j^m <Uc Cjvj U Jf : J^*- Js3f_p- t _ s 9ki**s | vJI 2uj3- -V* 

VVA OJjaJV! 4£*£ j^glc SAel^J! 4e^»*>a-oJf l^LsyioJ! Jj>-^>- 4£^«i^o ^ j^ssJI 4ct^- — T \ 

VV"\ OJ^Vf ^s(5*J UJjvJ^Vl^jJ'V! JJjJI :OJj^V' ^'3^ J^3^- J-Ji^k^tJ' 2LoJi>-VV 

W1 ^j^l 03^.3 $$vf^ 03^ J*"3*" i»s* u«s«l • ij*"^ i»s* (i^^^O ts*3 -a " ki^^J' 4oJ3- -VV 

til e^**a£ ^JjLjj JJ^i ^£ ki4JLaJ OkSeJI guUi :S^**aa!l ,JjL>yi^*£ Jj>^.»- ^ O^stJI 4ct^- — XI 

To- ^k^i (j*J ObUJ! ei^xxioj 2ujJ&) ^y^ol^i :Jj>-^>- ^y^ol^i ^ OkSsJI 2Ut^- -To 

VoV ^-°-^?. £&~ey<i TV (^g^UJ! ,^9 <Uc C*?tJ C^ U j^gk t_9yu :l$ 0-«i ,^1 j^SeJI OLicc J^* 1 1^ k^eJI 4oJ3- -TY 

,^9 jV! <ule J-aso t _g*i?LoJ! ^g9 MjaJ? <Uc C»stJ C^ lc ijl^-a^- C*su £>yi <*« J^Lclt 4*Ti Jj_jlp -TA 

TYC jlai 

TV l$&3' V O-^o! ts* > ' l*J«y ^*J (.S^ J^TS^r t»s* k^*s«' •f&*"j** > " j^sJI 4o^x>- — T^ 

T^ \ O^J'Lj 4JL? oli tSj*' p ^' ^-^4^ O**^ J^TS^T £^3 '^i^* 1 tS' t-^'l 'J^S^f ^-^lix* ~?' 

X\T SJ^-I^ SJ^U JMi- ^o cJjjJ 4LaaoJI Oli^JuiJIa ^sl^aJ! J^(Wlj :jJ^j J*"5*" - ^ 

f»Y i^liCo ^51 ,j* lg*lc ^11? la 4l.hAoJ( kiUsl^o Jaa»-! :Jl»-a^>- OM*j»io 4cc\»- — TT 

fl 1 dj^il^- Oleic ^gj Jaoi k^»ss*j <CJO^ ( j^so ^^5w> : oa.;.C,.o Jj>-a^>- -TT 

TT- SiaLitoJI^LoJI^gSlji^JLsiVl jli^lOVJ^c^glfit-Sjx^f 4oJ^-f£ 

TTf f^W! OLwl^- ^J*y qa Ol^be* e^a^a)^ Oa^alb JJbLi :4JbtoJI 4*aJU&M Jj>-a^>- SL£ -To 

TTo J^aj* |S>!t\jiti»jb 2L*jLoJI AoAp^ ^c C*svJ >_«*$' -fl 

VTA fl^VI ,-S i£$& (JiCiJI ,-9 K',"'-,' l1*>j*JI gdLfllc : pay ,b>a^>- geiLalo — 1 

VT» U^J^' ***"3 i^ 5 ^jb?w ^gia^XJ! tXj^j 4cJ3- ,_pa9i \ l Js-^s- >Xiy —X 

rrr «; s^si sj&yy ^s** ai ,jfli ^v iJi 3*^-y :^siaxjia j^a^uii 4^>-y 4oj^- — r 

ffo 4JLJL9 OlcLi JM»- iO»- p M*£ j^glc Jl*a>l : o*'' i J35' s ' J^?"^ £*^ ~^ 

VTA ^gJa^jOVI J^-J! Jbto^gSj^jJ! jlsTkiUjtiaj Ja^o : Js*-^ ^ jMeVI ^Jj&*> fw^ji -o 

VT\ kitJaAc 51 C4x9a^i /^o fUj' :^*w»ol Jj^a,^- -1 

f£ \ j**>**"J' ^j3^" 4JibtoJI £wli^ :^ai Jj>-a^>- -Y 

TIT OJj*iV! JM*- ,j* ^jjj^-V! £c IgJilia. Ol^i«*JI j^iil ijl^-a^- OtA^^i -A Tit (jj^-V! (V) OL-jLoJ! ifJJLn^ ZJj*£^ fW^ 1 *^ •J*'5 J ?' &■$** ~^ 

Tf\ dj^il^- iJiUi JM^- ^j« 2uijjy! SyOI qlLC.m,' ! :O^J Jj>-^>- - 1 ♦ 

ViY AjJ*- Mj ^j**«JI 4jj^- iJ^^ OlijiU - 1 1 

fo- 4Syw)JI Ji^ ^plaJLt Olc^*.sto :J^^>- Ole^oj** - \ X 

Vo \ j^aJ! ^swj fwJ***' J**^' gtolijJ! :L>l5wJ Jj>-^>- - If 

fof ^y_j»-V\ )^*s 4*J(Jaci^ OJ_^JVI l _glc j3-aH 4j"jlic :OJj*JVI l _ s ic ^l5yJ OLjJl -1£ 

Vol i^»i yiV \ jj£ *\jL}\$ Jj^*,;!! 2lUV! 3JL«j^JI lO^TkiLijJ^^- -1o 

foY j**jj 3J^».j iUaVI 2lJMj OL^-jj pliij :oi ^ji^Ci Jj>-^>- - 11 

VoA kiUIyi f-l^l qmZCJ ^jiaij Ol^il :^s!^*JI s-I^JboJ Jj^T ^Tj* - 1 Y 

VI • kiUl^o s-l^l J5*- *«'_} OULas*^ OM*bo :Jj>-^>- OMJbo -1A 

fit i_«llj'^j! i^UX* 0(3,3! ^>j^> '•^J S ^^ S T Ol^il -ku_^ - 1^ 

Til tUj^-jL> iwLw (oUI O0I3 j*>aJ( pia«*> \^rJ;S.;.„.) I iija* ^J^-^- — t • 

VII kiJj^«il»- 2LiLi J^*- ^0 pJj*JI e^jy i_flJ,.CL»i 1 ij^L Jj>^j>- — V 1 

VIA kib^-jl^- 2LiiLi pUI OjIj pL-*JI ,J*t5 I^IC** Jj>-^>- — XX 

VY« (^w Oij t5i ^ J4»»i ^9'3-oJt pLo i^^jLi J^-3*- -IT 

fYl !&<^y &&>** tS'^l kitioJboJ SlolSC^o 31w^»- ^jf :,J»-^>- Jal!^- |£>Ljj —ft 

fYf l$lc ^gic V ^giJI 2L<jLiyi gw'^' ^0 4£3*.sto : Jj>-^>- Obu^ loj*' -to 

fYi OJj*iVb JLaJl 03^ V*>" Ola**JaJ |BJttfcy»)l :jj**- ^Js*$s* -VI 

fYl OJ^iV' ^Jz Sj**.ioJI 4*cUj>VI aXlit! 'C^^ J^^T ~W 

fYY 2u»^at! kitfU)3i« f^lai :jJL& Js-^-fA 

fYA \yf\ ^^iclflXj kiU9yi jl^j ££ lOJyJ^T ^ JbO^s Jj>-^>- — t^ fY^ ,j**JU*JLt 4Jbw 0(3^(3 OL^Jbw :,j**-UoJLt Jj^f OUj*- — V* 

VA1 C-U95-0J 4JMcVI Ob-L*JI ,j* i^^as Silfli-jl^ J^lT^jiCso :Js>-$s>- ^OUMcVI SjfiJ 4cJ3- -H 

ur oj/ivi ^ic 4j^cvi c4^*»j iaki- : j*-^ j^ ^JMeVi j^ia^j! 2ujo- -rr 

fAi ^\j&\ JJCij dxi^.* 4L^j^ jL3-U (t>is :J^^>- ^0 ^sl^-oJI 4^gj 4oj^- — rr 

fAl ...Jj^?" <** b'bw 4j^jWI dL>i^ ,^c (jJcl :Jj>^j>- ^0 4jj*stM OL,«j^*JLI ^bwJI (jMeVI 4o^^- — f£ 

fAY \^sp$sp 0>ao ^^5w> ^ j$u kiUI^-o ££ :,J^-^>- j*5« ^j»toJ dxS^o ^JuJai t^juf —V& 

VM ^Jo-^OJi^-b 2u?beJI J*"5*- 4s*a«? Ij^p-^T-H 

ru ^jU^L v 1 *"^ J*"^*" • J*"3^" obtiu jUSi -ry 

f^O J^^>- qa f^c^J kibsli^c ,^9 (J^isto jl^l £s '.^janxkxJI Jj^f C*5w 4cJ3- -fA 

Y\\ i)Ju oaT^s^l&OlJbCc! : J^-ustoJI k^laJlfc ^gk Jj^>- OLj^ -H 

ill ( _b>^?tJ ^UcwjjJ! Ob^JaJI (^&b 4oJII 

ere paiai^ur 

£Vo , ,**Jf j^t*; <>*££ k_>JU? £ Jc?w jlTb! cSjbw J^*J 4ofu\^tL*)f al oLj3I Ija ^j if&& (^V j^j?« V 
[supertranslator@gmail.com] <UliAAO u^u LI ,^9 Ulk> O-^ UjJ£ ^T k^w«ib>- Sj^i pLJL*>b (OJ^VI Jbw ,^9 4Jiu eibJ ^51 J1a»-I V ,-*il ^0 p£Jk 
. \ 1"U |ob Ju* J»-5*- Jlifi^ ^gsol^i j* ^o! VI 1 1 "UY pie ^ OJ^iJ S^i ^ < 1 ^1 fie <J kavUJ! 4Jb-y>J! 
JlJCi; ifjLi\ ejjb j5Ja*J i.Sj^'3 t^' SeC ! *'*ji i°5i J^3 'cs*$i J^**? J*"^ f^**** 1 ' U15 <!jJb Lia i^**"3 

Lp'Lu\,>a 4**«xJI l^i'lj^Jai' ^JLc I3O* '^W U * J V '■*3 , » ^s^* 1 *^ V«£Jf a& ^L>! ^wli'l i! JA LaSs is** -0 - v***3 c^-J" -1 
(_pCij £>U"I .4Jbw> ul«a> ^gfc ul«J>JI jA j.* t _g«Jiudl 4aJcVI 3 ^OojiiVI L5 *OPtX»,*J LvoJiu ^^J! 4JUl$t! 
(Cl jjj; (jMcV! lg*3 ^ t5*"i 4flJUstoJ! Jj>^>- OLoJ^o 2L?bs)l Amcmi^ OliaJboJI ^gS ^j^^- aA L> JT j&*a 
^J| SJbaJaJla^ S^vyitaJI ajtUol! «Msl ^j.« ajaxHa, jjj*}) OwV&Li Lajl ^giil U.^ -OUaidl jJb ^ JjJ^ - j),^m 

OLaJbw (^glc J«a»-l O-^ <,J»-a^>- ,^9 lg*3 k^sol O-^ 5j« JIT . Jl»-a^>- \L*?o i)_pw> io!tXaeX*kiL C^so 4*lc£ ^JJ] 

(V.j~j tJSLLi L&Ajji ^g*)! oLaJbuJ! ^gJt Jo«?a.J! ^ ^acUJ ^^J! 4iL?uJ! 4oAaLoJ! j^>cJt ywJtki! O-cJbua ^y^- ^?l lJ! OjjS (kiltjJ .,J»-a,»- Ooo iJ^Sw ^gj 4ot\fl£*J! k^SfcJI k_»<*Jb»>l) ^#3^*0 i«>^C dJAfa (S^J^xJI 

*(©y '^* k^&j-jj ,j.ji ^i 4i)i fftLo (^^'3) 

((^gL.aiJ! £j£Jb Jj>-a^>- OUtX*- 4sir J^Lo? (j 1 i»j£c> O-^ <5j* J3V Jj>^>- ^jc bUT t_*jji (jl oy3 Lj^c 
yi! Ijjba iObw«aJ! lJVI^ UaXo bUTjirvl^ <A»-!a oLT^ cMjj pLa)! 1^*- »_*****" ^ <*■>! OJ^-a 0^3 
^gj 103J JIT Jj>-a^>- l&yCiJ j^git! OljJaisjJI V^'i' 0' ^i^** - ' Cp (^^ '^i 5 **"** 03^J ^^£ v_P. ''^^ vJ^ 
iJ**a£Jb 4JMcVI Jj>-a^>- gw'^a iJ^-a&Jb Jj>-ai>- Jj^j 4oJ3- Mio Jaljl (jl ^ £&\ C**£ .4akitoJ! LgiLt^- 
4ot\*- J^iJ' C**«jU • J^"^*" "W/i bj*^flj j^g*)! gwl^Jla OLtXatM eJJ&^-l ^1 (J^aiJb OjjJ Jj>-a^>- gwb'^ja 

Jj (j*iOI M*^ tS*"3 'iJ 5 ? - ^ ^l*^ ^^"i^^ ^J*" OJyiVI ^Jiiei** £its>! J! Jjjl C>-^ t _ s <jV ((Ji* - (ft* 

Ua i^ttf" ^gS ^jiJb bjtalol j! t _ s *wJ t _gXJf J^"^ OLj3- ^gfc La (^UT i^a^ste f«ia«J 3JL.« ,^9 LJLo O^^ 
^&l J3L0I ^gil t _ s &3 (1^^- eJ^- Sj£9 ^J 4ijl (^'^* 0' *to JbOJtt!^ .1&j*j*>jI ^1 t _ s *wj ^g*)! OLjjWI j^gfc 
<ti |Ojil obJOl ,j* '^j^ j "^ ' fft* 'OJj*iVI ,-§ j^seJ! 4o^\> (.5*3 't-s^'i^' i^** 3 ^' Ct*^^ J*'3^' cs* * 0t ^' 
Jl^-^ OUit^- j^gic i_9jxJ! ,j* obJCJI IA& ? !j9 f_^l (*J (kiUkX)^ •lSj*'^' J*'3 : f' ^1*^^ &■ iy^istx, Olj-J ,jc 0»asJ! ,^9 t _ s «*iSj J£ij Jj>-a^>- |OOstL<J U*a»- (Jof k^**^- (ki^so Zl^taf J^a^>- t _gle i_a^sCo J£i) OjJj 

.LjJLf ^0*L> _vJy Ji oA,>la 4o^JLvi ^j Jl*aJ ^fld .oloa-Uo 

oLCJt lOA-Lskiw 
S^lai i^->i k J i T5*' ^i'^ ^ a * Js'*** kJi^' (tflflll • 1 J5^ : >9 ^^ 138 oUJCM !A& j^lioj C**i (kilti ^^gJLc pLo 
Jjs-a^- ii_>l*J£JI IJA ,-9 (_5ja.?s*J! ( J^aaJ t aAa '<«^' .LaflJI .JaLila . l^uaaj Leg 4f»iJ! JA £Wjl> J 4 ^ - Sj>£»a2w> 
JaLiJa .i_n*JI sJ^JjiiV' ,—OiAjfcl«»o j.* v>*£" Lg%?o ,g*)l 4*JjJa*J! 0»5sJ! t_^JL>l J^U*; i_!^*> iO% il^StoJ' 
OLfia^ ^J Ja^ja^l 2LajCJ ^'a, £^i> ^0 iaIc JXiJ OLa^LioJ! ^J\ Jj>-a,»- j^so ^jSw> JM*- /j« Ja^sa^! 4Afl*T 
lAJtUol! ^JpIm ^c OwtJIa ,a*£> ( >£ OwvJIa ,L»-V( ^ 0*5sJ!a ^>f r%d Ow*JI 4<jiJ' Ji* lOlcaJUaJ! ^jx 4aa*c 

•6" 

iSi^XxLoJIa, 4oJL.2c.cJI J..>a^> OLo^> ,j.c juXUkx, OlJuJ Pwto a^9 .Lajj 4*aAVI 4j(c ^ aAa, .<_^Jli!l J*aal! LI 
v^jaJVI LS *Jk?tx*~e j.* 4aam oUs pjgj' OLjj> IgLo, .Oj*JI Ooy^Vf .-cJ^Ss*** 43Lf ^gj Lvicl OLassJI jAa, 
JIT .o_ydl OJ_j*iVI ^JcJtwjJ 0wV>wVc Jjlsla, OVbte jtXai' jj dgiaj^so jj^UJ 4~~.Jb <OLjj>s)I eJAa, .o_*xH 

.4cloJAla, 4JL0.C Jbw ^ 
obOllA&^jlajV! 

:4JL)I 0I3JVI otoCII IA& ^J Jot^*i 

.olijQI IJA ,-3 ( jga..tv'JI tjaj aAa l^a^yl —1 

.jbLJVI^ Ja^aaJI (J-^Le t«S*$ isjbSCJI IA& ^ 4a**aI_}JI ,jja,Ljdl (Ja^^Aa, lyj^-V! — f 

IJA |oLJl ,-§ Sijla^l 4*C_jfl)! OljflflJI (jJ^Uc ^51 (oliXJI IJA ^gS 4*Cjflt! (jJ^Lx)! Ja^J a^ba, iJjjjVf -V . . J U5C J ' I j,& j* pj—S JIT 4jLjj ^ iji* Ui Ulc L5 &a iS J*floJ! 

PDF i_aJLo ^o J*UJ! 4*fl*T J^*- Olla*-M« 
gaa<fl&c ^ Ljlali £t£u i^**> »4kii ^'ij lS* >— >UCM '^& ^ Si^J^-cJ! iajta J! 4Slf jlS i-kul^yj 4uJJL :Vai Security Warning The document is trying to connect to 
' V http://www.base.google.com/ 

If you trust the site, choose Allow. If you do not trust the site, choose Block. 

I I Remember my action for this site 

Help 
Allow Block .dj^*il»- (^glc i^>^oJ! Ooj*iVI £tfl*alc ^ Us LaJlJ' ^jJumi \L>*?- i-twl^l ^ei [Allow] jj ^Jji jail 
:PDFi_aio Sf IjS pLoi l£o!t\»sL*>! ^1 ^UssX«j ^g*)! jljjVI ,Ja*+) 6^3*? ^^ lo*s :LJIj 2 3 e %125 si a Find OtioJI ^*JI ^Uio (^gk ku u a JI ^Jai.Jkilti ,jfi JjJ*Tj iSJuLJ! Oea«at! ^1 ^^JJ jjJf !JA (^^k jfli! -1 .tUja.*jt> £bJUtt 4^J ^ j^e-JI ^■>UJ OtXeJI ,J [Enter] ^Lic (^JL: iwuaS fV l&J! l>>1& JJ1 Joy ^1 2bta«aJ! ^ 4ibsJ! o JJb ^9 ±*X3 j! 5A cXJL: 

^Uao £* [Ctrl] ^Uao ^glc -kuuaJ! £Jsu*o tCM'i q£ JjJ^Tj i2b«Lal! *£*»■ j**«a*l jjJ! Ijjb t _glc jfli! —I 

.tibj-jb> £t*Jibw 2b>^J (J ["] (jalUI 4oMc 

^Uao <vi [Ctrl] ^Uao t _ s Ic -kuuaJ! <**ls&"0 ikiUi ^c JoJ^fj iOuLaJ! *»s> j*«XjJ j_p! !JJb j^^le jfli! -0 

.kik^*ib> frolic 4^-^J ,^9 [+] JoljJ! 4oMc 

(j.,0 JoJod! ^'jij ^gJJ Ojjlsu?! iS_j*oM kiUi J^-3 .obXJI (Aft* ^ f l^iMJ !_j$£ 1£ ^0 _ ? iS'? yiVI Jj_oU«»>l Ji) 
oJA JM»- J»"3^- 4^^ l$^e jJbo Cols' ^JjM SJoJoJ! Olj^la^JU \£6 obO! I j»& ^J O^bJoOJ^ Ob)L?V! 

^j* ^£l ^gS JoJ^ j>$k£ &£ £0-03 VI fbl j*J iUo M9 ilj^- j^Ia^J! 4*>j~> ifjji j^gfc Jj>-^>- if yUS .SjAflJ! 

Jl»-^>- OLoJ^- 491T (J^Ljj LL^uua 5lcbi LUT «_^JJo (jl yCflj ^j* 03-^?* '^JJJJ^ .SjoJoJ! Jj>^j>- OLj^- 
^visalb ?Ol**«JI k^Ui" JM.> 53^0 03>i J ,,> 3^' ^V* 1 u»"i J^S <0'3»>«*> J$y£**> t-9a«k> uiVf ( j\fc jV .J^asxJb 
eJo J^s)! Olj^Jaitf i^ 3 *' oboCJI IA& ,ja S Jo J>^- Ol*J? j! Jw?l i^bu 4ijl 03*? '^j* 6 ' ts** 5* ^3^' Cy £y U .V 
^J ^\ J=«taijJf 491T (Jjo t5_p-VI jl) hy> Laij Jo^lj! ^ jji (^glc i_p-V Ci^ (J* J^"3^" ^T^ Igic jjJbu ,^1 
,j* jiTl ^L& 03^ 0' ^3^' ^'3 •'* *y* ^*? J- *" tj^ i_a93^J Ji Jajl^yi ,jiuo 0^ '^boOl !A& ^ Ig^-lji! 
"2LiliJ! 4**kJ!"3 "^Vl 4x*kJ!" lg*(wL Jo (2LJ! ^*ib 2bukJ! ^a-J jJ ikiUJJ^ (SJ^-I^J! 2U«,J! ,J J^l^ 4^ 

.4*J? JIT 3^.1^ _^i jTi jvi (Sj>-I j^gJ! [supertranslator@gmail.com] jl^-jdl ^J\ otoCJI IA& ^lc olaJbu 4j? JL>jIj >-***> ?"j»-^."2Loir^wU-i 

^T ij£ ^gjjo ^^kj pikww j£ Sjl*c t _ s & »j*^1 icKJ! e^X&a [Googol] 4oiT aJb [Google] ioJT J-<?i jl 

^byi pJUa-wJ! !A& 5 ((100000000000000000000000000 !J£&) jfl-j 2UUj lea^c 1 fftSj jc SjLc (j^ 

(Aft ^g^ila ("jijlT iiUiJ" ^Joj^VI OL*?bjJ! *Jlc {H /jjl aJba i"baj*<*> jjajJLo" <Uwi! i^olui jbwj! (>« aJb 
^& [Google] 4olT «(ij -"jUaJ ,j-*-»-" 5 Vj ir ^W ^-*/°" J* " J^'s OU?b^!" oLT ^ ^Ik-wJ! 

ij I ^fca J^a^>- Si'^i 2Lo.$c ^glc iswla 3JVi J^J J^'i^f' ^O* 1 <**o^W>5*<*>l t _ s *?by! jtlla«aoJ! dljJ i_ajj»o 
j.« |S^b^o J.J3 4>Uo bjJboo ^^50 OloalxoJb 4^JLoJ! i_^o_vJV! Jbu^ ^ ^Igi V £^£a, JjL& ^T j^lioj pais 
a^aJ ^'^i ^g9 Jl^-a^- 0->J^I (Jjuilba .OVbwJ! ^yfi ^ OloaJbwJ! /jfi (jaisvj ,jjaM OJ^VI ^tXasL** 

. sa. J T aJb jLLoJIa li^iius jLio i_iJ! i_~i tOuL? iJaJL 1 J AJb .A3 l^iw^^b O-ols L5 *" v^jiiV' obu^> jw\£ j! T • • A 

.^Lu UTjaJLo 

... JSaifl Jca£ f ij^a^-r 
|oljjisi«i! £*ij 2uyJI Ji^' (J* 3 *? i^^ .[Google] k^*» .^suJ SJ^-I^ 4<JjC 5*&.tJ j^gle JjbuV! ^gS o^xJI i_aJLi3-l 
iJL&a .LJlflJb f^^] pJtfK^-J j»-VI ,jiu!J!a <,j*xJb [,Jca£] ,o!jj*L*>! £*ij ^-Vl fc jiwJ! ^a 'fw^b [J^^f] 
a& <*?jVI OL<wJ! eJJb ^-i it_j*i*J! J^»-aJ! ^(^git!^ .Lca~i J^VI j^gfc 2uc^J! ejjba [J^3^] f>t*»t^*«J ,j.« Uiul 
l^lf a£> J^IaJI 2L?-b j* kJjSV! jaXJ Lojj .[Google] 2bjJboV! ioJLSlt j^ss-aM J|isJI J*- 0,5 ^ ^u^ ^ 
2U.I30 lalsj JjiVla (wVl ,-& [J^sf] OS^ <4**bJ! 4iyaxJ\ 4ajjkJb (^pbJI C^laJ lij Lo! .LJbltb [Jlai] 

.JbjJbejy) [Google] ^glc C*«i ^s l^»« J*-^>- 4S"jJi (j I Liu! Ja^-^te*^ .OIja^^JLXII t_9VI ^5^ t-S ic J^oj ^jjJ' («"*Jl3 i^-V JJb /j« 
.l$Le 4*Jj£ 43t»J jaSjj (tP LS ^' Liji*U)u\> <****■ ^ ^£3 "Wj^ f** 1 ' (^3 ^J^^y 4xitb J..>aj> (vj! 

jiTl Ljil OijC i_aAT,jXJj '[J*'^] 1^*3 (UUiiljiTyl o^xJI l ^.JI |ea»sL*>l (ji Oj^s ^Vl dli ^»*^-> t _ g 50 
i^VlTistjiJ! OJU^ (J^5^>- k^*» 2j?t*i^ £?j^' **jj*" OLo— iJI eJJb 4slT,j£ C*ssJb O-oi ?ljli£il 

•J^^f ^°^ ^J? k - , A;.9 1*0* ^j*'! "^a^ f*,t ♦♦,♦♦♦ J^-^J [J^^*"] - ^ 

.,Jc^c 2UIT 1$ Oij3 Loj^J ^j*^! ^^ 1 >f f« , ♦ ♦ • t\^i [J£j£] — T 

.JJ^T SLo.Ii' Ig Oij3 Ljj« ^y^\ ~ i ^ us 1 *^j* ♦ ♦ J&jJ [ J^5^] - £ 

4**.«jJ! cjjss |OOseL<ji (jl 0^3-1 kiUkXI^ iljliii! jiTVl j^^fc [J^"^*"] •***— J 0^ 'OUta^-V! ejjb ^0 Ja*-Mi U^ 

(SiJUsw flSjV! J^o^ (jV! OULa?-V! eJJb OJ> ^->>?« l*j^9 <_p-V 103J ,ja l^JUju eMcl OULa?-V! jl Ja»-V 
[Jj>-^>-] 2Lo**j ^Ij i^jJ IaT ,,^^3 .mj J^" lglli.il fv>J eJjJ^s)! OJ^*iVI Ob«L? ^0 3JJI& aIj^I i)L& tjV 

-i^S^JI j2j*> <** 'jLt*if jaTVI ^ ^-Llj Lgi! J^aCIs ly*j£> (^j^VI OLtwJI Jj**J' 

iLLJI 
3 "^j t£jy" l*> & (j^'3*^' (j^l* 1 >Jw (^^ ^j^-jIj ^g*** £3^** J^* 1 i^ 6 1^^"^ 1*1*5 ,-§ Jj>-a^>- iTj<ii OlJj 
JM»-3 .LJja^JlJ' 2UV3J "i^ 1 " 1 ^" ^w 1 *- (^ jl-JjJJ "^rj**" 3 "t-Sj^" J"° J^ 0^3 "ji^ Ls'fjft^" OL>ji igswa Csjyj^'\ aS\&& L-a^uoJJ (OaJu O^u i!_pw fU.il ,-J! i3A$i 4k^> <wa ,JJ M*?aj ^^cJI lo^fiajic 
i)_j5w> ^gJ! M*?a>i 2blgJI 1^3) L^u^Jl J*"> (jsf5*Jf kiUS ^J j*ij -k*?'3j ^ i_s*" lS^^' (jsl^xJ! i^XxJ la9a, fw>*S 

4*Jf j£ C*5to C*if UJ-ic iMioi .^s!ay>J! kills ^ OjvJ! OLoJLT ja^Jj' Ol_j* i^c ^.r** i^k: f ^ OJj*JV! 
j.« jiTi "jJoVf" 4oiT lg Ct/'i ^1 ^sla^J! y—*- ^lc Oj*JI goLi k_*J>i Oj*J! OlTpw Oitf" i"jJoV!" 
.^JJ! !A& ,j* j^seJ! OlTj»w £'^« ^llayJ! obeasl fa^ia ^1 lobV! eJJb ^ \^»- J^-JI ^ (vJaJba, .l&^*c 

.Lea,a, 4li jiT"f e^ao ^jsw plii! ^gk " ^^j^i" a, "t5jV" jULiM pjc L& j^a, 
kiUi juo J^-a>>- JLT^i flij! ^a. www.Gooqle.com JjlkJI ^1 J*as«.5 fV i\Wi pie j.* j**~~> 1C a^j ^ 

Jj>-a^>- OliMc! 
Jj>-a^>- jtX*<?l La ^a, if ♦♦ ♦ |t>lc ^ k^aeJ! OUJLT j^glc JbcXxJ (^g*)! OliMcV! ^j ^ Jj>-a^>- ^T^i OIJj 
^b- gwli^a, [Google Adwords] (j<Oja,a,,s1 J*"5*" 5*3 0**"**^ o"^" S*^ ^^i cj*^^! c^! 6 *^ 

,j«J-oT J^-a^s- gtcli^ a^a, f^j^xila/i ( _ s JLc J^-^*" OliMfi! gJo$ ^ O^ji iji^ ^Sla^oJI obe^st) 

oAfc pHii jlfa .oLXJI (JJb ^9 la»-V j*sw>li^J! jjJa ^L: pa^aJ! flaJ! ^sj iJa,^ [Google Adsense] 

_jflJL CJyJV! ^aJJc^fi ^ fiJJ*z»A fi\s lij V! J^a^tt ^9Jj V (jMcV! i_^»-L? jl I^Uo (^gJLc |Oa^j OliMeVI 

.[PPC] 5 i [Pay Per Click] 3 i oUMcV! Jbw ^"jSJI JjI«^9jJ!"^«^ U& j* 3 <j^I WjJ^ 

(PageRank) cMljg+i J»y> ^glc k^o^ 2b«L? t _ s *« ^gJI (page) 4oiT ^ ! ( ^JaxJ ! J&« UT Oajo V3 "ge*J t5jV" JL^-aptl ^jlioJ! ^j ,i^.cJI 

.(webpage) CJyiVl (j**« *?a J^a^>- SiTjiJ ^JuamJI ^y+ijjl i^*£ua ,j.c "jsaJ i^jV" iJjlioJ! ^j. ,i^.o.tl j^gJlso Lai\ X ' ♦ 1 pie ^gS J^-a^-^o 

[GooglePlex] ",j~XL J^-aV' ^L paJ! (jj* lS^'5 j*^' J*"3*" ^° t^! ^ ^ J**" J*"3^ ** ' r> ^**® 

4fjji yui JljJ Va <f ♦ •f|o(c ^gS kiUia (SJJtioJt OUVaJb LJ^aiJU' 4jVav "ayi ^alc" 2UjAo ^gS LJL?- ia^>-a*J! 
:,Jj>-aj>- jfto ,l»-AoJ 5 )»«? ( Jfc 4JUI S ja^aJ! .IkXA L*aJ ■ «*> (jUCoJ! IA& ^j ,Jj>-a^>- 
<_£»■" fv* 1 ^ <^yH cs*"3 '^ ^b^M 4JbtoJ! ^a^iCiy! Jj^JI 4oj3- JjMkb J^-^*- 3/^ 0**l£ if* •£ pie ^ 
LT^i LjcOaJ Cols' ^Jd! V^"^' Vij* 5 ^)'' ^j^' OLjl£- 2LiLc ^Jl t-9AgJ 4oJoJ! oJJb 0^1*3 .[Gmail] " J*o 
4JjJ?bJ! i>L,«J! ^£& Jj>-^>- ^ SAjAstl! 4JbwJI 4jJjjJ! 4oJc?d! cJJb Jam U jy\^ .Oi^w^OCjLo^ aAb 
_jiTl £^3 ^gj lgl*»- luo iy>Jj*A ibijl (-4 4*-L„oJ! c jjb^ 'OjIj Is*** - Y ^c tXjjJi 4*-L* ^gfc^ l&ji^i ^^l S^*CJI 

S^sCU 31«j»- /jc SjLc ^'j3 jJC^q gwlijj ^&^ '*-*jij J^'3*' S*^ cS^'k '* a i' J'*'3 : ?' ^°^ «f ♦ ♦£ pie ^ 

i3a**ia f»JW ^ O^-* o' o ,c O^t-Jb c4J fu<j TwlijJ! ! jjba ..gcL**)! _vo,fiJb o J3^>U ]&«? ,JL: kXc^J 4**? jV! 
(Jl ^*lai<«J kilil a,& *— >jij J^TS*" 2*^ i»S* (J**^*" p ^s"^3 •^ a iLp K " i^ 5 0^°"^' *-^i (^! i^^ J^**? •^^'M. 
^jSLJ i^S jJI cMjm LS ^.>3 kilCjUi iA&UJ ijl dJUCcb ^3^ i_J? '^ ^ila>U ^ ^loyijl LA&LiXj ij^-aJI _vyJ^J |eaiu 

.oU£J! I JJb ^ la>V gtoUjJI liXfe ^c Pa^aJ! Liu I ^^^ali t-9a^i .<ti 

4w«;L(i AdT'-o jolc ,>(i uyeJyuj ^g<«i ,j Sjjj^- 4TIj<*i p'jjb 4f«iJ! ioLJ J^i*' f^b^" J 4.o^oJ! oIa^-VI /j* 
iJavJLo 45*L~o ^c £A) ^jajsjj ob>ui jTvo pL) iTIjJJ! 0t\& jayb OJ*>«iu*3 .[NASA] Lib 4)15^ LS &3 ^j.WJ 4*.£o 
JjMk>b Ji>-a^>- ifjZi O»ols <4JLi£^g£b if\jL}\ 6kX& |°lj«J ^«3 .Lvb 3JlfaJ^jLJ! oboVI jTj« J^-'i £iy> jti> 
tStsC-j J*-a^-3 [Google Moon] ja^ J*"3^'3 [Google Mars] j^L J»-5*- ^3 Sjjj9 oLj3- c>^ 

.obCJI I JA ^ las>-V c^k OLjcWI oA& J3L0 pb tJa^j^ [Google Sky] 

Ojw Slii je SjLc ^&3 [Google Video] "3JJUS J*-^" 4oJ^- li^'k J*-^ ^j^ O-ols <t» »1 |olc ^ 

jJL: oi3J>3*JI a^ipUaJ! icMila ^h\sia t j*J.M* ^9 O^cJb il$<w! j_j« ^i>*i IfiJ' 'OJ_j*JV! L| _oJk?iX«..oJ fU>.wJ oJOjS 4uli [Google] 4o.IT c*st»o\$ < JjwT j*$£JI ij^i-J^i ^3-ols ^ [Google] 4cJT iU^cl ^ <Liui X • • 1 pie ^ 
J^.£ MiU L^jt9 .Jj>-^>- i)j»w> ^ j^ssJb pLiM t _ s «ju ^^3 4j»JjJL»siyi 4*111 ^ |o!jJeL«iV! 
j^so ^^sw) ^ 4oi£M oA& j£ j^s«*J j! cXJc ^Jiwj" ^m SjLuJ! eJjb jjs [You should google this word] 
i_a*r^ (j*>l*J1 eb*- ^gfl J^f^*" J^5* iS^> ^lj*"> Hji+fWys t _ s Ic t^^Jsw 4iV i,j*g}b ^j**) yiVI (jJb^ ."J^*- 

.■wU! ^ ytf^ 4**3*" SLseJI ^ l**i?3) 'j*' fV^ 7 ' 4)1 

^gi p^gJi j£ 05**^ iJJ^J' ^IstiVl ^0 3JLJI ^J Y« jl ^g^wJ iOJ^iV' ^gJlc 0*5*J! JJ3.-J j* XY« ^gk 
Jj>^>- ^^3 .loj^iM J3JJI ^3*03 LJ_jS J£c J^i ^gi ZV 4«*JJ! ejjss 0*^3 (Jj>-^>- iJ^aiA&uwj Oj^VI 
(>>5jo 4*vwl jlc o^J'3 [Live Search] ^^u zijstn 3A3 c^a-^j&Ui ^vi ^^u J_pto 4JL ^ "3Ab" 4-sU* 

.[www.bing.com] 3A 4*93*3 <[bing] jwaJ 

Obu*l*J!3 OUjjWI ^j* jjj*1\ J}&>\ 4i! Jj (k^»<*s«s OJ^*iV! jJb 0*svJ! J53-J ^glc ^3*«*i f«J Jj^*- (j! 

-oJolaJI 4oJa£ OloJJ>s)l eJJb jj^Lpa o_j*tl OojiiVI ^A^X-.* ^ j*££M , a^jMJ^ nJ^JjiiVI ^glfi o*V*fteJI 

iJjPwJf !a& ^uj ,JioVf 4>3J! ^gJL: J.«UxJ! 4iJo . s^xJI OJ^yJV! ^Jj^^ ja^> ^Juja jit> . sUsCJf Ijjb OJA3 

^gi ^btiV! ,j* jaa^JI Ig^-Usw t _ s *"3 S^AfloJ! i^j^-VI Jl^-^ OliL»isu3 OUjjw ^fljj«3 (JM*jJ! t _ s iatJ! SJyJ ^gJb U*9^ "CHji cs^J*** 1 " 3 "©rf t-Sj^" ' A& 3 ij*jJI <^Jj ^gS jL^-^oi? jbl£> J*-^?- ^j**-jU *'j3 jl^ 

. Ugio JIT j£ S j«a^W) iX*^^ e*j^ y 

e« ^j v :V 3 f 

,j« Jjjji j<j-i ^ ObsiLoJ! ^j~9_j k_*>^wi ^JamJ t_^a**J! !a& ^J_vj jjl ,LJ dlia l§>bjl i^a^c j.* <*^)3 bsBor* jbf U& (j*^ 8 "gij j&^-t? <Jj^"' ji^^' O^ 6 ****** 4*ob> ,-§ y^oXM |O^JL: iLJ ,jj! ajb "gt-j i^V" Oj^li-j 4*obo ya^cX!! ,eaje ^gj elja^Jj! (^gk Ja^asdU 2U&|-oJ! 2Lj!jJJ! 4Jb>j* ^s "i^jV" jlT LJJ^a 

ijy . U1A jolc ^J j*jJI oIjj ^Jia ' J*"3*" ^r' h^b u**^*. *** ^3 '"j<tf ur^?* - " ■? "t-Sj y " ls 5 * 1 ' ^ac. Liul 5A3 .^oJLJ! ^iLaJV! yJ^oJ! JM»- "^oJW! J*fll«,*J! Jul!" <_^a) ^k "lSjV" J*»- if ♦ »f pic ,J 
^glc "jj^ ^*j**i" 4JLcja, a^b "t5j^" J*"*" •O' 5 **"*** 3*ok> (^9 SLjjJ^J! 4*Jbo 2Lo^fl)l 2bjliL*>yi 4ktU! J 
Jbw ^ Sj**J^J! oljbeiMJ £v*i SjSb- ^g&a. U$J Uj^Xj T"i job ^ [Marconi Prize] ^3^1* SjSb- 

OfjbuV! £i?siz> ^LJjwJf [X Prize] 4»**>|x pLcI ^jJbw fLacl J..>i a&a .^aXjU 4u^3ai J.C _,J.-a3' OVLaJ'V! 
. t- •£ x>(c ^ So^x-cJ! ObVyb SLjJJ^U ^aiJ! ^Loj^ITV!^! p^CJ 4jbbJ! ^ jJa, .4>jiJ! (Oj.?o L5 i!l Suolxl! 

isaica OL><?l I J! ^ t-9yU! 4.0 j* <vi .yjaj ,aJU£J! 4»- O ^C iajCwa^i 4.0u\« ry> ^Ls\ ajba '"lA^ lS^J*** 1 " J"* 39 ' 
O*^ O )*<ul*<*i 4«ibx> J a.~*o£JI r>^Jb ^ cl^a^J'jJI gwb'j) jx cjL>l ^9 LJ L> aAa . AiMjj** 4x«l> j>o jJa^joXJI 

kiUoTa SAstioJI ObVaJL joajLidLt ^L^aJI 4.,,.m,4c1( SJLj j^glc " t _ s s>-^*— j" J-a»"3 .^.n.-vUJI 4»-ji ^gle J-o*- 
jjaia^ 2Ujw 4Sa^ij* 4**»j|x ,j£ SjLc aAa [Institute de Empresa] Ag*o (j* 4j_peflJ! _j*i«,»-UJ! 4s-ji (^gk J-fl»- 
fv-^a. jajaj i^^XJI Ic^Ca^ix ^ Lw Sicca ija^iLj ^ "^V" J "^g^jj-d" t _giJI ^3 . JLcVl Sili Oljbja 
^J 4fjlloJI ^J "^gS-jjj-j" yU*j!a. <1^A pic ^gS Jjfa^- ~ifji ^j**~fc> L Ull J^iSa. .jV! 4Sj*i ^JJ! J»-a^- 

."OJUw kibj!"^ "^jj t5jV" <« 4**a^J! oULcxJI ,jc 4Ja^oJI J*- 5 " 

/)£ Oi^eJIa, 4oiruoJ! yf. jiLAoJI jx Olc aJ UoJI ,}<?MssA*k>!a Ow%*J' Ol^^SV) 4aa?cJ! " l; _>^-j" OIoI&a&I j^J jx 

.UojiLTi Upo ^Jji-c ,j* _j*Tl jUj |*l9 Jia .4**JW( OULJIa, OjaJCM 4^ v J! Olca^toJ! ^ oUUJ! 

lo-aJa^CJIa, JUcV! ^lkft> 4a^oJI OLolLoJI^ iyWiirVl 4JaJj! ObJlLoJ! jx JjJjdU " l ^>^-j" oa^i 0»*J OlflaUl ,ja JjJjsJ! JM»- ja 2uoJUJ! ojlai Olg^a 431^1 /j£ L$<i j*c ^^l Oj^b-VI ,%* j*^JI <*J OJl^ ^3 

.l&jAfia jl j! ^»j ,1** (45a yu>J! 4**JUJ! Ofa*aJf ,JL: 4JajjaU! 

J»-a^. 45^ i^jJ J-cxJI -0 
jjjl > ^glc OpU> tXflS . J*jJI 4\Lj 4^-U ,ja OlTjiJ! J-iaJI i_a*^a5 k^*^ (J-o ijj^' iO*"" (.s^ ij'?"^*' ^' -a *' >ASJ 
"(jiijaj" 4Jbw> ,j£ jiLaJ! jJjfliJI t^<-*»- fttXasloJ! ObVaJ! ^gS ,J*jJI <&J £**?■ ,J* 4\Tj<ii 3jU J-iaSl 4ojI£ 

.T"A|oUJ 4JoyiVl 
_jiTl Lj) iJbtAj ^*JI OUuaJb UaaJ l5 &« tSbiA J LSill 4T%wJb 0~~J J^>^j> 4fJj jli iAs^^»- (*3a*o _9 ,5 ,a lc.w..> 

.VJiJf ^bo />« I iss*j V ? J> a& i_al?aA .IT' (jb ^aJa if-iJ! J*ij lw**i ^J.*j Lgj^\J Jaw i_al?aA ,1$' 

< Jl»-a^>- k_^5lCo 4*9 J&-\$£ i^jJ! (jUCoJ! ^jfi ^iiJI ,jiuu ,j£la i^JUM Ja^ - S^JJ£ ^j\SLh J^a^>- ^^j kiULoJ 

.^j^jaAa^i ^j^Jbe* pistil i_a*lj'5J J^b> ,ja jLCjV! j^^JLc Jj;Lj 4*)bo ! Jaj: 4Lj t _ s **£> ifjZJI (JJ9 

jSaJ ,Jj>-a^>- 4\T^i (jl k_ai^ IfeS A5v»*> ,g*lla As*z2* 4TJj i^mjUCq Jl^-li ^>*fllJ'ft*J! SLstJ j4«Jit! ,jiuo jjb U.a9 
.Lij^aJir SjV^j ^^yi Jj>-^>- 4^^ yw ,^9 SLstl! j*««5 1_ a*T ^33^ _^>9 9->^ f^M -1«jU1 ijJb ^gj a» u.r ...4JUI Syjal! 5p Iji £)b" ?JX!it! Ij^gj lg*al?^ JJ^J iTyi ^Jxjo jl t_*3u J1& Skibjj U s J*"^*" J^ Jk^ t*^ 5 1 -** 5 ' 

^ji?jS ^glc jjJQsu t _g3£)3 . Lfc jAJl i4aJjxJI j*sw 2bj34o^o Jj>-^>- Wj*& j*o ^ 4^-LoJI J-ojJI o"j* t-s^ <^k" cs^ •^5^ J^*" 4S"jU (^gojysV! _jaoJ! ,^9 4>-LoJ! ^jaJI t _ s Ic ^M1?V! Jjyj ^j*" 0^3"" &>^" o**" ^J* '-^ '^1 ^' 

^C^X™,* LS Jb J..>aJ> 4fjiJ 4AA.JIV! ; ^J IX*J f ^3'osJ 40.111 J&u*i £*&■ t Uft jflJU |i>aS >lg*9 ^jmJU ^g*)! 4tjJjb 

3*Ub ^J^AflJ! .J^^>- iTjJj ^tU Jl**" (SC (J^JtXae^ Jj>-^>- ifjji ,^9 (j^fllsi^cJ! ,jia*J ^J^aS -kuiyi IjJb ^g9 t\ao Oi^*jy( j^if ugAgTI :4<ugeJl Jj>-4J>- Olt^> 

Google Search :Jw^cj — 1 
Va, iJaas j^sw ;)j»w> ij»w 4JI t53-j LJi J^-a^f j^c 0$*j*i ^ i»s^j*" (J^^" cs* ^**j**y ^Jjfc^-.* f*l=«w o! 

4c^i jji'l J^wJ lg*c ^J&aSvj ,-*)! OlcoJUaJI ,-JI ,Jft*?ajU l$el A5e*»j! ^jJCoj ^ilt 4flJU.'*-.o.H i_|^tJI ,^vJL>! ^aaJbu 

OlfiAAlaJa OLcJj> pjtax* j! j.* aC Jba .J.^-a.^- l^*u\iu ^jl 4ai^=c*JI v^seJI OU)J3-a i_^vJL>! | JL I&aS J^Ux*~j 
OU)J3- 4o^-y (jVa 43,3 _jiji IgiV 4jjJbeiyi 4Ss*JJI (^gk £ji.M ^ JbO.^6 t_9a^«i Li! V! <l$Oj« ^ jJ J^i"*" 

^Jajo lgic^>jj* (^i* UAtfj M^?l 4«^> vJJ 4Jbl3 o^^- 1 ^ ^^^ Oij^VIa ya^-cXM ^Jlfi ^ 4jJ^cL«aJ! Obdj -u^L cJI 

<Jj>-a^>- OU)A»- jj* 4jJJboV! 4st«JJ! joljjit^i! ^glc iajCJ (J? ^.f^ fJ&£**xJJ J^V! ,jxi ikiUjJa, .4iwlc 

2Ljj*t! 4x11! t _ s Ic Jlabo ^§\ >Xa3\ Va .^Lo^xJI 4x1)1) 4*-Lo j*C CJ'j V J^a^f <y* OUJjWI ,jiuo i)L& ^jla 4*?l>- 

.IjjAso J.^-0,^- uLtt> ^w J^bCJ UwUc ^yJ' |OJw?ii«*JI OlLm^u 4£>a ^« uJsoi Uj'a tig jJcl ^i\ iJUtcJ! gwLi i^^Sj 4u*iLiV( iJUtcJI <ULcc — T 
^j^o kiloUi joo ci^j [ www.qooqle.com ] ^J! i_>l& JJI i^-j kiUe Li < J»-$»- ^yw, ^ OjvJI Juy Ljuc 
. j^svJ! g«Li kiU^glaL-j^ ("Jj>-^>- j^so" ^5! [Google Search] jj ^^Ic ^oil^^y Uk^TI •j*$£JI J^fS^ ^^ 
j* 4<jjxl! 2bs,«J! ,J Igi^^-jij UT "Ho- liys" ^m ^(3 [I'm Feeling Lucky] ^j ^lc ^aJU c**i lil Ui Jm«i .JL: J.^-a^- OwU (Vy |J «_*m3o t-9a^i .4JLo£ 4j_psXj jjVI |S&ai 0^~> <«*fl v^t^JI tuLJ ftg£ J^f U"° 

I^Uj^ ([Google Search] ^j ^ .k*ai ^ "j^-3 ^**~y>j>" ^J* 3 ^3 [Windows Software] SjLc JlioJ! Go >gk Winder software SoftWindows 

Windows Marketplace is your one-stop shop for software and hardware that work with 
Windows. Find thou 1 I .11 1 . < download ... 

www.microsoft.com/WINDOWS/ - 76k - Cached - Similar pages - Note this 

Windows XP: Rem ;..'.-.. . ■ ownload 

Download the client software for the Remote Desktop feature in Windows XP Profes; 
www microsoft corWwindows i . F i/dawnluads.'tools..PDrLIENTDLmspx -11k- Free Software Downloads and Software R ;;/ l oad .com 

Fast and featnra-rich. Opera isHvffA'.tus's isr^er mobile browser for Windows Mobile phones is 
here Download Opera Mobile 9.5 beta to see the new and mostly ... Windows Software Updates and Window: 1 

VersionTracker is your source for Windows softwai nformatio 

on finding ami if Is ndows commercial, shareware and ... 

www'A ■.■n.i'.i; . Jin/windows/- 138k - .-.■>: ■■ . ages - ''■ Results 1 - 10 of about 86,200,000 for Windows software (0.36 seconds) 
Sponsored Links 

Download Software 
Google Toolbar - Search the Web 
From Any Site. Block Popuos &. Morel New Retro Software 

Find modern software for your 
belovsd 'libit hardware for fres 1 Xp Software? 

Xp Software information 

Xp Software compare 

www.DoorOne.co.uk/Xp-i-Software : O^cJf gZtei ^ic OUa^Ma .UCumj JS1 iC\ i[Bold] ijM^ jjb -k&u j$1m l^o: O^w ^g^f OLoJbOf jt apw ci^-j -) ,^-jo iS^3 [Sponsored Links] jl^ o*su £& ^la^-Vl te^sj* oUMc! j*oJI ^k joo lj^-j -T 
^Uba <£w'^ <N« l*i» ^o (J^J (ki^seJI ^a^a^j 4JL? Oli O5J0 OliMcV! eJJba ."4Jlci Jsufjj" 

.£wiKJb JjJUii OliMct 0_^I? 

^ ft*?!a aJb U./«~> OaL? vJ$*JU> ^ ^£^-> ^S C^jyj^\ obta^? iUc (Jl J£>v3 .<UjLw l&UoA?tX.»>! 

:,J** nA Jb iJol^ O^u Oi*X> JJbti 
:oja^JI BJfc ^9 j&Up aJt> U ,JL: pL) g-^i-Jf (JaJo ,j£J iu\>la O^a ^caaJ 4JU! ija^aJ! UlaiixJI 

Windows Software Updates and Windows Downloads - VersionTracker 

VersionTracker is your source for Windows software downloads and reviews and information 
on finding and updating all Windows commercial, shareware and ... 
www.versiontracker.com/windows/ - 138k - Cached - Similar pages - Note this 

. j^SsJ! dialS" ^£ i^awso ^^1 i^o^l 4psa«3 jlak aA e^kl kijj^' O^k k->ajSLoJ! ,jiaJI -1 
1,50^0 i^jJ! ^3^^- Lw'i (J*"3*" t5^3 'v^5^' issft-s 1 (j*u ^)* ^j^ 3* ^5-jV! 03^ oajXoJ! ,jiaJI — T 

.[Windows software] L& ^3 Oj*JI ololf^gk 

. OJtJ! OLo.IT t _ s L; (^aj^o ^g*)! k^^l bd« -l=ulj aJbya^-VI 03^ oaJ^CeJ! ,j<aJI — f 

•C«£b aJLT 
jl9 (4oJbCJ! e A& ^gk jflJba . J*-$*- ^5*J ^j*J' Icjj-jdl k_**»*- "©L*» 3Js«J" ^gj* [Cashed] 4oiT -0 
JjJs> 2bs*J ^& iJ3^ k_*JbU! ^a^ (2bsfl«a)! ki^Jb" ^ lgL*ijgfl) Jj>-a^>- jell 2l3s».i ^-| ^11 iJkX^-b Jj>-a^>- 
jX)^ -k^y 2bea«s o'3^£ 3A tS^J! Jjjj^' J*;'y (^^ Ojfli lij kiU _j^1ju ^1 4?s^J! ^ J-sV 
oJJb ji ,_g& ^b-VI^ ("SlsceJI 2bs«<J!" a! [Cashed] 2L^>U> eJuls U Jf Ljj ji jXojiJ! j* L& JauJl 
JS ^S^oJ! J! OJ*"33 ^JjjVI (J^itb ^JJ! Jsuiyi t _ s lc 0_j«i lij Mto 4JL> ^ S^am Jajo SL^bsJ! 4»s»J j>\ J..>a> CM fjsyii ^^ [Cashed] ^£. Juj 3^*5*3 i JJ JtftJb b^JI kiUJ ^J j>> ^ ai oi9$J 

.4s«Lal! o Afe> j..o (lg*,j^»o al) l^Ujj^a) | L>-&>' All 

Obsa«aJ! c4J ^jw J*"3*" 0^ «-lsa|yi lA&^^^JL^ i"2lgjLi«obsfl^'" ( ^jo [Similar Pages] -kulj -1 

Js-a^" ^9 Ifrb^JJ f^J 4lx>-HoJ' 2bsa«aJ! c4Jb" iaaso kib'U -kuljJI IA& ^Ifi jflJba. ([Note this] -kolj -Y 

^«-«,j ^g*)! J^-a^f OLj^ j^ 2uj> j£ SjLc a,* "^3*^ J^a,*-" a. ([Google Notebook]"^a^o^j 

oJjb ^ SjujosJ! OlTljiiV! lJI«! ^ jJs <Ul j^i ^yba. . J*-5*- J*9 j* ioJoJ! eJ^b lJIcj! (t • • 1 
^la/i .^3*^ J'*"^ |° ' Ji **- J ' ^ jfy^-jV! ^(JiJ! ^jSjjLall ^L-JI ^ Jljj V 4il V! <4oJj*J! 

.[ www.qooqle.com/notebook ] $& zi^^i J?"3^" 

^s\y3V\ jL3-V! jl9 ((Mio SJLo^-^l SjLc (,5!) ^»5o io.1T j^i yf\ J^f-ap- ^» ^jyi ^ t_^*J LjJ£ J 

Mio dt ^m V 3.3S lOloJbO! e Aft JIT j^glc J-oiii j^l Oj^V! obea*? £**>>■ (j*?^ 5* J^*" 13* 

3 1 OUIi'4cay>.sw) ( j*j ^ ©J^-la, ^LoJLTj^JLc (^ay^o ,^1 Obsa«al! jlglM J^ap- ^ ^JisJ (jl ki4J £t*£i 
.4oAflio \£^\ ^*i»o OljL>3 (^jStt! ^jiiuJb 1,51) J^lTJJCi) iulia^o SjLc ^^glc 
i^U! jollivJ! ^s*»»- joIlJ! k_*Jjj Ji>-a^>- (jl O^^-a, i^y^ Q^ (gsSlsiJI *~*<3jd 4«JJb .0 ^j^^aj iJ^^J 0^3 SjLjJ' OlolT ijuii t _gL; JlaJJii ^^1 ObuLaJ! LjJi i^b^yi l$J t _gla*> Jj>^j>- ^19 

!!!w%l» J>^3 jLf 

^1 k_^& jj V liLcls i<Uo ,jdbs^ >_»**' »-ij« V^ ofoTVU «*&» ^j^^ ^^&> O^T 3J ^**^ .4j^g«j JXJ J^*- 

I^XgJ Jalaio k-fl*J' *-ij*> y <CX)j lejjic It^o jjl ^^J 1^^X11 ,jiassiJI kill j/" .[^^cssJb 2t3-^JLi ,Ja£ 4fljjl?] ,l>t»- 

.[^j^ioJ Jalaso k_a*T] ki^seJI £Jj* ^ 1-^03 Jj>-^>- JtmJ V liUJ i^j^ioJ! 

^j-ao l^yi J&y Lo^J OJ^VI (Jyi^eL-J (jJkXt! jLd\ ^0 ,j*jM*J! iJLg9 < Jj>^>- j^glc 4JLL*il 4jI ^jls> ^gj AAjaJ V 
J^t> ,j* LgJ Obis*! ^ C*s*J! f^Jjl^ kiULo O^l*?- ^^1 SJLLjVI ^j-ai ._£ 'l^-^S kili,jL? i^JJ! i_al^*J! 

.LgA« JwiL^jJ ^jj^-VI OljiM kiU (^gJtj Ij^Xio Jj>^t9 (OJj*iVI 

ijilj £j»>i J^*! ^y I* 1.5^ (J"* 5 **' : ^J^>-3^>- ^gj 4*JiloJI 0*?i<J' j*'i'i k_^wJLujf — f 
j^so ^jsw> ,^9 ^g^jljisV! jL^-V! jl9 (JL>-^>- ki^so ^j_j* ,-S ki^sw 4oJLT /^o j^Tl k_^LSj LjJ£ .liaLw Uyi U.r .^JS*$S? O-SO &J& ^g9 Lg*C k^Sfc*ji ^^1 OUJlCU kiLjLT ^JU^k" L3^t^-! t^*^- QlL.-JU Jj>-a^>- 0»?0 £W& (J' 

yit^l l&yc-j ^)ll o A&a, tl$Lc j^dcJ LJ -J! OUJbCt! i_^Jb>o J..>aj> ^^o £jj* ^ L$JU>,jt p^j 4^jm ^w; ^JUgS 

.4iioVU 4^-ajio yilgV! o jw& ^gL lc*S . C»so 

OJjaJVI Obsa»s ^gib lo lJjxS ^1 ^y kijjl MiU J&li .,J^J>- k^s« £iy> ^ ^JW ^ijkw ^*^ 0' 

ijijjxj lJo^j <Ul9 ijj>-a^>- O^o jj ^glc t a au a tl Jjoa, i["4Jbw> JjI^ JjL«ij"] ^&> I jj£& .^La! j^gioMc 

ijo^i l^gj .[SJbto] 4oJLf t _ s lc (,5^x1 Va, [,JjLyi JjLjj] SjLc ,_gJLe i^£?o ^^1 OJ^JVI ObuL? 
ija^ gyLJI (jl9 <[4*ibtc Jjba/i JjI-Jj] 3ij^IaJ! e^gj SjLxJ! O-w-f lij LI .IjjJ^o jiTl guliJ! 05^ 
^Jjb^o JjI-jj t _gic ^a^u j^git! OJyiV! Obsa*? Mio ^XJb ^J^j*) ^Ja^i J^ap- (jl O^ - i&jJLsw ijjXJ 
(^gJ! Mio j*iJ OoU'I^a^J^ i^buLaJ! ,j«fli ^ ^-\ ijL*> ^ ^->'5.)3 [1JI»«] 4o.IT 05^3 '^j' ae *^ l$*£Jj 

.4Jbw> Jjba^o JjI^j 0"^3 ^jlsw k-^T 

3JIJ .CsJjJJVl Obdtf jj* 2befl*s («! ,^9 ^^g-i ki^C k_^T U (ja»ti i)U& (JiT Ui lij 3I OJyJV! ,_gJLc 
oAijj ^jaiLwJI ^ioMc ( >j Asr-is* C*?v A>y> ie^ <Ua5o jl c4JLc .p,«jl> Jjh^\ fty~>i> :&& Mlo ^il*~il 

.["^b- Jus*-! fti-jl»-"] :4«jlaJf 

,j**(i jjfli ,j£ j^sto c4j| ^jsyjji : l _j**o ^i ^ i_aJLo ,^9 03X5 01*3.1*0 ,j£ o^tJU [Filetype:] yil — t 

OUJkT t_^So |jl aJ& k^LJLc Lo.9 O j33 OJa— >a_j5o to i_aJLo a I PDF ^a-.j ^>o i_a!o ^ 03^?. O' ^'V.y ^UOa •JuijS (_5 JJt i_aLoJ! ^^J ja^ 4£^o [filetype:] fa y gy 4c^o J^5^- O^u £>y> ,-S c4j 2u?bsJ! C*s*J! 

J*-^ jls [Heart attack filetype:PDF] J*^ £**o £>ji ^J c*& V&U^JW JlieJI ^Jl jkil 

j^stJ! Ol&lf ^glc (,53^03 lJ! (,5i ^ Oleic JlCi t _glc (J3^> (_s*" OJ^*iV! Ob«L? C4J ^f± **£$*> 

.(:) ,ja«a^J! ioik^ i_aJLcJ! Jj*J j«j j-j 4sL* 2b! ^L& j^Xj v! ^-^o <»ji ix>V .[Heart attack] 

eJJb £\<$>\ <tcslS ^J lo^Sa ^3!***)! sj,fc 3jUT ^o^lj L5 i> ^JJia lOlflloJ! j.* UaJ 1f fufiJj J..>3,> 

:i_alo Jf Ji.~J j^j cV 5 OUloJt Adobe Portable Document Format (pdf) 

Adobe PostScript (ps) 

Lotus 1-2-3 (wkl, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) 

Lotus WordPro (Iwp) 

MacWrite (mw) 

Microsoft Excel (xls) 

Microsoft PowerPoint (ppt) 

Microsoft Word (doc) 

Microsoft Works (wks, wps, wdb) 

Microsoft Write (wri) 

Rich Text Format (rtf) 

Shockwave Flash (swf) 

Text (ans, txt) ^ t _ s *JiuJ! 2LJcy!^ i^bto JXij OJj*iVI t _ g JL: 4^-Lo O5X5 eJj J£ Obola. k_^T i)L& •^^ c'j**' 
OlaLc JX£ (^gk 3! (PDF) lJ! ^i ^ OLiLo JCi> ^Js. jjG 4JbtoJ! OboVl^ ^^Sltl eJ^b 

JM.> j.* , -^«-£?. (>Jw fij*e*A j5-> S^am 4Jbv> LxT A2u (j I ^JaL*,; jJUUa O133 0^3*^3 j&l» 
^XJLt9 .Mi* L5 -.*5JI jiij^sJI £3^3.* ,jisl*j LuJ' uXjy O-tf" 'ij Mies .piLcJI £3^) O-^^JI v vol ,e!ase£»j! 
Ijjb Js^ (^*" olaioJ! ^jsf4 [cs^! 6 " o^-T**" Filetype:pdf] J*^ O^u ^j* ^ k_«^£j cy J^La ^1 olaLoJ! fj^y+l [^gulst)! ^ji^J! filetype:doc] ^ r ^f\ 3! lj! ^5,3 ,j J^»*j 03J03 ^^^oJ! 

I4jMj Olla^-Ho 

,j* 45«(JJ JlTk^jbo ^^3J 14JUJI3 .iljU^f- ^gJL; <Uaa»- *l i_a!cJ1 ^13 jL^-l ^M^ u^j** j'3^ <^j* ki ^ 
^glc osJLoJI Ob3^5w> kiU ^j« J*9*" 0^ "^ j 5 *^ [View as HTML] <Uw! -kulj j^stJI geSUi 
3! J*§ [filetype] 4iu*? 0^3 'ij o^**" goUi ,-4 Jjj9 ^5! ^L& 03J0 jJ 12UJUJI3 .^3 butf J££ 
,^9 ^^ U UU>,jl !ij eJ^-13 OjvJ! gwUi 03^ J**i <Mio.a .Jl^-^ Ooo ^j^a ._§ j^s*J! OU.IT Jjo 

: J*"5*" ^V ^y 
[filetype:doc ^-osJ! jSjacsJf] - 1 
[^«-ott! fc _£pesJI filetype: doc] -T 

£33* ^«j! IgJb [Site:] 2Uu*al! SiLbb 0-»i 'ij :,sJ£w> a?-^ <*93»c J^'a 403LW ,jc j^s**!! [Site:]yil -f 

t Vj* lS^ l5^- ^* <~^*& tilils .ajuVaJb 4Jo J3JI OliAfcl oA&Li.* g*laL>J ^ uw't), j*gwJ I aJ J*ft) I ^%-o 

4JLf" ji jj*j 1J3-J3 < J*-^*- O^o jj t-s Ic j«l ^ [4&y 5J? iJljjbi site:youtube.com] J^*- O^>o 
,j^j 4sL* ^U& 03^ ^1 v^ *•' ^»V -JaaS 03JJ3J ^3* (J* Ijjaso (> _& c4J O^gl? ^^I gtiliJ! 

.<ub ^JJ! ^33.^! ^(3 [Site:] OUJf t5? k_^5o (jl 03^?3 ^3* f* - ^ Lc^m« [site:] Jl^-a^ Ooo iJj»w ^ O^T !il :S^*io SJp^sdLo 
t yyj ^ O-mT y Mioi .^l^oJ! !a& Lgja^u ^^J! ui%&a)l 4ilT kill j^ta) O^-i J.^-^J> jlS i j^sw 

iS^Ij-m ^95* ^ Siap-a^! obea^aJ! 4SIT kiU^u kJa^i J^p- jte [site: masrawy.com] Oj*JI 

£oUj ^ci ia>wj 03-^. t-i^ Ob«Lal! iUc ji u*«k> .Obw-aJI kiUii iOc Liu! i_SjAX«ja poT ojj 
Obea«aJ! ^gte CotJ! gcJLi ,-§ kiU j^iJ..,.,i ^g*)! Obsfl»aJ! j! Liu! Ja^-Va, -(J^V k^o'bsJI j^gle j^stJ! 
t _ s Ic ^S^oJ! (^aySw Lwja, il^-jj^flj Jj^a,*- ^_jSw> jell ^giJ! ObuLaJI ^5! (JaaS Jl^-a^ l^'ji 1^*" 
tUils .^Sto L5 Jb jMcVI uXjy UXc Liu! S^am 4<-?LtiJI ejjba, .Ljiwj^ai J..>ii> ^iu ^J k_S>>'' ubtw 
Jl^-a^- (jlT U.IT 4il ki^*^- (Oj_^jVI j^glc ^s^oJ! Ijjb jLi;JI ^Ao 4ij*o 2Lw?b?s)l e^& ,elk\ssL*>b ^Jsu«J 
loiTj OJyiV! j^glc IjLLuil jiTI ^ia^oJI dJi (jlT U.IT <,j*x<) £*$& ObuL? ^ ^Ji ,jj£ 2Ljjgiu jols jJ 
.l*J? £t*sw ^^JoiHa, i^s^oJ! !JA ^glc (j^kVI cM Jyi*J! j* O3J0 ^gJUba, A^tf &j'3J ^^ O^ 

iLcIT j£ kiU k^sto jl J*-^?- j»o J^y o^" 'ij 4o!joe^i! pi! y&\ IJk&a. - [allintitle:] ki^ssJ! ^i -£ 

iJaJUb jgliu (^ jj( ij>aJf ,g& /jjaLx}!) ( \SlayoJI ObuL? jja,Uc ^9 S^ap-M 09^ 4***« SjLc a! 4a**c 

^gS (JuO.^i.5 ^g*)! CJyJV! Obsa«s> JaaS kiU jgliu-j J^-ap- jl9 ([allintitle: (jL*>- JbO^w p*iJI k_Jsi>] 
^jl j.SaaJI jjo Laj! joVf I JJb |olu\pciwb 4JI !as>V .(,jL*> JbCfvi p*iJ( ^hJ>-) oLcJLiOl LS JLc Lgifa^c 
(j^o i_i Liul jglaJ (Jl (jJCojJ! /j* <Ob«i«aJ! ^^l^C ^gl j^SeJ! OUJLT jails' ^J 4iL?Vb <UI t\ao 
43b" jXt^ i(j^ap-V! JajUb ^JJ! ,j«J1) Obta«aJ! Jaj^j kiUJ^ (^5-1^! JaJLtb ^JJ! ,jiaJI) Obsa«aJ! lij kiUl a> J^-y tJM^>-V! j£)a. <i fftSj J^U! yiVl 43*1^ ^.ii ^ <UflJj>3 - [intitle:] j^sJI ^J -0 
^giJ! OJ^VI ObwLaj kilt ^gjb k_9a^*> ,J^-a^>- <Ul9 ij*V! I JJb jb!jjSsL«iIj SLclT /j* j&l /jfi j^stJ Owkf 
Obsa«aj kill ^gJb 4Jli toMcl 1 ^9, OkStJI j*l Li -tUxpu OUiT j* 4oJLT ^§\ ^s. L^jaUc ^ t^a^so 
jjj 3iL* ^U& O5J0 VI k_^jw <UI Jas-V . j^stJ! OloJLf ^JT ^glc l^o^Uc ^ 1,53150 ^i\ OJj*iVI 

.LgJU^I Oj*J! iLcITj [intitle:] 

l^if jc kiU k^ato jl J*-5*- j* Juy O-^ lij 4clJkSs^J ,iji j«V! IJk&a. - [allinurl:] j^*JI ^1 -1 

^>tf> C*?v £>y> <«9 OmaT 'i' .MLci .Obsfl^aJ! -tu'^j ^ Siap-a^) 09^ 4~.** SjLc a! 4^jm 

j^JUL ^JJ! (jaJt) l^kufjj ^J i5a^»o ^Jd! obta-aJL J*^ ^ i^k ^^ < [allinurl: jJb- 3^] 
3! j^o ^ [jJb- 3j*.c] k^asJI OUJLT ja^ 1 j* Liui <v*j V I JA jJ^3 i[^l»- 3^*^] t-S lc (^as-VI 
j^JLc Lglajl^j ^ t^§jZ20 gwLJ! ^ jgiw ^^l Obtfl*at! 4SIT ^JjJo (jl ^LiVI ( J^3 <Obsfl*all ^a,!** 

.[A)l»-3y>£] k^cJ! ic-lf 

j^jiilCwoJot^i! lijc-liia^ Ju^-aJ! kJit3-V! jXI^ <eMci "V ^i^ Oj*JI j*I Jtoa^b^ - [inurl:]y>f -Y 

i^l t _ s Ic l^kul^j ^ (^ayLso ^g*)! OJ_j*JV! Obsa«aj kiU ^b LJ3-J J^-a^- ^19 ij*y! !A& ^0 j^so 4oJLT 
^glt! CJ_jiiV! Obsa«aj kiU ^b J^f-a^>- jU (1 ^ij J^l»J1 ^^U 4«*JJl> LI .k^ssJI OUiT ,j^ Xaif 
Sjoifj [inurl:] j*j 4iL« ^L& ^3X2 Vi k^ao 4i! Jap-V .Ck»J! OLJT 4slT ^gJLc Igtulaj ^9 lS ^ 1 " 

^I^AiJ -^'ij ^? i»s*" ^ilay>J! ^^gfc U kjj« (jl 3A Ijjb OkStJI j*l io!tWitZi«i! ^ ljj^I^ - [link:]yii -A ^Jty.&> £$$» ^Jl _~io ^^1 (VS'^-oJI LS & U t-9jxi jl Mio J3J .j*VI I A& jo! Op^b CXJUS l( ^.5a.*J! kiUj 

3? [link:maktoob.com] J*-^*- k^»« <«j« ^ ^Jb U ^jjo ikiUJu fLal^ [www.maktoob.com 1 

Ob&i«aJb J*^ ^ cs 5 ^ ^^ 'J*"3*" ^°. jj i^ j"*" ^3 -jC*" [link:www. maktoob.com] 

.^l^cJ! 013^3 [link:] jjj 3iU* ^L& 03X5 VI *_-*» 4il Ja»-V .05^X0 <*93»c ^J\ j*ij -^'^j l# i_g*" 

kibiAJ 5J Mioi .U (^5-oJ 4§)U,*J! ^sl^-oJ! 43 j« ^«k^j .!<a& j^s*J! _yol |oljjti*ib - [Related:] y>\ -\ 
Cysa ^v>j* ^ «_^o kib'19 .^SaxJI dl^XJ 4gULe olc^^x j^Jb ^§^su L5 il! ( \9la.*JI 43jm Jjji'3 <^%-° 
l3j« ji biji 3J Mioi .U^ 4iL,« 2bJ ^y j^oj eJjy ^JJ! ^s^xJI ^1 4Jb [Related:] J^-^*- 
3! [related :yahoo.com] J*-3*- d*»« ^^o ^ <->&> Lite i^b ^l^xJ 4#LloJ! ^sl^xJ! 
^J <uJb-ii ^JJ! ^l^xlt 4^Li« ^3(3.* j£ SjLc Oj*JI goUi ^3X^*13 [related: www.yahoo.com] 
U Ulc e^*»- ik^stJ! ^gi yV I ! jA |OjjSti.i Lo^Uc Sj*£S' gylib ^b V Jj^*- jjl Ja»-MJ3 .i^ssJI ^j^i 

.2bt«J f« j£ j^ssJ! guLi iJ£ Ojjj V 

^le j^o Uj^c cJjU (L ^93»o (v>b ba^^c Jj>"3^>- 0^0 ^j_j« ^gi j«VI I ja <_^Jo Uti^c - [info:] yA — \ ♦ 
^i4b" 0>ib" 0! <^%*J' '^>fc (jfi yaS oui \^Jusa 3! OU^-bwx) As*-$s* ^M ,gSb iJ^w ,b>3J> Ca) jj 
k^>ao ^y cs* k-»*^o bJU (J! ,jrij jol ^33^1 ££ Mio kilti o_j»ei ^gJO .Jj>3^>- (,5JJ S^^Zc OUi3JU*JI 
! AgJ !j*fl^»«) la.s'3 cJJ _^laj iJa*j 1 Jj>3j>- j^»o ^j ^gJLc jio jl a«3 [info:www.msn.com] J»-3^- 

oailc .4Jjbjj is&aj ^5* lS' o z ^— 'Ui^ixo Jjjj j* tjV 'SjmT 4^cJb! ai 4JI aA<.j V yiV! I j,&a .^3^)! 
[info:] jjj 4sL* ^L& J3J0 Vl ±*2v 4J? ^«>-V .^s!3*J! j* ^CJI ^0 jdbj V !A& Oj*JI _j«i j! (^glc 

.4Jb (_5 jj! ^Sa.^! f»*j'3 J^^f Jb0 **i £**?■ ipllsuao ^i 4oJLT \£\ ^Jof3 ^J\ J-s^lt j*V! ! jjb je!jjieL«i! ^j - [define:] yii —\\ 

oJJb SjUT^jU ( J> kiUia. 4<JjxJI 4*11! f^^M V j*VI !A& i_s-jMJ jJ^ .OijiiVI t _ s k e^a^-a^c 4flJL»w> 
t_^JJo jjl kiLJbii 4 j^jw ^jJbcit ^dQfuM ai 4oXO SbjJbeiV! 4*Ub i_»^u ^c ji*S ji Oijl lij .j^Ja-JI 

j*** O' ^y ^' ^** \J°y^ -et Hy l5^" jtUsuaoJI y 4oi30U le^JU) [define:] Jj>-a^>- o*?o £jj* ^ 
Ojw jj ^Ic jiJ! jjo^ [define: school] J^-^*- k^»« £?_/) ^ i_^Jo Lite ([school] 4*iTi_«j« (^JL: 
Jj (k^«*s«9 Ij^s ,j*J .icJbCt! CkXgJ OJ^*iV! ^Ic Si^-a^oJ! OlflJjxiJb Jl»-a^>- ki4J ^b (_9a^i (Jj>-a^>- 
osjj« ^k £.M1?MJ . J*-5*- t5JJ 4»-LoJ! t5_p-Vl OUUb 2U.U0I c4Jb~ ouy^ kiU .jl J^>- oj 
.OlajycJI kiUJ ^glc ^JUsu ^gJO k^ssJI guLi 2bea«s Ja-jI ^gJJ t _JLaXi f 'if^l Ol*b l^Jb-al ,^1 ioJbCJ! 

:2bsa«aJ! Jlfl-ji ^ (^gL U J&H ij^-j ([school] 4aJb" Jlio,^ 
Find definitions of school in: Chinese ("Simplified! Chinese fTraditionall Dutch English Russian Spanish all languages 

.4*U! ^\h> 2L>-LoJ! OUuyCJ! ^Jc ^JLki ^JCI lft> Juy ^Jil! 4*U! ^Je ^SJ! wUXoj kJa-ja. 

lOkAaLoJI ^Js>-^>- C*?u &yl j^^k (^gi ^M . 1 £j-£> — C 
Liui ^L& ([ www.qooqle.com ] ^33* ^J! i_*JbJu Ujuc kiU ^m ^JJ! cSaWI J^f ^« &y> ^J\ 4sL?Vb 
I^Aso jiTI cX&o guLi J*> t _ s k i)(AcLi JS\ OljL>- ki4J ^vjj i^jJIa. (Jl»-a^>- ^ k^svJU jojiio ^50 gjyi 

eJoeL*i (^JJI [Advanced Search] -kuiyi ^^k ^aJ! ^3-j cik U (jojiiioJ! J»-3^- ^o ^^ ^Jl J^a^ii 

. [www.qooqle.com ] £3$*>j5J> LoJk i^aUM k^s«J! ^jyi jl^^o .2b bJ! uUtt 

Use the form below and your advanced search will 


appear here \ 
A Find web pages thai have... 


3 all these words: 
I 
4 this exact wording or phrase: 
^|tm 


5 one or more of these words: 
But dont show pages that have 


|or| 
|or| 


^|tm 


7 any of these unwanted words: 
\m 


O Need more tools? 
13 


9 Results per page: 


1 results 


VI 


1 Lan g ua g e: 


any language 


v| 


\ \ File type: 

*] 2 Search within a site or domain: 


any format 
14 

FR Date, usaae ricihts. numeric ran 


(e.g. yoLitube.com 
e. and more 


.edu) 
| Advanced Search | Aa.su (jl C^aIc jJ^aJ .[L& c4j i^bdl O^cJ! OLJLT _^iai' k-S^w^ iftU^I ^ia*.JI |SjJ%^if] :3^>*dl -1 
.IgJb" ^^1 OlilssJ! ^gj 4JL>,jb jB^iu U 4JbtM o jjb ,-§ j^aj-J k^i^ '4Jbtt! e JJb (J ^^s^J lS' J^^k 

.[.... ^glc i£j**3 ^^1 OJj*iVI Obsa-s j£ j^so! ] :2Lo^-ji)l -X 

OJlT f !^.«j <4JbsJ! eJJb ,^9 l^Jb^il ^^l OUiiO! 4iy ^Ic ^^ao ^g*)! OJj*iV! Obsfl*s> /ja dt 
3ilT ^glc (,5^50 ^g*)! OJj*JVI Obw*aJ 4j^VI t _glwu lJ^-j Jj>-^>- (jl ^JbJ! £* iV pi k_^Jj*JI o"***? 

i r Jh3 kilil c4Ji ^gjjw jl9 <4ibtM ftt x& ^J 5jU; 2uJ C^S" ^ c»Ui i^i .[JoJosJb SjLxJI A&] :ioj>-_jiJ! -£ 

^g^oMxj SjUaI! 4l?b-L jo^flJ (jb (.5^1*1! Jj>-^>- k^>ao ^;^* ^ kiUJj ioLSJ! ^*ku«J kib'l Ja»-V .OLcXiO! 
.SjLjJI ibl^i ,_g9 (") 4oMxJI i jJii J^-JJ fV SjLxJ! 2blJu ^ (") 4oMxJI J»-JJ ^5? i^La! OU-IT J^-^j t _ s £) 4ib>- (j* jiTi Jj>-^>- kiLkuo LAa. .[OloJkiO! cJA jj* jiTi aj S^*-!^] :4o^j*J! -o 

ki4Jjj (oUaJI ^Ja^-j tUil li>V .4*/.«aJ! lyiui al k_*k*JyJI j<ij O^^ 0' Js , '_y»i>' 09^ OUJkCIf JvA ,j« 
^ Jkk$c] k_^Jo Mioi <4oJkf JIT ,j*j 2bjJbdy! [OR] 4o.IT 4iUSj pais jb i^ibd! J^f-a^- k^o £Jj« ^ 

.[^b^^OR^b^^OR^b^T 
.[... ^glc k5aJk?« ,_£*)! Obsa*aJ! £(**L*i! ^0 (j^laj :4o^-j*J! -1 
^J jiTl 3! SJk»-!a ^oiT 4tl OJb-ii lij C-Ui ^Jju IJk&a .[4taik*J! j*c OL.KJI e Jkfc j.« ,^1] :4oj>-_}JI -Y 
i^aJLso !_£*)! OJj*iVI Obsftw» k^aeJ! gtlUi ^ k\**i«j ijl Jj>-a^>- ^ t_JUaJi kiUkX) kib'U i4ibeJ! eJJb 

.4ibeJ! <s Jk& ,^9 Ljdb-ii ^Jd! OloiCJ! <s Jk& ^ (j! ^Lc 
^ 0>5sJ! OljL»- ^ juj*J( Jj^a^ kilt jiaj ki^** - ([?OljLseJI ^y> JjJ*J 4>b« J1&] :4o^yd! -A 

.V^'ObbJ! 
guLi kiU ^jjo 0' (J* - ^ k>° k_rtlla5 ijl kibbCob ijaJo L&a. .[45*a«s JIT ^ gsiliJ! i^xc] :4o^ydl — \ 
eyk 1*^'}*^' ij^"""?3 .2bsfl»s JIT ^ 43e<jJ 1 ♦ ♦ aj 0« aj f« aj t ♦ aj 4s«L? JIT ^ \ ♦ ik>« OkSsJI 
JM*- ,j* <ti k_^y iSkXJI ik\x)l JjAso kiblCcba. .43«L? JT ^ Jaai 0*50 jybJ \ ' ^j>f± Jj^a^ 

.4ibsJ! kibj ^J Sjia^oJ! 4jJu.ioJ! 4o.IlflJ! 
.C*55J! ^uUi ^ _jglJu j^g*)! CJyiVI Obea«s> Lgj oaJLCoJ! 4x1)1 J^a^ss) ik\»o LAa. .[4*1)1] :2Lo^-j*JI - \ ♦ 

k^sto jl k^k» ^bt-iii ^U& jX)^ . J*asi Ik3k&3 [any language] 3! [4xJ 15^5* k^'^^' j^^'3 
aJb <u,«j ^s^^JI iji o' '4ij*Jbs)VI 4JkUb 4j^xjCc CJj*ij Obsa^ 3! ^ila^ ^ O^Ip 4o^c 4o.IT ^c Mio 

.4oyJ! Ck»sJI 4o.IT t _ s JkC i5ai>-l <CXJ3 4)jJboV! 4iUUb 
.Ok^tJ! goUi Lgj Oij3 ^^l OlflioJ! £ai Jl^-aJ^J ^J^o (Jl ^*laL<J L&a. .[i_aLoJ! £ai] :4o^-j*JI -1 \ 
^gJ! OlflioJb kiU ^b (Jl 4) i J*o ijl Mio kitkCo.*9 .4k*M £lail ^ Olflio ^ OkSeJ! ^ku-j Jl»-a^s9 kiloLi k\s*L*> .^J! Oj33 C*9j~ijj£>M V [PDF] £jj /j* 03^3 *-M ^IsWI j^s*J! OUJf t _ s JL; ^jZ^a 
j^cJt j*l j« oMcl Uj'opa U>Xc j-j^i.Jb ^Ji UjLo OSa, -Ojjj* U _«>( .4f>-LoJ! OlaLoJ! £'3-^ ^.cols 

.J*-^^ iuji^oJ! Oj*JI _jJ^ j*j ^o^jb lS^J'3 [filetype:] 

ij-^w ^a^oaj .ilx*? 4>m&o ijUc al 4oiTa! 4wJW 4)(m ^!Ufc jl jfMj l«J*.£ tjuoo (Jaio !A&a . laaS l >**o 

[moheet.com] Mio ^^Ci .^s^^J! ^*J SibJ! <sA& ^J k_»*a3 l>I ^-M*9 .£5-^3^1 kiUi ^c oi*^f 

.jLi [www.moheet.com] ^ 
LgJ^J^- j^gJ! OljLssJI ^lc pLj OtftJI kX*io ^ i^\ !jj& (^^Ic jfl*Jlf9 .[joji^o k^»»] lio^jill -If 

-oMc! OlibtM (olwOisXwb 
i_9^*i iJsuiyi !JJb (^glc jiJL -[t5_p-l OljL3-3 ((^iJjJ! JjllaJ! i»\MkLS$\ Jj^fl*- i^JjUJf] :2Lo^-_jitl -1£ 

:*jM v vgIaXw ^jJI OlilssJ! bUJU s_j5-* ,^>3 3JUJI H Date, usage rights, numeric range, and more 
I Date: (how recent the page is) | anytime Z. Usage rights: | not filtered by license v] 

3 Where your keywords show up: | anywhere in the page vj 

4 Region: | any region 
^ Numeric range: (e.g. $1500.. $3000) 

g SafeSearch: Off O On :lg*lfi <WwaxJt |*^J^' ^"-^ Oja-aJ' 0<AgJ f^j-i lS Jj U.a9 4cLi (jJ^Lea 4*>j^' J^*" OJj*JVI t _ s Ic l&_jii f^ ^^1 OJ_^iVI Obsa«s> ^ Jafl9 0*SeJI OUiT 
^tJaLnJ .^dl 4am?UJI 4uJt a! 4**?LJI 4**JI i_a«ai a! ^^LoJI _»#£JI oj ^^LoJI £a**iVI JM.> al 4**?LJI 

[anytime] aA ^^ i^ssyi jL3-yia .aibwi <»A& ^ l jA\ 2UjuJ-oJ! <ujuh g& JM3- j^ c4Ji ajoo ji 

.[Ci 5 15!] ls! 

l^jjl i^a^StoJI 4*£aj J^a^St) iJbSeJ Jl £Aa.Z*) jL3-V! I JJb JM»- ,J* .[|o!jjitL<jVI Jjaj»-] :2Lo^-j*J! — t 
Obti«a; d) ^gj'b O' J" > 3" > U"° <— ^^ 0' £*ta*»»*9 .(^a^stcJI c4Ji |o(iAse**j( J^.> Ca^ (>o 4*c 0^s*5 
obe«i?V ^io !t\*ft(i (Jajo j*VI IjJba^ .,jJj*-V! £« <uTjli<i aj <UljJs£<*il CX1SL0J i^aj^w l# ,_g*JI OJj*iVI 
i_aJU aj obol i'^cb (Ja^aju ,jJkXJf |j£>lss,i>yi aj i^gaSa^i ^1 ^a^w p*J iJaJJ^ji (J->^' £9la»JI U*9 .<Ub^« 3! f^jbo! ^gS <u!jjfcJ-j! ^gilCob J3XJ ^a^iOl ^a^swj J^5*- ^ ^k u :4ibJ! o A& ^J 4?-LoJI OljLsiJI 3*J>-j5 ,_gJb |stA9bw;Vf 4>a*-j \ m ^t>»- \jLuati >*£. 


Not filtered by license 


<UT\Li* al <Ulj3sL*>l k j^*«« 


Free to use or share 


j_5jL?a JXuJ ^ aJa i<uT\li* al 4*IjcxX-jI j_jX1c»o 


Free to use or share, even commercially 


4JbjJO al <uTjLi* al <UljJsi*>l ^£ha 


Free to use, share or modify 


.pCwJ ^g** - 3J3 i4Jb^U al <uT\l£„<ial <UlA5SA«k>l ^jSLooi 


Free to use, share or modify, even 
commercially .^1^1 jL^VI ajb J S Vl jLj*JI 3 J-^st 1 iJ*o j! £<kz»J jL3-V! !JA JM»- (j^ij .[-Uj 2L_>btM ki^seJ! OU.1T j^liu (^jji] :2Lo^-j*J! —T 
Obsa«s -UJ J-so (jl Jls*-^?" (j* t_J_su ijl ^Jai*» .OJj*iVI Obsa_? Jl^li O^sJI OU.1T ij-Co 
2bsa«aJ! ^ai ,_J 5 I [in the title of the page] U>yl~- ^J o^sJI OUiT jc^j ,_jJI OJyiVI 
juLi ,_J yas-V! j^b j^M ^JJ! ^s^xJ! i«!j ^J 15! <L>ulj ,_J 3! [in the text of the page] 
t_s**i ^3^3 [anywhere in the page] $& ^I^V! jL^-VI^ .[in the URL of the page] o^sJI 

.[2b-i-aJ! ,_J jbCo^i] 
jfli! . hs3 4aaM 4J3J j.« 09^ 1^*" O.J_yJV' Obsa-? ( >c O-Sto O' *J~?$~? k_?* <-^°^ ^-^ > <-k--* <Ium 

^w ^JJI^ [any region] ^^lysVljL^-VI^ .l&joy ,_jJ! 4J3JJI J l~?_»' 4jju»loJI 4oj(a)l -,$*.,__-. 

.[jJb t? 5?]3? [SialaUi^i] 
Jj>^.»- ij|9 iU^oJjiti*? ^^1 O-s-JI OUJbo JaJj* ^j^jw ^Ij _JLa> ijlT !ij .[(^iJjJ! JjUaJI] :2Lo->j*J! -0 

JjUaJI 4jb> ^gj t_*JJo _Uil9 iljV^i i_atl _-ie 4„*o3- ,_JI IjV^i t_9VT S^ie ^yn SjLJ! JJb j**j J^So 
U4il ^^ ^k -0J_> 5 [$ 15,000] 4JUJI ^AJwJ! JjUsJ! 4ib> ^ ^^03 [$ 10,000] J^\ ^..Jurfl 
^b jJ -UIJJ^ ijVjjJ! 4oM« JJJo V^ 4aa9 f^ljJb JJ*J ij*"3*" O' J=->V .[SjL*i] OJ'eJI 3*JT lOJ-'-i-J 
iC-Ui p£j> ,j&2 .IjjC&j 'j^9-< tJVIS^ic (J* Vjj b_j*ao lg*-> t_9VTSji.c t _ 3 Lc J^uLiJ kl*» ^JU-o -UJ 

cM ^b J^3^" i_s* k-* 96 ^ UJyic UxoJ-seiMj! !ij ,__*)! O-s-JI OUiTjjiuo _JLa> .[,_)*To_)«] :3*->j*J! -1 
(j* k_JUiU ijl ^JaiuJ i2U_3btJ! e-jjb JMi" ,_)xi .2L*i_> ^1 3^-b! ^!^« ,_JL; i^4~» ^j**! Obti-u 
[Off] 0^->l lij .O-'sJI j«l*i (j* t _ s »«i_>3l t _ s - ,- bJ (,5^swi l# ^^l OJj~iVI Obsa-3 t\*J-»j ijl J_>3_>- : OotJI goLi JL?-li j^stJ! 

<« kiUi 0^3 .^j*J! juLi Ja«j| ^ j^u i^JJI [Search within results] hi\j ^Ja j£> jl kiUc i^bJ! 

:4JU! ij^«aJ! ^j$m ^gjj! J=uiyi t _gic jail 1 j^cJ! Jju .[4a»Ji t_^T]SjLc 1 jq niTft r ~i - iS Search Search within results | Language Tools | Search Tips | Dissatisfied? Help us improve | Try Google Experimental 

^gJt OocJf juUi J^-1,3 k^svJ ^gd OjJ^> j^?u ^uj* CM j^oj i3^»> .oMci fu<5~Jb <U! jlioJ! kuj J! ^c ^Jl^5 

i^JUl JXU! ^J UT^A ^j^oJt IA&3 ikiU 0_j# Gougle There were about 2,200,000 Google results for^i^ uH-. 

Use the search box below to search within these results. 

■ '*j» -v_ jiu ■ j \" 1 jj 

Search within results Lit .'-iil' ia^Jl JUlSJijI Search within results .(4i,Jte ^S) SjLxJ k^» *"*** fjf * *>**• i^^ t^fi j5**" (V ^] **' J'*'5^" ^ Ji^ eMcl Sj3-i«Jf ^-i 
©Mel j^ssJ! ^jj* ,^9 J^-^J (J 1 LS3-* 1 5* ^^y^ l*>9 .[^SkiJI eJA J^'a k^stJ ^gO elol j^stJ! £jj« .eastiLw! 
jjl CXJUS i-laiiS 4Jbw> 4a«J9 t_^T Jjjj kib'l MiU ijpyjjly • gSl**J' (J^'i e^SvJ ^gSO oJoOpJI j^9cJ! OloJLT 
(k^svJ! gwLS ^j^-i? [4Jbw>] 4oJLT ,_gXc L5^i» ^g*!! OJ^VI Obw*s> jj: k^aeJI ^ ^gJCJ [4Jbw] 4oJf Jl^-JJ 

.C*9sJI Juau ^ ,_gO [Search within results]^ ^Lc ^ai! ^ pIom^i!^ £5**?^J! J.^-1 j.* j^SsJ! gsJLi J^-b j^SeJ! iwj?L> lo_,ai Ji UJO^ .[iJlsw 4i*Js i_^r] SjLfi 2L?lstM 4Pi~*J!^ >As£az~.lb 4-^by! 4»s»JJ! J£c *Jj>o.,> ^3^.* jx iljJL) 4«?bx)l 4JbtoJ! 4»s»JJ! (OOPiX-i UXc 

Jajiy! ^gJL; Si^^ 05^ i»s*"9 'J^^*" £%* 0"° *ii5**" 4»s«JJ! O*o^»5*-jl 'ij iMioi .iJjJb ^ Ub_jiJ ^J 
^sl^l (^gJL: ^avJ! juLi j*asj c4J £tc«*J ljL3- ^asJ! ^j^i Jla-jf ^ A» t-9^*i i[ www.Gooqle.com.sa ] 

:<UUJI 5j^-aJI jx tUJi fs*aii .4as9 4j^aXw,Jf Go /Qie 


G k* L jj Google w 4j Jjjuilll {y, r'i -i.- Oj i^JpJl 4iilLl llJ -"■ - O t T>?jll rs^ W ! '''-^ .4)3^ J.J0 4*s>btM 4JbuJ! J->5-> ^— J 4~~.Jb JbsJ! (J3J0 ! JJC&j [Search Options] Oj*JI OljL?- <v> J^bcdl 
jo^iJ U^iic . L# ,ji?b?tJ! k^o^JI e^stJ S^J^- k^*^o OljL^- 4sL?b (f ♦ • ^ p.L> j$Ji j^gj) l^^o J^?"^ ^%£ O-cls 
[Show Options] ^>ssJ! OljL?- J=ulj kiU jgtw t_9^.«j iJj>-^>- ^»o £>j* |e!jjfcj»ib £^?^c <s! j£ C*s*Jb Jjy Lo ^1 J^j^J! <ule k_*o^*£ 1<m> ki^ssJ! guLi <« t _ s *el<u J^»J ^^JLobcJL kilt £s*w> i^jJ!^ j^svJ! jwUi Jj^i 
Jajiyi IA& Aso .<Uc OJtJ CUT (,5JJ! ^a^^oJU 3JL? Oli Olc^j^o ^^c £Mk>y! kiUAfj d)^ fr* 1 ' J^*~? 

:4JU! ij^aJ! ^9 be*?** Go -gle 

Web f Show options... "j Search Advanced Search 
Preferences Sac CkStJ! gsJLi jLj ^glc kiU ^glaj kJ^ ic^ki Sj^-^aJI ,-i ^?^*JI -k"'y i^£ >»*"* .[www.google.com] 

jijUj ibuXwl ^a, 4j^CyJf O^vJ! guLi ^jC (i>Xj e^A^u iOk?cJI JwUJ 4flJU»w j*jl*c iXiASsiJ kiU ^j Ofji! 
Ofaii L3 a^i> ^3$~ ' <uifi yuiL kl«*> .[Hide options] ^J iaj! J! !a& pj-jl jJ& kJa-ja, .lg*9 o^ij^JI jaC CkdcJ! 
<vi ( CkStJ! gsJUi jLj ^^gic _^1ju ^^l Ol^iVI CkX^I Sj^x? ^^ U.*9 . OkSeJ! jcJLi jLj ^gic O^gJ? ^^I O^sJ! > All results 

Videos 

Forums 

Reviews A .S - *« h ■ h^ r . i S^jBmH > Any time 

Recent results 
Past 24 hours 
Past week 
Past year Standard results 

Images from the page 
More text 

> Standard view 

Related searches Wonder Wheel 
Timeline 
^J lJ^.«j [Videos] t _ s Ic jaJb O-oi 'ij ( j^seJ! juLi 4*C5^j 2u?btt!^ e^kl OlaiVI ,j^ ^^Vl 4£^cstoJ! ^ 
C*SsJ! £uLi ijiJjfi ^ l3^.«j [Forums] t _ s Ic O^ai lila, iJaaS ajJ*S *^lSl j£ SjLc O5J0 ^1 0*SsJ! £uL) ^jC 
fljl JXi t _ s lc 05J0 ,^1 ^s*J! guLi ijs^ p£> tJ^-j ([Reviews] Jajlj ^^£ dju lija, <iasi Ob^XLoJ! ^ja 

i,>JW o^~jL> a! i_»l& ,-9 jJ^oJJcawxJI ?!<! j.c OwVJ M£o CmS' 'i' fj*ic 09^ )'*"' t " lA&a (Jaa9 j^oJjJiwo (^lysVI jL3-VI £^ka • t *U 4y*JL 4*^0 jajo V ^Jd! t5_p-Vl O^sJ! £«Li 4slT il*««j! ^*bi«.J kiUJo .l^caj jfi ^^laJ! (jiuu k^atJ! goUi 2islj' ( jijjc ^Jju ^JJIa [All results]^ 2«Ui yts3 {&*»! [Recent results] ^c o^ai lij i^ssJ! guLi _>ii hjis jjas&j S^bJ! 4JUJ! 4ea,,oj**J! ^a 
4aj !j j^glc Ojfli lija, (4cLi T£ ^J J-aJ V S j** - *, &j& ^1 <2ui>LJ! OleLJ! JH>- l&_>ii (V i^*" "^US (.^ e^sJI 
^Je O^ lija. i-bas 4eL> T£ ^p-T JMi- l&^ii ^ ^' ^-^ u^ ^»avJI gslLi jaa ^ t_9a^> ( [Past 24 hours] t _ s Ic Ojfli 1^(3 i-bas £3**^ j»-T JM»- l&jii ^5 ^1 kiUJ j^gk j^stJ! jdLi ^.ai ^ ija^j ([Past week] .kol^ jL3-VI £*1aJU3 .has \jq£> \ X y>! JM3- l&^ij ^ ^1 kiUJ ^Ic Oj>sJ! gdUi yo3 ^> l3j~> i[Past year] -kulj 
.OJ/JVI^lc l&_yii Syi j£ jlaJI ,jiau j^stJ! goLi 4s\f jsf. ^Jm ^JJI^ [Any time] 5A ,^!y9V! 

> Standard results 

Images from the page 
More text 

^ j^ij^^i S)3-<? ^ssJ! ^oUi j^i 2be<jJ JITjI^jw j^Iju tj^-j ([Images from the page] -kuiyi t _ s lc ^aUb 

: l5 JUI J^JIj 4JiW! O^cJ! Ot*J j^v^i 
cjzJl ^cjmijJl -b^jji - Ubijl tJiljb <1- [ Translate this page ] 

■ ar. wikipedia.org/wiki/96 - w*ji_^ijM< - Cached - Similar pages - <= 

:^JUI JXilb k^asJ! 2bt*^ (j""" ^S*- 5 ^3^ ([Images from the page] -kufyi ^-ic U^ai 3J Ui 
bj^JI ^c^injoil .Uujj&j - bibijl t^ljb - [ Translate this page ] 

j"<--j (fi ill) Mlf I LaLiLjl 211 jU j& I jibi iiiLiji jiU^ jjlll iLfi (Jmi [j£ M^f (5 1 _£*■ « jljljiji iiin ^ J j 1 

... Uijj Y [jii 4-&1 j idjljpall lki bjpa jj ilWjfl ; ! 

ar. wikipedia.org/wiki/36 - wW_*jM< - Cached - Similar pages $L/jP- 

MM 

,jiaJ!^ . j^stJ! juLi j-i 2u^aoJ! ^js^aA\ ,j* j*f1 jji (j^jfi t _ s *« IA& jl9 ([More text] t _ s Ic O^fli lij Lola. 
• OwvJt OcaaJ LgJI yuii ,-*)( iJ^JjiiVI OuL? jjo <UjLJI pji i^jjfa ^a«;V! 05"^^ k->a*£oJ! ,«aJI a.&> ( j**ifl«Jt 

:[More text] -kulj ^^JL: ^aJ! juo c>5«J! Is^si ^jJJ J lie ^ U-i^ ojzJl ^^liijJl . b^jij^jj - Ubijl diljb \] <]- [ Translate this page ] 

... 4iU^ O^Li **-? ' - '■J ' ial (^il ui^lj^^f 4jjLkj4jI LaL r ' ojju ^Ii_^iij L^jjijul 4jUJU ijjld ■•"" •■ -.'.•* I j^J ^Vl d *-.\t. -. £jil_i 
[6 1 [5 1 ^ J J0 k) jL^° /J^ o Jr-l^ Lftjl Jij ilAnl) 4j giojl oifc. l)_^ O*^ *"* ilJLilj^f I '-- 1 — *■ ilAi ■' •■'•■''■- ■•■ _>ii J-ll oj^ lo d_Ll ^f I 

ar. wikipedia.org/wiki/96 - ^kji_^i.M - Cached - Similar pages - =i> 

Ol^iVI 4c^oj*o _^liu^ 1 j^stJ! gsJLi ^jfi Jj^ ^ ^5£s*£)b 2u?btt! Sj*»-VI Ol^iVI 4£^*.»w ^1 ^ti iIja^-Ij 

i^JU! J£iJb eA& 

> Standard view 

Related searches 
Wonder Wheel 
Timeline 

.I^ojokl-jI ^jdl ki^ssJ! 2UJUj 2ULaJl oli Oj*J! oU.Ii'^^c ^ tj^ ([Related searches] ^u!j ^Je ^SJbj 
OUJT U ^tu LJ5-J ([Related searches] jj ^k b_>ai ^ ifoLicVb ^M*)l] j£ J^»- ^ bVisu 3J ^*^ 

Related searches for ^^e% gswi; 

j^-'"'| iJUic'jb ^ILJl t*-"'-! iJUic'jb r Z^Jl ^jUic'jb r lLjl jya r lLjl 4JL? Oli 4aL£=co Olc^7^o LS JLc aJ.cMbl Ji-i?- j.« c4i9! £*+*>$*> ^ ^cuJ k^>*> itA»- S^am 4<^bdl Afcj oJ^J Sju>.^w 2L)^c 3*j>-y ^L& jXj ^1 jl^ "^JbwJI 2Ubec" Lip- ^jo ^JJI^ ([Wonder Wheel] -kulj Li 

4JLs> Oli Olc^^o cJJ ,_pj« -l*?'y '^ oi^ .("OUjJbwJf Spc^i" J L***-*j J^adl La^j lit) 4*«i>by! 

:4jU!"oU3i*oJ! 5j9ti" Uj^utJ^-j ifoliiVb ^MxJ!] k^asJ! iLcITLoJot^! ji j*j [Wonder Wheel] f^il 


jjHC 
bluijl iijS 


^ji^il (j-^ijajl 


f Jl ja 
+ + 
■LWJ 11 <^j 


iljjuJl J ;. - M 


ijijJl OJiil , 


f( £jjU JLJ .Olo^JbioJ! o_j?ii jj**j L5 JL: ^^?^oJ! ki-UJo 4«i?bsJ! j^ssJ! guLi ,j^jC ^ dljJ'j 4J.c U^ai ^gjj! ^o^a.cJb 
:4JUf Os*£J! U_^1ju »_9^mj .oMcl ija^sJI ^ Sia^-axJI [*l,ja-Jf 4*ssJt] SjLc ^^Ic li^fli lij M;*i C I Jj""l J ^--i| ^j"i-~- f bjuill i^W n'lj flijjuJI / i-1^ { I jjmllll 1-.-M ^LL^Z^jl JliiJ^ b^LQjl ^„P ^j^il ,j^wJI jjjjjlqu e^* rtbjl i-lijjl i^jll ^JldLnJI .IJX&^Kb 2L?b- £3j9 <0e^>siJ! £3^ j^y J^- 2 ^ ^Lo^!y^' IA3C&3 t _ s Ic OJj*iVI ^jJsl** JLJJ i£Ja &°$i ^^. fVj o^y 1 r**J k-^*- 1 ^^ ([Timeline] Jajlj ^Ic o^ai lij Li 

i^gJU! JXiJU dJi O3JC29 i4flJLiw 4^LqJ Olj*9 ^J^i t _ s Ic £yay>}\ ! JJb ^c C»ssJ! 2001-09 Search other dates 
20O1 2002 20M 2004 2005 2006 2007 2008 2009 : | JL loJT <tgiJL ,-ilj (^wj eloi .^liu t_9a**i t,~iLJf ^jJI (Aft ,-9 iyjui 4*.w LS JLc «a.o UJjya 
Jan Fsb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dsc ^kj^J! ,^9 l&iJ^o ^g*)! S^jXaJI t _glc Sj-sls 03^ (_£*'*"" f*** 1 ^' '^* J* - ' .^w t^*" ki^seJ! guLi (ji Ja^-V^ 

.4J jgi 01 SjJ-wl Sj*9 JjJ^bJ ^*J play*! (.gjLJI 

Sja^aJ! ^9 UT^iLJ! (fc-ijJ! Jai ia^-a^J! [Search other dates] -kulj ^k j«l n^p-l 4^*0 ^laj jjjj*Ja 

Oijl ,JIa> ^ aJ*M 4**i?bs)! j,fca .iJU»l UAiu\» 4jl§> Olia 4jIa> Oli OyS Jj Jtf**J jjUil> jijliu kl**> <o^(cl 

iwVca, i^^vJt £«Li ,ji?jC 'M?^ i^ ^C?bJ! 1^5! i^stJI OM^aai' ^ ^CsvJb J^a^> O^cJf i!_p«i ^U pu 
L*3 ^a^alL pjCwUJI g-y.Jba, ^Li flfl lJL l^JaL^j ^gXJI OljLssJI jjo l&j*Ca 4£>laJt 4x1a OuL? Jf ^J k_Us*J! gtiUi 

^a&J ^L^jyi J_>2_> 2bsfl»s ^gJJ k-^i' ij^a^>- j^vJ! .^jStOJ 2L?btM O^t-ia&JI bd« ^1 Ja^saJJ 

:4J&' Sja^aJl^jwa^aA urifo^-aiJIJ^^jo ^Jl^ [Preferences] ^oiT^-k j&la [www.Gooqle.com ] Google Search j[ I'm Feeling Lucky Advanced Search 
Preferences - 
Language Tools ^jdla ZJLM oM**afl*JI oti<? kiU ^Iju tJa^i (oMcl ^Jb l^J! jLloJ! [Preferences] ioJLT ^Je ^1 j«o 

:,JLi U.a9 ^yUb l^JalU^j Save your preferences when finished and return to search | Save Preferences 

Global Preferences (changes apply to all Google services) 3 Interface Language 


Display Google tips and messages in: | English 


v 


If you do not find your native lanouage in the pull 


own above, you 


an 


help Goocile create it through our Goocile in Your 


Language progra 


Search Language 


Search for pages written in any language Re 


cornmendedl. 


O Prefer pages witter* in these language(s): 
□ Arabic □ English 


D Indonesian 


□ Russian 


□ Armenian □ Esperanto 


D Italian 


□ Serbian 


□ Belarusian □ Estonian 


D Japanese 


□ Slovak 


□ Bulgarian □ Filipino 


Korean 


□ Slovenian 


□ Catalan □ Finnish 


D Latvian 


□ Spanish 


□ Chinese (Simplified) □ French 


D Lithuanian 


□ Swedish 


Chinese (Traditional) German 


D Norwegian 


□ Thai 


□ Croatian □ Greek 


D Persian 


□ Turkish 


□ Czech □ Hebrew 


□ Polish 


□ Ukrainian 


□ Danish □ Hungarian 


D Portuguese 


□ Vietnamese 


□ Dutch □ Icelandic 


D Romanian 


Safe Search Filtering 


blocks web psoss containing explicit sesua 


content from aooesiinc in search results. 
Use strict filtering (Filter both explicit text an 


explicit images) 


8 « 


® Use moderate filtering [Filter explicit images 


only - default beh 


vior) y 


O Do not filter my search results. 
Number of Results 


Google's default (10 results) provides the fastest 


asults. 


Display 10 results per page. 
Results Window 


D Open search results in a new browser window. 


Query Suggestions 


Provide query suggestions in the search box 


O Do not provide query suggestions in the search box. • [J-^5-> <!*?■*> ^Jl Ac f(jj L&OjO^u j.« f- L^iV! Jj£ cX> 2L?btM OM~iaaxJ! -lasso p^]^ 5)1**" °^ fc cs**° - ' 
. l&^jy (^git! OoeJI OM*«JiflJ >AjAso Jjo <tJLc jiJb jo^flJ (jl ,JsyMi\ ^o i^jJIj [OM**«J! Jai»-] jj Ijjb — T 

Jj>-^ buk>) i^_^-VI J^^>- OLa>- j^glc Liul tSj«»J lJ^-j Ljj &$&*> t^*" OIj*js**JI ij' cs** *jk*l' ^^ - ^ 

.(oUSJI lu\A> j>l«j ^ jtO&SA J.XLi.J Lj) JjjiaXJ i-Sa^w iwUu\£ o>^'' OlcA*- fAiu <j.JO«. iu*» J_^co i_pco ,_j~J 

^1 . J*-^>- d*»« i)_pw> ^^^ l$Laaj ^.Jl 4xU! jujoe? ^Jai-; L&3 .[Interface Language] 2^-i^j! 2uj -1 

.kiloUl ^^Jl 3JjuJxJ! icjLaJ! ^0 Lg.Lh^i ^gX)! 4JtXJ! jLx>b 

k^o^J! obta-s ^J c»U k^vj ji J*-$*- j* k^-Jlu jl ^»^-j 1^3 .[Search Language]ki^s*J! 4xJ -0 

:^Jb U.r !j!jL3- kilclcl iA»u i_Sa^j«, .4x) ^gb 2b^j£oJ! ObuLal! 3! 4mm 4xL Sjo^CcJI 

.jXTl ai oJ^>la 4mM 4xL 4ja^5CoJI ObuLaJI ^ j^sJ! J-yisai I^IJJI .2b>LoJ! obUJb 4*il£ liULoi J^siuja, .4%) j.« jif\ jl**^' kibbCoba ijj>-a^> 
i_U?u JjUai A-J^S jj> kiUia i4wJW 4*Jb 4jaJjCo Obsa*? ,Jie lja««A« ,b>aj> C^?z> A*^ Cr J^ 3 ^ ^ :4l?apdUi 

k^^seso lgJM»- £* joa^j ^'3 fo*^' k -^ 5s ^'] 3^ [SafeSearch] 4*«?b> J^-a^- p^ iki^stJI gcILi S^JLi -Y 

j^u £uUi ijiJUJ Obji.0 oMj ^ u\>(^ jLi>f ^iLXcja .4swls 4~»I^- ^ta^ ^j£. t^a^so ^^f OJj*iVI Ob«L? 

.,Jb LcaS 1 • a \ a A ^5-wJI ig9 p>U *& UJ' ,b>a^>- 

(4Swla)! ja^ajfa .jgarfvJI ^ ^Jf ^_^S*»- (^i) SiJyixJ! Sjilfll! ^iuut |o!jjSsa<*>! —A 

(,-*?! JL9V! jL3-V! aJb lA&a (Os^lflJ! ja^al! .bisS ^jt> mj| 4l-v-ia^cj( S JJLil! i^haji ,olkX?&i*it — ^ 

O^cJf gslLJ o_jiiS 4jb |6l*aJI |Sj£ - 1 • 

J^-a^- joa^j ^jdl ojssJI goLJl ^ju: ^J ^sCst^l ^bi-j L&a .[Number of Results] Oj*JI ^oUi ^ac - 1 1 

.goLi Sjiw joUi Sjic kiU (j^jsu i£l (e^^-iyi OuLal! ^ gtlLi 1 • aA (^g^ljisV! i^Xxlla .Osfl*? J^^ Ig*^*? 

(jlT loJLT (Vialba . \ ♦ ♦ at 0« of T» a.) X* al \ ' k^5*J! juUi i^C JjC" l)' ^*lai<.J <4jjy<J*J! 4*.jlflt! JM^- ^ag 

.OJyiVb kiULcu! 4c_j-j ^m> c _ s JLc kiUia i^* 1 ' J^-*! 4sw*aJ! J**jw ^5 L.IT (Jlsl iO*t! 

e^Xsli ,J ojO! guUi ^3 {&_ *-93~> '£0*J' 1^* cs^ .js^itfL ^*5 'i! .[Results Window] juLJl easli - 1 X 

lifa, .SOJJ^- SkXsli ^gi 42C2 f^ii t_9a^j < Jj>-a^>- e^SU gclUi (Jjo (_S1 J=ulj t _ s Jb: _^<Jb O»o>9 'ij kibl {£' '6JJJ&- 
~42tiua}\ ^j-aj ^ LjJfi jflJb |Saia 45c0j ^gl ^£3 pfj L3a^; 4jli .ofc Ic^ Ub> <^Jy>JI '>A& 0>TjJ' 

OUJb" t5Jtf>-l k^Jo Ujufi i^*> <J*-aj>- j* 4JL*j>- 4^b>- eJA .[Query Suggestion] Oj*JI ob-l^l -IV 
Ob>l^*iVI ejjb 03^3 • k - ^ e^Afl* 03^ ^ Ob>lj*il ^M^ o^ft J^*" 0^ 'ij*'3*' k^* 56 ? ^j* ^ ki^atJ! 

Oj^J! OLciT o^^' <J* 4^?biJf oJvfc o^sJ .^bay«ib> ijlS a! u4;a.~jb> f^Jtao 4>-aJ ^$m;i |o(j^5A-ib Ig** 


Advertisir il* 2010^ 

jijj- --■ iia 6.3S0.000 

370.000 

191.000 

55.400 

3.360.000 
233.000 

3.830.000 
755,000 

2.190.000 
232.000 results 
results 
results 
results 
results 
results 
results 
results 
results 
results 
close AoVanced Search 
Preferences 
Language Tools lie E<iy | >t 4)^ao ^l j5jU jj^i ^l Jio y\XS ^y Mi* O-^ 'ij J^3^>- Ol»-l^*il 2L*sb>- plj&tUtil kib'bCob :<sJk<ia SJ^^sdU 
£j*iu t_9^»j^ j^jUJ! J^aJI^I J£oJ! IkXA (J* ey\X£i ^§jJ\ ^j 5 *" (J^^k i°5^ O' '--M^ k^Uiy'^ ^50^ iSj^ic 

tXa»- £jj ,j*j t\^j J*- /j* 
J-s^ Oj JJI t _ s lc jLi ^o^ jj>^ t\*- ^ '.i$J*M hj\ «'3J ^j^ii J^o^ (J^^f ,^9 j^stJ! k_^JL>ij jjaJLa^- J^ 4*?j*" 4JJJL eJ^ao OL^Lw -kuiyi ijJb ^ Aso . -kul^JI IJife ,J 2b jJbdV! 4*Ub OL5JU0J! l Jsf$^f ^ oL> p Liil 4*0*5^ 4oiJbi -1 Google 

Accounts*^ kiUi JIT ,j* SiUi*iVI 3J^g«J^ •cSj^'' e^i^^ OUj^- ^JwJj Jljj Vj e^j£ OU^x> (jVI f^ia Jj>-^>- (j! 

Oli^JboJ! ?lii! 4o^^- J&i Sj**j>J! Jj>^>- OUj^- 3ib" ,j* Silfl^VI £*kL»i kilil9 (Jl»-^>- ^ uU> 
Sjuac 0UJLP-3 [Picasa] LiUCj J*-5*-$ [Google Groups] SbJo^JI J*-^ ole3^sw> loj^ [Blogger] 

^ulj ^gk _j«i ^ [www.google.com/accounts ] ^uiyi ^JJ k_^&i! < J*-^*- ^ oL^- pliib *$& ^£) 

:4JU! Sj5-aJi ^9 p&J\ <ui jjyij ^JJ! [Create an account now] Sign in with your 

Google Account 


/jii iji 


Email: 


U& £fe*jj JiJl 


<&d 
Password: 


Ufc j^JI 4jtt Jiji 


— '— ^ 

Remember me on this 
computer. 


>i^ 
Sign in 


JjiiJI J/> 


'_i jLl 


lc 


annot acce; 


s mv account 

iii _jL^i ^LJujV Lli ^iL! 1 Don't have a Go gle Account? 
Create an account now frsp>i j£ SjLc Sjoj^ 2bsa^> ^j\ jaij tJ^-j [Create an account now] .tui^ ^JL: j&Jb p^ jj j^o 

Required information for 
Your current email address: 

Choose a password: 
Reenter password: 

6 


Google account 
LiA yijj&lfp eiijjj 0*3 


e.g. myname@eicample.com, This 


will be used to sign-in to your account, 


LiA LAAijj ^1 jjl i»K JiJ 


Password strenoth: .1 


Minimum of S characters in length. 


er. 5 

ble Web History, Web History is a feature 
sonalized experience on Google thai 

ts and recommendations, Learn More 


LiA jjJl 4J£ JU.JI j&i 


Remember me on this compul 

Creating a Google Account will ena 
that will provide you with a more pe 
ncludes more relevant search resu 
Enable Web History. 


Default Homepage 

Location: 

Word Verification: 

Terms of Service: 


7 

9 


Set Google as my default homepage, 

Your default homepage in your browser is the first page that appears when 

you open your browser. 


Egypt Lj«-»»] 4-ajLlIl s^A j-a ^HjJ jlil v 


Type the characters you see inth 

fmf' 


; picture below. 

nformation you've entered above (feel free 
•view the Terms of Service below. 

Printable Version 


ij>oil ^ ^1 UjjaJl Jiii CV 


Letters are not case-sensitive 

^lease check the Google Account 
to change anything you like), and » 
Google Terms of Service A 

s 

Welcome to Google ! 

1. Your relationship with Google 
3y clickina on 1 accept' below vou are agreeing to the Terms of Sen/ice above 
and the Privacy Policy. 


1 accept, Creale my account. [Gmail] ^ ^^y. fijos^J ^1*^3 J^*" u=* ^l"* - J*^^ ^^ ^^ <^*i '^* o!* i[Gmail] 
Oli^JboJ! 4oJ^- Jlio t^j»-VI Jj>-^>- OU^x>- ^1 J^-jJ! J*»s*<J ^ <*j SJsvJyjJ! ^J! SLolTj 

.oUjokJ! j^i i&^c^ [Google Docs] J*-^ o(jul»* 4oj^ [Blogger] 
4JL-13 ^3 i&jU»tx«j ^i ^ji 4oJf o$s ^JuJ ^Li* j£ SjU: ,-& [Password strength] 4«?b- -r 

4JUJI Obe*aJU)l CJJ j$laj ^Jty* .^Jj 2L?btl! j*JI 4aJLT 4jLC> (»a.iu le j^ij .4Ja.£~.J IjUxjio 3! LgilixTI 

kiUi J- Js^t O3J0 _^ 4oiTjL3-l kiUc ^-x*^ 4J? («l (S_^-ai =[Short] 
k_^*«aJ cs**" ^J ^ ufl*^ OV '^Ji (J* k^jusl j-j 2Lojy jL^-l i^Xic t-S x«J 4il ^1 i4jwuj =[Weak] 

4joi C— <J IgiOj l# (juL V l^Jyi-l ^Jl _yJI 2U.IT ji \£*\ isJu> =[G00d] 

2b^iLjjy»-! ( _ s xJi r <,Ji SLclT ji^i '^3^= [Strong] 

4olTa ^gi^jAjOV! i) Jjjj y'^J L3oy*> Jj>-a^>- (jl t _ ff jo ! jjb (j|9 (<uL; l^i^* oA LoJ' <*Jj*JI I A& OJ'y 'ij — ° 

,_)****> j^glc !A&3 (Jj>-3j>- uL» ^J\ J-iiL-xJ! ,^9 lSj* - ' Olj* J^jJU js^iJ U^^Lc cb 2u?b>tt! y*l\ 
^J\ J33-JJ! LgJ Juy oy> Jf ,J j«JI ioJb^ ^J^ySiiy\ jo^JI JL>^I kiLo ^J^« MJCJ kiUc J*«-JJI /ycJ a j jj> l ^ji£ (j-'kl <UJJ>caw,j jlg^- 41 *-U£U ^jmJ jix^xS jlg> isJJcmJ U)J*c IJam iJaJo lA&a 

oA& jU (4JL: 1^3* ^y>Ji i^& -^s Ljuea ' J^5*- j-o Wlj ^b- ^gfc [Web History] 2L*?b- -1 

OwvJt OLibC J^tw ^IjXamiU C4J tuwJ 4vj*?l5tM oJ,&a .fs*5t*? ,-Jadla IgLxJJ mJ i_9o^~> 4vj*?l5tl! 

Ijjb ^9 Jjo lc*9 .JLi fl fljJl ^"jiJb 4/.*?lJ<JI o OA> JjUi' mJ i_9a~i • 1 >ojJI (>o ivju> 5j*9 ^-9 lg*C Cm» 

.4jI Jib oUOl 
^Zei joa^j LoJ^C jg^;..i ^giJ! (^gJaVf 2bsfl«at! ^I [2u«./jyi ^Siiua Jj>-a^>- Jjs»-I] jL3-VI IjJb (^**i ~^ 

.kilj ^jclss)! OJj*jVI ga^gjo 
\L*t?-) ^laJlj J^»? ki^J^i i_aiX5o Jj>a^>- ,jl ^o^ .kitJji jl**^V 3Jjy<J*J! 4*jlal! p>$w j^^JLc ^ai! -A 

■ t£]>\ SJ^i )l***"' gJalnJ tUJI VI .(oj-a*aJI ,-9 p5*?!a aft Ic^" -£W ,j.« j-iil i_AuaT! 
ij i j»o aTUI ^J Salass)! o J£> ^o J^-a*- t-9J^j .l&ly ,^1 Sja-jit! ^9 Sia^>-ay>JI j^o^Jf JL>iL ^9 — ^ 

ja* J! ^.JlT (jl .OJjiiVI 4**?! Js <UJj*awJ Lwjw LsloU j a! ISaJa, ij-sJa. j-**? jriaAJI (-Ajuj fj&l t_S^' 
.Uaji bvijia, vja^o V Ji Oa-aJI jU ^JUJ! ^o O- oja^JI l5 1c_jaJU 1$) ^LoJ^Vt diUCcb 1 435*? la, _»*« 
dil9 1 11 Jjj ^gj ia^-a^oJ! jjj I ^^gJLc jflJ! k_^*-a-oj^ . J^-ap- IgOtXiu j^glt! 4otXattl ^^ii 4a9UJ! ,jflj I jjb - 1 ♦ 

.4«A9Jt ha^i L5 JLc k^Uaila^j j£ obsiu^ oUj^ 431^ j* eiLa^V! 5 ^ijiiV! ^Jai«j £*> rwww.qooqle.com/accounts l 

J>-3^- vl^u gsJUi <** jcUJ! - SearchWiki v?b- -Y 

^ Q [x] 

cJob) ,^'3 k^asJ! juLi (^J^-J t _ s lc _^*Jb C**i ^j l j**o ^(^s- 1 (j* iJ^^T 1^ k^>*sJb O-oi cJJI Mio ^ji&A 
j^jC k^»aol baJj£ ( Jj>^>- b" 4J J3JU3 Jl*-^ (Jjo t_*iiaji (jl ^*laL«J kib'19 (<Uc O-bo bw 4JiMe <0 ^j-J ^93^1 ^J 
ij I £*!*£*«; (dJi ^jiTV^ Jj <"0*»eJ! joUi ^j^-i? lSj^' *j* ^dowoif IkXgj ^J^U Ms (^5^1 5«« *^g»*H Ijjb 
AmSJj Aajii' j! j^ju ^3^ kiloscl jl ^a!3aw,a9 (fs*sw .-Jodta iOw**" ^&3 Uj rya^s ^SaxJI I ja L5 JLc l&Jbu ^viu 

^^13 ([SearchWiki] Sy£9 ^gfc oja .^£^-\ &y> ^ssJI oUif l jJj pj^tz**) LjJj: o^eJ! joUi ^Ij j^glc _^laJ 

.bjdoJ kililfa J.^3J> ^ OjfcJ! juLi £« J-ob&i dJUso 

k^stJ! goUi ^0 J^boJb j^cjjSsl**!! p*-*5 '>^"3^ J^f'3*' ^ 5e ^' ^J>?«) l&ySj! ^^1 [SearchWiki] 2L*s>b>- oj 
jx*<? ^gki **"ji ^J\ 0**° ^3^> v^y £*j t-5^) MyJ' 3^ (^J^*c j* ki^» 4j*«J 4sL?I ^?) 4iL?V! Jjjjk j£ ^sl^oJ! qa JIT ^gJL; OliJbu 3iL?l 4**i?bs)! eA& JM*- ^ (J^aiJj>s;*».oJ! ^JaL<*j U.r .l3j^s)I ^1 ( j^stJ! joLi 

\>3yi (Oaiu LoJyLc i-UilS ikilli £« . JL,bu)b lo^li jjjijjf jj^*A?sX~*JI (geJj***;! ,_*)! O^vJ! oLo-JLT^j-aJ .olj.itXwb 
( j~ii (Ja^iAtsawJ 1 _jj jjt r*ij>V\ ( >** t X5SA«*oJLt jgliu JJI OwtJ' jsjti ^c jj'aj jJ O^tJI tuUj /jaw j^** <^%"° 

.Jaii9 C*il kill jgliu LS iJI j^ssJI gsJLi ^gle iaiii y^j I j.^9 . j^ssJI OloiT 

? SearchWiki v?b> fj&c~j ^Juf 
,jA5e«J ^JsunJa^ i,J^-a^>- ,^9 k_4jL*st) Jo^-jJI ,J*ss»JJ O-oi ^s 03^ 0'3 ^XjV '^-sbeJI eA& |OOstA««; t _g50 
^0 J^b&lb fi^ai J! ^*laA»J ^ k^A»- iJj>-^>- bcotf ,j**j i.^' i^ i5*"3*JI [Sign in] Jajlj JM»- ^ Jo^-jJI 
JIaSs*.*) |0^« (jl jm . Jj>a^>- ^9 kibL^- ^J Ja^-All JaSs-JJ ^aJ ^J lil eMel jai'jboJI ajtUI (^^Ic k^»ssJI joLi 
.Jl»-a^>- ^j_j* ^ CosJI OlclT JI*-iJ J^ 3 (J* il*«JI ,J£iJb kiliso ,_i (jyJ jl tSa-j kibie L 1 Jo>-a)I 
O^bJ' jwUi jjJoV S]«Af JsaaLJs [,j..A«..'Jo 4jL?a] SjLc |»ljc7u-jb ^>^> ^ O.-'vJb 4**?bJdl c^& Mi* kjjSsJ 

: L5 b U,*9 j-ji-Jb L3J3UJ9 ■J^J <f - [ Trans jv^\ <J> J^ 1 Lfr^JJ ^j l!j-"j o "> ' ggjj ( 4JJ^) ^^J <] - [ Translate this page ] 

■s, iiujll jg mi il ri j .j 1 1' : -. M jj'i £ijmj I g 1 ■"■ jl jjOlW^I j ••'■<■•! .j;>ti-iil jtejL-o LgjJ '__Liii ,-|_;i_-j :A^fl j j a ■'■'■ J u a ■"■ ^jlqj-^ -^Adj 

vb. arabseyes.com/t56364. html - 125k - Cached - Similar pages - v= ' ^ ^au 'i±it^i Ui Ju\ ... . . f*l 

Jj>-^>- ^ CsS**> UwUc J^9eJf ^uUi w!j ^gJL: kill da£*i ^Ub^ O^vJf *?s*ii Mj*J 4*MaJI lS JLc ^aJL ^9 

.wU) U.a9 JaAA JXiJ kilt Sjiblli> OJ^ k-*»*90 tASCib yA> VI tJ^Ut ^J I4J3J |_J3^5*2 „ ... [xl 

4ss*iJ! i^Uj oiUi«if (V-ki-J' .JjlaJ V ?UaSs)b 4«M*M CJ.& ^c O^oi 5J liL J^la. .k^ssJ! O U.JLT ^jJu aij^^-J^ib 

.filial n^iu; lo.mi.'v ^JkJ-l 5 vO 

:2L1L1! Sj5-aJ! ^J p^J" ^Jl [ShOW them] -kulj ^Je ^si! <lfek £ikJ You have removed results from this search, m showthem 

.[Show them] j^vju^i juo^u-j^jJitHide themJi^fj^jwf^tfSjal&fla*,^^ 

oja ^Jb Ojiii tils i4i^A9uJf ^s*ji o^^i j'5^ [Restore] idf ^» bi^** .4So,uUu) o^jj jwjc^j ^-S^ 

pIo^ £§£aJI Ijjb ^ kiblj^l kitJ_j5o ^ jjm Os*iJ! ejj& j^glc J|*bu 4sL?L jo^iJ ^giO '■' 4oM*tl ^a yuili ^9 
O^caJ' OU.lT,y»ai Jb>,jb (Ja^caju UXc ja^p-VI ja.*Jc?i^*JI oKj j! ^JaSnJ Jj.JbCjl I JA . LJLi a I Ljbuf jLT 
jjj! (^glc jflj! ^ <J^bu O" f ^ ^ *** <-*&■> £!./> •— U p***i <-9$*»» (4oM*t! eJA (^gic _yLJ! Jjo .Jj>-a^>- ^9 

. jjUaJI 4sL?j pUsy [Make a public comment] ,J jtfai ^Jd! [Add a result] -kulj ^Ic ^ai! <kiU j$1m ^1 Oj*J! icSH ^1 Ojxu 2bt*^ 4iL?b |5>3ii ,^-£1 

:4JUJ! ija^aJ! ,-9 U.S'O.ssJ! juLi 45W*? (Ja-jI J ffl Add a result - See all my SearchWiki notes - See all notes for this SearchWiki - Learn more 

ij^j J3& ^JJ! [Add] jj ^lc kiUi juo jail pj lg^L?i JJ o^! kiiL" 2tol*cJ [Preview] jj ^lc c^i 

.k^svJI goUi ^J! eJuy ^JJt £%xJ! 4sL?L ^ ^53 1 H Add 1 j£ij| 
jfli!^ j^seJ! gcILi Os&vs JawI ^gJ! k_^&i' <JjjLJ! ^ lg*o JlcliJb O-oi ^^1 0*5tJ! go Li 49lT t _ g k ^llsu ^^50 

iVDiej^aJi^^j^JJi [See all my SearchWiki notes] J* i^^ 

Ig Add a result - See all rny SearchWiki notes - See all notes for this SearchWiki - Learn more 
j!^9u Jtfw i_9a^~>a 4«Mc IgSJ^a O-oi ,^1 j^stJ! juUi jla.su A»o L3a^*> . JjJUJ! al 4a9}*J! al 49L?V! ai 

^O^ ^[Removed results] -kufj ^k ^aii ^J^wJ! ^oLJ! j&Hj ^^ . * suMc \&Jjj o>*i ^Ji gsiliJ! 

guUi ^Je ^LJ! ^J l^Jb-il OlaJLo (fit A&Li; tJ^ c4ii UT .[Restore] 4*iT ^Je ^ai! l^iUi»jL f$£ 
.fi£3 U,r ^/.JbuJI JjJjSJ |»a>u L ^i0 4*k jflJ! £*laL»i ^jJla, [Edit] jj J|*k> J.r j'apu JJW ^a^a, .C»5sJ! 

:^>5tJ! jtJUi ^0 (jj^-VI O^icloi eJJblic 
2L?bsJ! j^sJI gyUi ^^k jj^-VI j*cjj*l»*J! olaJbo (^gk ^Ilai ji Liui ^*tu«*5 [SearchWiki] 2L*sb- <« jay^VI (Ja^iJjSsL^aJ! 1$) ^il <g*J' O&JUaJ! Laji ijA) jjla O^^JI £U& j-o 4mm OcmJ 4*9JJ .els La»s*j ^"a 

j^m 15JJI3 [See all notes for this SearchWiki] a^k^ssJ! go Li 4sw*? Ja-ji^Sia^a^oJI^uiy!,^ ^ail 

:2UU! cja^aJI^ 1 Ig Add a result - See all rny SearchWiki notes - See all notes for this SearchWiki - Learn more 
eJA 2bUT ^jjU ^>- 2LUI fbi ^^ l^lliib J»-a^>- pLJ (^JL: _j*j ^J [SearchWiki] 2L*?b- j! -lip-V j£Ja 

Jajlj t _ s Ic O^flia. 0*stJ! guLi OuL? J*»ji ^J 0«Ai f«J [ ) j« * m , A j 44,33] O* J'^'3^' (.s* 

: J»-a^- j* 2UUI SjLxJI Joe? Ofl9 [See all notes for this SearchWiki] 
Nobody has made any edits to the results for ^^^ ii«j 

:Vl^' Sj3-aJ! JSb>- j* U j^iu U J*(iJa [See all notes for this SearchWiki] .tul^ ^k kiUi 1 2 notes recorded for: jjij- *aua^i 

...^.j^ .>^°,^ tJjllJj^^jLgj!jf_eJ^ Va.jj^j.j^a^i^^iuial^i < I - [ Translate this page 

^jj(Li.jj| lie ijj_ml jLi^g Mil I gSJu qj j'-^fi !^ rs^J^ a<rl ..V...VI i^j^j j^ f - 1 lajpo^l ^iji^, cljLalij j j ■ :-i" : h.it 11 4jj_i_^_aM i£j_uiM 

www.egy1host.corn/- 177k - Cached - Similar pages - ^ 
Ol E30 1 comment TTT t _ s Icy! ^g*J1 l&JJ jtJ*) ^^1 SjLjdl (j I Jj>vi .^-jVI IgJJ j**J ^^1 joLiV! j^gic _^Ty jl Sj3*aJ! oAfc ,-S U*,gja 
.[^9(5* 4sLaL-jl] j^ssJ! 6jL« 2u?b- aias-ilc T iJ^c ,^-L: jo^xJI ^ j3 a'A i Jj3 [2 notes recorded for] ^g&a. 
.^s^oJ! ! JJb 3*3^ r 6 ^ J^lj (j**^* ^l*& 0' cs*^ <u^*" j'3 J !V t5^" ' |*8jl1 ^J j*i.j t5JJ! ^g»J1 Jl Asoa. 
,j* ^li^oJI ! JJb lJosw jell (japti [£] >*»•$> V <UI t _ s *« 4oM*t! j'a^o tSJJI [0] ^IjJI ^1 j*ij ^ jJI ^g»Jla, 

1 A& ^ic j|Jbu J^k f^ ^ u^^ ^^ ^ us"** [1 comment] s^Lc ^f ^*ij ^jji ^-Jia. . oj*ji goto 
Sj5-£»ji (^J ^?3*J! j£iiL J^JbcJi ^ j&n^s [comment] \sJf ^e. ^\ i^Aici\ ia& ^l ^Mk-MJa. .^ia^J! 

:2UUI v / / 7 

Comment by: Searcher, Jan 1 - searching: ,*■*'■>* ^Ud^i [5] |q] 

t . ' 

leg* 1 .0,5 c4J ,~la£i ^>fy> (jl Laj! J.*.©^!!^ .^^cJI guUi ,-le pJviix^e 4JL»-^! Jj.*JbuJ ij5-^ o Ag 3 03y '- 0, ^5 
<w! JXi ^gk jail J|Jb£M '^* (^^ J^'y ^-^" 'i|9 -j^-V' |«>JoeL«*J! 4Jb-il ^JJ! J^JbcJI i^ *£■!■$; ^IjoL 
(V-^J JXLi ^glc 0_j5J lija • v J«-jV OeioJI f l#VI ^"sj J^-* 1 ^gJk _jfli! (jil^ V O^ 0J3 'i^:^ <*^tioJ! fl#yf 
^Ll] ^jo ^!!a [Flag as inappropriate content] S>Le ^u tJa^ ' JM**^ *tXe&j L1m Js-jV 4j>5ZoJI |«>l^VI 

jLssJf 'Aft Jj>-a> i^bcloj^ .4jU.JCx-jb A^ii' jl cXic j^juj ^i^-w C4J jg^»..i l^Jlc jA»JIJ3 '[l^^ J** 03^* J.C 

j.* lg<i lJO£ j* y>C *UiV TUayJlT 4J4JI3 y»fi *L-ib f^'? J^f'5*f' OUJ^- JMJX.wl j.* ^s*Jt?ci-.*JI ^VjW ^gSCJ 

SjLc ^^glc _ji,J! t\« c4J j^i^.1,.,1 (,5^1! ^iayjJJI !j^J ^j<i ^> U-i^ .^11 jiJ! (j^a* - ^Jlg^la, ,jjj^-V! JIJ 

: [Flag as inappropriate content] Njrne: Lit <&ut JiJl * Your email address : Ga ^jJA&i ijj^jd Jiil 

&f&l\ £* * Violation Type Details' O This post is spam '-^ -A^JJ jfi j'J^ 

O This post contains unauthorized copyrighted content. >^i Jjii 4j^L J^i I ja 

O This post contains abusive or objectionable content '*M J^ j j^v-^* J*-*^ 1 |J * 

O This post contains illegal content ^^ti j^s jj-* ■ ■ *\- J;'-'* 1 i!a 

O This post advocates hate or violence. . :^; i j] X^\jl\ ^ o'"j* j'-'-" ija 

O Other Jjii Lik j.jZA jM^ik, j\ ijjil Submit | jij^Jl JL*jV LH jLl !a& jl ^JbJ! ^o i Jaaiyi !A& ^k jail <[SearchWiki] 2L*?b- ^^io ^ai ^Joi ^ Sj^lioJ : tS *Jbu 3JJU9 (J^-^- Olg**<o 4oJj>- —A Go uQie 

Alerts O cUgj p^^ ^^-^i 4o^X)w i£\ jij j$9 ^gi^yOVI Jj^J!_j*c Olg*«J t _ s Ic J*a»-f t _ s Ic c^iJ ^j ^^^ (Ji* 4«koj dJ ^«wj 1^^- StXAao 4aj&- ^gfc [Google Alerts] Jj>-^>- olg***J 4o^x> ^1 

: lS L L> icJcJdl ejj& Jjl^i ^*o j* .l$> 4cLJ! ol^»-i ,jai 03^J r**° *— '^^ Jj-k^ i^*" jl*>yi o^^-i 3joLo — T ,j3y> (jfi J*>J&- jit> U ^Jf £ib3 (ji kitXw iL*d? Mio O-tf' 'il9 i^JJUc Jbte ^ jjj*- aA U JIT^joLo — f ,-JL: jr 1 1 jX&a i4mjm 4~.iu ^c »AjJ>> a& U jr ^u bj ji cJJbCob iLiJj^o Mlo O-^ 'i'« '(J*** .4JUx£ Jbw 
.gll t ( _p a a«JI i^4fljJ jL^-1 SwI&b -£ J^f'5*' '— '^y^' *LiJ! '4-Af 
£>y> joo tJa^ja [ www.qooqle.com/alerts ] -kuiyi ^JJ i_>l&JJb ^ i2ujotl! oja (oij^fciJ ^J Ijuj ^gXJ 

aj 4j^_vJI OlcoA^ctJI ,jjo aj OUaJ^oJ! jx aj 4JiWI Oo_vOVI Obak> j* ?!a,*j aj jb>-iM ^jx pI^w <Ol$**^JI 
f- -ia ^jyJI I kXgJ Sjo^? ,Jb IcuS . oLwJ! jjfc Af Xisa jb jL^cJf ^UJ iJaJo uio^j U.^ ioj^aoII ^ilax j.* 

: IgAfiJpa rci?aj a 4i b> 1 


Create a Google Alert 


2 


Enter the topic 


you wish to monitor. 
3 


Search terms: 
4 


Type: 


Comprehensive v 


b 


How often: 


once a day v 


Your email: 
6 


I 


7 


Create Alert 


Google will not se 


I or share your emai 


a 


dt 


ress. Q 

.[Jj>-a^>- ,j* <u*o p lij!] :2Lc^-j*J! -1 .[4^Lo^k^y i^jJI ^a><?3*JI J*-ii] :4o*-j*J! -t jjasti ^-jl J3J0 jlT . jlT £j*s$x, ^5! ft^ul k^jjo ji <**k*-« l*&3 .[Search terms] ^seJ! oUiT -V 

Lo.9 ^iMj Jl*-^ ^ |Ot\flioJ! 0»aeJ! yi\sj\ JIaSj 4Jbtt! eJJb (JI Ja»-V .pJ! [^U^J] Jlic 4j 4ib&oJ! 

_j«flS Oijl Iil9 .Js>-$2>- OI&aaS l^Ui ^0" ,^1 j^LaoJI ^ ^JC^sa^ Ji ^*laL<-J L&3 .[Type] £3*JI — £ 
^^ Oiji 1^(3 [News] jL3-l k^U«9 <2bjL?-yi ^i^aJ! j* -ka9 ^jI" ^5! (jLMM ^Je -ka9 OI&aaaJ! 
i^Ji Wl OJjaJV! Obea«s> ^c 01$aaaaJ! _««a3 O^ji f JI3 [Blogs] jL3-l cXJUi lOU^JboJt LS ic Ol^iJ! 

Oiji 1^(3 ([Video] jL3-l k^Wbi '3^«" ^'3* cs^ Ol^**iJI j*as" COji 1^(3 <[Web] jL3-l k^U*9 
Oi_ji I jl LI .[Groups] jL3-t c4JUs ((J^-^js- OIc^xj^o L5 &3) jiliJI OIc^xj^o ^c OIsaaaJ! j-ss 
^J ^g^l^ayi jL3-VI 3A3 [Comprehensive] jL3-l kilJUs <kiUi 4slf j* J*-^*- OlgAAA> ^b jl 

jl kiUUCoLi (CiJI J-ju ^jJ! olft-^JI iJu: ^J f&£»e*M ^*ku-j U&3 .[How Often] olysJI iJu: -0 
iji J^3^- ^ k_**ku ji Liui cJiUCob^ [once a day] jL3-b dJi^ a^j JIT Jaai j*-!^ <uJ^ ^>£> 
j$s Ol&-wJ kitjkJ [as-it-happens] jL3-b ^£3 iC-J^VI j^gle l&_jij ^3.9 oI&aaaJI 4slTkiyi J-j_^ 

.[once a week] jL3-l k^U«9 
^gflJU ^ k_^y i5^' <Jiy^y^ ^ J ^.j>. J^^k i 6 ^ 3 0^ ^^-M^ ^3 -[Your email] < j^ySiiy\ ^^.y. -1 

^J! 4jLij JLijb J»"3^- OI^-Jj 4oj^- 103^ ti^-ri jjJI IJjb ^Je ^^3 .[Create Alert] <u*JJ! plii! -Y 
<uk t53*9« -t«lj ^-le jiJ! J^> ^ ^$ySy$\ ^>j^ kitjXlo JuTtj c4a« ^J^u ^^jiCJVI iJJo_jj 
.4aaJJJ! pLSJI pj' jJ 4J0 iiy^o C»jj*il Osa«£> ^J iJJ>b t-93^ liajU! C4J^ LS ic_jaJ! JJU3 .4JLj_J! 01A& .[^^V 4JlIac!^ ^^_j^V! ^jj^ ^^ J^^ (B^ ,jJ] :2Lc*-jaJI -A .oMct Sj^T^Wt Of^JaisJ! (olopix-jb Ol&ywJJI j.* ijJ^w V ju\c ? U.j! tiUCej i_S^~i . Joy>> <U*o 4iL?l ai <UJJ i_3l\> al 4jLi,ib O-ci <U~o Jj^***« f^u vJb ^bbfc*,o ^ ^Cnxll ^Ja^-j* L5 £U 
4ot\*- ,^9 J^-JJ! J*ss*JJ |O^J ««j iolTj |OOstL<*(i ^*>! j^glc J*a»sJ Jj>-^>- ^gS uU> fliiV 4^-bu (J3^ VJfCK jQlC Google Alerts (BETA) 
Alerts O 

Welcome to Google Alerts FAQ I Sign in Google Alerts are email updates of the latest relevant Google results (web, 
news, etc.) based on your choice of query or topic. 

Some handy uses of Google Alerts include: 

• monitoring a developing news story 

• keeping current on a competitor or industry 

• getting the latest on a celebrity or event 

• keeping tabs on your favorite sports teams 

Create an alert with the form on the right. 
You can also sign in to manage your alerts Create a Google Alert 

Enter the topic you wish to monitor. 


Search terms: | 
Type: | Comprehensive v| 


How often: | once a day v| 
Your email: 


| Create Alert | 


Google will not sell or share your email address. j^ji? j.c c4ilgAA^J ^g9 ^JosJ! kililCob JaX? l9u 4,_b>aj> OI^mJj 4oJj> ^\ J^Al! J*»s»JJ t>yo (J I ^*> 

.[Create Alert] jujc* <uJJ 9 liil^i [Delete] l^sJ^i [Edit] I^Ljuo 


i[o_jU~j j*>Ij o^JUao] ^Jio JbtoJ! !jw& ^ «lA3si-iVI 3joUj j^stJ! OUJX) Jj>^ OI^aJJ j.* 4*Ji fliib 

^>-b O^Ha*] SjLc ^glfi t^§j&0 OJj*iJ Uutf (,51 *ii j^i < ^^ySy$\ ^AJ^*J( jaC i)jL^-b Jj>-^>- jO^U t_9^g 

S^aM iaJ fa j 

-kuiyi !A&a ([Google Alerts] J*-a^- Ol&~o 2uj^ Ja^>- 4wliJ! 2UL*iVl ^Jc Obb-I -kuiyi IJife ^Ja jou 

.2bjjbtiyi 2uub 

Google 

Image Search £^ 

£^Jo^& iS' J3^" J3"**" i^ti^* o*^ 0"° J" 1 ^ 0"° etWfc ^ r^ I* tWbbi 

,-* JJ>sa**oJ ?wwJ f ♦ ♦ 1 w.c^».i^ j^i ,j ,L>-aJ>- l&UJ! 4**SO 4ct\*- ^ft ,b>aJ>- r*& jo**)! /jfi 0>5sJI 4o J^- (J I 
isaiua iisJJcawaJI LgJL>i' jJI i_^cJI OUJLSo J^Jbui" ^J! .a^ajf 43LT t_Jbu ^>^> ioaiu p£ ^3 j^aJ! J.C ,-*)! OJj^Vf 4»«L? ,J! |BJj>sawaJ! ,lawJ i_Sa~j Sj«^? i_gi ^c j*^l>3 Obu vo JXlw ,-JL: jo^aJI (j<?yu As^^»- 
j.* JjJjJ! Jl>ib J..>a> (»l3 it* • 1 j*«uJi j.i§-i ^9 4cJj*J! oJvfc j^iai* jyUa .Cja««J! oJJb ^JL: oa^>l 

Sj5-£»JI c4J j^Iju LJ^-j . [ www.images.google.com ] ^LH -kul^Jl ^J k_^&il <j$-? j£ oj*JI ^9 !jlo ^gO 

Image Search^ J lit iaJi iua [}M 


Search Images Advanced Image Search 
Preferences A 

jj (^gle jflUb joLaJ! ^j eMcl Sja^l ^ ^j^oJI C^stJI £jyi ^ 0*s*J! OU.Ii' JU^b joa^aJ (jl tS^*j kiXJLc U 
.(^gL U.J J*«a£Jb ^s*J! joUi £^3 f^gaj Ji^S k^stJI I ja o/>vJ .[Search Images] ^o^ ^c CosJ! 

ja^dl Otfu guUi ^ 
([(jia^j £J3^] ja-iJI 0»so ^>yi ,^9 ^io ^SZi^ <J^)LJ! j^gJo^V! ^jmjJI 'u^ CjS^T fr° s '-* Si ^^! ^** r***' 

I^VI Ja»-MS L3a-*> .juLJ! i£jl$ ki^atJ! jj ^£ y^j ^ 

,J £&^j Uf [Moderate SafeSearch is on] SjLc SpLc ki^stJ! <«yi JiJ ^m>-M5 LJ3-J i^i ikapsio Gougle Search Images Search the Web I _ * Jn,!e — mMM — ilIi ~ 
- 2 > L — l Fret' Moderate SafeSearch is on ^~ J&o ija,~j 4jjJbuVf ijLxJI eJJb ^c O^oi fi J3 .4**-bV' j3»*aM <vjoJ ikwa^o £ *U9 o^-ai <Ui Li _ju SjLxJ! JJba, 

. Jjy b>*$ ja^atJI £-yUb 4jalUJ t_9a*t> ^AJIa ipJiLoJt <a^a)! Osw OaL? ,gJ! 

0*5sJ! OLcJbCj 49'Mc UjJ 0«**J fj3^? A» Ujj lO^cJf joLi ^.9 Oj^l? ^-^M j^aJ! ^JUaJi LoJJj: •^oIj 4l?^9cIo 
C*i! .oMc! JlioJI l5 aS . l$Lc JJ*L*> I ^giJt i^SsJ! OLcJLsCj 4kJ'yJI ja^aJt 4ilTki4J ^jW J->aJ*9 1 Igic JJ*L*> ! ^jjl 

3iMc l$I 0***J lSj*'' *j3*" 3' i^Qj*^' ffrW Sj3»*? 3I "^f^j Sj3-*? c4J jglJu ^j3 '[o* 1 ^ Cj3^] j3*" Cj 6 ^ 5s, y 

£;_}<£> ,^9 kiUi ^»*i t-93-*>3 i4Si j#i k^»ao gwUi kiU t _ s isuo t _ s 3Ct 4oJ^ttl CkX& ,j*««*o Lclli J^bjo Jl^-^- .[(j^^ 

.4JU! 4JLiflJ! j^Ia-J! ^ |5>JiaioJ! j^ssJ! 

iO*SfcJ! ^jyi ^ l^Jb>il ^^1 4a^cJ! OloJUCL) 4gLLe j^so Ob>!j*9l Jj>o^ C-LIc ^Jejn J& :<uJb' ABapd* 

c4J jglaj LJ3-J [Obama] 4oiT ja^aJ! j^o ^jyi ,J c*>& ^ ^£0.9 ([Related searches] ^*-J 4«?bsJ! eJ^ 
Related searches: barack obarna hillary clinton obarnaOS 

03^(3 ^3_Ut^ ftr*^' V"**" J3^' ^"^ t»s* f^- 56 *" 
jaJ Ofi 6)3^7 3 1 4***o 4*fiqj Oti j3-s? 3I ^yu> f»?t> >— >'i j3-^ iJt ja^att O^u jy bj y<aa) ( _b>aj> cJJ fto-J 

:4JU! Oj^iJI ^9 0&M?axJf Ol )b"Stt! 6 A& Ow^aJ' jwbj ^Jai A9U t-9a^i ./^JW Images Showing: All image sizes v Any content v j. All colors t T r 

f. 


O^J*^ 0' J^^f 0"° »-*Jlsu (ji kilt 1>-L* 05^J <— 9^1 (6^c! j^aJ! ^»s»o 2u?bsJI 3Jt\*J«oJ! 2LojlaJI ^Lc Jjj UjJa :isa3^M 3? [Extra Large images] 2uUD Sj*jCI! j^-aJI 

3! [Large images] Sj*<Xtl ^^\ 

3! [Medium images] -k^^ioJ! i^wJI Oli ^3-^!! [Small images] jJuaJ! f^wJI Oli^^-ail .4iL-9toJ! |6bt»-V! 4slsCj jp\ i ^sl\ Jsju J*-^?- l)I ^ [All image sizes] 3A ^lyJVI jl^VI^ TuUi ,-9 jgliu ^J! <a^aJ! 4aCoJ ^9 ^Css*)! ^JaluJ t-9a**i iSjA^atf ^3"^ itflsWI <UuW*«Jf 4c)laJ1 ,-le jO*i LoJywCa 

.^!ji9V! JL3-VI3A3 Igcl^if^ IgllCSt 49IXJ j3^l ,jijy: (J -*3 [Any content] - 1 
.OJ^Vf u-le 4jjl3-V! ^i^l obea«s ^J 0,^3 ^Jl ^3^1 ^^c ^03 [News content] -T 

. Jj>3J>- (*j* £b J^- 4**s>l>- ^gtoj 'Jaa9 (j^beJjl 03^-3 <*}« 6jl*C ,_£& ,^1 j^-iaJf ^j^ ^*>~3 [FSCes] -f :^ic 4JLJI j3^l J**9 ,j* 2LJij3^> j£ SjLc ( jb ^^l j^^aJ! ^jc i^**~3 [Clip art] -£ 
* :3J^' frab\ J£c 5^a*- f ^j J* »jl*c (^ ^^1 j3^at! ^^c i^HJ [Line drawing] -o jaJUjjUCJ! ^1 SUlaitJ! jf 2LiaJ! *^t^\ ^^a o^jC p*2 V ^£\ i-baS 2biUJ! j^aJ! ^^c cs***3 [Photo content] -1 

(J I A3*$>- r*& t_JUsu jl C4J £zx»~j S^aM 4a^?1> oAi§S i jO^tJ! ,-9 oiaJ>^oJI (jlaJVU <U?l?sJI SJa«.**JI 4ojlflJI LI 

(J I aJb tU~lc U JIT .MLo jAX>l IgiaJ ^*J( OhL«J! j«^? C4J <j?j*i jl | L>-aj>' jj* t_JUsu jl gja£i»j i4aaM OjL~J 
[All colors] 3A ^l^9V! jUi-yij .oJujS ^JJI 03JU! a jw- ^ ■■ Al1 colors T 20ju.^J! ioJlSJ! eA& ^k /o -j5-a" OwU OM*»a&>a, * JJiicJ! j^-aJ' O-so 

^wlj^k^ai! pj [ www.images.google.com ] ^Jl otfeJJU ^§ i pj^&oJ! jo^l ^"oijjl J^^jUiLJIj 

:2UU! Sj3-£»JI ,J ^?5*J! [Advanced Image Search] Go >sie Image Search 
^JJUajI j^wlll .-liJ 


Li _^J' ijUJi JIj] Search Images Advanced Image Search 
Preferences \ ^iO 4oJi^o OljL> -UwV^O L^J pJ i^J'3 i«>OiiloJ! i^fcJt 2bsa«3 ^J Jj&o i_9a^ ..kuiyi lu\£> ^c ^&o ji Jjo IiOjiLoJI jft^al! l^o OuLaJ ja^ao £"_*w | JL L^*% .49,5 j*Sl O^u £"& ,JJ J^u Gougle Content types 

Size 

Exact size 

Filetypes 

Coloration 

Domain 

SafeSearch Advanced Image Search related to all of the words-ui.' Ji* *m 
related to the exact phrase-ia— '- *j^J' '**■ 
related to any of the words iuisii ?it j=. j\ 
not related to the words -Ulili ?J* Jl*-iw1 £* About Google 


Re urn images that contain Ljl= i^_ j_j jjuaJl *-?> ;ii 
('■■any content Onews content C'faces photo content clip art 
O line drawings urn images that are ^fr^ 1 C** ■"* 

urn images exactly the size j^j^Ij jj^ 1 J*J $* 'J3^ 1 *** J 

urn only imago iii=':. : formattsd as jj-^ 1 ^ili^ji JJi 

:urn only images in jj^iJi ^ijji i.i* 

urn images from the site or domain 
1 '""' filtering ■j^ Width: I 

4h any filetype ,! 

-^[any Use mv de s- colors v ~ il^B La U>ul ui>^ ySH Mo filtering Use moderate filtering Use strict filtering 

,-? J ^- ■*' *■ ' C* jijl 

— «'— iii ilJ jjm: :ii_J liJJ _,i ..J**^' _>-■ ^-5-' loMc! ija^aJI ^j _^iai' ^^Jl .eaflLoJ! ja^aJI ^OU 45*ft«a> i^btH 4a9L?V ! Obs**?^jJ! ,jiuo ,^-b 1&a9 
isUtf Jjs-a^- O^u c^J* ls^ '"£ > v v * 1 (3^ l£^" i 6 '^>**J1 Ow*Jf yiU' ij~^ A^u iB^aloJ! ji^JI cLso (Vj- '^3' 

.laJLi L^-yi UT j$*ai\ sucy jja»s^ c4J £«w [Content type] 4**?l> :UIj 
f«-«j l&JG ^J! [Exact size] 4**?b- ji Uf .LsJLi L?-^ UT ^^si\ ^s~ jujc*^ c4J ^«wJ [Size] 2L*?b- :LUl> 

.[Width] ^^'3 [Height] J^L .sjcsw f^ps*- oli ^ jU^-l? ^ . 4j^> — ^cJf icjliiJI j.« l&Jj 050 kiUXloJ ^'a ij^aJ! Olfllc 4*e^i OjO^Xj kill jww [Filetypes] 2L*s>l> :bylj jUi>b JaaS i^-iVl^ ,j^jVf ja^aJ! i J*o Jl kiU&uS ^o-aj! JI3JI JjO^j kill ^uuJ [Coloration] 4a«£>L> :L«L> 

Oli j5-jJI jujoo 3! [grayscale] jL3-b -bas tSiUyi g«jJ^I Oli ^5^1 juj^po 3! [Black and white] 
[any colors] jL3-l ^^1? j£ jl^jVl 43U0 ^3^! aiir^^c jLip-l^i [full color] jL3-L -his 4JULS31 jl^jVl 

ki^sto ^1 Jj>-^>- ,j^i k_jQsu 1,51 (ftiAso tj*** <^3-° cs^ j5^>" ^^V y^. ^ jto— J [Domain] 2L»sL> :LoL> 

.3LlaoJ! 4Jbtt! ^ ^S^oJ! ^<*>l k_^Jo Jl ^^M 3 ^ '^i diy lij .Oil e£J*o t^jjl ^J^oJ! ^ j^aJ! j£ ki4J 

.OovJ! £uLi ^ l^jc ^ ^l 4A»-LVf j^aI! S^li i_s^i-.* ^^^*> kiU ^uJ [SafeSearch] 2u^o :buL> 

:_}U»>I kib'lCob 
3! i^l^V! jL3-VI 3A IA&3 [Use moderate filtering] aia-j^ iyla 

3I [Use strict filtering] Saoi* S_^ls 
.[No filtering] SylaJI pjke 

:4JU! ola.!s?JI ^o! Jjl .kiba**>L> t_^JCo fskuJ 4asJL%T I^u3aJ ©Aij Sj«^? Jjy c4J! Mlo ^js y&> .^Jj^>[> 
|Cj^flXoJ! OjvJ( -kuK ur^,^ 1 r^ T www.imaqes.qooqle.com ] ^a.**)! JUao 4oj^ ^lyi ^Jl l^aI .1 

.[Advanced Image Search] 
.4ib- J^l^ [Flowers] \sJf ^jf\ .X 

[photo content] ^3-1 ([Content types] 4ib- ^ T 

[Use my desktop size] -kulj ^ j>i\ ([Exact size] 3jb- ^ .1 [LIFE Photo Archive] 2L»OjUt! ja^l oj*£^ 
2Uj3- JM»- j* [LIFE Photo Archive] \pa^ti\ j$*al\ U^Jij j~i>Jo j£ J*-5*- j-le! iX"J\^ja.i^J U £jjb 
^g9 Sio^-ayJ! 2LojAaJ! 4oojUJ! jo^a)! ,j* JjI& i^c SluJ^ £s**oj J^-op- jell .Jl^-a^- l$«JjiJi ^^l jo^a)! ki^ao 
(Jl dJi ^gJL: t_^y ^3 -Ij^ l**5J t-S i>- 1Yo» pie ^0 l$»jtf lJ*J 13*^3 OMstoJ!^ i_a5t»at! ,j* 4ajJjjJ! ilAcVI 
.4<pDjUJI ja^a}! i_aA^ij! OuL? JM.> j.* 4Ja^> A£L> 4<pUjUJI ja^af! j& ,JL: aHaj j! pJaimi ^jastJ^ ^§\ 

joo l3«-j iOta«aJ! oA& ^J! J*as Ljuc^ i[ www.imaaes.aooale.com/hosted/life ] hu\ J! ^J Si*?-**^ 
LIFE 


Search LIFE images 
Go 
(jl Ja^-V J^3 -^j^j^' jft-aJI >_%»ul ,^9 k^atJ! AjfliJ [Go] jj t _ s Ic jail ^j il&Jjy ^g*)! j^seJ! OU.lTk^^'l 
ji J^^stS .j^JsuJ! e ja 4jUT ^jj(J t _ s *» - ^.59 jJI^Zo _j*c Jljj V 4*iOjLtl j^at! i_a*<iijl ,^9 ^jxJ' i^^stcJ! 

^j'b Loj_,a i4aa9 SbjJbeiV! 4*Ub epLal! 4ojJJiJI oibtcJfa i_ast«ia)! ^ oiaj>o«cJ! j^a)t 4~c9,.a, js«,*j Vai i Jo 

.4aJj^J! 4*UI l^«a ^Sj^-I OUJb ijiLaJI oibuJIa, i_A9bat! LS L: ^oJ! 
ja^aJI gfliflil IgJi* jiJI fclaitiJ 4aJUico oLca>?a,.ea, OUaJ -k«'9) oMcl ja.fj.xjl OwS-JI <Vj* J*^' ^^-J l*-^" 

.olc^?a.*J! c4JbJ 4^?L?J! 4a^UjU! 
■ 4AL.-XC.H 4iuLJI 4*,U>jJI OljittJI t_^«*»- <a^aJ! j.^ ^CftA.Ste 4*.?ajUJ! _va~aJI i_s<«*j<y 4<»-*j J! 47ia-aJ! ^9 Uajl A5iX«j 

:4JLt! ijay^sJI ^9 J^aXJ Lo.f 
1SGOs 1900 s 1940s 
1870 s 
{^ 1910s 
m 1950s 
1880 s ■ 1920s 
1960s 
1890 s 
1930s 
1970s ikiUi ^gk Jlio .[Source: life] [^Mk^^ ^i\ k^sJ! oUJi' juo ^u jl ^^k [www.images.google.com] .[George Washington source:life] [Similar Images] ja-aJl olgliic v?L> ■ O( 
/jfi o^eJb 2L£>btt! [Google Labs] J*-^*- Ol^sw obsiUi j^-i j£ T ♦ ♦ ^ Jj^l _^i ^ J^3^- Vj-S OJiei 
ij I ^Jsu«J kilil t _ s **oj 'lSj* - ' *j3^ ftj^ ^ ki^ssJb kilt fwu-j gtiLoJ! Ijjb^ [Similar Images] ^aj _^aJ! 

£<&*? L5 &. oj^aJI oJwfc. i^oLT fla^j .L&iu\5ti OJI 4.v.*c Sj4^7 <u£j LS iII ^a-^aJb C4J ^"b ji As^ss* j.* t_jLt*i 
kiAJli .O^a Olo>JLT .elASsLaib ja-aJI j.c 0>Ss*J jl VJ*i -£ill • LS *S .Ice ft \$«s al jjLCo S;«^? al j3-^~* l^^ 4a*?i5sJ! o.A& j.« S^Um^iMJ -UjJ A^jULcJ! ja^alt | JLc .Las**} 4mjm S<a*? JjJ&j JM.> j.* <»*£>}! ,j.c l^w &jti (>S S> bjL3-l Jljj V 1,5 jJI^ n5jL3-V! gsLLoJ! ! j^j 2u?bsJ! \***£J\ 0«La)! ^gJ! k_^JbJJ jl cXSt iSy£**J! 

.[ www.similar-imaqes.qooqlelabs.com ] -kuiyi ^gk cUJia. ijaJaJI oJa ajW Search images OjIj lij .[Search images] jj ^Je y>i\ ^ d&juy ^J! j^ssJI oUJi' k_^s"l i^btt! <sA& |o!jok^i! IjljJ^ 
.IJJC&3 <Uj4gli*J! j^l c^)^uJ(Sj5-aJlki4Jj Jft-jii^?-^! [Similar images] 

j5~aM <\Jlkua ija^aJI J.C As>$s*- 0*so cVj* ls^ | «a9swJ! !jJb pj~j! t_**5o jjl ^a-<j ^M^ Lo>9 <©l»ol pi 
jo^s jjfc j^aJ! 4*Jel OJl^ 'ija. fS1«ol ^1 (*<*>VI 03-^ <*L.i ja^j ( Jfc ja^aJ! 2LJel OJl^ f ils .2boU! 

. ja«a)f O^u (Vj* ls^ ' u >- w ' ^&-> Ok ' 13^' t>c J : f'3*f' >—'"*? 
jXujS (f^giJI kiUi ,J£-*> cijxJ V jJ^j ,j*« jL»- a.1 Silo a.1 p^gi ^*i! ^glc JjJ 2LoJTkibjJ OJl^'iJ -f 

.kiUi ^ l_j*iT j^aJ! ,j£ J^3»- e^so ^j^Lj J! . juUJ! £)U?j |j-jICj] ^jxJL; 3I [PicaSSO] j*giJI ioLi^I ^*J j^aJ! ki^so (^j* ,-9 Mio t_^T! .j^aJ! 

-baUl IJ& ,_gk SbjJboV! 4*Ltb e^iai J003 .4<JjxJI News O (^Je 2bjL>V! ^sl^xJ! Obw*? ^9 O^vJU ^ jto-J ioJ^ ^& [Google News] J^*- ^1*3-! 2Lot\»- 

jcvlj^j^ [www.news.Gooqle.com ] -kuU! ,_ji k_^&ii < J^*- j^ 4ojok)I <sA&|o!joslJ ?j^jJ .OJ^iyi 

^git! k^seJ! juLi jU i J^"3-> J* i°l«II O^vJ! 4oJ3- tJMsoj -lA^Jy i^g*" O^JI OU.IT Jl^-iV O^u <*?_/) 

• OojiiV! L5 L: 4jjL>VI ^vSla-cJ! Obaw ^c -kui o^lS joCUj C4J tfteCLti 
OJjiiyi ^ 0^t*JU jj <uL jL?-yi ,^9 OJ**JU jj <Uibo O^o £>_/) J^o tj^-j (cMcl J=uiyi t _ s J( k^A JJ LjJj: VJ* O L J Q 1C Search an 

News O U iaJl jua J»ji Search News Search the Web id browse 4,500 news source- updated continuously. 

News :jL>yl C^zv ^cilxi ^s^ 4*lo£ 4jjpu 

jj ,_gk_jio ^ [5jc i^lc ^P 6 "] ej^ ^s«*JI <«y> i^s J^^s [www.news.Gooqle.com l -kul^l ^1 k_^ju) 

:\&>-jij (S>5^J Oj>sJI go Li t5Jtf>-y 2LO Sj^f Lk&J! ol^ .Uo £«UJ! (jassaiJ^ [Search News] Kg*; ^■iJl gjg -U-^JI rjj^JI Q^JC ^JaJ J^g gjg ^.j^l 

p-aj^ 1 , Qatar- 3 hours ago ^ j-ajl ^ £^LL 

■iJiiii. da^f JUwa '^9-ii £ait£ -ia-a- ^ | ji^_.j 

/ ^ \ 
JjjVl 03JUI? J3J0 ^5 JJI^ j*»J! jl^ - 1 
I^L^-V! 0»sw gtJUi (jis^xJ SiJUswiJI Jj^laJ! 

2L**U! sl^jji 3«_jk»^ [Standard Version] ^baUJI 2&^»j! ^^ 'j^^' l -^ a - S*'*' u^ ^^ ^^ i '^ ft ' 
Ul (cMci Sj5-aJI ^J ^aS ^Jd! ^ 4jiUJ! ajt^j! .[Image Version] Sj^^^wJ! ajt«JJI to^ [Text Version] 

kl»M£J! ^jxJI c J_jlc qjJ ^ jL3-V! ^J^oJ^ ..lasi j^at! jl^J f>t*e <V) 4jiUt! 2bs*«J! ^j-ai j^^gS ^u a JI 2bs*JJ! r / NeWS results: Standard Version | Text Version | Image Version Jejo fjii l3j~i J^-^f jls loMci s^-aJ! ,J j&Uiti [Image Version] Sj^-aoJ! 2be«<,J! -kufj ^k j£> Ujuc 
jJujw ^*>! 4Jb^ [J*^ jtA 0^ 0!i] j^ 6 " O'^"^ ^5^ J^ J^** 1 ' 05^3 'j3*" J^* 1 (.s^ J^* - ^' 0-»« gwl*j 
,^9 dJi £t*aii -^ssJI I JJb t _ s ^ (J^LiJ ^giJ! OJ^*iVI 2bsfl»s ^gJ! Jlflto lJ^-j j*5&)I o'j-** i^ 5 j*^ lotiicj •^ K " 
■ ' ^ iji n 1551 ' AFP 


4ojI§ ^_9 SjO,«aJb 4JL^Jf aj jasJI o's-^- ?^*£ t-9q-«> ja^a)! j.* Sja*? o' ,-lfi iib^wL> Sjlo) i_ft&) L>Xc — T . yj^tt ,«ai j.* Lmam c4J ij^j**} ^U^4 < )«*aJf (j^ ^. |Jt£ ,JI jL>V I ^ f ^Uc UjJSLc 1A26 l3^»j f"5jc ,^9 t _gJ^a" 4JL« fl g-" l^il^^C ^^l Sj^^aJf ^gtbj <eMci j^aJ! t _giAs>-J ^ £*aB£ lij -f 

cjjb ^gJ! 4sL?l 3JL? oli lSj^ - ' j^-" 5 ^J^ J^-^3 4il ^gJ! ^jjij IA&j <y»-y! O^^? ["^J ^lj IgJL: 

.^vjjj! ^j-ao 4JLaJ! Oli iSj^V! 4*sU?V! _,a^>J! j^lai t_9^*j 'r^j" '^* ^ c j**- 1 UiXc^ .S^oJI 
jAO LoJ*fi O^ Lglflrujl ltig..,.,ia l^iK ( JL: lc$~> Aso t-9q**i 1 <A*aJ! j*ej .glfi iJI jl*VI jjaUc <ic.jl9 .J — £ 

\^s**>- ^cV oj J.A-JV 449^0 jL^-Vf jjyU* j* wXjjjoJf c4J _jgliu t-9o**> pjij-j (_$! ^glc ^j^«jI> ijLaj 

.4JL: jiiLj (_5 jJ! fui§~JI 

guliJ! k_^y tS? i [Sort by date] -kulj ^Je _j*j jl ^a^ kiUc L ikiUi J*u ^jCJa .V3? (OJyiVf ^-ic ^i*^ 

:ija^aJI 0u\&. ^9 i j^e aA U.^ j^cJI 4<«>lj ^jx 0»?sJt ^uUi ,gJc1 ,jaj>a..oJla ityli oJoiM ^s*«> 

Results I - 10 of about 13,705 for0.2G) .>?■ J* •r-^ seconds) 
Sorted by relevance Sort by date Sort by date with duplicates included t i_-4*j2j ffti" oL*oi [Sort by date with duplicates included] 3A3 Sjj-all ^9 ^tu ^JJ! _p-V! Jsoiyi Lot 

.[Sort by relevance] Ja)! JvS kj«JI ^idgJjos^J ^^JI^ssJIoLJUo ^1 jLp-Su 2U5J3V1 t _ s k» J»-5*- jl9 [Google News] 4oo3- ,J jl>i j£ k^^Jb |°$« Ljuc l< _ s ^\ys\ ^Jo^f 
fV ^1 j 1 ^-^' ^ u^j* j^*"^' "-**! S*^ v**y ^ ^ i^* ^ P ast month] j*»-Vl _,giJ! J5te> l&jii ^ 

,-9 Liu I J.^^0 <US£Ja iJaad 4cL> i_a*ai Aa« o^ij ^j l_vJ> Aso (J I ,jXaj>J! j.* ki4Ji <V)a ijA»-Vf jg£J1 J^ - L*>_p"> 

J0551J5-J ikiUi J*u ,_g50.[Last hour]Sj*»-V! 4eU! JM>ai [Last day] ^-Vl P3JI J^-^i [Past week] News results st 


indard Version 1 Text Version 1 Imacie Version 
Biowse Top Stories 


1 "jjjA Qatar- 10 hours ago 

JP J^H' 1 ^f '<■? ^JLUAjLjl It =.j£ & w r. -. 11 J ■ 1^.-.V ^jJLL pLiil ^Jl .£1 j':.-,j^.ij .^tiii-l iiziiAjl =jlitl ijlLJI ^ w J. -. 11 ^JlidJ Lc- J Jil JU. 

■^J ? Jl LqIj ,1 ^j ^ J ijC .^Jff MjaJ] ,}P^! (') jl.ji 
Recent 
Last hour 
Last dav 
Past week 
Past month 
M ^ j* S^j^o^ S^jo- 2L«?b- ^a [News Alerts] jL>Vl Ol&*o su^b- ^glc [Google News] 2uj^- J^ii 
u^l ^LJJ J - * 1 ^ 0^ j'* 5 ' 6 " ^—M 3 *! J^f^f 0^ 'J*'3 J f' j^* - ' ls* ^i^* 1 s Cs+zo 'ij u^lif t _ S '*oJ ' J*'3^f' 

0»so jtSLi J^jI J*;'j ^ j4^i t -^**>" <jl*>yi ,jc ,J^-a^>- 0»»o ^jyi ,^9 SjLjJ! ojjb Jb-ib O-oi^ [ejc t-S J^ 
4siy iJLijb Jj>a^>- (O^iuw k^** - [Sjc t _glc o_j»JI] k^*avJ! OUJJo ,JJbcJ ^L^l <uJJ fLiib kiU ^to««j jl^-VI 

New! Get the latest news on >jk ujg ^j^' with Google Alerts. jji oMcl A |-a~iJI ^ UuLw L$*c LoAso ^^J! J»>a^- Ol&*^> 4«J>> ^J J.a^o l9u kilil9 i-kuljJ! !jJb ^gie jio 

Ij^-^o Igl^-Al Jj>-^>- ,j* 4jt\3sL«*<i 2U»sjI^. ^gfcj [Quotes] OLiLaV! 4^1^. ^Ic J^^>- jL^-l 2Ut\> Jla^ii 

^ ^J i^JaJI o JJb 2bLT pjjlJ t-S ^s>- .OJj*iVI t _ s Ic l&^ii ^9 4iL?toJ! je^icVI JjLj^ ^ l§> fViV! ^ ^g*)! 
Jl**i ,jJ (jL3-V! k^»9o £Jj« ^gj 4*JjC ^jj2o (jiasti ^*J OJ^-il 'ij u^U I t _ s **oJ i4**s>btM e^Xgl 4*JjxJI 4x111 ^c,j 

[www. news.qooqle .com ] -tul^l ^J ,33^3^! jL^-Vl j£ 05*J! £jyi ^J ^34^0 ^osti ^5! ^~>l O^" lijs 

kiUi Obo_j«aJ3 J'3^ O" ^- , ' -J '^' (,jiaSsiJ! I^XgJ 4 J JbCCcJ( jL»-VI ,^1 43L?Vb (Liul dJ,jijj« tj^ Jj^^ (jl9 

jUflj^ iJU& .otjiJ! i£jl$ jL?-y! k^>ao ^)_j« ^ [Barack Obama] ^-jI Jb-iL f3^3 "—^i | —'.^! B *J • ( j a ' s "^ 
<*£ ^J! Jaj^l ioJls ^9 ,33^3*^ [Quotes] -kulj ( _ s Ic ^io jf 3A J3V! .UU^i ^Ijb J^i OL>LJ! Jsyi 

. . Quotes New! 
OLiL^Vf tUJU A>l cJJ (j^j*?. i-Sa.~j Jj*^ (j( 3! JXiJI I J^> _7gku 3A3 .O^vJf gyLi jL-j ^c 

Jl^iVloLiUi! 4slT (3 J! ^J^L^ulj^o (^b^Vl 43l5%l<w>i <« cUJi J*u V3) jLj-Vl ^»o ^Ui ^Jtfi JJ33 "We have already, that we are already looking, at a trillion dollar budget deficit or close to a 
trillion dollar budget deficit" 

Jan 6, 2009 Washington Post (500 occurrences) more by Barack Obama » j4*i cS^' [Quotes] -kulj ^j£. o/i lij^l eMci Sj5-aJI ^9 i5J>5*J! [Barack Obama] -kulj ^ Oj« lijj 

L& 3A3) <Uc OjtJ i^Atl jjaisiJ! (jLJ ^glc Oij^ ^^1 JI^JV! OL>La! ^^ai ,j* OLiLbV! 2b«L? 05^ 
4aJU»s*J! OljLssJI^ -ku'^l j* 3£3^«) OLiUiVI <sA& ^Lj ^JL:^ (o^c! oLa-j ^JJ! JlioJ! ^ "L0L3? ill^b" "It is clear that the financial system, although improved from where it was in 
September, is still fragile, and I felt that it would he irresponsible for me with 
the first $350 billion already spent, to enter into the administration without 
any... 

Jan 12, 2009 FinFacts Ireland [2117 occurrences) nl^.Aluy l-inl-acts Ireland ^ll/occurren • j-if _"'— — '; ' J*J»J ■— IjJ --^ jAul jt^jLj jiul*jl ^uil Jjijjj^l U !ij .kulj JlCii ^glc Liu I O3& iS^S <©-Vlci jw^o 3A UT yas-V! j^JLtb O3&3 ^LaV! !A& <ti i»a ^5 JJ! 

Olj* i^Ac ^gJL: Liul jjjLJV! ^5^0 U.r .^LaV! IA& Ojii ^^1 OJ^iVI bu^> ^jJ! ^J^X»-b 4il9 4JL: Ojfli 

.4aJL»toJ! 3jjL3-V! jiLacJ! ^ s^i C)ly> i Jc ^51 <OJyiV! ( __ ; _ic ^LaV! IA& _jii JXiJb y^io^ a&a .OLiLJVt ^ j^stJU dl ^uwj ^po ^jyj jLJI ^c Asw i_9o^> lOLiLJVt Osa,-? ^j-ij ^gS 

Search these quotes Search k^JIsu J! ^Jy9 iLbaj iJljb ^j-^y J'i^' OlwLSI ~*^ <^\ Oi-sa. M^o OJI ?liUJ . !j*- Sj*&c 2L»s>L?eJ! ejjba, 

2L?l»tt! 4jl^il Jio a.1 Mio f^JLcJI J&) <4asi ^J^JW Jbtoj 2Ls>btM Lba.1 J'^l OLiLJ! CJJ ^j2j*> l)' t _J^f3^f- (j* 

^Jio (<U9 k_^cy t5JJI £3*?a,,oJ! ^-j! oMel ^ssJ! £>j« ^ »_^Sj jl VI ^-Ulc Li .^Jl i-la-j^VI JjyiJb 

.^uLJ! ^Iliua. [Search] d^l jj ^Lc j^Jb f^ <e^y ^p-T^^^ ^ a.1 [Middle East] ai [Education] 

:OLiLJVI ^jc 3^^ 
j! kiUCwa. [Relevance] j^s*J! £a^?3*j IgJL? ^j* ^<«,s>- L*?y: 3* oLiLaV! ^yJ ^^I^V! jL3-VI 
t _g»JoJ! pjjDI k^-*^- Ig^jc 3! [Date] -kulj ^c jSJI dk^ s ^j^ &J* ^-""^ ^'j fi J^^* - o* >-^ s " 

.[Date reverse] ,ku! J(J JL:jflJb I&7U 

k^U ^j>f± o' J^f*^ j* '-"■^ku l5^ lg«IJJ>s^*>! kibbCcb OljL> OLiLJVf 2bsa«2 jLj ^c La/l J^o i_Sa-j 
4cLi jJ_yi«3 £0^' J^*" ^^ r* 5 t-s*" 5^ [* ne ' as t nour ] ^LoJI 4cLJ! JH£- Ifi^ii ^ ^Jd! OUUiV! 
j^iJ! JM> l&ji; ^ ,-sJI 3! [the past week] ^UJ! £3*-jVI JM»- l&^ii ^ ,-xll 3! [the last day] VLJI 
OLiUsVI 2btfl«s jLj ^Jc Liui j^ti-j L.f .^je\j&$\ jLssJI 3A j*?-VI jL?s}! IA&3 [the past month] ^-^LJ! 
OUiLJVt ^Jsyu 1=^3 ••***** 4Lki ,.9 l&«ij j^J jjl OUL^sVI <j<?)M ^U fto*»j i«*"9 4iJU.->.cH OtaUL) -kut^j AstLa jLj ^£ a^^xJ! [All dates] -kulj t _ s Ic ju\ i^jjI^J! 4sl5^ 2uU)jJ! Ol^aJI 4slT ,-$ l&j£j ^ ^g*)! 

.l# 4aUloJ! 4JL*iVl 4SIT ^^Ic Obb-J^ ibjLj-V! OLiUIV! 2L*?bs) J>$>- j^i ^3 £^> -ku!^! IJi& ^9 Joo 

.2bjJboV! 4iUb J*!^! 

JXi; jL^-f ,j* ^y I* ^1 J*aJ t _gO 4aJL»w OljL*- iXitXssiJ dJ jto— J Jj>-^>- ,j.« |S>oi&oJ! jL3-V! j^sw tj! 
e^su ^j* i^* i 6 '*" J^5^" ^*H 4**^*" 4oJiioJI i^ovJI yil^l 4slf |olJjfcLki! cJJlCcb <UI Ja^-V^ •£^* , '3 (Ji5i 

^^ Ja-ji [Advanced news search] <uw>! .tul^ jou 1J3-J [ www.news.Google.com ] ^-fca 4*-<jV' j^*"^' 

S^a^l ^gS J=uiy 'j£> £s*a£ja .|OJi^oJ! jL?-VI i^so Ota*? ^J tUJliu> i^^XJIa 't^oJ^' k^Jbtt! t _ s Ie jL^-V! C*so 

:2UU! Google 

News O Search Mews || Search the Web | ijaltll jLjivl i Sflarch run! browse 4,500 news sotwces updated continuously. 

News ~ 1 1 I- ■ in ii _r !~ : i' li | rj ■''>■] i~ : I- ii : li I l=M :■■ I -m i 

£9a^ ^ aaJ^aJI jL^-VI i^so ^jj* ^ k^seJ! OUJi' J^-Jj O' ***? k --^' i^* 3^^' ^-^"j 
|Oj^ioJ! jL^V! e^o -kulj joo t-93-j ([Search News] jL>Vl j^o jj ^Jz yu>$ [ www. ne ws.goog le .com ] 

:S)3^I oA& ^ p^j IcfiS^iLoOjitJI jjjf^so [Advanced news search] Gf Z, i I Advanced neuus search 


jJujw £J&£ (jlT ijL^-yi ^gj 0>3sJ! JjUai J^ai) Oljl**- kit»si*j |OOflLoJ! jL^yi Ooo 2b«L? (jl9 iU3 u.r 

:,Jb l&*9 ^yUb 4J^Umw»j i_S jjla [BJi&cJ! O^^J! jri^cJ e <&*? ,JL> l&*9 . J^aaxJb 1 2 
Find results 


with .ill of the words ^jLuUi 


■■is 'iii 


1 


Sort by relevance v|| Google Search 
with the exact phrase ijJiUL j. 


Ltil j.ii 
iaJI gjli; _-^ji 4i> j-iii jLiVi iij Li£ jj 


with .it least one of the words | iUiSll >J* 6* 


jWl^i^lj 


without the words iuii jja 


11^,1 £. 
Date 3 jLivi jii m >J& jj 

News source 

News Source Location 

Location 


i Return articles added to Google News anytime v] 


n -v|a 
ys ago 


O Return articles added "x Got csls New; between = 18 v [d 
"+■ New! Try . ■' 'i r - 1 las acidsd more than 30 d 

Return only articles from the news source named 
or only articles from news sources located in 
Rerun-! only aitjcies about a Ir.cj! at*>"i 
Return results where my ierms occur 
6 | -f*-' ji- 11 Jji 


ecf. CM, Mew Vorii Times 


7 | jJJi Lii. ^ijiJi jii 
.4 couj-tfiy or a U.S. state 


City, State or Zip code 


& (anywhere in the article ?$< ^1 ^iiJi iL*i j^B jli, iJi: :Sj3*aJb ow-^^Jt (ftlSjVf u^> oUa^-M* 

jL^Vf J0J&6 jHjk ^ u^stJf OUJbo l^JMc j^JLo c^**^ ^4^>^ i°3*2 0' J^3^ 
jft^ jL l&yLj gjjti ^^^- ^5*Jf gdUi u^wjy 3! ^^fysVf jL^-Vf 3A3 [Sort by relevance] 
C^tJt ^oUi ^yjy 3! [Sort by date (newest first)] V3? j&3! £*> j* oJ^-Vf j^>^ <j*j** 
3! [Sort by date (oldest first)] V^i ^JJ! c«j> ^ jojJVl jL>Vf J^f* f$M jl l&^i ^U ^**s>- 
q£ ^J^3 Uw ! Sj^CoJf jL^Vf jj^^c ^0 yLJf pJjl5 <_**^ jL^-Vf c^J^ j°3^ O' J^f'^f' O 1 * *-^** O' 

. [Sort by date with duplicates included] jL^>! J^b 

fV ts*^ j^"^* ^^ O^ 7 ^ 'Sj*9 cS? J^>- 3! 4^jw S^i JM^- L&^iJ ^J ^1 jl^-Vf JoJ^w ^UCoj -f 

jL3-Vf Jpj: O^i fiJ3 j^fjAiVf jU.p-Vf 3A f A&3 [Anytime] jU.?« ji ^Lk iSys ^5! ^ L&^iJ 
Ub^iJ ^ ,J^( jL3-Vl ^^c o,iji f,iJ3 [last hour] ^Uiw j! ciUk i^wi 4£L)^>T JM^- L&^i ^ ^J! 
^-T JM^- L&^iJ ,*? ^jd! jL^-Vf ^^c o^i Ity [last day] jU,» j? ciUc i-ha$ 2uL) ti^-T JM^ iJaes j$j> j»A JM»- l&_jij ^5 ^1 jb3-V! ^p Oiji lij^ [past week] jUio ji kibic <■&& £5^*^ 

.[past month] jL» jl cXic 

j-S C>5«JI kib'lCob J5J0 »_9^ <%$£ ^ jiTl l&jii t _ s Je t _ s *ao ^^l j^-*"^' ^ ki^sto jl 0,5)1 lij -0 

.(a»-V <uk p^! ^gali tJ^-j iSJJI^ [News Archive] Jj^j* jb>i i_a*£ji 

t _ s x**J ki^**- ctwju (^jL^-l jJuiw jj^i ^^1 jL3-VI Jaa9 kill ^jXJ ij' (J^f^ 0"° u**JU*> 0' kiblCcb -1 

3! [CNN] Mio k^JSo jl £*i*^9 i4JbJsl! eJkfc ^J ^L?-)'! ywaoJ! ^1 k^JJo jl 2UbeJ! eJkfc ^J ciic 

.4S^j*oJI 4jjL3-V! jiLaoJ! J^iSl (V 1 '^ [-l 3 *?"]^ [*jij^'] 
kiXJfi t _ s x«-o ki^A^- (4^x0 4Jji ,j* ^15 ^^1 jL3-VI JaaS ki4J ^j* 0' tj'*"^*" 0"° k_JklaJi 0' kiblCob -Y 

.4ibeJI eJkfis ^J 4J3JJ! ^-j! k^IJo ji 4JbeJ! eJkfis ^J 
0»*»- i4k**c 2loj»o 31 3ilxU) ^ ^JU ^Jl jL*-V! Jaa9 kiU ^f*. Cy J^TS*" 0"° k_Jkku 0' kiblCob -A 

jLiJt t JJb ijl jJ*±j t4iil-ucJI A^f^l ^LoJboJt jv-j! 3! iakloJ! ^1! k_^So jjl SJbdl eJJb ^ kibJe L5 iv.o 
.j^iaiJ! e JJb 3jUT ^Jjb t _ s *» - ki4Jij Jaa9 4Jo^oVI J^bLoJIj (JJboJ! t _glc Jaai k5j»*2 
Mio OkSto CJi' Iil9 'j*»eJI ^ ki^StJ! OUiT j54^ jbCo Jj^SeJ i AStJ jLseJI IJJb plast^n! kiblCob -^ 
4Afl)l] SjLc t _ s JLc ,J*.xi,j j^g*)! jL^-VI kiU ^f*. 0' (J*"^ 0"° k-^ai ijl kiUCoj i[2Lj^xJ! 2UiJ!] ,j.c 
j*»J! ^i ^9 IgJL: j^ij ^i [in the headline of the article] hah y^i\ 0I5JJ: ^9 [\>j*M 
[in the URL of the article] j*»JI -kulj ^ bj*k J^iJ ^jJ! 3! [in the body of the article] 
OUir ^k J^ii ^1 jl>Vl kiU ^yj (el [anywhere in the article] 5A ^?!^9V! jL^-V^ 

._j*5eJ! Jajlj^^i j*»J! (jai ^J^l jxJeJ! J !^C ,^9 P (3.^ i jbCo ^gt ,^9 Oj>kJ! Jj>-a,*- jl3-i 42vup ^ 4jjL^-V! ajjuaJ! ^kUw S^&lio ^LflAT 
(AgJ Ikulj £«*> LJ^-ki J^a^>- (jl9 i j^SeJ! £uLi ^gS kilt ^gls> U ja»o J^x*« t5j^! 3^^ ^laS* £s^>3 Jl> ^ 
kiU 4o^oJt jL>VI ^vbi* o' j-^*-*-" |>o fV^ 7 ' ^^ ''^^ '^■ c - > J>3**J' eJJba . 4J*A&Li.* j.« rjSLsuJ ,j£) aj^^a)! 
oj,& (uisM) tjsJfuJ! oJA 4jUT £«jb" ^^a .S<a*?a Ua^? ja^JI oJJ&UUo Uiajl j.£Ja i | «ai of IjS i_^-°J ^afld ^j-J 
i«*> (,5V ^jOI aJ.\^9 ^iaiw jia^J UA*£a -J^-a^- if yui (V^' ^- > ^^ > .. v ^9-~" ^-i^^J' ^5^ j"° lS^ ^JsImJI 
JjJUloJ! ajo*flJ! JJblii t _ s <"> LftJc jio (j I k^LJLc ,j**ii (^g*"^ 'j^ 1 " ■^'j'j j'3^ ™" SJajuV! ©Afc A»o LJa^ > 

t^CjU^-l a^ju\*9 ^laao L5 JLc (_5a*so ^v»?J ija,^? ^Jb U.*9 

Obama Names Republican Huntsman to Be Envoy to China 

Bloomberg - S hours ago 

By Edwin Chen and Susan Decker May 16 (Bloomberg) -- President Barack Obama today 
nominated Utah's Republican governor, Jon Huntsman, to be US ambassador to ... 
B Video: Obama Taps Republican As Ambassador to China fouffi- The Associated Press 
New York Time; Obama set to pick Utah GOP Gov. Jon Huntsman as China ambassador ... Los Angeles 
Times 

l^glUI JXiJb $ja*flJ( cM j^oj kJa^j (4Jajby I e JJb ^c j&j (jl Jjua. 

Obama Names Republican Huntsman to Be Envoy to China 

Bloomberg - G hours ago 

By Edwin Chen and Susan Decker May 16 (Bloomberg) - President Barack Obama today 

nominated Utah's Republican governor, Jon Huntsman, to be US ambassador to ... 

H Video: Obama Taps Republican As Ambassador to China huJEB- The Associated Press New York Times 
3JdL)U l&^ij ^J ^giJ! jL^-yi t _gle ojoZm ^bjL^-V! ^kliioJ! eA& JljS V (j^Jsi«J! eJJb 3jLT pijG i^s^3 ^lSJ\ ugAjH JstfWI ^j}\fC~i\j i^U jtc«J Ic^ i(Jaa9 4jjJboV( jL>iMJ 2L**Jb) ola*~,J! 0U.0 ( _JL> ioJjwVc OI^^-j 
.2Ua*o 2L»Loj Ol^*9 J^t* - 4*jJi)l jL^-VI ^ (J*m £^o$& (Ji^ "^j^X' OVlftoJ! ki4J ^j*> ^ jw^ 3A ur jL»-V! u*-fiji ^J Oj*J! ^j^i jc*z*i u**» <[ www . n ews .qooq le.com/arch ivesea rch ] I4JUJI ij^sJI Show Timeline If Search Archives I Advanced 3,chiljes " rch 

l l > Archive search help ^-LcjJI .kstM jsfi [Show Timeline] jj ( _ s lc jail ^ a^ Sj^JI ^J ^b^xJ\ £>j*M ^J o^tJI oU.IT ^S\ 

SjLc ,j£ Mi* O^ul .4aLsw> 2LUij Olj*9 ^J ^K*ao Jjjji -ku_^ J^* 1 j^gJLc OljiaJI kiUJ 03^3 il&iAso ^g*)! 
^ jw^xJI (J -Ujll -ki»J! -ko^i kiU j^u tJ^-i [Show Timeline] jj ^glc ^ai! ^ [^^Lil^yi ^^1 £'r^'] 

:4JU! Sj«^aJf 2002-09 Search other dates Click region to select time period 
^ ^gLjIj-jVI ^jxJI ^lj«aJb 2u?bs)l jL>VI c4J jgko l3^-j i-ku^il! !JJb joLii ^ ^~i ^§\ t _ s k Ojfli lijj o^Um -ku! ?'3j JM^- ,j^ ^jiai.J O^- i J^^ ^ 4jjL*-VI j^LaoJ! ^9 O^s-J' 4oJJ*J 4**-^! SJjJboJ! -kol^l Ijjb ^ Jau 

.SUa^oJI 4«JcJdl o j,&> ,-9 Jj Jo a.&> U ^IT 4*) (lo 4iaJa>J! o >A&> 
.kjJboV! 4*Ub -koiyi .J^5J> j^jLs-Vl^O^sJI ioJoo ^bsJI sJicL-cJI jfjo -kul^JI I Jife .J Jc»pj 

. -ku!y! iJJb ^^Ic jail (Jj>-^>- jL»-l 4oJjW 4/JjxM 4g»-!^J! AjJeL-i ( _ s £j ^j JoiJI O^w 4oJj>- — \ \ Google 

Video C> .^j^AaJ! ^blaca |oM9Vl j£ k^ssJlj ^ jto-»j 4«lj 2uj3- (^ [Google Video] J^-a^>- j-o 5i^*i" k^« 4*^3- 

.! jX&a .4«Ui' (_§ jj! ,LJL.cJI j.^ k^lxils 4&$e 4»JL> SJJbLLoJ al ,La&oJ! ki4« yil SKLo kJljJb! oAfclLcJ 

(^gk ^sa/i _j*Tl _j*x« t5 JJI3 [ www.youtube.com ] u^. ^sa^o p!_jij o^ls Ji J^"3*" ^O* 1 O^ fajUoJ! j^a 

oa^JaJ (^Sa.* *'_vi J^** j^5& jM-o 1i^° ^^0 J" > 3- > '^'r* 1 0*9.3 J*9a .ajJyjjJI pMsI oJAlixa. j£JJ OJy^Vt 
.Loaj OJy^Vf jfOATCAuA ^jx ^oHcJI 4i jL J joaiua aj J*flJI ^L? La* j.* j^jMaJI p.*M ^§ jJ! 

t _ s &a. 4oJjSsJ! CkXgJ 2L*jyi Osa«a)l ^J J&it ijj>-a^>- ^ Sj^coJ! 2laJjStM eJJb ^ S^la^Y! iJyJ ^^JO 

k^stJ! oUIT <us J»-ji jl £*ku-*« u«>*» 3J^*aJI j« Oj*JI ^jj* Jew tJa^ia t [ www.video.google.com ] 
^J! a^jyi)! ^k-lioa jsMsi ^jju J^f^f f3^ ^^ [Search Videos] j^sJI jj ^^ jiJ! j*a l&jjy ^g*)! 

:4A«;LiVf j^fcJ! 4<i*.c £t*?ai ^gAt! 4JU! Sj^aJ! ^IllaJ Advanced Video Search -4 f-^ 1 J*^ 1 ' /""* r"V i > rt I r> ^ ***" ^^ J^" 1 1 Search Videos , , 

VjOUQlC ~ ^~ : " ^ ) Preferences < .^ ^^^ 

VitteoO =c"- Search: Oall videos (r-'videos playable on Google Most bloqqed Most shared Most viewed Movers & Shakers . ■ 


Uploaded Videos i»J1 £,& ij^a J ^alil Page3 of w(< ► ) 

.^L^ wU4J^ <jjh <jS , ^-\ ni Jjjljij 

LjLiwba e^lel Sj3«<sJf Aso t-9^*i j^sw 4J.*£ 4;b pai; V L^cj 4a~,JjJ! jj^VaS J-^*" OuL? ^J i_^&JJ UwUc 
,-9 4aaa*J! a^iVI ptjJ%M;b Lj**j LwJ J,a*Xjl h^LCoJ 1 _ s ^Jfa As*-$s* )L3-I j.* SjaAaJ! oj J*.«JI «M9l j.* 4Ca^(Ou> 
^aJL i_^a3 (i|9 .^juUflll [»MSI jx 4mJW OUS ,j<?_>xJ OocJf ( \;_vo JjLjI tu'3_) *^> ^o^w CJ.}} \jn.f .oMct SjOy^Jt 

J=w(j ^glc Ojfli lijj (Oli^JwJI ,J Ijli^l 3JJuflJI (OM9? jiTi kiU ^yj 4ild [Most blogged] -kulj ^^L: 
^Ic Ojfli lij^ i2Lclo.;>yi obw-i)! ^ilo^ ,J ^lica. ViLo ^JuaJI Aitil jiJ'f kiU <Jzfi 4ils [Most shared] 
[Movers & Shakers] Jm^ ^Ja o^Si lij^ iSjaIIc jaS'VI ^JuaJI fMii ^U ^jx; 4il9 [Most viewed] -kulj 

.S^gi jiTV! ^J^AflJI |oM9i cM tjsyn "*jl9 

I^J U! ^ssJI ^c <U 4*?b> 4oa1?3 4) LvU> JlTa. ,^j wUaH k^-t; ^w y> J^ 4aLsw> 4a; taj La; I iAso i_9a^j 

.lflp-V ^Jaaa&aJI ^jiJL 4J3LJ tJa*;^ (|Ojk5ioJ! a^Juall k^osJ [Advanced Video Search] .kulj 
,^-iJI ,J Ls-^i; Lei ^1 L-ii ^a. <kib 2L?l»J! j^sJ! oULaa; joJosJ [Preferences] J*lj 

ikl^eJI goLU aia^^io syls Ub- Jt?-^ 4ii Ja;!^JI IJ^b ^jw^ [Moderate SafeSearch is on] Jm^ 

^j A**aaj3[> La;! ^Ms Vy^ rV ^>% .O^^J' zuLi S^aIs ^oaVo ^9 ^SCs>bJLt i_^cJ! OMmju; Osa«? ^Jt 

.As>-&3>- ^j OwvJ' O^tLaaiJ L>j~i /^aL; oMc! ^j-^Lstl! pj~aJ! £* (dj ^l^- $jj*s jii^ giy kiU p« j ^^5*^ ^J\ J^*** <— ^5^> 'M^ j**^3 [Upload Video] J=olj 
i_aJli pIjIj .jjJ*3 jmi /yo l jXoJJ ^giO Jj>-^>- ,^9 kibL^- ^gJ! J^-jJ! J*as»Ji ,0^01 ^j| ^V kilil ^LJ! 
l^jtU (jl k^»*»- '^^*9 J^3^>- iot^- ^ p.j*3 |oM9l ^ij 4*jl^*J *-9&k J^i - ^ ^O* 1 O-ols ioUjCJI Ia& 
ijtf ^Sjj OJjiiV! ^jcfc^o 4sl£) fto— ; t5 JJI3 [www.youtube.com] 03-J3J ^93^ 5A3 tUJJJ Jj ju 
.^Mi Jjy [Upload] ia>!j JJbliJ V ji i<ulc fUij .^l^oJ! ^c. l&jiij ^> J*aJ! pMsi ^* ^o^co^c l&jiJj o**i ^f 5^^**" f^ 1^! J^f ki * J ^*!i ^^ *sk y^ks [Uploaded Videos] -kolj 


J*3 i^atJ! £)y> Ji-jf Liul A» t-9^ [ WWW ■ Video .0000 le .COm ] $i_J*3 J^3^ 4*"**V Osfl*a)! «^JJ L^C 

JlJtiJ j**T ^j_j« lAjl^so^ (Thumbnails) ol*^ JXi (^^JL; ^j^*fl)l joSisi ^ 4c^oj>w> ( ^so 4*JLo.» i°5^ o' Hot videos 


Page 1 of10 < ► 


a 

Monster Truck 
Accident ... 

youtube.com 

Comedy. Central. Free 

20.30 - +++++ 
video.google.com 


■ 

Nancv Pelosi This 

Week ... 

00:42-+++++ 

youtube.corn 

2003 ... 
01.44-***** 
dailymotion.com 


^^^^^_ 


■ ^^H 
IE 


■ 
WWE Royal Rumble 

2003 S/8 ... 

D6:26 - **,*** 

youtube.com 

3H 


iPhone Bluetooth! 

The ... 

02:58 - ***** 

youtube.corn 


1* 


■I 
^^T^^™ 


^H&—k2 


JL 


Colleoe Basketball 

Haver ... 

□0:35 - •*+++ 

youtube.com 


Rod Blaaoievich on 


—— a^ 
iibej 


The ... 
■mil 


10:59-+++++ 
youtube.corn 


► « 


0: 


30/0:00 <|<ll| 9 


a 

4aLdwJ! jl jjVI <V) ,J.«lxXjl 4aSaT jVI ^ffl.».».)a .j**XJI <*Jy>J1 ^ 4JLJLS3 ^J i_So*j i vJu? <wy> o' ^ j*«j' LoXc P> Q 0:00/0:00 <| -r -r v — jrm 

1 2 3 4 5 6 7 

:e^aJI ^ Os^a,,oJ! (ols_jV( k^»«*»- jljjV! ©jjb i_a3Uj>a, £j«i ^tJJj 
k-Jliu' fs*j i-Sa-j >^Jlj oy *JL; Ojoi 'i'a lajt^AaJ! ,Uxw.J **,> i_9a.»j <ulc «aJb ^cl i^Lx^Jj! «j ^fc jjjl I j>& — 1 

J^iij* fUj*! ,j**-JI 4**-li i)_peij a^i .«ju\*aJ( J^J (SOiu ^c J^*J j-i^jo 4)LU>J aA (jgy (*Uf jjj( IjJb 
.i_fllis)! ^gJI <U*^*J a.1 isUVf ^gJI ajiAjftJI £>j*») Liu' ^jjf (aA |oIj>^X«j! kiLCoJa, «JiA*aJI 

.aJi-UftJI J***? jj* is^o lS JJ' 03aJI /)i?jC ft*J l*& 

.a^J^ait 8JL>bOf eJboJf ,j^jc (&*J l*& — t 

.LeL? Laji 
(^glc _j5J! (2uiU)l 4jlit! ^J Sia^dUa, (2uiliJI ? J1*j 3^0*4!! ,ji?jG (**j i-ia^ 4Jld jjJf IA& ^gJL; O^ai lij -1 

.kiba**>b>- f^ilao 4»-a^ ^9 [ESC] ^Uio 
.a^ j^itl ^Li ^^c 4iLii f^se* - ^gi ^sCssdJ _}»■! «j dt _^iJu uIa^oi ij$\ I jjb (^gJlc O^fli li J -Y 

aJtUaJ! O^u gslUi (^93 0«^JU 4*Loj: 3jj»« 

^j^i^^ssJ! oUIT Jb-^jj p^a. [ www.video.goog le .com J-kuiyi^Jea^juaJI ki^» ^la^^J ^^JlJ 

j^ssJ! t yy> ^ «_^JJCJLd .lobaj ^Jtjb L5 Xjj*V! ( _ r . < .jyb 4akx*JI ajJ*fl)l (oMil j.c j^stJ! MiU ojP&Ja, 1 j^ssJI 

iifljjb ^ ^SjseJb J*- ^- ^U c*-*j .^yliJf ^JUaJa. [Search Videos] jj ^-k ^aJb pa^ia. [LUaj ^Ijb] SjLc 

l^JAo Jju 31 ^VjS ^^l 3^^**" jbM9I ,ji?j£ kiUkXT^ 3^jw S^*9 JM^ gtJLJ! o^j* liUJtfa 3Jt\*flJ! k^>ao jotJ ^jfi 
l^gJU! JJCiJ! t _ s Jlc J3J0 ^gfc^ j^aeJ! goUi ,^^1 l&^so LJ3-; OljL?sJI oJJb JU'.SUaw Sy9 ,j.c ] Hi= dp )From: |fll dates v"[ Duration: [7ii ; Ja^p ii^jia JjJilj jjjjiil AjijL iiJili T .JuiJul 3A4 ilJil^ jdL) (j^jxJ iftMfii ftj^aJI ^g9 Sjlli 1^5^- ^g*!' 4JMit! j'jjVI J^-i (^gle _jflJ! kiLCoj i4flJU»w 4iu^ko guliJI ^j2j*3 
,-9 45wa*J!a pjJajJb 4«^byl 4j.A~.-vcJ! 4*jlflJ! ,-JL: y«! i4mM ft«*9 ,-9 LbJ»i ^j ^J( ajJuflJ! isMs! <J2j*J$ 

(.gi ^ l&jii ^ ^Jdl 5J JuflJI |«>M9i Jpju *-93-j J^* - O^ tS^ [AH dates] oa ^.^lyiyi jL3-Vla .eMcl Sj^-aJI 
ijzjdj [Today] 3JjwJ*J! ioJUj)! © aa ,j^ ^*^-l (Jaas 4cLi ti _p-l ^ l&jii ^S j^JI ojAasJI |oMsl ^y^j -Oi^ 
Jit>- Ifc^ ^ ^gi)! ^j JuaJI (BMsijijyJ^ [Past week]y»-l i^jUJ! £3*~>VI JM3- Ifc^ii ^ ^Jl^JuaJ! jo^is? 

. [Past month] jO>-\ i^UJI^iJ! JM^- ,j* IgiA&lio J*>y ^^1 js^sV! eJoi JoJ^so dJCw i4^jw eJoi Oli $>J»2 pMsl JJblii (ji Jo^J CsiS" 'ij 
4jJuJ*J! ilcjlflt! eJJb ,J (^Ij^V! jL3-V! ."eJu>J!" ^giu ^la [Duration] 4olf jlapo ^1 4jJu*,LoJ! iLcSlaJ! 
[< 4 min] jL3- Jew t_9a^ 4jJuJ*J! <UJUJf AA gelw^ .l#Jui OJl^ bj a^Jual! f^s! 4ilf ,jtfjC (fit [All] 5A 
jj| ^jjyiJ! «MS! ^jfi (.s^i [4-20 min] jL3-^ iJjjlSA £Jj! j£ IgJJoi JSJ ^^1 ^J^y-a" f^i! O^J* cs^i 
^J! a^jujj)! joMsf ^jC ^M^tt>^ [> 20 min] a^b ^^V! jLssJIa, i4iLJ,j (jj^iea, Jpls.3 ^jl ^j^ l*-*s IgSAo 05^ 

.42*9,5 (jjj^c ^ LgJA* JoJJ :0*stJ1 £tILi ^j-i :[UU 5 ! f'% 7 02:27 - 2 months ago - ***** - youtube.corn 
l>° jjlu^' <j"Aj <->-' ' j^J^ ctHs L^^ l_>^ ^k»i ^IjIj <j^ n< ^ . 


^j* Oe*** J^ ^*" u9j*j .[UUal iJtjb] ^jc ^J^iJI ^^ gw& t£^y S}$& ^> eMci l&JJblii ,^1 S^a^l 
aj J^il! jJwa*5 Jj jjVI 09^ U3-& l5^"3 (jfa«jsJ!a aj JyjjJ! ^laiw j.* 4^;b" c_vx^> j.* 03^' 3-! '-***" 0**« ?uUi 
iikU Sja^aJ! v_^bu Liul A» lJ^wo .ajy^ill IjJb _vii <U9 |^5 ^cjJI ^I&aJI ,J«a y»'$\ O^k O^-i lS^'9 
(V JJS (Jajo aaaoJ! I A&a •| S 3<9U (j-A*' JSlw | JL: 05^-?. i_S^J'3 3-! ***<*" («**> biu! A5U t-9a**ia .0*£J ^hb"a 3-?^*" 

wtoo Mi* SjLs ._p-V 3^.^ j* LJilaa f«*«*" S->ji bul? .c4JLi ajwUfilf la^&li ^ a)I OJj*jVI ^J^t^** J-^s <j.« 
^aa£ ^c (J^»> ^ 3-t *■***" o' b J^j leMel JU-cJ! ^a . !a5C&a 4**o3- j.* j.yUow ai 4**o3- j* 4*^u >^*"b 34^*3 
^ VJj 4C;li j^isi" 4*»ojSs)! isaPbJ! jli 4,1*9 ry> <Uwa? ^ ^J ajtUaJ! (Jajo lo^Ca .i-.*j> ^>c i_s,*aja f$2y fry 
iSiius ,-9 ,J <a ^gjJI (joJI j.« jm&i ajha ^a^iVt 03^ i_S^' ij^' £*3s*11 ^V^ J biu' wV2u .yusV\ (JaJLII 

.aj J*aJ! ! JJb t _ s Ic Oa,^-! ^gi)! OJyiVI 

ajA*fiJ' OkSU OljL> 

£jj* ,^9 l&Ajy ^^f 0>5«J! OUIT Jl^-^b isa^flJ (Jl Jjoj i Jj>a^ ^9 aj J^flJI ^k>lao^ jbM9I ^j£ 0»at*J joa^J Ltiifi 

JucUi* ^5_p-i i»I^po ol_}Ui> .a^iA*iJ( ^^a ^uLi ^w iC4J j^IaJ' t-9a^i i j^cJ! »j ^c j^5 ^.^^ J^f^ ^^ 

4ojII JXi t _ s Ic OljLssJI 6^& ^ftliu i-9ay*> .49i^ 4Cj*>j jiTl JJCij Jjy U ^1 J*aJ j^SeJ! Jjllsu ^jAA-iaJ t _ s Ic go Li Jj^i^j^liu 15JJI [Show Options] Ja)!j t _ s Ic jiu! iLJlaJU^Jiu ^J (J [9 .^jJyiJ! j^so juLi jLj t _ s k ss^^a Video Show options... ^U! JXiJL O^tJ! goUi jLj t _ s lc jgtw oMcl l&Uy'i ,^1 O^eJ! OljL3- ^sei t_9j-j .^j JyiJ! C*so jj t _ g lc Video Hide options 

> TV view 

List view 
Grid view 

> Any duration 

Short (0-4 min.) 
Medium (4-20 rnin.) 
Long (20+ min.) 

> Anytime 

Past 24 hours 
Past week 
Past month 

) Sorted by relevance 

Sorted by date 

1 Any quality 

High quality 

) Any source 

ikbis.com 

ppc2you.com 

truveo.com 

wordpress.com 

yallakafe.com 

youtube.com 

) All videos 

Playable on Google 

) All videos 

Closed captioned nJJf jLpsJI j.* 4aJL»w> Olfia^>j>w> ^j SUaJLc e^iel o_,a^sJ! ^-3 jijisj' ^gdl aj J*aJ! O^u OljU> 4oj(3 ji A3eJ LJay*i 

-OUUpJI bJA i_»Uf>aJ f^j-i ,gb (-&*9a .S,jA2w i_»ll£>a LgJ 4£a*j*« (ITa 
:4»LoJf j^dcJ! OljL> ^gb U*9a iajj*aj! C^o, £wki O^J^ "^L^*! J^J 5J^«J' O^u OljL>- ^ 4£a..c;xo Jai 

) TV view 

List view 
Grid view 

^Ic jio Uj-j: 0^ a ^^ J^* 1 (.s^ 3^^**" ^su guLi ,ji?jC t _ s bu t5JJIa [TV view] aA ^^I^V! jL3-VI 
. j^StJ! gsJLi ( J**J t _gic ^aH 3-£Li JM^- ,j* 3JLaJ! ^i aj^^iM J-**J f«*i L3a*ki i j^SeJ! £U& ,j* OsaaJ Jf 
^ya yf\ etUblio £fhz*J kiU£)a^ i4J'A&Li* kAjji' L5 xJ! aju\*aJb ^L?b> 2b«L? ^gjl JlaXJV! ^1 jbuaJ V Oils .^LJbj 

yJii ,^9 Ol&avOAftt! S^JbLi* 4JUCoJ 03^ 4^.319 ,_bC£ t _ s b; 0*svJ! ^eJUi ,ji?jG i^bo a^S [List view] ^Lp- Lol 

JJCi t _ s JL; ^j-aJj it— 5^1 JJCi; ^a^? Objj* JCi ^glc 0»ssJ! gwUi ,j<?jc t _ s bu 349 [Grid view] jl*>a .2bea«aJ! 

.ajj*a)l j^u £uLs <j2f- Jjjb> ^ OldM^-V! i^Uib a&Lij ^gfl OljL?tM kiUS -bulaj ^^gJb jiull cb'ttlcb .ioJls 

:3JU! ijayAll ^ 4CaA9uJt eJJb oljL> _^£ua 'f^bftll U^ 6 dJbOJ J^bSii 3JUI OljLstJI 4ea„<ou> 

1 Any duration 

Short (D-4 min.) 
Medium (4-20 rnin.) 
Long (20+ min.) 

.l^sy: Sjw j£ _jlaJ! ,jiuo 3JJoiJI |«>Msi stsLT" ^^e ^bo ^JJI^ [Any duration] aA (^I^VI jL3-V!a 

(^Jjo ^JJf^ [Short (0-4 min.)] jb£>-! ^jb> j£ JaaS ejjj^aflt! jO^sVl ,jijy: J*-a^>- j^i k_JUai jl kiblXlob^ 

i j^i bj^^c Sjw £^j2 ^1 |oMsVl jijjc (^^iio cS^JIa [Medium (4-20 min.)] jbij-l J^k> j£ SjuJ! aia^^ [Long (20+ min.)] jl*£>-l &J? j£ -kui ^Jb^kJ! |S>MsVl ^^c J»-p> j^ k_JUaJ o 1 wUilCobj i4«Ji f« ^1 

.42*3,3 X • ,j£ Ig*? j£ aJj* OjijS ^^1 |oMsy! ,j<?j£ ^*> t^JJ'^ 

:4JU! ija^aJ! ^ 4ca*j5ccJI dli OKL> _^laJ*3 -v^Oj^JVI ^c ^.j J>*aJI ji.; £_y& ji**J 3dUM OtjLJdt 4c^.«^u> 

) Any time 

Past 24 hours 
Past week 
Past month 

L^JM3- ^ ^1 SjiflJ! j£ _jlaJ! ,jiou ^JuaJI pM9i 43b" Jsjc ^m. lSj^ [Any time] $& <s ^\y3^\ jL^-y^ 

^3-1 (Jaas 4cLi Ti _p-T JM»- l&yij ^ ^g*)! ^JAji)! |oM9l <j>f}$ .OJ^JVI t _ s Ic p^VI db" _jii 

|!>M9i j^^ ([Past week] j&-\ iJaa9 £3.*--! _p-T JM»- l&yii ^ jp\ 3JJUJJI joMi? J?^ <[Past 24 hours] 

.[Past month] jip-l iJaas^_p-TjM»- l&^ii ^ ^1 ^j ju«J! 

:4JLtf S^al! ^ Cj\Xp6\ cMj j^ojj tjj J*al! k^so guUi V*^ ^.^i <&**> V^' OljLidl 4c^oj>w> 

> Sorted by relevance 

Sorted by date 

a& Ijjbj .lg*lw^Xwl pJ L5 JI ^ocJf OLcJLSo bjJL? ^5^* »^v«~> ajuVall Cs^-> g&jUJ ^s~*>y $& ^a\yS~^\ jL3-V!^ 

lOJ^V' t-S ic l&_jii ^Jj^ ^u-^-^jAjflJ! k^>ao goUi k^jyj i ^ i^-'i ([Sorted by relevance] jL?o a^-aaoJ! 

.[Sorted by date] jUso jf ciJU9 

:4JLt! ij^sJI ^ OljLssJI Ou\£> j^Mj .^Jw^all pjiJ S^3^> i^Jk*J Jj-bsii <**"*" OljLid I 4£^.,u5w> 

) Any quality 

High quality .Sj^' »A^> 15! 'l^i3*- j£ jl*JI o^ i 6 ^^' ^^ u^ cs*** cS^'s [Any quality] 5A ^a\y3V\ jU^-VI^ 

.[High quality] j*»-l iJaas 4jlc S^*? Sa^ oli^jAja)! jbMsi ^fl^ 

tUJ ^f+? .^JkXsaJf fMsij J.^^- <Uo *■ L> i^jjl (VS^-oJI o' '5^^^' j^UiUU JjJUii 4JUI OljLJdt 4£a.*JXo 
JBM9V! ftkXA j*aflJ (Jl J^^f /j* k_JQa5 (Jl £jaL«J O^ i^Jj^aJ! ,eMal U*« Ofl^- ^^l 4JJb.-Xc.il j,jLa,oJ! Jj>-^>- 

:OljLisJI ej^l Sj5^ ^^ U*i .osJ&o OJI ,j**o <^3-o (^^ 

> Any source 

ikbis.corn 

ppc2you.com 

truveo.com 

wordpress.com 

yallakafe.com 

youtube.com 

ljk& 0^03 .l&jjuw j£ jlaJI Jsm ^jJuaJI |«>^si ailTjijjc ^giio ^JJI^ [Any source] 5A (^I^V! jLlp-VI^ 

4«ifa 1 j^SeJI 40JLG 4&LueJI (OMSVI U*e 0*t> ^^df ^J^UftJI ^Sla* j..o 4ca^?w i j— j J3 J..>aJ> 0»" 'jL?eJI 

joMsl (jiJjJO ^gS^J j^LaoJI <sJJ6> (Jjo i^l t _ s Ic _jflJI (VlaiJ-J i^JaJU^ .[Lbjl iJtjb] ,_£&> IfcUoAiti-j! ^^1 OJ**JI 

-Lg«lA3tX~jl jvj ^^Jf O^caJ' OU.IT ^s*»»- i_aJLao jaLuJ! e A& 4a.Il£ ji Ji>V . hs& U>o Ofl* ^gXJI^j^UaJ! 

_^W3 'V pi ^y>&> tyJyS Jlxic isfjj^kib UJLJLlJ ^jJCw ^kUftJI pMsI OolT 'ij Ioj J^*£i <<*"*" OljU^dl Ac^^xo 

:4JL)I o_j3*aJ( ^-9 OljLidl o u\& 

i All videos 

Playable on Google 

|eljotL-jL UX*ii jXLw jlT ? I^*j 5JJuaJI joMsl telf js^t ^jo ^JJI^ ([All videos] 3^ <s ^s\ysV\ jL^-VI^ 

.[Playable on Google] ^Je^ai I j4^5 -^ I ' 4«i>UJ! ^c j$^u 4<™aJ 4jUr LS J£ J,Aiii* ^jA*ftJI pMsi i_^oLT (j{ Uj JjJUii oj^-Vl OljUisM 4c^u 

> All videos 

Closed captioned 

SuUr^gk t53^*a Cols' li! Uc ^jlaJ! ,jjuu jo^sVl asIT^jC ^Jju ^gJJf^ [All videos] aA <s ^s\y3V\ jL3-V!a 

LS lc j«il .iwUJt ^c _»glaj' 2L*ai AjUr^c t£$*^ ts*J' |*MsV! la5 Ic 4aaS ^Iku ^J^^ -V pi iwlilt ^c ^ai a~a> 

^jsi j£ SjLc ai 4*>y j£ ejl^ l&UJI ^gk «^laS ^1 2L*aJI 2uUs3! o^A jajo oia <[Closed captioned] 

.aj J*all ^ oAssioJI j'3»> 

:2UjapdL> 

4o.HI JaxjI ,-$ j$1*> lJ^-j iajt\*fl)l Ooo £"Ui jLj ^gJL; S,3aj>-a^>JI j^stJI Oljl*> ,j* i^l Oja^-I Jl^- ,-§ 
^1 j^ssJI OljL3- aaju <ulc ^iJU i^^XJIa [Reset options] jj j^sJI gsJLi jLj ^gJL: e^a^-a^JI 0>stJI OljL3- 

.(JLjV! <wajl 
j^u ^JJI [Hide Options] -kulj j^gle jail <3J^^1 ^9u gtJUi jLj t _ s Ic j^Iju ^g*)! CotJI OljL> 4*.Il£ fU^-Va 

.ajj^&ii l^o ^tiLi Jj^i 

_jii <ai .giayjCIVI Jo_<JI y£ kilcMjb J^o^- (Saiu jl t_*5eSa 4.yjui 4~A2s.w a! j^Jie ^a^a^j M** U^£o 0»^ 'i' 

^gS !iaw>a^ 05^i i^^JI JajfJI JM*- (Jjo kilJi Jjuu (J I ^*ki*J <£a*i>a^)JI kiUi aj \.<VrJJ\ dLj J^JLii ajO*3 (CI 

:4JU! S^a^l ^ £z*z>xq a& Ur bjlyl IjJb A3eJ l9u ([LoL^f --Jljb] k^PO J lie L5 «S .ajj^all j^SO £«UJ Ji~jl 

Gef f/?e fetes? videos on isbsi 'jjjjj with Google Alerts. OL^w-o 43«L? jJ! .U&J cia-wja 4©^ic! Sja-oJ! ,-9 p*?a^ aA 1©.$" JjjjVf (J5"^^ 05^ cS^f Jswty! ^JLc J«1 

a^jJf ^c l^-o J^^> ^U J^ji ^-i^-j *^Ji ^3 -4*^f '^ p ^j J-°^ ^^ [Google Alerts] J^^f 
uUJi Sa&ILq <UM^* j^ ^jk^J (^JJf ^ufyt J(-jj! <*.q "Ub^i ilfjU" -s JJUa ^jJu9 ^5? yj j^i ^^y&Vl 

Jjit J&ij l^£ u^bJ L5 ^f £JJuaJ! |&M9f ^_JI J*o3 ^0 4oJ^U) u'jL> jja?c^ u-4J £to-*J f&tX&oJf ^JwU&J! ^^u 
[OtAaX-oJI ^.jwUaJ! 0>2u ^u'j <Jk: jfl*J1 *^y^ 0***£ ^5^ (^^aaaJ! aj^fli! O^y 43wL? ,Jj ,UaJ> L ^£J -<fi;* J '3 

45^? ^JJ JflXo ti^ i^wfyf fJjb ^Jc jflJJb^ .^juaM u^o £>yi ^$2*) ^5^3-oJf [Advanced Video Search] 

4*9 L^f 4£?&J?aJ oUa>M« Sja-oJt ,JL>a <2L£&aJI oL>^vi.Jf 49lT SjO^t ^JL: LJj>^ 1 . *&*£ioJf £"^Jb 42tA«a)f 0^ 

.Sj^-^aJf ^j£ j^m ^^Jt j© l9jVf c^-*^ 4©i^Q Language -j 
Duration 2 
Date 3 

Domain 4 

Subtitles 5 with all of the words 
with the exact phrase 

with at least one of the words 

without the words 

Return videos in 

return videos within the duration 

Return videos posted within the timeframe I Only v| return videos from the site or domain Search only closed captioned videos 
Playable 011 Google Search only videos that are playable on Google Video 
File Types Include these file types in search results Sort results by ° 
Results per page 9 iUZIi = Li *±'± Search Videos 1 -■'• '■ SjL*jI lii- ^usui jja (> ;jiij jsari j* 1 ■ ■''■ ' 1 jii f- l ''.*.i ■■ ! i ia. jl. Lift jii'l .1 . rn'.l'ir'. ■. 

All durations 3«- 34- 


Ail dates 3«- j.lil' jBUd ■"—,'- iii e.g. youtube.com 

B 
H 

ASF AVI FLV M4V 

MOV MP4 MPG WMV 


:e^lci Sj3-<atl ^£ j£u ^A\ f ll^VI t^w<»»- ^LoJyj Susv^^j Olia^-Ho ^gJb L*9 . Jaa9 4yjw 4JtL ^^l ^JJ^flJI |oM9l kiU ^jJU tjl ,J*-^>- ,ja k_J^u (ji ^*laL<J k^***" '5*1)1 4JU> J^o Lib - 1 

4*) joJotJ .4iJ ^l ^jjl ^jjuaJ! |oM9l 4SIT ^jc u-*oj [Any Language] ^a ^-ijl^iy! jLj^-VI^ 
oA& pisj^ .4aLitoJ! 2LU3JI iJuJ! oli 5JJu«Jf f 54s! jijjc i^**°J [All durations] 3A ^-^I^V! 

LgJ^o JIS ^^1 Sjj-aaJI ^j^a)f |oM9! ^jC cs**i3 [Short (< 4 min)] jL3- Jlso iJ^-j 3Jj*J*J! 4ojlaJI 
l$s Jw J5J0 ^J! aiaj^ioJ! 3JJuaM jo^lsi (jijjc i»sW3 [Medium (4-20 min)] jL>3 i^lli ^1 j.c 
|oMsl ^jc t _ s **j 3&3 [Long (> 20 min)] ^a> ^**-VI jLseJI^ i4iLi,a ^ijicj Jh^ ^jl ^j*j L%*9 

. 4yjw 4**aj Sj*9 (J^" lfc>r»i fV ig*JI ajJ^aJ! jO^Sl CM t^j**. O' iJ^Sf*^ ,>o k_Jtku (J I £ilc£*3 Lib — f 

•C^3 i£? 1^9 l&^j fV i^J' 3*^' p^ ^W i>»jc i^*** 3*3 [^" dates] 5A ^-^I^V! jL3-V! 

jL^-l kiLCw .4aJL»w> 4aa«j Of_US JoOsOj cS^I OfjL3- 4Jj*«LoJ! 4cllfl)l ^ a^u k_3^j^ 

jL3J kiLCoy .-ba9 4cLi t£ ^A JM»- l&jii ^ ^jJ! ^JuaJI pMii j^jc ^xJ [From today] 

jL3-l kitXoj^ .^us £3«-ji ^>-T JM3- l&^iJ ^ ^Jdl 5JJU5JI |oM9l jijjc ^lJ [From the past week] 

..his j$ii ^7 JM»- l&jii ^ ^Jd! 3.J juiJ! |oM9i jijjc f^J [From the past month] 

^b jl J^3*- ^><i k_J^=u O' ^Jijl 'ij -(J*** ^3* t>° 03^ 13*" 34^**" |°^' ki^ssJI guLi ^ j**l«j 
4jjy^LoJt 4cjLaI! j.« [Only] 4oiT jUici' ji i^XJLc t_^9bi iJaai j^jwi ^3« ,j* 5'J j >*aI' (sMJb k^-U 
!ij^ .3JblaoJ! 4JbeJ! ^ oJjy 15JJI ^i^^l ^-jI k_^JJo ^ ( t _ ? ij!_j*9V! jL3-V! ^Jb !JJb^ (Si^-^l 
jj* ^jt\*fl)l |oM9b 0*5eJ! goLi ,^9 kil) ^ib VI Jj>-^»- ,j.« k_JLkJ cjjl t _ s i*oJ '^j*** ^3* il***-j' Oijl OjJ ^gjJI ^l^oJ! ^' «_^So pjj' S^^j^oJ! 4juU.**JI icjLall ^* [Don't] jLso |j! C4JL: ij-jwi £%* 

.4JbliLoJ! 4JbsJ! ^_j~ij ^ oibuX«o! 

ijLi&H !jJb JoJ^XJ .jdl 4aS«m<?^J OlaJju 3! 4o^-y j.c SjLc olaJjuJt dJti Oils' p!^i liiUJ! ^c 

|o!t\»sL*>b IgJU&i ^JCoj ^^1 ^J^AflJ! jO^SI j^glc OseJ! gtll*i j*a«j (Jl Jj>-^>- (j* k_J^u ijl ^JaLJ Lib -1 

ij I k-UUc 'jLseJ! IlX& JoJc^xJ .OosJI ^JLi Osa«0 ^j^ai ^ bjL»£i ^jJCoj ^Ub^ i^juUail J.^-^j> J.xi* 

J|*J Oli Lgj 2LjI»sJ! ^J^AflJI Olfllo iJ5^ 13*" 3*^^" iO^SI |j<?j£ ,_b>^>- ^0 k_JHaJ (J I ^iaiJ Lib -Y 

OlaLo (^'^Jl SilT ^jC p>Xj i^^ljiSl J^O •5i t \^' Olalo ot.jlux.oV 4aL^u> £'3^1 ^ialb JU& .£**« 
SjAJuaJ! ObuyjJI ^0 OljjjitJI 3JljJ JM*- ^a jiTl 3I A*-!^ ^^i £J&£ jjl £*laL»j C-LO^ ^J^aI! 

ij* cJjy (.S^JI jLssJI J*>J&2 i^.J" i^c ^J^aJf kiUso j«Li k^yjy ^J^ ^ ^JosaS (J 1 ^aIsakJ Lib -A 

k^*»»- o*3sJ! £«Li k_^jy f**i i^? [Relevance] 3& < _ s &\jsy\ jL3-VI^ .Si3i>3-oJ! 4jjy<J*JI iLcllaJ! 

t-9^1 [Rating] o^i>l I jl^ .32 j*a)l 0*30 ^j^* ^ |»jc?sx».*J! l$L>ji ^jJ! o^s-JI oLuUj l^JL? ^50* 
iOU j J..J Uvja&Li ^gXJI OJj^JV! ^JcJiX-.* J..J ^j* |sMsVf ^aasJ ^*«.5>- ^JuUsJI O.;>o ^uLi ^^y ^> 

P$3*i ^j«*3- JXi t _ s *C jglJU f«*fl*" I ^* 0^ '^ a '^ l»y*i 1*^3 -Vgf l$0.**flJ t-S *cVI |O^SVI ji'jC fft**9 

£j& \^s**>- ^JJ-iJI 0»?« g«Li k^yjy ^ tj^ [Views] 0_j*»-l lij^ -34^ (JJ* Sj3*<? j'3^ 

k_U» g«Li k_^*?y f6*i cj^-j [Date] £)j&\ lij^ .V^f SJJbLio jiTVl |0^lsVl j^jc fvji iOlJJblioJ! 

.V3I _jiJ! pJjb" ki^**- (j* o^»-VI 3J^*aJI jo^lsl ^jC f^ji iOj^VI t _ s Ic l&^ij pJj^ k^»««»- $>J*eM .kjJbdV! 4*Ub Jswtyt .5JJUS J*-^>- ioJoo J^^l 4JU*iVl 4Sli' ( _gkObb-l^iJ = ^l_U& cS 9 Joo 
IgJ}^ ,j* £JaL«J ki^*^- i^JJ^aJ! ,j£ 0>3s*D Jj>-^>- icJjio 2L?bsJ! 2Lo»*>y! 4JjJboJ! -kuU! lAft ^ J&o LcJ" 

.4JjJbeiVt 4JJLIL 4i^JboJf .4cJJ*JI 5^) JjJbiJ JJ J*- JIT 4*f txo 

Google 

Blog Search t-J 
(Oli^jboJI (^glc ^^Lil JJCij jfy J^3^f tj* 4***« 4*^ (^& [BlogSearch y] obj^oJ! ^ CosJI 2uj3- j! 

4j!]I _ji./j PaJu ( _jOJc^> aJb (JaAoJIJ .OVbuJI ^ ^ jj^VI ObUXJ (Ja*.^ j.^ iwUa* ijajo 4cA5sJ! e A&a 

4JLT La>l Jjo»iJ' I4XJ3 < Jj>-aptt 4»L)la o_j*^iJ( [Blogger] Oba^c L5 k 5j*?li OjvJ! guUi 03J0 ^J <4oJj*J! 

.l&^ea [movabletype.com] 3 [wordpress.com] 3 [blogspirit.com] i JyJ i_a*^ . [www.bloqsearch.qooqle.com l ^ia^' ^Jl v* 1 ^ 0^ ^-M^ iOU^juJ! ,J Oj*J! 4oo3- j^ Salary! IjljJ 
Oj*J [Search the Web] jj <uLa. lOliaAoJ! ^ j^ssJLl [Search Blogs] jj e^la^o ki*» <uyi J^o lj^-j 

VjlOQCjlC I LL> J^ll ^L^t Jlii I P Search Blogs ~| | Search the Web | g ^n^dBica search 

Blog Search C3 e.e~a X 2 ~~ \ 

4o.SH Oli^JboJ! ^?u £jj* J^i' ^?u i_S^w lOU^JboJf ^ ^seJL 4«^b>dt 4a*wJjJI OuLaJ! ^1 i_^&Jo UXc 
u**> i4flJL»w> OVbw j.c SjLc -ku'aj 4ojI£ LfcjL-j ^^Ic Asw L3a^*>a, .oUaA«J! ^ o_,ai^.*J! OVlaoJI ^&l) 

.eJuy ^JJ! JbtoJI ^ OliaAoJ! OVlao ^Ja £Mk>MJ l&J^i (^JL: jflJ! dJCoj 

Olia,t\*J! Ok?u £t>U> p,^ 3JLo£ *?>■?" 
^ j^seJ! joLi ^JlkJa, [k-^**^] 4oJT j^stJ! £jyi ^ Mio t_^j£Ja, ' t _ s ^o£ JJCi) Olia,JboJ! j^so 4*^^- Oj»tJ 

.Oli^JboJ! 
OliaAoJf c Jk& ^lta/i i_j*j (»aiu i_9a.»j .IgXeJcTcX-jl LS ^H C*2sJ! OLoJLSo 4oJa 4JL? Olj OliaAc i!U& iJaJo LwUc 

. j^ssJ! OLoJLSo 4JL? o'i 05^ l5^' ^JL>3^-cJ' oba^ LgJb .O^^J' £«& J*9 
:4j^' Sj3^l^j^^3."U^oliOU3Jw" 1>s ^ ( _ s i!la. [Related Blogs] SjLc jl^^o ^ila^J! jc*m 

Related Blogs: ^^- isj^i\ - http://www.aljaieera.net/KnowledgeGate/Books/ 
"^ - http://www.kottb.com/ 
"^^j^ - http://books.ayam.ws/ 
■^a_y f_W ^j^ - http://blog.jeelsoft.com/ 

^ajojLc._j ^j^j^ f^ 1 L ^?._XJ* ^^O^ ^^-? jQ y^^ _3 r^^-J? L rjl_j^f I ^S^j . . . - 

http://www.trytop.com/ 
(ja^JLIL (J3^J iS^'a. SJ^JboJI Jsulj <uJL) i(JjjV d^k C)$£> tS^J'3 i4Ja,^oJ! o'^^ *— ^ ^^*J J^f^?" tW **^ tOja^aJI s jjb ,-9 Ui' L& l\» i_9a»i lOliaAoJ! Ob>«L? ^o 0*2sJ! juLi Lot 9 hours ago^"~ ~ juSU ijjyLl 

I ■ _v*Vl f r -.J IjQj bji-flLuJl ^O^Liij'^l ^jLdil 

^1 fiim^l djj^io - http://rnuntada.islarntoday.net/ \ Jjjii-I '*''■«; jdlili iaJ.^1 

4iawUJI 4S>«L? ji.j £»Jjb" 4j,i~iba J} ijVI 03^^ 09^2 o^'s o'3"^' ij* C>^~^ O-st-JI £»jl*j |>o 42t~j J^ J£«a«; 
4Jba ia^iVl U3"^ 03^-?. lS^'3 4JL«J! Oli 4iauVcJI Ota.;? j* ( _ J ~^iw) 4Jba OocJt Oldf L5 ic {£$&£ L5 iM 

.ya^-V! (JaJUb J3J0 ^5 jJI^ 2LLa)! Oli 4JgJ*JI Osa«aj (j^lss)! J=u'^1 

:4jlv.>.oJ( 4^.«_pl OljXo)! t^ut^- OosJf guUi j^jfi 
4**aj SjaS t_^w^- Ow^aJ' jtJ^J u^j^f '"^ r r - c ^"-' *— >'jLc> 4aJH ObauUJI ^ O^vJI «JLi jL,j L5 JLc A?o i_9a-j 
[Last 12 hours] jL3-3 (icLi^p-T^l&jii ^^loUajuJlobsa^^yJ [Last hour] jL3- joo tJa^i .2U**o 

fV ^5*11 OU9A0J! ObuL? ^yJ [Last day] J*->j <4eLi 1 X _p-T Jit>- l&jii (V ,^1 Olia^oJ! Obsa*? ji'T'J 
((^g^UJ! ^a^-jVl J^»- l&jii fV ^1 Oli^JboJ! Obtfl^j o^J*^ [Past week] jl*»-a i4eLi T£ _p-T JM»- l&jii 
jLssJIa^ba ([Any time] jL>3 i^^UJI^iJ! JM»- L&^i ^ ^Jd! oliajuJ! obsio ^>*J [Past month] jL3-a 

.0*93 1^1 ^ l&_jii fV ^^1 OliaJboJ! Obsfl»s ( N >'J*' 'i^''^^'' 
j^ggio^ i^Xsw) ^jb" ,j-o l^oJ 3-yjw 6yS JM> l&yij ^ ^g*)! OUaJ^oJ! Obsa»s ^glc j^stJ! juLi yaS C)£y lij^ 

^^i-J'3 i*3.*Jl.> yuJi o_j*9 Sj'^V jvj'j ^V.^*" ^*jCc^j u^** - [Choose Dates] -tuiy ^c jait o>»« ^j^ ^^ 

:4JU! Sja^aJ! ^ Lcr^UJia 4_ji.*JI "6y3 4jlgj pJjlj u4JAfa 4LJt^ Start 
i Nov 2008 ► 

Su M Tu W Th F Sa 
1 


End (optional) 


2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 


Go 
23 24 25 26 27 28 29 


30 £a [End] 4il> ^ SjI^J' JVj'J ^M^^w tUXwa, [Start] 4j! jJ! SjL> ^ 4Ul^^i)!^ pjJI jjoso tUXw 


oUauUJ! ^ o_jiJ |^J Um Jju\> ^Jb U JIT 4joLc j.« kilXoJ OI9AI 4j'Mj OUa<A«J! j^sw gsIUi Ja*j1 Aso i_Sa^j Stay up to date on these results: 
. Create an email alert for "Ji ij^jiJyi -vj^l 4^*5 FUifj • Add a blog search gadget for uas to your Google homepage dfc»* ^ ** !|J| ^^ 

. Subscribe to a blog search feed for uas in Google Reader ^ . j^ J^.J)l*i>*»*i3*ii 

cUcMjL J»-5*- lO^aj ^*5>- [Google Alerts] J*-^ OI^-Jj ioJ^- JM3- j^ <uJj ?lii! ^9 Jic£ ^Vl SfiVl 
Jajiy! ^^glc Juj LJj£a. .Oli^JboJ! ,j* 4j^Ao \£\ ^ \^if\ 3xJLG JjJUii ^ t _ s ^ tS' _/"■* j5^ LS*3J*^y lA Ot" J^ c 

EZ1 Blogs Alerts ,..«%«, 

jL,; ^J.c _jgfco a.&3 iuiy! IJJ& ^le ^&o UJ*e l^olwUxXwl i jSuni oliVI cA& ,_<~ija. .0»ssJ! juLi 4oJ3- ^j£ f-^ai\ pie)! ^J lJ^*i) kib 2L?beJ! [iGoogle] J*-^*- iS^bdtf j^glc Sbl fliil ^ JMj 4JUJI eliVl 
eJk&3 icMci Sj3-^JI ^9 ^liM -kuiy ^c ^ J^>- j»o ^£3 (k_>to£)l IJk& j^^Vl J^aaJ! ^ J*-^ csT Google Blog Search [ dljl 4_Ij^ f c^_^l Q^ 3 ?^ ^jUjgl ft^Lh\ <-x& La Jjaal ^ - [ _j[^ 4-JjIja |+] J^t?- j^i [k_*ktf"] k^»vJ! 4oJLT ^glc 155^0 ^^1 Oli^JboJ! Obu^ oJ^-i (^^k J^astt! ^ J£oJ3 4iJliJ! el^VI 

[Google Reader] gtoli^^ .[RSS Feeds] <b L>! oL?i^> JCi ^ [Google Reader] jju J»-5*- t^^y. 
l*J?j .oU£J! t JJb ^ La>V 4^-^i ^xj tJa^j i^JJIj [RSS] 4jju ,e!jk?sL*>b 4j_,L>V! OLsMseJ! k_Jbt) ^v>U^> ^Jb 

I^U! J=uiy IkXfc ^Ja yi>3 J I kiXJLc j-jCJ (SliVI 6kX& ,j^ Sila^MJ 

« Subscribe to a blog search feed for ^ in Google Reader Hsw - 

•J^V.J J- 5- ^ ^ 9s ^ ? i^Jl J'*~" 1 ^5^ '<ULc jAo loA^ca -OU^Jv*JI O^a £W& J.i«ii jijlaj Jaj! Jl !j>fca 

IiSjiLoJf OUa.tXoJ! Ok?u 

a^j^oJ! [Advanced Blog Search] 4a>!j ^k _£o jf ,.55^ kiUc U ipjk&*J! oli^juJ! Ojw ^1 Jl&iMJ 
kiloLi joo tJ^-j i<Uc j£JI o«3 .[ www.bloqsearch.qooqle.com ] jI^JjJ! ^ oli^juJ! j^so ^j« J$su 
JJCi) Oli^JkoJ! ^ 4k OkSvJ U ^1 J^j^J! ^ i)t\cL,5 j*>3sJ! OljU> ^ i^c t _ s lc i^^J^w ^^5*^ Lg? bd« Find posts 


with all of the words 

with the exact phrase 

with at least one of the words 

without the words 

with these words in the post title 
iUJSJi sii ii'ii 1 D results v | Sear 


:h Ellogs | 
JjJiJilL JjUlI :ii 
iUaJl SJ4 Jj iia,1j JflVl j& I 


"■■ ■'''' sit '■" «_*. '""V* 1 gjljj JJP '-. ^ 
JljkJ'l Ji iUJUl = ii Jjij £-. | ""^ ^ 
In blogsi 

By Author 2 
Dates 3 

Language^ 
Safe Search 5 


with these words in the nlog title 
at this URL 

□ logs and posts written l>y 


|* 


and 


>aii 


/ I I ■■» JJjiul 4*4,1 <^Sl \j ^ i_A ^ i 
\J Lit, 4jjjjJ1. £4j* £(jSp ^1 ]/ ^^ 
LiA ^bj^u i*.' __£' 
__; ijaiJ 
® posts written: | anytime v 
O posts written between 1 v-| 


Jan '" 


II 


2000 


30 


y 1 1 Jan v 1 1 2009 ■ v | ^ ^ CaAj V^ &j^ - IJ j— s >a ^^ 
posts written in: 
0No filtering OFilterusino SafeSeard 


| any language r|^~ 'j * "^ ' 


-Aj ^ 3JjJboJ! fu-j! t_^Jo jjl kiLlc j^jvj l&vUca, iL}J C4J O^to L/^ju 4JawU> J..>aj*J iu\3w (jl £*hz*J L& - 1 

.UwjUf al 4iaJvoJ! kUJLi ^btl! ^a^iOY! ^J^oJ! jl^c aj ©Mel 4sw3*J! 4Jbdl 

t_^3o jl c4aIc i j**i( IfeuUca, < ( j**c i_aJ^o 5! > ^> Lf (^wl pf JJbLkiL OU3A0J! ^ i_^co jl La; I kiLCoj — T 

4JUUL fu-iV! 4)LT O-oj I jf ^tJi ^ i-aL?u Va, .S^^aJ! ^ Ot^oJ! 4Jbs)l ^ i_^5lO( a.1 ^aJLoJ! ^f 

.4jL>ib Aji; (_5 JJt 
S^*9 JM^- l&^ij ^5 j^giJ! OUj^oJ! ObuLa (^gle j^s*J! ytsso ijl; L& Jj>-a^>- ^ k_jUaii (jl kiLCoj — f 

_p-T JM»- l&^ii ^ ^gJI Oli^JboJ! Obs<L? ,^9 kilt ki^st*; ^gd [Last hour] ^Uso jl kiLC<vi i^lLjw 
^p-TjMi- Ifc^jii ^^lOU^JuJIObt^^kiUk^sto^gjCJfLast 12 hours] jL» jl^i <-bflS4eL> 
_p-T JM»- Ifc^ 1^ ^git! OU^JujJ! obdtf ^ kiU k^avj ^gJCI [Last Day] jL» jl 3! (^aa9 4cLi \ X 
_p-T J^3> l&^yi; ^J ^giJ! oU^jujJ! obsfl^^ kiU j^sto ^gCJ [Past week] jL» ji 3! (JaSs 4cLi t£ 
y>-T J^j- l&jii ^s (^1 oli^juJ! obsa^j ,J c4J j^as*; ^giO [Past month] jL» jl 3! (Jaa9 £3-~>i 

,_giJ! Oli^JuJ! Obea^j 4Sir,_g9 0j>s*; ,_gXJ [anytime] 3A3 ,_g^ly9VljL3-Vl; ^i-O J^i (Jaa9^i 

.CJ3 ,^1 ,_g9 l&ji; ^ |S^JU ^>jjUj! £j&o ji ^*x«j kl»*> -^.^ pj'j'j ^.'^v ^j^ &\b ^oj 6^i <o iuAj?o jji ^ucoj u.r 

JoOJti kib'bCob .4*JW 3Jdb 4^l£oJ! ObjJboJ! LS L: 0*S*J! _j*aai (J I J..>aj> j.« t_JUai ji kibJCoJ Ufc — C 

aj& LS *?!y9V! jL3-V!^ -oMcl Sj3^aJf ^ (^4~Jb IgJ! _,Li«J! 4jJy*loJ! 4oj(at! j.* 4jdLI! db" 
.4xJ 2bL 2U3IJC0J! ob^juJ! aitT^gi ^j LJ3-J Oj>vJ! ji ^g^o i^jJI^ [any language] 
OU9A0JI ObwL? iLuL-jV C*s*J! juLi iyls f<^3 Jl *-^?i O^ 'ij I* JL^-^stl £J*o jl kib'bCob U& -0 

jl kitXoj^ .SyJLiJI jo jtf td [No filtering] $& ^a\y3V\ jL^-VI^ .V pi 4*»-bJ J^c ^Je i£$»e5 ^Jl 
^J! ob^juJ! obsfl^> il*j«j! ^ o*p- [Filter using SafeSearch] 3^^^ jL3-V! a jc*j 

,jjuu O-stJI £«bJ ^ c4J j^iaj' ij>$> ij-o Oli^JboJf 0«9u 4«w\> |SO£%L<J L^c 4JI . LS lic lASO Ljj :4t?^dLo 
Ujj .l&*via, ObJJ^oJ! J.X* 4jilc ( \9l^* Obt&tf Lola, .^OtaJI ^ ObjAc t_^~-J L5 *J'$ 4j,jUJ! ( \9la^J! ObuLa 

4Jb-y>J! ^ j^luJ! eJA 4jUT pjjb ^gto- JljJ V [Google Blogsearch] ob^jujJ! j*» 2ujl?- jV c^i ^»-jj 
J^^?" (jV iSLfllaljo j&! ^-1 JJCi) 3 1 . LJlc Ob*»«»sJ! ,jiuo f- l^fb Jj>^>- *Tj<ii jo^iJ Lo^j [Beta] 2L»oy*ill 
Ua>l v wju ObvWj! ?Lacl Ob"\liL&3 .jjaJ^JI 097*? ry> u>«; ,_& ObJXLoJ! ,l«i j-* ^1 ^ofa-cJ! y*» 

.2bjJbeiy! 4AUb -tuiy -oUaJ,«J! ^pa 4oJj>u JjJbuJ' 4JU~j1 Sac L5 lc Obb>! -kuUI lAfe ^-3 Ast? 
4J'!^o IgJM^- ,j^i ^JaL<«J k^*- (Jj>-^>- ,j^i Ob^JxJ! 2LoA»o 2L?l»s)! 4**^^! ii^JboJ! -ku!y! !jJb ^ J&o LaS" 

.^bjJbuV! 4xilb 4Ja.JboJ! .4o^iJ! o Agj JJbCJ JjO> JIT Gouale 

Groups tJJ 

^1 [Yahoo Groups] ^&U oleo^ow J£c IgJU* 2uilai olc^^j** ,_£&> [Google Groups] aj J*"^*" Olea^oj>«> 
^*c»o ,jjjJI OJyiVI ^^atL** j^i i^c j£ SjLc 4c^oj*«J!^ .[MSN Groups] jl ^jJ f\ olea^oj>«> 

JM> /j* OUaJjuJIa p!jV! JiU^j 4fiA*j>toJ! tUaci faiya -j^o ^t^ual j-JW .Jbtoj ^Jbvo ifyJLx OLLoJJbf 
Mi* JU^s .OJj*«VI t-S ic 4c3*.»toJI 2bta^ J^>- j-o^' ^iJ^y^ ^-^ j^ ^5*>*"J' fLacI ^J J^^j J^j! 
oJwfc. iuXJli | >c3oa -^J' '(j^^^^Jlj <L^b> Oleayowa ^j^covuJb 4^?L> Olc&AJfeca pUpVL 4oL> OlcayOJ^o 
^g*)! Olwl&J! JMi> bj>jk> fy-l 3-0*3 OUaJbw ^glfi Ja^itttM 4Jl£ol ^ l -«^J*'l P^^—cJ' ^JJ 2L*JJb Olfia^StoJI 
^LJaoJ! ai j^?w_vwcJb 2u?btl! oUjotWccJ! gz&jv diUCob ijo^o ,bw*o Mio O-^" 'i!3 .Olca^PuJI J^-li {£> 
.tULuc JbtoJ 2L»Jb JufloJ! OL^JUaJ! ^c Ja^wdU olca-cPioJ! c4Jb" ^ j^ssJIa, OwjJb 

C^f [ WWW.qrOUpS.qOOqle.com ] -kuiy! ^J S,5a^>-3*JI 4cJOsJ! oJ^J 4***^! Osa-aJ! ^J! <^-a,^ j! kiUk 
Jl^-li f&3 ^glt! OLiliJI ^g9 0»at*J t _gO 2bea«aJ! t _ s Jb:i ^ t^-la, .q~j1 k^V cs*0* Osa«aJ! c4Jb" ^ k\s*L*> 
£si*a£i (^gjCI a.1 LgJ f^ao ^gJO ,j**(i Jbto ^ 4eayow ^c 0*st*J j^gJC! Osa-al! Ja-ji ^ _p"V!a, Olea^oj**JI ryM> £^*eyi> Ja^> OLaJbw Assil Olea-ojswJ! ^9 O^sJ ^a*^ 

:Sj5-£»JI eA# 05XJ t5 JJI3 [ www.qroups.qooqle.com ] J*-a^>- Olea^j>toJ 2L*o_^! osa*aJ! Groups t-J Google ^^i^^i n s e ^h 0^3 i ^i_r° ups r ch .k^ssJ! jtiLi Lw ,jastfliJ^ [Search Groups] olea^uJ! o»»o jj ^glc _jiLJ^ [4*^,3 k-^ a *'] ^j^ 

^a ilg£<ik\3s£<*>! ^g*)! j^StJ! OUiT <V) Jjila^ji ^^1 iO^»-a (j! lOlfiaAOtoJI Val ^Jo fi J^a^>- ,J! J^d t_9a^> 

Groups matching Sy^ "*"^ [^J -^ai] f J^J t>ll ^Le-jji^i 

£Ti nor-elhada 

1 1 members - 497 days ago 

9 rnprnhprc - ^77 Haye arin J . -.,.-, 

more > 
4JLual 

.l^oJc>tL*i! ^1 Oj*J! oUlT^w Jlitf^! olea^wJ! ^1 [Groups matching] SjLc^lcVl ^^o Lia^j 

'i'3 i3jj^' 05"^^ UalCc ijajo (_5 jjla 4fiaxj>toJ! jia**: /j* O^^ Olc&AJ^oJ! ^ 4£aA,sv> J.^ jl Jsv t-9a«;a 

[11 members] SjLc Mioi ipLacVl ^^c kiUATa (OJyiVf t-S ic 4C3Xj>t*JI 2bti<? ^J JSio t_9a^> <ulc o^ai 

4ca*j>«J! (jl ^^m [377 days ago] SjLc Mioi (4£a„oJ>«J! f Liil pij^ da^iac \ \ ^yi JaXiS 4ca*j>«JI J! t _ s i« 
tJaJUb (JaJo t5AJ!a 4£ax.9u>Jt Osa^? j.« ^j<maA« l jAJ ,-ic u4JaT ^ay^ua i^uM Ua.J TVY jJ* l§)Li.il pj Ji ^U& (jl t _ s *« [6 more >>] Jajlj aso loMei Sj^aJ! ^09 .^LsLsV! Ole^stoJI c4Jt tj??*? Ole^^toJ! J^i t_a_j_jj_c.il <__h,__... - <_gjjlj <__-J_ c;__L ^uLj 4j__ -- 

9 posts- Last post: Jan 25*4 - j-' £*jUj -liji-SuIi jjp 

,"'|l ajaJJl /'(-*-=■■ t-ll Jill '■ ■■■•■ f$ oJ_i ,-^'-J" Vii-tJu' ___■_! >--____ 4 Ui -■''■•■ !■-■ _-J.j_jl 

_-_=_! Jul Jjjijjj <lijaja j 4_J_ul i_ul_iI J_i _j =Jm La iiic-l ^a bbb 

http://www.rn3rof.corn/vb/t14310.htrnl 

i__)4-C> t5AJ!a jjfoyjJ! J.* o^^-- 1 oLc^cPuJt ^9 O-tJ' ftJbJ /^o 4_»uXJ jr jjli .oMfi! Oja^sJI j.* f^ 3 ^ Icfa 
(j^iJb balCc (J5^J lS^J' -^'j"3 i3JLaJ! Oli OJj*iVI 45w*s ^gl! J-slo <ule jao LcJ-iea JJjj^' 05^"^ ba_j£o 

[Last post] SLTjU* ^p-T ^b^ .olTjllo 1 eMcl JU*JI __g9 Uso-ac jl o_*_> [Posts] olfjlloJ! aju.^ .j_»_>yi 
(j^i ^j-^ao ^^glc Liul j^stJ! 4ae*xi J^iia i [Jan 25] ^jiLj To a_& cMcl JlioJ! ^ 4T}LL<i^->! ^ijb" 0' ^*i^ 

o^iVf 03^"? baJUCo (jaJo 1,5 jJI_j 4JL3JI Oli Ooj*iVI 4s*a«-? 

.Lj*lu\ptiujl (^ L _-dt ^.ssJ! oUJUG 49-vUJ! ^juXo »__^.,> Olca_oj**J! ^ O-^eJ! g^Ui t__^»>y ^J i^^f^if J~C£j 

i.^-—* olc^^toJ! ^ ^svJ! joLi y-wjyj )°5^ i^'i ([Sorted by relevance] 2ujJboVL ^g** ,; L aA^ 

gul^i k_^y **j l3^»j i<ulc jflJ! jjo^ . j^ssJI gcJLi j^w ^gJLc? i^^xJ! [Sort by date] -kulj ^glc jail <^jjLM 

.V^IjiJ! pijb k^**^- (j<o kl>k\»-y! goliJI o^J* f***** 1 ^-^^ 'Oj^*jVI ,^9 jiJ! ^Jjb i^*»*»- j^seJ! :4Ji>4j*jU 
j^gJ! jlio Jj>-^>- (jl ^gJ! cJJi ^fji ^03 •$*'i Oleo^aj** a.1 Jj>-a^>- Oleo^ow J**! ,j* SiUx*JI 3jjujJI 

• fb$~0 U.*9 ZljJji pUjJbf Oli 3-yJW Olc**aa* 

^^ j'3^o J^3J t^JJI [Advanced Group Search] .tul^ ^Je^ai! <|Oj&*JI ole^^jauJ! ^»o 2bsa«s ^JJ J-a^J 
^sa -t«(j ^Je _jSJI Juua .[ www.groups.google.com ] osa«aJ! ^Je! ^ a^^xJ! ole^^wJI d*» Use the form below and your advanced search will appear here Ga jjfi* _ij^ L*jji: ^A\ ■ i i>jV -iljLA 

Find web pages that have.. 

all these words: ... j^ .J-i^ u3l1 .ill va .nil jt iiji 


oubyu ?i* «iii 
iiiiiL sjUlSI 5 JA 
-di*BJl 


| OR | 
J 1 


jiJUl 


■iVfttl alh j> tf i this exact wording or phrase: jj^''L SjLjJi jIa ti£ 

-lL*j*Jl alfc t> .jiil jl 3-lilj | : 1 I 1 I ^ = ^ = 

one or more of these words: -' ; ^< 

But don't show pages that have. 

any of these unwanted words Need more tools? Results per page: 1 1 results ^a\a Ji ^ jjJaS ^l!l -^i gju. jjc- jja. ^ | | Sort by relevance v | ^" "" 5^ tv'J* ^j^ Jili 

Language: 3 any language LfeS iaJl ^j ^^ ol*i*fiill 4ii jja v Search within a site or domain: 4 Q *Uj? lia^i >aa j^ ja< ^j>> La ■)■!* | or Q Google Groups 

(e.g. yoututie.com, edu) 

Message Dates 50 Return messages posted: | anytime 


.jlj Jjia 3.J& —i? Return messages posted between |J ^J | Jan "\ 1 2009 -r\ and [J ^J | Jan v| [2009_v|-* v^r-J '-'^ &jLL Grou|> 7 Return only messages from the group at this location | ^* t^'j^g J^l »4^ju 4j >«a^ ^ — ^' ,~^ 

Example: ■:: 'S,comp.o5* 

Subject S Return only messages where the subject contains ^Uil |l ;k J& l^%jLis jjj^l ^1 ia*3 ^jLajL^jI J&fi^ 

Antlnri Return only messages where the author is -iij^l ^-iLiijiJ ^ Ua ^>*j1 ^il Jlji 

SafeSearch -'^ - i , ■.! -.- s y.6 ® OffO Qn '■^ '' i,ilj La ^i " Advanced Search 

le^iel e^^al! ^ y^ai ^g*)! flSjVI (_**..> ioiyi Olla^-MaJ! ,jiuo ^^[9 
toJlaJ! ,j* j&\ .i)jL3-l ^**»- Oefl*s (JT ,^9 jgliu i^*" ki^asJ! guLi £J& iJaa (jl kiUCw Lib -1 

. 1 ♦ ♦ 3! o ♦ jl r ♦ 3? f ♦ 3! 1 • 2LtJuJ*J! 
^jo ^JJI^ [Sort by relevance] 3A <s &\y£)!\ jLls-VI^ .^uLJ! k_*«iy ^j^ ^^*" ^^ I** -t 
<UJlaJf j.* jUiu j! dJCoj^ .OcssJI OlaJbo L^sMc ^^o ^*.,> OIc^aswJI ^ k^ssJ! ^uLi ^?>y 
J-^-^f- (j 1 t5i i^jjU! ^*«j>- olc^sotoJ! ,^9 c*s*J! juLi k-^y t _ f -j« I ^3 [Sort by date] 3jjy<J*J! 

jL3-V!^ .e^cl Sj5-£»JI ^-i f ^Ij j'5^ t^*" 4Lx*«loJf ^ujlftt! ^ l&Jjy ^^l 4iJLt! jU?o (jl ^laL*^ 
.4jJ 2bL ^^jjCoJlob^xj^lobui^^ir^^tJ! ^ 1J5-1 <iii igj [any language]^ ^g^lyiVI ^ j^seJb jo^flj J^j^f 0' ^P" [Google Groups] jUst^j iJaas J^-a^- Olcaj>j>w> t _ s JL: l^a^^aac 

l&jii f^i^l OlfjlloJ! aj [past 24 hours] jLaJS 4cL> Tiy>-TjM»- l&ji; fVt-s*" OlTjlicJI -ka9 
jU»ii (j^i j>-T JM»- l&ji; f^j ,-sll olTjLLoJ! aj [past week] jL»ji '£3-^ ^ S^~ 
j\ [past 3 months] jk&s ijqSA 4jMj _p-T Jite- l&^ii ^ ^1 ols^LLoJ! aj [past month] 
l&^ii ^ ^Jd! olTjLLoJ! 3! [past 6 months] jtefci <^i 4l*> ^p-T Jite- l&^i ^ ^' olTjlioJ! 
jsjc ^m_ cSJJ'i [anytime] aA ^lysVl jL3-V!a .[past year] ^La^s <,^LJI pLJ! Jite- 

SjljyJ! pijb (j* J^" iA» (jl £*la£*j k^***' '•kLvJIa, 2ulJyJI pjjbj jiJJI S^*9 Jj^ao kiUsCoj Lib -1 

.4l«J!a j^wJfa isavJU <blgJla. 
Jajlj JL>iL jO^aJ jl bUJLc j-jCJ (^gJULa (2lL>w 4£aA?w ^gJLc !_j«s>(s k^ssJ! J*» jl kiiLCoj Lib -Y 

t _gJLc Igila^c ^gi (^a^?o t _g^l OlTjlioJ! ,_gJLc S^sli Oleay>j>uJ! ^ O^tJ! £«Li J*so jl kiLCoj Lib -A 

S^a^al! ^g9 A ^Ij j'5^ cs*" ^IsWI ^g9 OLJXM kiUi ,J»-JJ (j I kitJLc j*x^ ^JUba .4Lm OLoJLT 

O^caJ' £wL> oj*JL9 ibuLi Lpi^al Li' .OjaJLsJI ^gwva .Owt»Jf ^uLi ojaJLJ iLk*** a! ,L*i.S cLCoj Lib — ^ 

ift^JLaJ! JJsa^Ja [On] ja^-I iSjjJLflJI J^xiiJ ••***'k! s^ 1^ 16 153**" Cs^o jyLi tS' o^j* r 4 *^ ^ ^-^ft^ 

.^IjiiV! jL^V! ajb JJaadlj .[Off] jSd-l 0— t-JI <U&S £jJ^.i i_9a— 9 i(jVI Lot .Leg? 4mJW olia^^u /j£ L$~aJ o Ifi a^cPuJ I _J->l,i 0*5*->j os^ l»)L> U>_w 
J..C C<— *->J! .23-J'a — "-i—? — ^->' ^~o i&j3*l •C*jj*»t |SjJb_w(i (_£ V 4uJJb 4**Jbl Oli 09^ ^ 4***o 4c^.*,5co J.C 
_Jft»_tt«J!a IgJ! isLo^aiVIa Lgj*lca.^?a.« gz&&j ^JaXwi ,«*> — ^ia. ipUpV! a! «_^j£ijb 4<J*oJ! O(c«-0>?uJf j^j 4£ayOJ>w 

d^^f^^a^ou—Jl^^i^gSia^-a^oJ! ^jy>JI . j^JJ j**^ ^ Joo C33-J t [ www.qroups.qooqle.com ] 

4fiay>.sw> J.C 0_9vJD a^9 t45ta«aJ! J— w> Aa^^oJ! ^u vtJ! UI .4flL g-cJI olfij-cPuJI ^ o<j— IcJI olf,U,.cJ! J.^-'i 

:4JLtf ij^.«aJb ^y>J' I^XA jglaja .,>*<) _jbv> ^ 4aaM 

Explore groups 

Find out what people are doing with Google Groups !__■ ___i _.!___ _ui1 


Search for a group . r ., 

' £■ J- - 3 • jjP __ul 

^^^i d— *JI ^jyi JJ3J ,_jJ! ibjJboV! SjLjJ! Ui ."OLca^^toJ! _JL7,.C.,j!" ,_Jjo [Explore groups] jla^jdla. 
goLi ^UaJa .4_a^sw jj; k_^9s*Jf Ju«~J [Search for a group] ^^Jsl fi\ ^ i[pLbi]4c_f c*s**JI &?><^ Topic ■% £>o>«!1>-ui Africa HI Arabic 1281 

Health (9) u 1 -^J-^l J* 4 1 "* English (6) 

Schools and Universities (41 Messages per month jtf-^l French (1) 

News (11 0(32) 

Society (1) 1 - 9 (2) isjji* ji! iu aUVI JJe i-i~^ "ay 5 since last post 

Computers (11 10-99 0) 0(3) 

Business and Finance f11 100-999 f11 1 -9 f11 

QltM (1) ^LipVIJ*— * 10-^aC3) 

Members 100-999 (131 

Region "% — ■ litUI v-- 1 1_l9 (27) 1000 -9999 Gl 

Middle East (4) 10-99 (7) 

Asia (11 100-999 (21 

Language 3 [Language] 4jdLl! k_»— *■$ [Region] 4akloJI ^m» ^ [Topic] ^^^xJ! t,*—*- Ic-Jio oUaJI ejjb oao t_9^*i^ 
iju; k^--»- 3 [Members] pLacVliJLc,_^-*»- 3 [Messages per month]^-ii Jf^JolTjlloJ! ij£y«^ 

.[Days since last post] a^Hc^T Ju« pbVl 

ij I Mi* J^ei i_9a,w .[*Lk>!] O^vJ! 4*,JbC> 4Jii«,.'.cH O Ic-jju^wJ f j£ U^?u j^ei . jVI .OUall o JJb r«&& o' Js^*-! 
jls ikiUJJ^ .[Topic] £3^3.^! 2Us C*»i [Health] ^Js ^J [s- Lb?] Oj*JI ioJLT <« k_^>L3 Ole^*.:** 4**j i)L& 
[pLbl] CocJ! 4-cir £ji i^>-~>Ux}' OUu^u £.~J i)L& ji t _ s *« £3^3^! 4*3 C*3eJ _^liu ^1 Health (9) o^Lc 
k-S^-s) ._^giJ( ^OlTjLloJf ^J>c >_^—,> Olcax.2c©JI Mtc ^IlkJ^ .[4*tf] ^Jju i^jJt^ [Health] ^J C»»" 4>jwW> 

ft ^JLj (^a-^> ,,5!) OlTjLio ^Jb \S^tsu V ^JJI Ole^^swJI iJu; jl ^gLjo [0 (32)] ^-^Vl SjLxJ! MLo Ju*i 
4TjUU ,j*j U_jg-iJI ^OlTjLi^iJj: t _ s Jc ^^su ^i\ Ole^^owJI £j£ jl ^gjjo [1-9 (2)] e^Lx)^ .4c3*j>w 

• oj^^' OLall 4a~,JU yiV! 05^-! ' JJ^&3 i hoi j-^co«..?w ^JLj Ottilia <w' ^t eJ*-^ 

j-fi O-StJ! guLJ Lg.Li-M.il iAjjo i_Sa_w .oM.ci £w>o«J! J.JliJb uUja^cJI OUu^u J.->aj> C4J ^j^yM o' >^* 
:4ca^.sv> l >e OwvJf tuUj ^J^-V S;4^? L5 Jb Lc*S .lg^«ij r s 3^3 jwUJ! C*Uj j.* 4aa£ ^JLksJ .4ca*jto 

Language: Ara^^-, Ib^^i A*J X. 

36 rnernbers^,^__^_ ^~~ x^iuij ;> u*jji« [members] 4.c^*.5wJ! pLaei £ oc^ [Language] 4c^*.?wJ! 4AJ3 j^iM j^JDU j^so ^gaJla i4c^o.9u>J! i_a*s>3 

:ij0,«all ou\&. ^ ps*a*J LcfiOlcaxj^oJI oils islT^ji?! js*«iV -^'j 

Computers ,A Sci.Tech 

...hardware.pc-hornerjuilt S£j£ ...electronics. basics 
...Java, programmer ...electronics. repair r^^ Society & Hu infinities ,--i-i 

I i jJ talk. origins 1J 

Teach and Learn ... 

Browse all group aite< l ories... ^SSi- ******* «=** ^ ^'^-' People 

...support.rnarriage 
Teach and Learn ... Alcoholics Anonym. 3 [Region] 4-al-v.o.H k^-**-^ [Topic] £3_i>3*J! !_•—*■ 4,c^„iio oUall o^Xa ^» iJ^-j <.t*!y! ! jj& t _ s Jc ^b^ 
pLacVl iJLCk^— 5>- 3 [Messages per month] ^-i J^^olTjlloJIiOCk^-^ [Language] 4JUU1 ^-j^ 

.[Days since last post] 4fjHa>j>-lx* jeUVl ,jj*£ k^-*^ [Members] 

.2ujJboV! 4JULIL J* - ^ Olc3»oj*c J 3^ 4*s'3 OU3JU0 jm\^\ ljjt> ^ J^o 1J3-J Google 

Book Search £? Liu! OMswJ! Jl*-i5 ... ijVI^ 
J*-a,s>- IgjyCj! ^1 4jj3^M oMaJ! j^i 4iai [Google Book Search] J*-a^>- j^ k_^£M j£ j*s*J! 4oo3- J£ii 

.bvi O^stJIa t_^j£M ^)* ^j^jHoJI Jj (ciWI OUo pa«aJ ^*kL<J <4cJj*JI c JJb JM»- ^o .OJ^*JV! 4^a _jJu ^Jd 
.lg*S OwtJIa lyr.fl.fLi JjJI j.* ^■'-V. i«^ k_*J»Q! ft jjfc Jf 4-j^gAJ ^>^> ifJj O-olS 

j^-L* ,j*j ,j_cj .OLjlCoJ! ftjjb ^0 4_o^*« OLslfl)! t _ s lc p Lo kiUi^ ^iloj! ^jt (^glc ft,ja^>-a^>J! aj OJ^V! t _ s ic 

[www.amazon.com l jajLi iT^i J*-$*- j-o 4*j£oJ1 k_^XM j£ j^svJ! sujlp- ,J ^Lj ^1 5j*g£JI k_^£J! 

p$jS "isL<?[) 03.^5*! J.JJJI j-JiUJ! j^fll^oJI^ jj^iiLJI^jb ^Ltt! jJ»aoJ! . [ www.ebay.com ] ^b ^1 4fyja 

.[Partner Program] ^-c-J J*-^ <« Vl^ gwli^ JSl> j^ kiUia k_^£l! jc ^j*JU J*-a^>- 4«j^ ^J 

?4jbw k^CM ftA& J& 
^giJI 2LJbuJ! t^JJOf L5 ^>3 J-oLT J£-ij LgJLc ^Jkj j! ^Jai*.; t^-JLf i)La> .4Jbw t_^j£J! j>& JIT ,^-J ^JaJb 
i^U; jJbij^ .(^giL^tc J£-i> |oL*)! joljjit^iMJ 4ea^?a^) J-sVI ^ ,_£& (jajo^l 1$ 4*s>l»tl!yiJ! JJs**" 04*jl 05^ 

k^o—^- ajb iJuJI ! jj&a ijJLsw oUT ja-JUJI i_fljfUa ^a-JLoJ 4jiJJx!l ftjjb JM-> /j-o ft «9aj»eJI 4*ibw>J! t_*Aj£J! 

Jbi! ^-Jb Lib j-ca .4^Jbco j*jb bub \^JS2\ k_*JLcla .joI^—JI sAJb 4jUT^j(j l5 -^> lfc_wi.i ^ ^^JJI Ot^JAiil! 
J^-l j_o J^>^> ^ k^uiO! jj; ^stJ! i^J^-^l ^iT&L?! (^^k il^sVl jj^Llla k^aCJ! _p-L*a 0LX0J! 
jjiuua, .oLXM ! jjb ^*5 ^giJ! j^-LoJ! ^gJ! 1SA3J J*'j <UJbo iJ5^b_ kilt^liu oUTJir (Jl £**»■ i^wJO jo^^J! 
SULJLaJI O! jiflt! al 4JLJLa)! Obrj-.^ill ( jiajo O^yV j-^LJ' j«u«j( O^* • l ^>j> J^^ ft^'^flLt 4>U* tjajo l»^I ft^& (jl f>JUJ! ^-o .V |o| <tfljjj ^gle, j^JLflj ^Llba, j^-jUj oUOI jlT lij L JjJj*£) IgJb ^MIpV! pIjc)! ^JaL-j t _gO 

.[PDF] OUJLo JCi ^gk 4JbtoJ! k^Xt! Jjj^j kiU jm—j J*-^ 

._,a.k—JI oJJb 4jUr^JjU l5 Jj> 4-jUJU (i^iAPw 4cJJ*J! eJJb ^ 4jbs»»oJ! 4<Jja!I i_^£JI iOfi Jtj V n_**>MJ j^a 

.4JL&0J! SjAflJI jJM»- j*VI (jJb ,^9 ^-lai ^LJb 05^J 0' J" ^ 0^9 

jj-o iSyj^al ijii jJjo J>p ifjjj OvolS iOJj^JV! ^g^iAPiX—* 4iUCt t>U<3 Olc aJ bmJI ^ ,jj jaTI .Us*} Lj*e L*~> 

JH^- ,j_c k^JJCI!^ OMswJ! ^gi 0»»vj OJI ikiUjJ^ .LgLoJjfcLki! j^gXJ! 0*s«J! OUJLT ^o J>a£i OMs*e JL& OjU' 
puLaJ teijh fjA OMstcJ! fuLu 4iuji? i_aJUiu Oy^* <gtfl.aiJI 4aj J? .J jaSj Ja*«*«J! i^Ma^-V! . J^-la O^u <V_/> 

.<&! p Lw jl 2UUI ObuLal! ^g9 <j*~~w Ui" U*fllo liMx>l t_^Jd! 

Lg*^j j.jaL^JI^ ja— all dJi ^9 Loj i4j:a*Jao O-Jb'5.) LoJ' ku ^ a JL OMstoJ! ftiLaJa 4sJlkw flyi)! ^Ja&aJ t-Sa^ia 

.2Ubw JT 

o Aj}J 4a^,aI Jt 4Ss<L*aJ! t*-^* l^" J-a**- 1 o' l»3- - ' k -^-^ i - ^-° ' J- > 5-'' O -0 *—"-*£" ^j- 2 0*2sJ! 4«A> ie!jiSeL*>! lAwJ 

. [www.books.qooqle.com l a^ba. iujoJI :S jftj£»JI o Ag; vJ5^i lS^'s (t_^*£H 1 >c C^t-J' <^j* '^V Gooole 

Book Search V_J be~a Ct "■-■•' iL^_i£' Search Books 1 Advanced Book Search 

'. . J Google Book Search Hi 2' 

Book T elp ■'■ t -' 1 ^jf- '■■*■'' .j. J ^J 4*.— as j a.^sJ I oJJbj . . ^53f^ oM^uJf ,ji«o 4aicV [Thumbnails] ol»yi J££ ^c 1^3*? jjblii ci^ :LiU i^ UT (OMatoJ! ,jiwJ !j5^ 0*^*3 'OM^wJ! ^gt [Magazines] 3A J3V! ^«*at! .pUl Nogro Ditfusl 


Venus Williams 

53 
Oii^wJI JUU j3-«? JJwi ^gJL: 03J03 i|e>UjjbMJ »j***J' t_^XJI ,jiuo <us ^j>f*$ [Interesting] 3A ^l*" fv-aJI^ 
^jb^jiyi f^.aJl^.ljLijJ! jifVl k^jjOljajo <us,jiiyo3 [Highly cited] 3A k^JliJ! ^--iJ^.eiicf j^laJ ^1 
j*j&3 Lil^ic ^ijl^^JI jL^-l 05^3 'O*** £3-^3* i«S^ JjJl*** (^*" k_^JCtl o^ *** o^J^-S [Random Subject] 

4*-<JjJ I OuLdH e JJb ^ jglaS ^1 OMstoJ^ t_^£J! 43lf jlj ikiU JJ3 .4sw*aJ! ia*i-o ojlfif p£i LoiT ^o^oaJ! 
^gJLc ^^03.— jL> SjLu . fl_ai" UwCc3 i4JbuJf oJUb it ■ '* j g^l t-93^1 i4Jbw> <u! o^a^? ,-le tU^a^L> 5jLa> i_aiu UwUc .oU£H i_flJaji f^j( ,JJ 4dL?VL j^-joi j^j ^JaJf <L-j e, 13^0 oU£M ^,-jI C^U j^iiu ^a..w .oUf (_£l b\^a ^JaSM 4-ifiJI :oUi OMS j.« 03^* pLiyi oA&a i4flJLg^oJ! t_^£J! ^LiV -tu^ j^-aJ' jLj ^ie t\&Ui l3^ :IxJIj 
OLsJ^oJ! |t>LJi o^j-*^ [Non-fiction] ^gjb 4.JGJ! ^JjaJf^ iSLjiVl^ 2ui!^y! olaJ^oJI pLii ^^3 [Fiction] ^& 
a_LsJ! 6JL& joL-ii^ i^Jl^ic jsli; SjLstoJI k^JCJI f>Lii ^^3 [Random subjects] ^ 4^0 &5JI3 i^LoJUJ! 

.Ota«aJI 4a*i„j Sale! fsXi U.JLT _v.Axj*^ i op^i* 

k^seJJ 4*^*^1 J^>-^>- Ota^s ^1 ol& jJb L*J (jl Jjo .Jj>-^>- ,^9 t_^£J! j£ C*s*JLI 4*1oj: 3jy^J jVI IJ*J 
4JL.<v.cJI k^CJI ^Ijx^-jI Juji ^gJI j^ssJ! olcJT JLp-^Ij f^aJ [www.books.qooqle.com ] ^3 ^-^f j£ 
^JLTpwVitX^i i_ij,.w tUJJJj il^J^&e L&iA£ J'jJ V 4_oJ>;*JI eJJb ^ 3Jbs*.,oJ! 4aJjaJI t_^£H jli . U.JL3 UJ3 .1$ 
£^j?^c J^l-i^ ^s^JI k„*jJCJ! ^jsyc^JJ (2Ll?!jflojjj! ,^3-00 ^^'^ [Democracy] ,jj; Mi* ^-5t*J .4jjJbei! ^>ao 
k^jJO! j_e ^_5eJ! jj^^JLcjJJ l&Juo^ [Democracy] 2LoJLT k__a£J! ^_so ^j^i ^J k_^Jj£J <lij .4_Ak>ljflojjJ! 
i^j^y Sj3-^ t _ s Jb Lo*£ .Lg*o J_oLcJ! 2L«_jtj (^gJL; tjjjsi^ Lc^iJ ji J^l 3 "^ ^»sJI goto ^3 [Search Books] 

iJ-aAcJI ^JJ\j LjJaLX; i_Sa..w lS^'3 k_*»*£M r>£ O^vJ' g&3 Ui 

Models of Democr acy — viail ^^ Jtf 

ay David Held ^ PoliticaySciencj^ 2006 - 338 pages- " This volume should be read ana pondered by anyone interested in the future of democracy." — The Annals 
Limited preview - About this book - Add to my^hared library - More editions |t 

JL &^ *jj* J,^^ ****** 4*^ 

l^gL U* iJ$SJ3 t_^CI! ,j£ O^stJ! goLi ,j* OtA^i J^Jl J^« *-2$»j icMcl Sj^JI t _ s Ic ^Mk>Vb 
i)U& OJtTjf \^JS2\ 0_9u jsjUj j.*.^> j^laj* OM^tcJQ ^sjlxi i)U& jV (4JbwJ!^!) 0U5O! l3M%) 0^5.^ .! 

.Kili ij^i fkXA^ .JjjjV! 0$JUb J3J0 ^JJ^ oUOl O'^ -o 

o^Lcf JlioJI ^g9 i_aJ^oJ!^ <[by] 4_oif Jjo Ull^ ^tjj i^iUjJ! O5JUI) O3J0 i^jJ^ oU£J! i_aJ|^i ^1 .£ 

.[David Heldj^b 

.[2006] cMci JlioJI ^J^-^ (Liui ^iUyi J^b j^JDj^iJI^I ^*la)( 2U-j o 

.2bsa^> VTA ^5! [338 pages] ciicl JlioJ! ^95*3 <Liui t5,sU>y! 03JUb J3J03 (obOl Obsa*? aJu: .A 

.!_jS^io Obsa*aJ! £ J£, J3J0 V O'**"^' o^*? 1^5 

ijuLaJi ^ysJe £Ju oM.ci JLioJf ^ ^Jt>^ .oUCJI <LJf ^g^M. t_S^J' JbtoJI 3I ^bdl ^51 iubCII ^juJ^aS .3 

^gJ! k^XJf j^ JujaJI^J! JaiotJ^-j i^ul^l (A&^gkjflJbj.^LJ! ^aJUJI ^1 [Political Science] 

05^ V( O^JLIb bajtfCe (J3^£ 3 , *>3 oUXUt i_a*?3 l >o <**££& .j 

<UL: £Stk>yi j-Cw ^5? [Limited preview] oiici JLioJ! ^93^3 <oL£JI ^Jc £MkV! 4JbCo! ^jw .£ 

J_T Lr J3iai9oLXJ! obea-<? (jiuo (^gJc £MJ?V! jXw 4Ji t _ s ^x?3 [Limited preview] -1 

.oMci 5^3*0) I ^ LuT LS LJf 03^^. ^3^0 LcjIj 1J3J0 SjLx}! ol\&3 .oUXUI ObuL? 
^JUbj (^bw 4il ^5! 'J^b" JXij <uk £Mk>MJ ^L* otoCM IA& jl ^-^"3 [Full view] -X 

.y»^\ ^aJJb ii^SLa ^ajo Sjljdl 1A&3 .[PDF] J|«mJ ^jbj^>- ^J 4Jbj^J ^jXw 

pa-ju kiUCw V ^i <Sy>Jb £MkMJ ^l^o j*c otoCM IA& jl ^-^3 [No preview available] -V 

.oUOl IA& j£ SJui j^jc ^ <tic j&Jbj [About this book] -kulj .h 
|0^aj UjJj: d)i ^^ii »J3-*>3 < (J -*a£o ^J\ obCJ! IA& 4sL?l ^1 [Add to my shared library] ImJj .^5 

.4Jl^' Obsa^aJ! ^J [My Library] 2L*?b>- £^£j 3ijLJI oUJ*M J^o ioLjO! j-<n5>?-Vl oU*kJI ^^c ^^33.-1 <ulc jflJU^ [More editions] -kulj .^ 

:4J£>^.?dLo 
t AJb ObwL*? ^ ja^?VI o^W ^JLUiu Lj^oJ^tX-wl L5 J! O-st-JI OU.1T asw o^-j ■ Ori.,ru'.l oUT^J J**-^ Uj^c 
!Jl&) o^s*Jlg«l^i j»o 6jU» ^JJI obCtl ^ 4iUa* [Democracy] iuiT joo lj^-j leMci jlioJl^gas .obCJl 

.(tfbsi^ JT 5 i Jau ^Je fMkMJ b>U otoCH jlT jl <vJaJb 

k_^Of k^SW gybJ ^^c ^kj? 
O-st-JI ^sa** 415X4 t _ s JL; O-stJI joLi 03-^3 4*j(£ JlCi ^£ 0-s*>J! guLi ,ji?jc t _ s ft> 2Li?l^iV! ^j2j*H iiujp 
■ g&a <t_^CM O^o guLi ^j*) t£j»"l 4sj_j1s> -^bjba .[List View] 4ij^IaJI JJb ^u*3j .oMfil Sja^aJI ^ j^m ^\ 
ejjb jL*3-Va .k^JJO! 2LilcV j3-tf> Obo^i JSUi ^£ O^sJ! guLi ,ji?_>fi («*■» 1&jL3-I J^ea [Cover view] 4^^ 
jijjjJ! 2Lsj_jk ^J Saa^dUa < j***-" 3-**-b j-o 0-5t*Jf £"& t _ s lc? aa^-a^J! [Cover view] -kulj ^c ju\ i£ijal\ 

.[List view] hs}^\ ^k ^ail (4ojI£ JCS ^Je jajo ^Jdla 4*^1^9^! 

3JbuJf _>*Ca 4JbwJ! t_^J3£M (ji'jC ^ ^JCsiXJI 

A»o L3a*j .bw jJjV! aj ia<APw JXiJ ^MbMJ 4»-LoJ! t_^33! Jaad kill ,ji> j» Jl <CUi 1 .JLkti* ^1 <lgJbsfl«s> isLT^c 

£_vX^jJI ,-9 jgliu (^ jj( ,UCwJt luXgj 09^ lg3**flS UiuUc .4j.A~.-U) <Uul3 Sj^iLo 0-5*-JI (Vj* J* - '9 0»^e<JI £«bJ Jjai 

:2UU! Showing: All books IAII books Limited preview and full view 
Full view only :Sj3-aM ^ j$m ^giJI OljLJeJI eJbgJ £jj> ^gJb U*9^ 
SLJbtoJIf!^— j (k^JJCJ! aJlT Jsy£. f^JtJ^-j 4jl ^Jjo ^gJJ^ i <3 ^\ySV\ jL^-VI^A. (Aft^ [All books] J 

UjIjw jiyS V .-Si! ^JJCt! wUJJtfj ik Jj> J£i> fMkMJ 2b-LoJ! ajbvd! j*c 5 i ^JKJ! £Mk>MJ 2b-LoJ! 

£M^>V! j-Coj ^1 k^jjCt! ,jiijc ^tJ^-j •ui^^jo jL3-VI IJa^ [Limited preview and full view] .o 

J^lT^k^Mk-yi j£w ^1 SLJbtoJIk^JJCJIjijjC pit ci^-j <iii ^^Jjo jL3-VI IA&3 [Full view only] .£ 

. Ojjj* loJSa. olyu L5 J3 iJjU> ^J oUCM Jjj^j (jSCco ^gJUba, i-laiiS IgibuL? ji .tip- Mi li^ i"2Ll?!jawjJ!" ^giu ^(3 n^Tji Oj>sJU Jlicf [Democracy] j*s*J! 2U.1T UojcSk^I Ljuc 

j.*™*? £Ju ,£*-" v^—XIl O^J^ O-t-J' £wLi SyJbu | J_»-aj>- /jji ^yjf ry£. O-t-J' 4_oJc> i^l) fU.«J idljJa .^df SjLc (2LJUI SjO^aJ! ,^9 g-^»*jl Lo-T (ki^S'vJI £«Ui Jlft-ji J^eS i_9^*j <eMei JlioJI t _gii .Jaa9 O^Jy i^^XJI JbwJI 

[Refine results for Democracy] Refine results for Democracy: 

Political Science / Economic 

Conditions 
Political Science / History & Theory Philosophy / Political Political Science / Political 
ideologies / Democracy Political Science / Political 

Ideologies /Anarchism 
Current Events / Political 


l&J-jjj l5 J! t^JJO! ^Jl J-xaJ ^Q 'AaJ&.x, OKU> OjApiXj c4J £to.**i J.->a.> j.* [BjJ&oJ! t_^j£l! O^a <U«^l> 

J3XJ ^JJ! [Advanced Book Search] -kulj ( _ s Ic ^£o j! ,,55-1 kiUc U t(-r -jjCJ( j£ pj^&oJ! j*s*J! Iji*J 

t _gft>3 k^JjCI! ,j£ k^avJLI Jj>-^>- 4cJjSo ^LslssJ! 4^**3^1 Ota«atl ^ OtftJ! £jy> S-**^ 1*^'* '^i^i -0 

|OjA*J! ki^stJI ^i5*J ^J Jaio *-95-j if>j&*JI k^otJ! .tul^ ^Jc ^aU! jm$ . [www.books.qooqle.com l Find results 


with all of the words 
with the exact phrase 
with at least one of the words 
without the words 


,-ii^tj 


jj. 


jjLi 


1 10 results v 1 Google Search j 


±,±ilJL I rf 


LajI .-it 


ZJ t 
iUiSJl Ml 


■> 


JaJjJ&l^ | 
iuiiJi 


Jit 


'"■ ■ ' ■C; 


^iiua JL ' ^ A) 
Search:! 
Content: 2 
Languages 

Title 4 
Author^ 
Publishers 
Subject 7 
Publication Date 8 
ISBN 9 
ISSIMQ 


® All books O Limited preview and full view 
0AII content C'Books C'Magasms:: 
Return pages written in 

Return books with the "title 

Return books written by 

Return books published by 

Return books on subject 

Return books published between the years of 

Return books with the ISBN 

Return serials with the ISSM 


OF 


ull view or 


V 
any language v| -^ 
u* ijian .jijuff _ ;■ 


e.g. Books and Culture 


life UJJjAjl *ui1 "' 


e.g. Hamilton Mabie or "Hamilton Wright Mabie" 


LI* jiUPi Jul _il£l 


e.g. O'Reilly 


'_i -jUlJl £j*Ajh ~' 


e.g. Medieval History or "Medieval History" 


— | and |— _^, tj!SJ ^ 


e.g 1979 and 1972 


LjQUi JjjSI u^lUi fijll | 


e.g. D0E0930314 


^Jjjll ^.Ljill J^Luil ftjll 

e.g. 0161-7370 ijo-jj! ^ j^M ^i\ (°^J^' *^>~~ > 4*.9j* ^^3 4|OjJiieJ! i s^CJf O>db0 2u?l»s)! 4*5***?^)! Olia^-MaJ! ( ji«u ^^J^ :eMc! O-seJ! gsJLJ J.oJLf..T J! Oiji liji <LjJL: £^tk>y! 4-JLCgI hi**> ,j-o t_^£J! jj j^o kiliUCcb O3J0 Lib - 1 

;L_~3-I ^J JLtS ( V pi IgSbcfl— ^ ^_Jc £M_^VI j_ Cui ^_J! p 15—- ^^—jX)! 4_9lT ^_Jc 

j_Cw ^glJ! k^JJO! ^-ic O-ssJ! gsIUi JaJLii ji Oa>i lij^ i^sl^iV! jLj3-V! $J&$ [All books] 
Oiji lij^i [Limited preview and full view] jL» jik^Lk ilaas Igibea*? ,ja« 3! Jf^Jc^Mk-yi 

.[Full view only] jU»o ji 

jLj3-V! 3.A3 [All content] jLso jl dJe j-*j lij <bw j^JVI t _ ff ie O-stJ! gsILi J1*j^j jl Oiji 
Oiji lij^ ([Books] jLso jl kiLJU9 i-iaii k_^Jj£J! t-S ic ki^s«JI guLi J^LiJ jl Oijl lij^ i <s &\j3'2\ 

.[Magazines] jL?o ji ciic { ^xj i-bai oMawJ! ^Jc ki^ssJ! ^oLi J*.Lii ji 

^giJ! 4JJJ1 jbipoj 4iL.~a-.cJ1 OlAJJb 4oj(I JJbliJj ^Jf !JJb ^ ai^>^\ SLL'woJI 4oj(fl)l ^c^l i4*U! 
V 2LoJoeJ! oJl& ^ ajbt-^oJI^ 2LjjxJI 3JUUU aj^^CoJ! k^JJO! £Jlc jl 1&L1 Us IcJ'iy'Ju jXJ^.l&Joy 

,j**lj cMjJj (oUiCJI ij'3-* ki^9s*i (j 1 kiLCco 10U3OI I JJb 'H/i (J**° oLT ijl^JkC *-9j» O^T lij iL& -£ 

.SLlfloJ! 3JbeJ! ^ oL£)l O'^ J^^k fi 1 " 0' "^-M* 5 

4jLTcXic j_j*aXj iAl»t>5 •0**° ^j*^ >— a<JlJ j_j* U^^l bUrojji Ijl , aJ^^jJf ^b O^cJ! c4JJC<u Lib -0 

.4JblftoJ! 4JbeJI ^ oiJ^I ^*jl 
jJu£»-q .4_v.x« j-ij j'i 3I 4-yJM ifjJj L&_wi.*j O^ils Lxr^i bLro^jl I jj j-iUJI ^b C>^" cXXaj Lib —1 

.4LUL0J! 4Jbd! ^ jijj! jlj ^' t_^Jo (Jl ^Lic ,j**ii k_^J' t _ s L: J-osw (jl Oijl Iil9 .^H oLai^VI .4t.,,.Lt,)I ipjjLM JliU <£^?j-oJ! i^uh»- j^seJ! kiUXlw Ufc -Y 

4JI9 (3_ijjw S^ii J-VI3- l&j-ii ^ ^yjf ^gic J-asw (jl Oijl lite .^iJI pij^ t^**>- j^aeJ! kiUjCw L& -A 

^^UJI^yi^g^o^JJ^ [International Standard Book Number] J jL^I^ISBN^^a^toJI L& -^ 

^jJ! ^uo ^JJI^ [International Standard Serial Number] J jUa^-la^fc ISSN j-^a^jwJ! U& -1* 
^ ^IjJI (Job Jl3-iJ kiUk <<u k^ssJ! Oiji^ ^IjJI IJl& kJjjtS O-LT liji .^JJI i^l**" JJL.cJI t_^x£M rr.fl.txi 4a>ji? 
(CI t_9Mx Sj5-<? ^gJ^: j*>J 31 k^stJ! gwLi ^j* ^5! j^gie ^ao (jl C4JL: < t _gl&c J£iJ t_^JCJ! jta«su 4a)_jl? £j«j i^g^J 

.i_^jj£l! ( >C Ow**JI 4cA5s) iu»*jy I Osft»aJ! ^9 ii^>xa iJaJo L5 ^l jft«*aJ! ry> i_iUT 
^A^aJ jtjjVf j-o liJ-c L^ai Ojso i_9a_ja ikiLoLl i_9.VUiJ! Osi*? Oj*j U Ulc loLf^l Oeo^? ^J OJL>i f jf 

:3JUJ! e^xaJ! ^J \jaf j^ai jljjVI eJJbj -Liu! 4a3 O^cJ!^ oUOI 9, % film O Front Cover [Go] 

m'jjVI ft Aft i_ASUpa)J £j<i ^gJL l*t93 oU£JI 45*fl*? fl>5t> j XV gl J ^ OUSJI Osfl*? (*£*> _J^^ 4iuLJ! Oefl*aJ! ,j<?jxJ 

L -u L h J' |^J LgJf JJi^JI ajy ^g^Jf Or.ii. nil pJj <ti »_^Jo buy> a Met obw-aJt ^*o J.iuX)l ^-.c^.»; jla^u A?u ^l*>'9 
Sj^-iJI ,^9 p-iiyi £->y>JI I j^ft> .65^>-j*JI S^ftjflJI (^gJ! JLi&MJ ki4j^_»jl^- ^jLio 2L^^J ^9 [Enter] ^Liw t-S Jlc 

:2UU! Page 


Ui 


DD (^gJU! ^ssJI ^jj* Li Search in this book Go .0U531 j->'^ ti^xJi ^Xao^j 

oUOl Obsa«s> J»-li ^f j^^l ^jsf. ^J fftSCseJI 
pLj! iJ^-^j>- tUJ gr.cw,,.i t | jg^-.trv.M ^t 4JL*?yb j5-^ ^JLe oUSJI ObuL<? ^^J&o LcJJe .jL.>y I o^ 3- ^ ls^ 
(jV pj^giaJ! 0->^*JV! JLiu! obwV Ij^ao iJ^Jo Ijj&j .j^aJ! ibu^i! £« JaaS ^a^aJI ,j<?j« ioUJOI ki4ssfl.su 

(oUiOl Obsfl*? Jl»-!i j^aJ!,jijjfi eileV^ .jo^a)! plfl>! ^J lJo^j i<ulc ^aJ! Jju k^>*»- ([View plain text] <Uw! 

.[View page images] Jsulj ^ jSil lour ,jr ^c sy^ioji ou^jUoJi 

/j-C OLeaJbw AS*aj«*9 .<LmjLw a! Om..^i7.; «a,£ ol*r J.^ ( >£ OLaJbw kill L5 k*J Lc~S ljIaCM j^-oJ <J^ ^^ k-9^.~> :2UU! 
1 saw the pale student of 
unhallowed arts kneeling 
beside the thing he had 
put together. I saw the 
hideous phantasm... 
more » b-h-trhir (2) 

10 reviews - Write review 

Add to my shared library cUfl*J JjjjVf 03^"-! [mOre>>] -kulj 4*L oUJdl k_8**a ^o p^> L^Jjj oUJCJL) Syuao S^a^? J&o t-9a,»j . 1 

.obOJ J^KJ! ^aj! ^J 
fa^U j»c £JtC ^j^uiaj j^j 4wJb i| s 5-9U (jx-o-^- J£-w L5 ic »lyiH J-J ^j-o oUjOI Ij^J Ly.*«j' j^o J^ .t 

i A£a 4*-*j> j-c (Oa^a OMj ^AAflJ ^c oUCJI J-^> 'oMci ija^aJ! ^ j^laj ^aH J^*J' ^^ .^JixJb 
O' 3' (^i**Jlj |»l3 jJ ,j32tji ^Ufc jX) ^J ( jf j^Laj V ji ^AAflAJ! (»5^u o' k>Va. -(f) «■& («*&"? f_5-«l9 ,_j* 

.f^AAflit! Jj^- *\fl\ f Ike! fc jia9j jJ j*tiU! 
^js9 .4_)a^j£o?!jT (J _&a 10LXJI ^9 (reviews) pf^aJ! pljTc^^yJOsfl*?^! c4J£o Itulj JootJa,^ X 

cDi ^ic jflJL o_c9 lija <t_>L£ll IJl^j JJUaJ [10 reviews] pI^T 1 ♦ J^-a^ <Lii jos*-*> <©Slci JlioJ! .otoCM IA& Ja^- 4jij ^J\ J-flio 1J3-J kuIc jflJL^ iuUCII ^9 "^jj ±*zfV ,^0 ^jJI^ [write review] -kulj joo ui^-i 

4«.*^tll (Oa^J! 4«jjl? t _ g L: >_)UJ3! [«**£> 4JlCof Uaji kibs.Lo.L*> Ic^ >^JjU 4jU£J 4>U.o dJ t _ g lsuo OssL? .oLT^i fw*«3i our^i J 3^ t5'j 4jurj.«jX*.a .4a»-MJ! obsa«aJ! ^ n>-^ ^ 1J3.-13 [Add to my shared library] .kol^ -0 .n^&\ Sj3-iJI ^ i5^-5*J! JlioJ! ^9 j^u V5A3 ."obsistoJ! J^J^-" ist Fable of contents] -kulj -1 oUCJI jJiU £yw> lij Vf -tvfjJf I jJb j^liu V .oLOt oba^co ^j-Jj-gS Oei-s ^J iJJ>J>b -tajUl IA&3 .oUOf Ob^Iste ,ji?j« lOM^uJ! £z&o5 4«jjip 

i_9a_*i .OlbuJI j-o 4Jbtc 45UL*? fs*ju loA^tS . , U50( fwLaJ 4flJ jk> J.C lvJ»5* ptJUJu V OMstcJI pcaiv 4ajjk> jl 

Llufj a-so O^-u) lOH^uJf ^iiuaS JJjiS .OMsvoJU 4-*~.Jb i_9M^-! £$>$ <vi 'bjj*> bj**fli LS & Osfl*all OI9A! >Aso 
^ siUi j^iiu .4JbuJf eJJis ^9 Jl^vL^iMJ IxJb Ua>(_j3 4JbuJ! Ob^^sto gcfl^a*) \j>\ \ko\^ 4iuU! ilocVl ,ji?jxl »OPQLAR ™ 

gteneefr' Popular Science 
Apr 2005 i^^ !■ 


Contents 
Browse all issues 


Subscribe t_9Mc Sj3-<? t _ s Xc J^uij 4ii Asd . bjgLfl<a£> ^gi)! 4JbtoJ! ( j**j t _ g lc j^i (.5^" iSj^wslI (J* ^i^ 1^* £^3^! eA& • f * * ° J^' J>j3-*=J' 6Aib ^^Jbj -SJbxoJf £^c £Vjbj SJbwJ! ^'3 4JbtoJ! .4Jbw>J! j>o ^bs)! i jjd! ob^^u tj^jc r*** **"* j"^^-3 [Contents] J 

^5^0 t5>?-i 45«^ ^J! JSij L33-J 4JL: JuSl$ <"4Jbw>j! ilj^ci 4ilT pa^u" ^5! [Browse all issues] .0 
4**J! ^ 3JbtoJ! joe gr.fl.^.i jjl kiLCw kl«*> '_^.J'a 4*~J! ^».,> SLbmx&b 3Jbu>D 4iuLJ! ilj>cSM t _ s ie 

(jslssJI < j$y&y\ £3$ril ^jl> ^bsfl^j ^1 Jaio <uk jiJb^ i"^!yiV!" oLw^ [Subscribe] .jr 

:olx£JI pf^i ^UsaT 
^■l**JI p l*wl jsf. pz> (f^-aJ! IA& ^93 ."<^jsyjjs<M ja obCJ! !A& k_^Jk!" (cl [Order from a bookstore] 

Order from a bookstore 

Oxford University Press - Publisher 

Amazon. corn 

Barnes&Noble.corn 

Books- A-Million 

Borders 

IndieBound 

Google Product Search 

.obCJ! IJ^J^iLtl^jStioJIkiUi o^^-* Ij^3 <j*&> J3! j'5*v ^#" [Publisher] Zsdf ol& jj! gleCLtJ \L*-& i^UJbj J-s-^j* iiy~^-J i_S^~i ioJjy ij jJ( . >U53f Ljj J^-I^J 4olc 4*3Co JU& 03-&* Lo^c 

4_oJlskJ! C4JU OJl^Oj ^jUL-jl^J^u^i obOl kiUi^^Je l^ ^Itu (^ ikiU« 4oj9 JJU'o! i4wJCoJ! oA& ^J 

.4oUH 4Jj£oJ! cMj ^ OjSa.'^ 
ps_~il J_c9u l-^'j oL^CJ! jj*-w ^^J^ u\_» i-Sa_w i4^LdtJ" t5 jJ! oLjjCU oji^-^o 4*_*?btM oA_& O— >LT li| 
i^uiyi !Ja& (J _k^flJl>3."t r ito£M lA&^JL: (j^iaeJ^uaui jc^BjC'^g^o ^JJI^ [Find this book in library] 
osa-tfd! o Jl& ^3 [ www.worldcat.org ] World Catalog ££$*> ^Jjz otoCJU 2u?bsJ! osa^aJ! ^J! Jaio lj^*> 
t _ s JLc J-astJkiUI OjlVI (jlXloJ! ^gk jail .oUSUI !JA t _ s JLc {££&$ OLjCo 1$ ^H jJboJI^ ^jJ'UiVI ? U«nl J^ti~j 
^j~>- j-e SJUlToUU ^Jc t55^sw ^s^^fc [World Catalog] ^i^ . jUCoJ! c4Ji ^J 4ol£JI 2L^sloJ! OliU 

^^aJI OL^CoJL i!j*-?v, o' < vJ~>,T J ,u.ij j*jm oLT jj: k^seJI kiLXoj u<wj> .pjJLsJ! j3-> 4-o(c 4_JJCc t_9V! oj-i.c 

t4l?^?dU 

:!JjC& J5J0 jlT( j*-)^S j-j 4)3,3 ^«jL Ic^^o [Find this book in a library] -tuiyi 03J0 as 

Find this book in a library (France) 
.(oMci JlioJ! ^J LJjS ^3) his 4I3JJI kiUJ ^J j^^i OUSLc ^J ^Lo otoCJI jl ,^-ju IJa^ 

oUXltl £* J^iUJLt t5_p-l Jsu'jj 
c-Ujj ^bdl ^Jj^^jyt ^d^joJJ Jsu'_j ££ oU^OI ^wli (^>^J) jUii oUjCJI ^* j-wVt i_^ibJf ^.Ic Uajl dMii^ 

.jiJ! (J^isw 2u?btt! 0U3L10J! ij>f} [Copyright] Jajlj Liul os*l*> UT .0-Jj*«J obea^j^gjb <Gbsi<? jlfa t_>U£M kiU Jpfi uia*j <ulc jaJb^ [Basic HTML mode] -kolj Liu! jj*L*>a 
Ja)!j ^glc jail (^UjjLiVI (j^j*J' ^ij^ (3^! 6^5*" Oij! 0I9 .^LijVb 4jw jxii Lojj (J^3 ''j**J'iJ'5CiJ! lJU*» /p 
(.joa^ Vaji "ij33 oia^a^joL" i_aJLo gca^aX? kiUlT <u^ jajo ^u^LiV! ^yJI \mJp^ [Standard mode] 

."osa-iJIoJL&Sply ^ 2LLCi« ia^>-a j£ ^Li"^jo3 [Flag this page as unreadable] -kulj Liui jooLJa**> 

.L$?-iis>L) la^jaiu ^g**- SJLCiaJ! kiLLj J^a^f £MjV joi\W! 

^jL^ ^1 ^bw oUT JjjiJ iiiJ' 

.^jl^> c5 JLc oU£Jf Jatbtla .[PDF] t_9l ^5^ ^ J.*-.o l __aio.i' LgLj^JJ Lkwtj Lg^oj LS Jb Jl?o l9^ ^.aCJI kiLJLSa .1$ 

I4JUJ! Sja^alL) (Jajo -bjljJI . iajfjjf t^Ui t _ g JLc _jflU! 05- - ^M^ I* 

♦ Download PDF -23.3M 

aj& oLSlt! (*»e> ( JLtoJ! IJJis ^3 .e^kl Sja**aJI ^9 U^Jsuiyi kiUi jlapo ba^jCc (Jajo oUSU! f^**" l)' Ja^-V^ 

.04i»b6**rr,r ^i[23.3M] 

4/^ j-S^a i^LibuJf t^JJOf 4ib0 ^^sS3i J->_p 4*-->L> ^5-^' V .j^la-JI ej-fl> SjUT^jjU' ^j>- 4il Lu( ii>y 

[My library] "^jSus," 2L^>b- (^Jei Joo ^3.-1 [ WWW.bOOks.qOOqle.com ] .g&j k_^XM j£ j^stJ! 4cJO(J 4**.*5yi 2bsa«aJ! ^1 k_^&Ju LoJuc 
ojjb ,^1 J^-jJ! JJbt«i ji ij^Xj (j i v.UJLc j-jcj i2L»s>bt)! oAfc * jj*l»j t _ s £J3 [My library] Jajlj Osa**)! ,j**i 

.Vai J^J> A)! J*2s<*J kitUi t_^JLku kJa-j Via .Jj>a,,> ^ kibL»- jslapiX^b 4*JjsJ! 

^Stk-V! Juy (^gJ! k^^JJCt! Jot-<JJ d) jcs-J Cwp- ' J3VI jbIooJ! .J 2Lc^j SjoIs ,-& "^wJCo" 4«?b- SJuls 
eJJb J^t> ^j* £JaL»i 'Liu 13 .jjj^-VI £* k_^Xt! oAfc SyfjltLoq [Lables] "OlJJbw" ,^9 l$i\JiuJj IgSl^i^l IgJL: 

.l$iw&> f5^3 ^aaaCo ^9 S^«^>-«aJ( i_^jlCI! j3- > '-^j'j lJ*! c *^ o' 4**?l5tM 

■lajlj ^JLc jio j! c4aIc icU^jjCo ^1 oUr 4JL?b pa.iu LS £J t^Uls t^JJCH 0>5u gwLs j-_vi ^ Lis JI3 J^-j U.r 
j_ojV! a^xJI ^3! k^5«J! goUi ^gi obCtl 0'3-ic k_^bo ^3^-3^ 03J0 tsJJ^ [Add to my shared library] 

JlCi ji oao tj^-j^ .2Ls««aJ! ,j**j (^gJLcl i^^xJ! [My library] -ku'j ^gJLc jail i^L^SLa Ob^istc t _ s JLc ^JLku (^gX!) 

.cMx! Lg^-j^ij LaS l5 JI t^JLO! k^so £u& J.£iJ v y~f" >x> ,^-JJ 4jLi.* (Igj Oba^to oa>j jj) 4^JCoJ! OUjisw 
ii^-io oUSJ Sj^-tf? LS Jb Lvi .kiL^Jic J.->',2 i3_>a.*JI oUiCJI ^_o JxUxJt ol^il ^ i a *— ; c3St3-f £3^3 <v> 

:4«X*J! J3-!i 

The Merchant of Venice 

by William Shakespeare, Emily Hutchinson - Juvenile Fiction - 2004 - 96 pages - Limited preview 
Now you can reach today's adolescents with the universal messages of great literature. 

1 Add note <? Add labels P Write review S Remove book 

wBftH 
B Add note Add labels '? Write review B Remove b 

X * j J j t i^gJb Ur^gfe O^iVI o JA3 .kit^JCo k^JJo jlT .obOl ^J kibij jc oiLio ^a^dLJIa. lotoClb J^JUa aiJ-apdU 4sL?V [Add note] -1 

»j LS JL: jOO Jl ClJfi LS *«J L&J.W fui' <<U9 uX&^^JU 4jbXI L _ ) oJ <\jj* dJ £t&o i_9a-j [Add note] 

.aij-apsloJI -lii> J»-i j^i [Save] 
2LoJbd! ^^CD j»-T Jdbwa. Ms^' k^JJCU JJbw p liib pa^S jlT .JJbtoJ obOl 49L?V [Add labels] -X 

I JJb j^glc jflJb -Lg)'^ l55-*J* ^3*" <uibt«Jf _j*c t_^XL) !_p-l 1ol?wa 4JbuJ! , ^JCIJ IjJbw jgi-o a,! .^Jl 

^gJ! obO! 4sL?V [Save] jj ^Je l&Juu _jao ^ JJbtoJ! ^J <ti J»-J£l £jjo c4J j^ib tJa^> <-kuiy! 
jL3-l dilXLcb J3XJ l3^«i ikiUi JLJSjifl a.1 !j£>-!a, !jJbw> OJ»-il O-^oJa, ■ tftSJi (_gJJt jJbtoJ! kilti 

.l&J! oUSUI 4sL?J Juy ^Jdl OlJJbtoJ! tgi 
J*»t«jJ ,jaj ^yi kiU ^j tJ^ i^uiy! IJjb ^gk jiJb^ .obOl Ja^- kibij 2bU£J [Write review] -f 

.O^ L -lassd [Save] jj ^Je c4Ji Jtw jail ^j <kibjj <U9 k_^TI .oUOl Ja^- kibjj 
jujiit 4JLij c4J j^Iju tJa^i i^ul^l !A& ^Jc jftU Ujufi^ .kiLwJCo j^i oUjOI tJJot) [Remove book] -£ 
.[Cancel] ^Jc^ai! nJosJ! j£ ^I^U^ [OKJ^Jcjail joJ'LjU <kiLj£c j^obOltJJo-^kit^Cj 
.^aaoaJL) f>Jjkz*J is&9vJ! ft A&a .oUSUI i-si-lc ft]&«7 Ja-j! f5^ 1 _j~*-*' ^Jl** -tSy ^^ •|°3 ,?5 *^ cm***" — ° 

4a.»d ]Lj3-ta iam» ,Lia9f aJS> pajsj jj~w> )bj3-l ^vJaJba .«a^!*J( ^0 ft! J jAc (_£! . sUXUf ft** c4a£oj 

.f^AAflj JSl aA ft^-la, 

geflnflacJb tjla^x}! 4iU> ^ j^ai ^§ jJ! -tu'jJI a&a i^LwJCo -kuK jugJ J—'y o' lS3— ' '— ^^ c bs ' J- > 3" > ij"* i -^ v '^-" Lg*lc ^MJ^MJ ^L>U« 03-^ ^3~> ^^Co J>'.s ei^^oJ! t_^j£lb 4«i?l> OL**iu 31 Olis^U^i OIavLu ^gl j! 

:SA*fco J^j'^j 

.SbjJbdV! 4*UL -kul^JI . JLp-^j* j^i k_^XI! j£ j^sJ! 4cA»- j£ 43*3 J J Juy U JT -ku U! I Ate ^J Ay 

U ^JJ" \jS"\$& £JzlL«j lgJM»- ^ t _ s *"3 \^s2&\ ^jc 0*s«J! 4cA3o 2Lsbs)! 2L<wy ! Jj>^>- 4JgAaJ ^te -kul^J! lAfbg 

.2bjJboV! 4illb Sb'^AoJ! .4*A»J! eAte .J Aj A?- 3A 

3J&3 4jjJbuVf 4JdL!b ^jwUaJI .^J33l ^ pAa;* Oj*aJ pLaH \a*S" ft*?^ _^^ (^-o-tku 3-!^ -la) 1^)1 I Ate ^ Asu 

e AJb ,j_(i il^Lxj! i_ft^' (.S^ji J^f^ O" t -^*^' &■ k^*"*J' 4«A>- ^ Jjfc^o A*-V 3J A*9 -kuljll lAte ^gj Liu I A»o 

.Jj>-^>- £&! ^.c^Aj 4jjJboVI 4xJL!b 34 AjaJ! .4jbol ^ 4«A5sJI 
^ J^-^>- ^j_o \^sJ&\ ^jji k^stJ! 4_oA»- ,j_(i Oila^—jl ^Juf ^gS^a 4_JlJCJ_j3-l^jJwi Liu! -JsuUI I Ate ^ Asu 

.Jj»-aj> jrbj' J..03A3 4jj*Jbdy! 4*JUb ^AasJ! .Ljj'bui 
k^^JjCJ! ,jj; k^<-5tJ! 2LoA»- ^c oAst^J j^dl Sj**aa)l 3^^*^' joMsl ^ ^5^1 4c^*J*c -kuiyi I Ate ^ Ute Aso Lo.r 

.Liul J*"5^" £^! J- 1^*3 ^ijt^y **^^. (bMsV! oAte . J*-^ ^ 

ObtiUJI J£ ^*?tJI 4oA»- - 1 Google 

Product Search K-J C*iyj VI j^gk ObsiLoJL! £&?£ ]S\ 4slT »_9J^«<,; J^f3^" i>° s^-^s ftj**^ 4*^ ^g* [Google Product Search] a.1 obsii*JI j£ c*atJI 2uj3- 

^gjjl gsiLoJ! *!_vi 4Cj*j Csiyjy\ lS3"- ** ^j^" <e^ ObsiLoJ! c4Jj £**}' L5 *JI ^>U*.JU SJjLc Jajfa.a ObsiLoJL! 

4ssfl«aJ! ^5~o ^J k_^JbjJ jjl t_S5-~> *^M* Lo ijj^a^ l^ooiu ^^1 ObsiuJI J.C O^eJ! 4oJj> j.« oiliiwVI IJ*£) 
4s*A«aJ! (^ S^lai flflJU Ua ffeoJ .[ WWW.qOOqle.COm/prodUCtS ] -kul^l ^Ic CAa^-a^J! ioJeaJ! eJ^J 2L«.jy! 

:4JUJ! Sjayia)! JM»- jj* 4cJjSsJ! CkXgJ 2L*/jy! Google Product Search 4^2 TA 


JJH4J1 Lil L^Jp ilij; yiJi -,i ■>-,:. h j LwjI ljj£1 


Search Products Advanced Fro duct Search 
Preferences Search for stuff to buy- jiji^auL N A few of the items recently found with Google Product Search: M\ - = » .11 money sorter scooter chaise 1 

beach towel microphone cd burner 

cookie jar gel pens dresser 

cardigan mac mouse beanie hat 

blower spice rack karate uniform lift chair freezers hp ipag gripmaster pocket watches 
globe 
ceiling fan 
flat screen tv sguare coffee table mickey mouse toaster Oou £>y> J-* 05^ ObsiLoJ! q£ j^stJ! 4cJj*J 4a~JjJ! 4^ta~aJ! jjl iA?o l3^*> ioMcI o_,o^U! LS L: e^lai pLaJb 

ki^sJI oii»aiJ -ku'j3 [Advanced Product Search] |Oj&*J! obtiLoJ! ^j*J -kulj *>'3^« 'Obt^oJ! j£ 
2LcS(s (^1 'J»-5*- ^ &» oJ^-Vl obeiLoJ! pU-jL 2UJls Oj*JI ^jj* Ji-J Lju! jod LJ3-J3 .[Preferences] 

eJJb i^JaJbj .ObsiiaJ! J.C J.^-^j> k^*5o £Jyi ^ OojiiVI ^o^ib^o l$L>j! ^^f ObsiLoJ! f- Uwi oO>ii 

.4s*fl«a)! 4a*i<o oibj pjXi' U.JLT IgiiAso ^J^^JcJ icjliil! 

oJjb £j£j jB^fli tJ^ ."^JbeiUi leJIS" ^i [My Shopping List] .kol^ j*oJI 4*?-li £* osa.*)! ^ki josi*> UT eJJb SjUr £Wjb" ^*- :i_iwMJ .ObsiLoJI j.e i_UxJb 4*?b*Jt icJjSsJ! cJA a\j^C^V *JUc 3j>?s^ tjVf ^«J 
4JCLjV p*Jlfto 4»-^J J.C k^Svi Cjjl jji? vuJJ .jsiiaJb 4 fl JUlcJI OljL~>s)l 4Slf j-_j«i gJ a LoJ 4jJJbeiVt 4*l!b gsiLc k^JJo^ [ WWW.qOOqIe.COm/prodUCtS ] ObeiLoJ! j£ C>3«J! 4cJbsJ 4*«<jy! 45*fl«aJ! ^1 k_^&JoJ .kib^bd ja Oj*JI jj ^k jflJU c^i jjo ^ai ^ ."2UCLjV £t*Jlw 2b-oJ" ^ [wireless keyboard] Oj*JI ^u^o ^9 
^a CosJ! gtiLi t5^*-V 6j5-<? -ba^J .Lw Ifrflomsia cosJ! goLi ^JlkJa [Search Products] obtiLoJ! 

: j^seJ! gciUi t_sa>y Sj5^? t> _ s Jb L*i .l$> *ij * icrosoft Wireless Laser Desktop 4000 Wireless Keyboard - Silver- ... $41 to $1 04 

from 157 sellers _.# 

1 1 Designed byergonomic experts, this Comfort Curve keyboard helps your hands rest in a more 

natural position and with the High Definition Laser mouse, your desktop is ready for... | Compare Prices | »*•*■& 79 reviews - Add to Shopping List ^ ^ 

r r \ 

,.' ,. > f 'j' I. 3 Si >.i _. .. ; . _. il ,LA*J Li .0j^*aJI jil^*5 V jL>VI ij 3 *? ie^3 -^c O^vj ^gjJI £saaaJ! S ja*? .1 

.oils! b\fyai\ ,-9 j&\& afc U.J" 05-»>V 09^^. baJjCo Uuti (JaXj lS^'3 <«***JI i_a*?9 ry> ^j-aXao .£- 

l Ji~ji UalCo A9U i_9a*ja -J^S^ ' * ^ ls" J^3^ ^ ' U"° CS'-J** °^ c ' Sja««J! ^9 a&a .TtiLoJ! jx~j -kutia,*« .£ 

.[from 157 sellers] S^Lc ,^-jw aA IJjba iljseio 
.juo UJ jLujVi 4ijla* 2L*?b- ^k pa*aJ! ,_gflli ^33-13 [Compare Prices] jU-jVi ajjlao jj ..& 

4jUj! Jw\x*j f«*« ^Jlc J-*> >A9 gsiLoJ! I JJb j! Aseia ( ftASCfb) | s 5^u J^ ^c gsiiaJI ^aaU .3 

,>o 4JsujfaJ 4jLLsc! (V j.^3 lAsras* if yij 4la«j!aj 4llia£! ftyJ ^t n*Af&H IjJba -f^o 4««*J> j.* |»5^u 

jl joo (oMci JlioJ! ^3 .kiUJ gtiuJI !Ja joljciti-j^ pI^ la^oli jjJJ! ^'j^lS^ [Reviews] i«lj .j 

Ja.LJ t_9a—i^ .^jjLJ! ,^9 jtXLoJ! Ijjb f !^i; !a»ol9 ^jjaII J*9 jj* |oaao gtiLoJ! !jj!> Ja^ Llj Y^ ^La 

-Jjo Uy.9 ( J.*»aaxJI jjo Joyw iy»> LteJ! oU& 

. juo U*9 ^bJ! eJA ^y* f^j tJa-j^ "^gJbtiUi 4ojII ^J o>^i" ts! [Add to Shopping List] -kulj .^ £wwj Sua*- ^gtbj [Google Checkout] 2uj^ J^b-j^pljiU ^(^ogtiLoJ! !A& ji « 4oMxJ! ^^jo .^ 
.[Google Checkout] 4oo3- JM*- j.« ^sjJ! J*i j»ka*J! I ^ cjt (jS a« I j^ jl9 <j«io 

jj (^gle _jio (jl i^Xic i^ssJ! juUi ,^9 £>}$' i^" ObtiLoJ! jyo «i*« ^b 2L?btM jUujV! Sjjlaoj «jij ^2 

! A& t _ s JL; joJbj .^tiuiJ! ^*j! j'^o 05^J lS^"^ ' ' J^*J' '^ 05^J lS^' jU-jV! 4ijUw 

_jX~J!a jPsXeJ! ! jjb 4cA5tl j^oJ^i^-.*JI ftAAiuq £Saa«J! £aaJ jSsac JJ" jv 1 ' ki»U (j<?j*i 4s*<L? ^JJ Ja^o i_Sa„w i <jJ! 
4J jlfto bdJ (Jlio L _Jl> Lo^9 .Oa>j jl 4oyal!a r*2t5J\ OUaJUo ^jc *aJ U>J' .WaaoJI I j^J osa*J! 4*?yu ^ jJ! Relevance * 


Seller ratina 


Tax and sriirjnina 


Price 


Neweqq.com 


***** 47.027 seller retinas 
$59.99 


TiqerDirect.com Jt 


***** 41 .979 seller retinas 
$64.99 


Buv.com _J" 


****i, 64.262 seller retinas 
$59.83 


Tovs"R"Us _* 


***** 3.551 seller retinas 
$79.99 fi^u ^}$ [Relevance] <Uc j^ssJI ^ ^s^XM jtiLoJU 4lMxJ! ^jjs, ^**.»- y>LoJ! k_^y ^ ^a\j>s\ J&ija. 
OJa»- ^^l^p-LoJ! ^^c f««J [Seller rating] j^^k ^ai! i_j»tioJ! 2ujj*J ,jaaijJsLa*oJ! p^Jy t^<-«»-_p-LoJ! ^s+>ji> 
^git! ^>UoJ! ^jxJ [Price] Jsu'j t _gic _jflil igtiLcJU U>* l Js^juni\ ^*J! t^**»- ^>LoJ! 1^*3 yiy iVa.1 t _ s JLcl ^aa&j 

£5aa*\JLI /jaSjLJI /jaa1ASSa»»,oJ! pljl i jo\ JSa**>! 4aOaT Ijjb ,^9 (j^OtXasX-^oJ! f 1*1 ijzyj Odd ^1 iJfliaSij ki^*^- <gsiu>JI i_a*s^ Jfljljgliu ^At! [Reviews] »j ^j£ yu3 

:pt]Vt ijisjG 4&)jk> foijaXJ jjCJ jJ^oJJcawaJ! pI .1 J^-V Sj«^? ^—Jb lc*9a .jsiLoJ! 

/ suu jU1» **tjj 

Great Buy j£ - ^^ 

***** Newegg.corn- Dec 9, 2008^ m 

P, is: Great unit for the money. Would recommend to anyone! Cons: None. Read fuT review 

T J 

JlCi j^glc jtiLoJLt i^iyi k^^-L? f^AflJ^ tS V O^" O" o*^**5 i-S't" J*" - * <?L)k"3 tS'y *** ^j3 iS^" ^93-oJI r^'i 
^JJI^gLsVl^l^l^gJI^uiy! !Jv& kiUao k^**- .Mj^I? ^ly! jlT j I Hclf^iy! Sfljfl) Ikjlj JlssZ-j UT.|03Jw 

.£5**aJ! Ja^- kS'y I J* 4*9 _y*J 

^aL,* ^JLc i_fliy ,-CJ LaiJt** Lo-^u wiLoJ! C*5s*a ^J! fljVI Kiu j! -ku9 ^.9$ '^5^ *' jV 4oj(£ j! ^JsJJui 
p!j| Sissa,-? ,j**j ^gic A3eJ LJa^j .Ja*<*J !i! yiV! .UaJj* Lo^-^aj* gsiLoJ! 0»5vUi ^g*)! f- IjV! SpIjI JaaS ^^31 £tiu>J! 

All 9 reviews 

5 stars ^^^^^^^^^H 6 reviews 
4 stars M 1 review 
3 stars No reviews 
2 stars M 1 review 
1 star No reviews o ,«*£ gtiu>JI c*2m 9 IjT 1 ^L& jia. [All 9 reviews] \ $&> *\p\ aju: ^1*^-1 jt J^d kJa^> <<sMei JlioJI ,J 
oi as>-!a. ^ij ^L& jl Liul jj*ia. [5 stars] JjjVl J*!^! ^j-ii t-ff lc ^ail <* fjVI kiUJ ^jju ^3 [5 stars] pa^d Sja^aM ^ j£u Li'.ya.l l^ij u^v>VI O^J*** 'l&jii pij^ k^-*^- lg**Jy a.1 ( t _ s *^ 1 fj*9V I k^wi^JI a^& IkXAa.) gsiiaJb :2UU! Sort reviews 

Sort by relevance 

Sort by date s- !jV! k^yJa^ [Sort by date] -tul^a. (^iLoJL 43SW! k^-«>- s^VI L^J^jft [Sort by relevance] -tul^ di! 

. [s&yii tH^ ^~~ > 
,jj jpse f-\ Ja itcmxJI ^fj»>J la*(£ j^Jjjiwj Aj3 ry> 4oJiw f ! «l ^JUg9 .L&jwUao k^>»~> ^KVf j}9 Usjj kiLCw Ic^ 
^*i! Jla^o Lewi Liul fljVI OuL? ^j^oj ^e AstL*> .gsiLoJ! ^gS f^gjij P '^P. '3^^ 2LcMc! JjLia, ^ 

jsfi [Editorial reviews] <u>»J Itulj 4±&J\ joda. jjwaoJI k_»~**- ^I^VI ^jc 15 1 [Show reviews by source] 
j* 4oJi*JI pIjV! ^jxJ [User reviews] ^1 J*^« tj*-T Itu!^ ipikV! JjUa. lSj^ 5 ** J^ O- ^^oJ' * T^Vf Show reviews by source 

Editorial reviews (1) 
User reviews (8) .jA*a«J! kilti /j* Ofb> ^^l pIjVI iJ£ 6 j'3^ ^->5*&>jJ»<*o kJ^O' ^ ai J Ja^-MJa, ObbLLoJI Q£ j^SiJ! guUi i ^*?jJ 4flJj^ ^ ^jCstill 4iJLibO Ol^ii Show only: □ J? Google Checkout □Free shipping 
1 * 3 Show grid view Sorthy: I Relevance vl 5 4Enter location fortax and shipping: ZIP or cit/, state I OK ObtiLoJI ^k dUj&S j2\ ObvicJI^I ^ ^ 4il ^* !A& jls EJf Google Checkout 
.[Google Checkout] ^1 J*.so ^Jdl^ J^>- l$cJ^ ^1 £9Jdl 4oa»- |o!joti-jL l$3iy& j£oj ^11 
JlJCit! Ij^j 05^J tSJJtfl t6^^tsl\ igi f fftSy j'i^ j^*i t^^" tfW '^* jl**^ i°3^ Ui^ic .T 

.Jaai [Free shipping] ^bwJt 
jgliu l3^-j <ulc joJLj .j3-<? oLoj* JXi j^gic j^seJ! gsiLi ij>f) e'ii 5* [Show grid view] Jajlj .f 

:4JUf o_,a^sJ! ^ IaT^JOLiV £&<J'liM> 4*-^J j.c j^stJ! Jlioj 2u?btl! j^SeJ! ^uUi 


Micro soft Wireless Laser Desktop 
4000 Wireless Keyboard- Silver- . 
#***ir 79 reviews 
$41 to $100 _.fr 

[ Compare Rices J Logitech diNovo MiniWireless 
Keyboard- Midnight alack, Silver - 
•♦••ft 30 reviews 
$120to$195_-fr 

| Compare Rices j Microsoft Wiieless Optical Desktop 
1 000 Wireless Keyboard - Black ... 
♦••Ait 68 reviews 
$27to$76_.ft | Compare Rices .[Show list view] ^1 J*^» i^SJdl-kuljJI^gk jail <4oJ(3 J&S ,^ ObsiLoJI ^^e aijjk^! t.S_p-i (Jl cXXo.a9 i4mJU> Calais ^9 'oS$2»ty> 09^ i_5^' *— , '^^" J' igk ObsiLoJ! O-SW £«kJ j-a3 kiUjCoJ .Ufc ,i-- .. iti- --. • . .. „ ZIP or cifr, state OK , . 'J LAJ1 !A&3 .l&J^y ^Jd! 4aialoJ! ^J ^l^ ^Jd! ObsiLoJ! ,j«j*J [OK] jj ^JL: c4Ji Juo j&j ^ 4^3-" ^JoyiV! S^aeLcJ! ObV^JI J^'i Si3i>3*JI JjipLoJ!^ tJJboJLI JaaS ^Lo t> ^Ia » J I 6kX& 3jLT pijlj (_g**" .-bs9 


:4J^«aaJ! Sort by: [Reje^^ Base price 
Product rating 
Seller rating p3 ,^1 j^ssJ! oLcISj l#£Mc ^Jm k^-*- Oj*J! gwLi jji ^5! [Relevance] 3A J3V1 jLaJI^ 
j£ j^stJ! juL; jj9 ^i [Base price] 3A ^W jUs^cJ^ .^I^V! jUs-VI £& IA&3 <lgJjosLJ 

^*s lObeiLoJ! f^jjS oVjjw t^«*s>- obsiu>JI j£ j^s*J! ^uLi jji t _ s *« ^^XJI^ [Product rating] 
jjS ^jo ^JJI^ [Seller rating] $& ^uiy! jLaJI^ .V$\ J-asi ^**« ^ CX«s>- .gtfl obsii*J! js^c .V^l t-S ici fw-jaJ j^glc l^syJ ^^l^p-LoJ! OJ*a>- ObcXLoJf jj; OocJf ^uUi Sj^lftJ ^JL^J Of^^l IgJlC C<JL»- k_g*" fW***J' OVk\M k_^«*^- t _glfi Cj\ ,J*M j»Sa* (^0 03^ 3' *-«JW ^jLo Oli 3! ( J*SW (^S_j*-J Jjllsu 

^gSJI SyJLsJ! £i\$&\ Joei L33-1 [wireless keyboard] 4JGL>V £*Jl» 4P-5J j£ 4*s L&u ^JJ! JlicJI ^ai .^>-LoJ! 

: j^ssJ! gsJUi Jlouil 4JUJI ij^aJI ^ j^iu 

Refine product results for wireless keyboard 

Price range Brands Stores Seller rating Related searches 

Under$9 Microsoft pacific-parts. corn 4 stars and up apple wireless keyboard 

$9- $15 Logitech CellularFactory 3 stars and up wireless keyboard and mouse 

115- 160 hfl SHOP.COM 2 stars and up logitech wireless keyboard 

$60- $90 Sony eBay Has a rating usb wireless keyboard 

Over $90 Lenoyo FadFusion More » microsoft wireless keyboard 

$1 |to$| If Go 1 More » More;. More;. 

:4JU! _vobw>J( u^> ^^cJf guUi o_vis kiUlCob <UI Jcx^w ioMcI oja^sJ! ^ ^gliu U.r 
fs-i( J*^o t^jjf (,5jXiJ! J^XxaJ! i^o£ ^j Asw lJ^-uj .j*J! J^w \^~>»- ki^ssJ! guLi Sjils .1 

j^^lobij^l^jCkiUxlw .eJuy ^JJ! JjuioJ!,^^! .45JU5W jl**>i oVj*o [Price range] 
\ j-j l&^t-j J3J0 .gXJI ObtiLoJ! ,jijy: 3! [Under $9] -ku 1^1 ^Ic _^Jb OljV^i ^ j* Jil l&y-j 
([Over $90] -tul^f ^lc j&l$ -lSjx-JI Jj*oJI a^ ^ j«* $& Uf <^JI il^a 1o 3 Ol^V^i 
(<U*« ^-1 i£jx~> JJjw JjAso Oijl lijj .'jV^i V ,j£ 1&jX«j Jjjj ^g*)! ObeiLoJ! ^jfi ^ lJ^-j 
,,5_j*J! JJ*oJ! i^*j; Ji-ji _^liu ^JJI £Jy>JI ^J c _ s *a9i'f JosJI^ ^-oVt JosJ! 4oJj J»-Ju jj kilJLe 
ja*? I&jLujI J5J0 ^^l ObeiLoJ! ij>^ f&4 e^e' Sj^-aM ^ j^co (^5 JJI [Go] jj ^s. f*\ ^ teSkl 

Jaso i^jJI^ jL,J! 4*^-U ^j* Sj3-aII ^ j$m ^jJ! ^lill i^ojJ! ^ .4fjLJ! t^ ***■ O^eJ! £«Li 5^*13 .0 

Jl»-^>- kilt (ji'jxj •*** ) w VjU> oli 05J0 ^g^l obtiLoJ! ^gJLc ^>atJ! jtiUi _j«ai kiUxloj [Brands] ^1 
,j.« Jjj*JI o^j*^ [More] J=ulj t _gic jail (OlTjLoJI ^ ^3*^' U^J^S i '4**i O* j'**^'^ OlT\U ^j**^ - 

.Oir,UJ! J*^o i^jJIj jL**" \>H ij-o Sj3-£»JI ,^9 jgiw 1,5^)! OJlit! i^ojsM ^9 .^ss^oJ! k^*^- j^seJ! gcJUi S^ili .£ 

Jj>-^>- c4J ^JsjfJ .,j*8W) >*** ^ 03^ (^*ll ObtiLoJ! ^glc C»5sJ! guLi ya3 cXSLm [Stores] mjI 
(j^i Jjy^J' o^j*^ [More] -tu'j t _ g lc jail (_j»-LoJ! ^ JjjaJI o^j^i '^S**? 0* j'***'^ ^f'** ^»*^" 

jL,J! 4*^-li ^s Sj^^aJI ^ j^m (^jJ! ^lyi i^o*t! ^gj .j^-l^oJ! f&**iu OV^u \^~>»- k^ssJ! guUi S^Jls .£ 

>> &> j- 05^ (^" obtiLoJ! ,_gk Oj*JI ^oUi ^-aS kiUCw [Seller rating] ^1 Jajw iSJJI^ 

J**-! i^ki^i |S>^» f f^jAflJ ^glc k^L»»- yfl^ j^ 05J0 ^f obtiLoJ! (jijyJ^ [4 stars and up] j*»-l 
j&\ i^gici 3! j***- 5 ?" fWM* 1 1^ lULj> _^>U« ,ja J3J0 ^giM obsLLoJ! d°f*5 [3 stars and up] 
([Has a rating] y*-1 (f^^^i^^CJL^^^Uj^j^^lobtiLoJ!,^^ [2 stars and up] 

Ji-jl ijl_^u jj JJLt! ,j*«j*J! J£c ijl«j* kilJ j^laJ [More] j^glc _jfli! nS^-\ («*« OVJjw JjAssJj 
i^JJI fw^iJI J^Jw (^c OJ«a»- j»-k& <ys> 05& ^g*" ObtiLoJI u?j£ r***^ t^o] JJ i^* """^ ^ 

15JJI3 ijLJ! 4^-li ^j* ^j^obttl/^^y! i^cx)! ,^9 .<Uc j^ss*i ^jJ! gsiLoJb 3JL? oli lS^I ObeiU .Jb 

(<Uc k^avi t5JJt gtiLoJL 4jL? oli iS_p-i obtii*J -tul^j o^^ r*** [Related searches] ^1 Jl*^« 

iJjJaJI ^Jsyda i4JL? olj ObtiU j*o> m^jC f**j ia-c^JI '^Xib ^9 .l$Le ^b isUjJbf kibJ«J tJ«io UjjJ 

.[More]^^! 
[My Shopping List] ^beiU) 4ojII v?b- 2L*?bsJ! oAfc (bIjosl-j! ji ^UJ! ^o <2L*?bsJ! oA& ^1 J^-jJU Jajiyi IA& ^k ^ai! .[My Shopping List] 

.[Your Shopping List is currently empty] 

iJLuJaS ji ^Jsuwi .kib 4*?l> 4oJ(£ ^ l^cJiuJa lAJjy ^^1 ObsiLoJ! 4dL?b "^bsiai 4ojI£" 4^?t> kill £to**S 

fU-ji jl^so ^u ^JJI [Add to Shopping List] hi\j ^Je ^&J! JM»- j^ "^JbsiUi 4oJls" ^Jl jtiLo tcl 

[My Shopping List] 3! "^sbsilc 4*jl9" ^9 ^1 obsiUiJI ^w J^LJI 
goUi ^ ObeiLoJI 4j j^Iju i^jJ! JJCit! ,j«*io "(^gjbsioi 4*jI£" ^1 l^L?! O-oj t-S *J' ObtiLoJI ^j?j£ ^ 
^fc lib .lg>ji.^ f$"3 " ^-3 1"*»« <UJII" Ota*? J..>l,2 o^a^-a,* iJ^Jo ^^1 ObeiLoJ! w^>V Sj^ JaalJLJ .^9cJt 
ObtiUJ! j£ Jais eJoljJ! pLiVl {-^i; Lei j3$ [My Shopping List] 4oils ^J ea^j^oJ! ObeiLoJ! o^-V ^3-0 I Nokia N95 SGB Cell phone with two digital cameras / digital player / FM radio / GPS 

receiver 8 GB - WCDMA (UMTS) / GSM - Black ***** 36 reviews 

$397 to $800 at 150 stores 

Boasting up to eight gigabytes of built-in memory, the Nokia N95 SGB has all the key features of its 

predecessor, including a 5 megapixel camera with Carl Zeiss optics, built-in A-GPS, ... 

B Add note ffi Share in Wish List a Remove item Added on Feb 12, 2009 


: LS Jb U ix>Mi l9^j 3jU£J £jyi jtfij kJa-j iJajiyi Ijjb ^glc jaJb ki^*s>- .jslLoJL ^ixS '&&■'%!, 4sL?V [Add note] -k)!j .1 

.iaas«J! Jj>I /j* [Save] jj t _ g JL: I&Jjo _jio ^ (ki4ili>-ilo ,jflj 

^1 obs^-oJI (ji ob^eyJ! 40.111 ^9 gtiLoJ! !Jk& a^li* ^jo i^JJ^ [Share in Wish List] .kol^ .o 
J^st^ lJ^«i i_jflJ! tkuj .^Lojlflt! cJJb j^glc ^MkV! ,jjj^-V! (j^otXasio^iJ 1 j£oj ki**^- ilgSiyi ^ k_**fiy 
.^TjlloJI oJk& j.c (^-f^f fftXi 4JL: jflJU j^>- [Unshare] ,^J! -My ^1 

.kitbsiLo ioill j* jtiLoJ! LiJot) [Remove item] ^wlj .jr 

.kitSbsiui 4ojla) gsiiaJ! 49L?I jVjb" Lajl v vgtu o [My Shopping List] ^9 ©^3^-3^1 obsiUJt i^Jji 15^1? 

:4JUf ij^rfsJI ^-9 Lxf kit 5 bsXUi k^*J' v vJ 4aLL3w> OtjL3-f kiU j^iai' 4jwW.UJ! iwlaJf 6kX& ^9 t\«j .Sqrtbj/.date added i v Sort bv date added Sort by price: low to high 
Sort by price: high to low ^jl U#9L?l £Ujl? k^— »■ obeiLoJ! k^-jy (j -j«3 i^lyiV! jL3-Vl 5* lJk&3 [Sort by date added] J 

.V^l 4sL?VI ^jt> k^»*s^ ,ja ki>J^-yi ObsiuiJI (_ji?^c *&> 15I ikitJbtiU) 4oJti 

^J! !j*«j JiVl j* j*J! k^— »■ obsiv*JI k_*-iy (j -j« jl^VI fkXfc^ [Sort by price: low to high] .o 

^J! !j*«j ^^IcVl j* j*JI k^— *■ obeiuJI k^.Jy ^m jLj3-V1 IJa^ [Sort by price: high to low] .^ .V3? !j*-j ^IcVl j^^c ,ul*9 Af~i JlVl 3*Ub J«l_jJI .Jj>-^>- £» ObsiLoJ! /jc 0*ssJ! 4oJ> Jap- 2buliJ1 4JU*jy! ^liuw j^glc Obb>! -kul^M !JJb .gi Oao 

.Sb^JboV! 4JI0JI jl^"^' ^ kl»»eJI 4*^3- - ) 1 

Gouole 

Finance*-? 

jjL Vaj 2UUJI jLs-Vi^ ^g-jVi '-ij^ikte J* - ^ 

J*-^- 4^^ Cwols^ . T ♦ ♦ 1 ^jL T 1 pijl^ Sy J^^ b$^>^ (V [Google Finance] ^Lols J*-^*- ioJ3- j! 

Ji££Jb 0?!**i t^*^ - ^0^^' 0l %* <U«*j_}J( Osa^sJ! pa^c ^u Jj^CJ 0*al£ i^**> it ♦ ♦ 1 _v.«.~Ji 1 V ^ l&jja^suj 
OHcxlt jU~il j.c OleaJbw j^oOpsX™,*,!! 4*OpJ! A& ,oJJu .(^jJcvJI jA 4)UT £»Jjb" L5 ^>) vjVI "M c tS^' 
_j*ri C*** t-S *JI OlTjitl ^&b 4ojII ijsy->5 (.s^y^' >J3-*" ^ 4flJL?wJI 4jiLaaV! Olclkatl pI^I jj: OL^Jbwa, 
jLj-Vl ^ftl (ji?^ ^1 4sL?VL ijjLid! j^i jjd j*TV C~&fZ ^1 OlfjiJ! ^b 4*Jl£ kiUAfa. ^b^Vl ^ jjJs 

._^aJaJI c <A&> SjUf £Wjb' laS ^»- i^Uig >^rf_j*" ^bUJ! ^.cJo V 4*u\idl © JJb .^JujMJ 

.[ www.qooqle.com/finance ]aAa.2u>josJ! eJ^^-jy! ^ia^J! ^1 ^jbJo fi^aj ci^-w^ i$jjj£ j©Lif ^j* (J^jCj [Google Finance] ^jJUjIs J^3^ 4aj&) 4^jyt 43*0**)! jf ia^-Ms ci^ 

.4qA^&I! 0A3J 4mJJ! <toLaJJ S^j-aq &<&*? ,Jb U,a5 .l^Lo ^JS^AaJpa ^Ja^j> Jiti l|i»fri Met Hn»i Ejrtwm I Vi i j I iiini , Pmfr»j.: i iuih Gooale I fa*T^' | 3 Mnnnccf 
Mnfcri nrnmBfy 

By JiT Gum md Mti hhtfMi *'$U IB iPtoT.stiij ton>ii Minis "aa -ship 

if+LS-brt nut) ir. ilE E y 1 1>« n MitInih, irut urn Hutting ito ii w on 

*rJ iidi F«h vuii d Iti :uh n« rrcrih Ie ilmwi ii i ihKb brwrii he: 

oiS.,. 

LnW 5l..frt T**Jiyi [■■ J fruh ftj Pirn .. ZttiHlU NMtlMH 

GW. ChvJei til ai curd w Mrijna CvailFittPiKi -■3» — sirsuj ■ V 


'■ P.577J* 
PM.B ■iJ« rfLfc',| qm^SHrtTlflPUrt 
lucfe aJrcki iTirH wEi n 

fiHDfm)*«lrt ^■z NW g«n a omm Trm«r iMn *a 

lit ton TrtfkQ Hhp. QfticfKJ I'fcsuWM kp is MOi k-t'411 Fie* 

hb^s-i i till LAiltj-bE Tip fiat** Mali* .^liN ibuli-iiUtd 

fhi. Pl.d— UH BM^Ie-51— US r.i.rf..L..i 

Bfr Aisijntftf-*^ F«. lfl«3ai:ri , Mii- USFiKdiH 
Bnck 'Jinn- p*i JeiiJ U7S til hi Ie i uuiiin 4iri wl luJ 
rrrrlcift* EiiyTf iili far ■■ nirj* a -1 J nftm itnxiqlni 
h^n«r*ni3 prrl w.rLM| -*ij r&r, il r iir*e Mw jm^ Fr^fttp 

&*x n C'jft'iqi word m 

P*W«1 +"■ I 

^^■■■iddn.jHwiwab 

■ tlM ft- 
B] JltOft Sl^i ST 4C-H5. <Vi>}j3 p*jT4riJ ■ Hcrt4«Ki tf 

(Wn ri iri#d wFi Tim hknin Aim Sin-tad. ■ Etty 
aft(r ir+ Ijriy*! hh -uiEPriwihi an yi hilrr kai.il 
Fnl-iw> i>m;l*Y uWtijiJ «■■**» h*n ECE- tw 51jj*i^I lM<0 gUflMritt 


* 


S.d.. 1 III J 


Ej^L Hilir^ 


OH* 


Cvtj MtwiJii 
CMK CwKOl 


-1 ?Sl 
O30X 
«fl1H 


T*.veIw? 


4«« 


'..-.:. ^ g h 
Jllu 


Oi9S ^i^.Ek. N J ti> M i*rt- ? hA>b»..n l ..mnH.i a 

HiuragFI.il 

m « hMw t ■ (Wood irUaw ^ 

Hmwn ilJrti — i ■Piiiti j| ii-tn J liwi ■■ Jmiimtj 

■■..i-r.-hlMri..^^. 

6a*Jww Btai w Iw*.mii fab .-^n foi ^H- 

PMMriAn-k- "■'■■*' *■>■ 

L'i^ie riiHLl J* UitfLbriLYMJEUf-tMlraiul 

=*>""»'! ■ RciT*'J JftKIrt - ■I :-li---i III ,- 
Vnwil-J*! l-]Jlh-3 l«^fd> ! ' '!■!■■ -I I Lim.nH:'JTH-*ir. 

I.Vllfcl'jtlCD fcc 

ThH Gcratf ■! T.n li faab» 

v'jinirJjitJuitsi.Ui. 

U^Lih 1 ^ h-:iiLuli: , ,= V ESPt 

l*% 
OS'S PilT-ll 

I SB 
J3IU 
J ME 
KB 
I15BB 

run 

319 mw tstc 

BUI 

HE 

: ■' 

iBl 

Hi!I 

5Pv 

QurthcJft 

E.n.USD I3i31 

0SS_£«1 'JJUJil 

iHUil "fie I3UB 

:i?3 
is a < !lP0j*) 91 3tB 

<<£ |i 01 Vi 5 DOB 

iliDtlJWU 3 SB 

OSP-flOVi J5E3B 

a 15 HI Jin, 7 ?DB 

<U6(1HH) ai.IDfl 
OJS 1 1 38 *i *3 aSB 

O J£ (1 Jltj ST33B ■1 1-Hil UtiSi 

-name to ?3>n jl Hx>y6 tJ^-j •o*'^^ J*"^*" 3:; «- !: ' ^ J3V! f^-fl)! 5A3 .[Market Summary] ^ Jj^-JI ,ja»dL(i ^«i ^3! 
v^i £l«jV! k^^-J fv^' fJ* o^j*i I*** -[S&P] jj^j jJI ijjjL<j ^1^15 [Dow] y,3 j<i|^^ [Nasdaq] .^««at! IJ^J Sj^^^ U.J .(.fiUyi 05^b j^oj jjm ij^i 4^)Ij J5X5 ^^1 , Dow — SSP 500 — Nasdaq 
+1.10% I Q FF.- . WB% 10am 

Dow 
S&P 500 
Nasdaq 

1 Oy bond T2pm 2pm 

7,555.63 

791.05 

1,467.07 

2.83% -Q.56% 
i 
4p(T! 

0.00 (0.00%) 
+2.63 (0.33%) 
-0.90 (-0.06%) 

■0.01 (-0.35%) Jj>^>- ioJbSt) 4*«wjy! 2i»sfl^aJ! k _ft*aioi t _ s 9 e!y lJ^ ^aJ! Ijjb^ -[Top Stories]^ 4J^' j^*"^' rV^ f*** : ^^ 
Jj^*J! jL^-l ijL^-VI ^ ^+£$j u^j** 3*3 •'t*'3° <) k)£i rV i^*" 4JUJI jL^-VI ^&l ^f*. 5A3 • ( j*''^^ 
Jaio 1J3.-1 ij^ Jf ^u!j ^Je ^ao Ljuc ^-JaJU^ .[Portfolio related] 4jjL£^yi ^sbtoJ! jLd-i^ [Market] 

.fs—aJI IJ^J J5-* LS Jb U.J3 .^ioLT'<uJLc ^ikJ LS 53 _j*3s) I tj.# 4^b*JI 3JL>Vl 45ti«aJI ^J Top stories Market Portfolio related St.ii if on! used tiny audit firm to skin off accounts 
MarketWatch - 55 minutes ago 

By Simon Kennedy, MarketWatch LONDON (MarketWatch) -- Allen 
Stanford, the Texan billionaire who hasn't been seen since he was 
accused of an 18 billion fraud earlier this week, used a tiny accounting 
firm with offices above a hair salon in North London... 
Venezuela takes over local Stanford bank Reuters 
Related articles » 

Hew jobless claims unchanged last meek 
Reuters - 44 minutes ago 

WASHINGTON (Reuters) - The number of US workers continuing to 
claim jobless benefits jumped to a record high in the first week of 
February, the Labor Department data showed on Thursday, while new 
claims for unemployment insurance last week was ... 
US weekly jobless claims unchanged at 627000 MarketWatch 
Related articles w Producer index jumps higher than expected 

CNNMoney.com - Related articles » 

Sprint Hextel Posts $1.62 Billion Loss 

Wall Street Journal - Related articles w 

STOCKS HEWS US-Hewlett-Packard down ill nremarket after outlook 

Reuters - Related articles » 

Swiss bank admits helping US clients avoid taxes: agrees to reveal ... 

MarketWatch - Related articles » 

Southwest to Serve Boston's Logan Airport 

TheStreet.com - Related articles » 

Hormel Foods 1Q Het Slumps 7.7ft On Margin, Volume Woes 

CNNMoney.com - Related articles » 

View all of today's news s> jj js\a»jV^ ^laSjVI oVjuwj ^jxxl* Jsfi 3A3 .[Sector summary] ^ oleUaaJI ^jxkL p»3 :LUIS 

^JLP-Mi LJ3-J3 .^yi SLsuwaJI OLoJeaJI £Uai>3 4SlkJ! £^3 lf>^i^Sji\ £UaS J£c 1JJ3-JI j* 4sJLss,oJI OlclkaJ! 
^*JiJ! JJjw i^cc^ ^llaa)! ^*>! ^f±$ [Sector] ^UsaM ^<«i! ^yt>£. t _ s &3 iS^o£i 4jMj /yo 03^*i rw**" l*J* O' (jijlaidV! 2L,j^ ^ia^-y! tj^Db 3j^Cc 03^ ^l«jVI 4**j ,ji Ja»-Mi ij^j •_#***" <J^**o (j^J*-3 [Change] 3^ £^j^' OVJjwJ ib^oJI 2L«.J! ,J^yij [% up/down] 3A jjtfj! soju.*)^ .y^Vl J^b ib^JCo J^Jo 

.mmoJ! ! Agl e <ftj<? jjb lo.*9 .^j^IatuV! Sector summary 
Sector 


Change 


Basic Materials 


+0.38% 


Capital Goods 


-0.82% 


Conglomerates 


+0.09% 


Cons. Cvclical 


+1.11% 


Cons. Non-Cvcli:al 


-0.21% 


Enerav 


-0.51% 


Financial 


-0.58% 


Healthcare 


+0.04% 


Services 


+0.16% 


Technology 


-0.16% 


Transportation 


-0.90% 


Utilities 


-0.84% % down / up ip!_j£J! 3I £*J! 4laij| ^ja jj& jifl o^ ^^1 OlTjiJI ^»Jil! IA& dJ ^Jo/* .[Trends] 3I Ol^-^JI ^<*i :bu (j 
l£»o jifVl ^^Vf ,ji?j« 3A3 [Popular] ^«J J»sw O^^i .OL>3*J ^f io.»M 4iJL»w oUi ^1 |^~ik> <Uii py-alf^ 

Jjlao j*iJ! 3mJ ki^*^- ,j* Subtil OttjAM r**'9 ^}'jl' OlTjiJI *&1 ,ji>j» 3A3 [Price] ^m.93 Jj>-^>- ^ l^c 
^3 2boiy! ols^it! ,i>&! j3j*jjjt>$ [Market Capital] 3! [Mkt Cap] ^3 <J^LJI jo^JL) ^^s-jyi JUiVt f~> 
iJ^LJI p^J' .J JlolVf <Xk£ l5 a-j_JI (Ja-.JI yt-j .Jjliw Jja— J( 4J.AWJ ,-9 vjax*)' <J^m v^»*> j-o Sj*jIss)I Ott%*JI 
OlTyLM J! Lajl Ja?-MJ tj^-j . J^lj^JI ^0 jJJS j*fb C«Ja»- ,^3*" f^-jV O^J*i 5*3 [Volume] ^<-9 Liu I ^^03 

(j^J Sj3«? (^gL U*i . [Losers] ^3^: o**o £jJ*o Sj-jIssJI oiryjl^ [Gainers] 0(3-^ C*»« ^j^ ooiyi .fyiJf Trends 


Popular 


Price 


MktCap 


Vol 


Popular searches on google.com Change 


MktCap 


Hewlett-Packard Cornpanv -7.54% 


75.86B 


Driceline.com Incorporate... 16.38% 


3.25B 


NeoMediaTechnolocjies. In... -6.33% 


9.64M 


CBS Corporation 13.06% 


3.94B 


Expedia. Inc. -11.84% 


2.16B 


Tombstone Exploration Cor... 1 1 .66% 


8.32M 


Svnonsvs. Inc. 4.40% 


2.73B 


Helmerich & Pavne. Inc. 2.89% 


2.40B 


Mesa Air Group. Inc. 5.47% 


2.34M 


Baidu. Inc. (ADR) 
7.48% 


4.72B <SJb0.el 4jujf ^ (j^Cj ^«*ftt! I jj&j .olTyul j%2t\ ^*>i jl*«ji Cjj&A ^yj 3*3 [Recent Quotes] ^-i :L,«l>- 
^*JI j*«j ^gj jAJsl! 3**i £$&.£$ iryU! c4JL) (j^bs)! [Price] ^g«JI «**j ,j<?j« ^5*^3 [Name] *fjiJ\ ^V A3*.c 
i^»-yi i^JLIb L^JCo J3XJ 14^^-3 ^IflJjVU 3I yj^-V! j^JLIb b^iXlo J3XJ Igi*^ ^laJoVU p !^.«j [Change] 

.pMt&\ logJ Sj3^? LS b 10*33 . [Mkt Cap] Jja-J! yM ^5-0^3 Recent <|iietes Name 

CSCO 

EWJ 

F 

INTC 

IWM 

JEM 

M5FT 

SPY Price 
15.27 
7.84 
1.67 
12.93 
42.42 
21.60 
18.03 
79.61 Change 
-0.10 (-0.66%) 
-K3.01 (D.13%) 
0.00 (0.00%) 
-0.43 (-3.22%) 
+0.13 (0.31%) 
4009 (0.42%) 
-0.09 (-0.51%) 
+0.58 (0.73%) MktCap 

89.25B 
5.02B 
4.01 B 

72.14B 
7.65B 

80.67B 
160.30B 

67.49B .^gSj^oVl jV^JJb 4jjl5* 2L*<jyi oM*jJ! <~3yo jU-jI ^^y fs-iJI IA&3 .[Currencies] 3! oHojJ! ^Js :LoL> .mmoII (AgJ S ;«^? ,Jb U.a9 Currencies 

Euro -USD USD- 


Yen 


GBP 


-USD 


CAD- 


USD 1 .2690 

94.0900 

1.4311 

0.7940 40.0141 (1.12%) 
+0.3800 (0.41 %) 
+0.0079 (0.56%) 
+0.0004 (0.05%) 


United States Dollar (USD) in Japanese Yen (JPY) 

1 USD = 94.090 JPY +0.3800 (0.406%) Feb 1 9, 4:00PM - ViewJPYinUSD 
Tip: You can drag the chart. Jj>-^>- k^so &J a ^' O"*' 3*3 ik^sw £Jy> A»e5 i_9^.-j ^jJLols ,J^-^>- 4aJ&s) 4****^! OwLaJ! ^1 J1>^J \aJJa 

OL?j^J! ,^9 4^-j^« r** - ' ^ cs*" t>Sj^' **0*" OtfjAJl ,ja l&j*fi9 3jjliud! ^U!i ifjJjj ^LJljUVI jLccI ifjii^ 
£>y>i o^ya L5 Jb U.*9 -iaaS 4jJJbciV! 4xltb ^ovJ! ^w_*o ^ OlfyiJ! eJJb *U~j! t_^Jo <jl J?j*iJ ^j&j .4flJL.-a-.cJ I Google rwt 

Finance t? • e.g. "csco- or p *i_j_ LU *5>J8 ^il _^' Get quotes 4 

screener ' or "Google" t jUwl 43yw Jjjj" L5 ill 45"jiJI j^mjI jjo «*Jl a! >-Sj> k_**Jo LoAaC tUJ! lS *xcj i&awJ! 4**?b>o £?r°J' '^ j**-** 

.[Get quotes] ^Vl jbuJ^gk Ja^as*J! ^j ,^^3 [Toyota] iclf^bjJbeiyi 4*Ub Oj*JI <V./>cs* 
kiUJ 4slT aj«j jols J^-a^- l)I J^d .l$«w! ^J [Toyota] 4olf ^Jc t53^xa eJoJu: OlTp iJL& jl -t»?-Mi-j 
4Tj<ii JIT ^1 05XJ3 [Company] tfjUl ^*>! ,ji?j« lia^c j*sJ .Sj^i Sj^ ^j* 03^ ioils ^ olTjiJ! 

lg*9 £-^,A,cJ! 4^?j^Jt (^w( l jsjti^-\ li^cc^ i^TjiJ! uJJj fo^-jb 2L?bsJ! OLaJUoJ! OuL? ^1 ■^■>b ■!*;'_) 4j(ioj 

,^1 SjUV! jJ <u!jJt^l ^sj (jJdl j*yi 15! [Symbol] VjUl j*j ^^u ^p-Tlaa^ca [Exchange] a/'jiJ! ^I 

jJtJ! 3**Jj jltXao ^j3f± ^*\ ta^Acs, iTyU! ^-jV [Last price] _}*<*> ^-1 o^jt j* - '^5*^3 la^a^M ^9 ^iTjiJ! 

.[Market Cap] ja*JI j** J?;* ^Vl ia^jjla [Quote change] is^iJU ^bJI p#J\ f~> ^j 

eJA ^*>! L ^Jb _jiil l$> 4cbx)l OLajUaJ! ^c J*assila .c *^JI 4JbUf OUL-JI 4/^ LS &>a, iT^i Jaj A>UJ 
A.f jL!\ ng«Jl lJ5^* i ~" ''■o^* f^i ^ J^CaS .S/yUI J.C 4£&aa« 4JL0 OL>a,JU* (OJkiu ,J^4 4Tji.J1 ps^wi jbuki! 

kiUi ^ic J^l^l («»K>a [*««jVI jU-ji ^s ^LujVIa ^lasoV! 0VJJW3 JLJiV! J-ic^ ^biVI JyU; ^^-jVI jU-j^ 
A9eia .4aJU?co 4aa«j Olj*9 l5 JLc I^mJ jj^.3 f»€^^' jbuji ^j*i Liclsj" LJLj Ltwi; ^jsjto j>\ Lc»3 A9ei ^5 .^wVf 
^Jba [DiSCUSSiOns] 3! "OLiSLo" ^1 JIaOO _p-T U-J ASeia .lia^a^ 4/"_ji) SiJUloJ! jb3-Vl fft&t O^J*^ J* - ' '* - *^ [Events] aj "ol^5>-i" **"l Jl*^o_p-Tu*J Aseia. .Lc j^tJ^g*)! 4TjiJb 2u?l> oliiLo jj^sy OJb' j! (&JUI 
^ui! p(«ij ~ifjL,l\ PUS J£c iOIj^VI ^Uj ^jjUa 4fyUb 4iLtLoJt 4iIxitoJI oLv^Vf ^&b 4oi(£ >^M ^Jsfi kl***" 
^jijjw ki^** - [Financials] ^1 J-o^« j^T U.«J Aswa, .^J! ilgs>-bjl ,jc jMcVb iTjiJI pLJ a,l ^5^-1 45^ ,-§ 

j5»l U-Ji JJ*ia .4fjiJb 4«?btl! 4jOaJI ols9AXj!a, ifjd\ 4<j!Uoa 4TyDb 4«?btl! 4JUJ! (^JIjaJI J.C OL^ixc 

jJlc ^jiolfc^ (j^alj'^oJ! iJ£^ &y ^jiolfc ^bs j£ oLaJUc tjsfi $&$ [Key Stats & Ratios] ^>\ Jl*^o 
Igjla^a, LjbU.Ja ifjD\ /jc S^«aX5«) SJyJ ^jxj^ [Summary] ^*>! ^Ja^o ^-1 L—i txsda, .l&j*ea, Ja^y! 
jLT ?U-J u^u 3A3 [Officers and directors] ^1 J*j*j j»-T U«J jooa. .l# 2L?btM JLaJV! ObLja. 
kto> [More Resources] jl^ 0^0 _p-T ^9 j^p-^j UT .^) 4*0*1?^! la*ai\$ ifyd\ ,J p^juJI^ jJa^oJ! 

[Stock screener] 3! f^-iVl jiU pljos^l 
4JbJ< Sj3-^JI ^J ^u U.r S^iLo ^yi j£ k^5«J! ^u^i k^Jbo [Stock screener] ^Vl /X9 -tul^ o»a I -|f\( )Q|£* Get quotes Qtock screened 

^c„-*„^tV e.g. "CSCO" or "Google" ~~ ^"^ 

Finance**-* bfta a a Finance < 

£J&6 LJjo Ig^fi J^svi ^^1 ^-jVI U^J*? fftG^' j*^ fj*t «(*^y tj" p** 3 ** l*^* •f*S*» , y ^^ 4flvJj>a, ,_£& U (J^Ja, 
^^1 fi>^~iVI JbV^jj Ljj'j >x> ^ii\ ja;UaJ! IgJb Jj*Lw LS iH ^^~>V ^fi C^> i^oiVf ki4Jb 1$ |V-3 4^jw j-oUe 
^a?u (J^-JI ^ 4^aa?bUi 4o^9 o'i 05-^-' p>S^' O c ^^^ o' >^b^Jw JlioJt J^ki ^^Ic ._voU*JI cMj ( \« ^Jii5 V .his 4JCjj«V! OLT viJI ^§~ji ^c U b- _^a£u f&^-'VI yJi J' Ja^V l$JM3- j* iJoeiJ 2u*?!yi! ^Uo 4joji c4J ^laJ lj^-j [Stock screener] ps-iVl yds hi\^ ^k yw Ljuc Stock screener 
Criteria 

Market cap (> 
P/E ratio >f 
Div yield (%)(l 7631 0.15 52w price change (%)•:? -99.95 Min Company Distribution Max 

_ * I I II II I 'I l 9382 ^, 

1 I II I I* I I 10868 

IIL..J imiiiiiii im.i....... Ill |526 

.1 111 lillliilhiii Illlllllllllllillli 455 SI S Add criteria I Reset to default criteria jujosJ kittlk^iL J3J0 k^*»- [Market cap] 3! "^-jSu 4J3-J! <U*2Jf" 3A J3SM jIjwJI -l&^y ^Jl (*$->V! 

JosJ^ ,^-0^1 Jos)! 2uul Jo Joo kiUSlw . l^JI J^^J! Joy ^gi)! ^~>SU 4J3-J! ^Lo^flLt^^aiVl JosJI^ ^iVl JlskJI 

3A ^li)! jLjwJI •l&Jwy ^Jl 3*^1 Jk 4JMSJ3 [ ] J&iM Ij»£ J3J0 ^JJ! jjJI k_^S**j g>Je> j£ ^g-asVl 

3! ft^Jb 2L?btJ! "juyi 2La»tJ 4J3I0J! 2Ly-J!" 3A, OJIU! jIjioJ^ 1 [P/E ratio] 3! "juyM/ytJ! JJow" 

dXoj .[52w price change (%)] 3! "le^i or Jlte- yuJ! ^Ju Jjjw" 3A ^lyV jLjtoJfj [Div yield (%)] 

.4SJ^- Joy t^jJI jLjuJI j'3^o i3J>3*JI J jj ^gXcyjJU ^LtoJ! eJJb ^yo jLjw tSl *-9J^- kilJ^u ^^Jajiyi fJJb^^JeyuS LoJufi3 [Add Criteria] J* !j (^JeyuJb j*jbu>J I ^yo Joy> 4SL?I kiU J\T dJCoj :4JU! ija^tJI Q Add criteria 1 Reset to default criteria 
Popular 


IvfwdP/E 
Price 


Quote chanae (%) 


Valuation 


Price to book 
Dividend 


Price to sales 
Financial ratios 


Operating metrics 


Stock metrics 


Marains 


Growth 

.jajUoJI j.* ki^Jj y>ea a*o^J! oVtUoa 

.[Reset to default criteria] ^Jz fi liV^'y^M ^LjVl^jUoJI^lJe.s^aMO.Sji J 1 *-^ »_9ay«i pj 3-^j3-JI ^gS iTjiJ! j«j fj°j*t i^'*" AMjJla Si^JI ^*J o^j*i Ji^' Aa-ojdl .S^ccl JXi t _ s L; ^-jVI 
!il9 .^j*m £lk£ k^«**»- ^-jVI S_yis j^gfc ^3^1 3J^<*i*JI ioJlal! aj ^^Vl SI^V! .SyJUJ! OljL> ^o l^j« cJjwi iJaeS JaiJI OlTJi ^^-jI ij<9jG ,L>-a^> j.* t_jUsu ji ^U£&a9 iJaaJf ^UaS Ji* j*** ^LLsib Mi* IcX^c O-^ :,>**ojlflJ! j^J'LgJ o )*«? ,JL> l&*9 .jxJ! ill J»wl> 4*? <aj al 

All Sectors 


All exchanges v 

.2L?jaJ! jL3-V ,Jfc j-*.*Jf ^lc <«*M 4*jlflJ!a £UaaJI jL3-V ^fc jLJ! ^glc ^J! ioJlaJ! :owWu> -ko! «'3J 4x11b J=uiy .^jJLols J^-5*- ^ 4aL?toJ! ( jaJLa»t)! ,o!jJsL*>! 4*(Lf J*/*- 4*s'3 OloJUS -kuU! Ijjb ^ Jlso .2uuJboV! aA U JT \S\ja IgJ^i*- (j* ^Ja^J k^**^- (^jJLols Jj^ajw 4*s>Ujs)I Susw^M 4j^ JboJ! ££$& ^J ^^*"k Jaif*M f Afeg 

:,_*Jbu aJJ*3 
3JJJL aJJ*al! .^jJLols Jl»-a^>- jj f*$»»yi ,jij!^«jl^ Sflji ^*«*S' p**?*-* i^g&t^ $>J*£ jaij^Jl 1jj> ^ ^so (J^^Sf £* (aJoJUJI u^>UI 4oJj>- - \ V GouQle 

Scholar 4— J cJjJu j*j 2LoixJI O^^' ^'j^! (^Je 2uoJUJ! olj5-iicJI ,J O^tJb ^ jw-J 2uj^ ^& [Google Scholar] J*-^?- j^ ^*JW! j^-U! 2ujlp- j! 

OboVI^ k_^*^"3 2LcJUJ! jiLaaJ! ,j* JoJ*l! ^gJ! J^j^J! ghJJj iJ^-lj j^so £jj* J^^ Q&9 •<J**''3 JjUaJ 

j^-Ij c^su £>y> JM»- j* 4£^ic 2Loic jiLw ^ c*avJb cM j«wj [Google Scholar] t _ s *JUJI j^-LM ioJJes 

^&l t _ s Ic t_9jx^)l 2u?jS kibtUJ^ (OJj*iVI t _glc ^1 ^II^J! ijijjl ^gk 4oLJ! OLSloJ! ^ pI^-j 2u&,UM ^l^oJ! 

.4*bsJI OVbtoJ! j* Jbw .5! ^J OboVl 

:lJwi l^aT 

:2Ul^' Sj5-aJI ^J jw^^ Uf^-oJUJ! o^vJf ^jyi Jew tJ^-j .[ www.scholar.qooqle.com ] jI^-jJ! 

Web Images Video News Maps more » ^ Qt, jjjsijl iaJl iUZ ^1 Search Advanced Scholar Search Scholar Preferences iaJl -■.^..>a". 

O^cJf gukj p,^ M*^ ^j^ 
.jl^aJ! (jl Ja^-V . j^stJ! joLi Lw f^$s& 0' iJi^i J^i^ O* i»s*^*" O^-U! 2ujj*J 3JLoj; 3j_^**? 0^' rV>*J c^^p 


"j^*kJ! IjiaJLaii" ^jo ^la. [Bird flu] SjL: cMc! 5j^-aJI ,J (wa^J! ^oJUJI Oj*J! ^j« ,J 


l^JCJ 


SjLo 2L?btM t _ s *i*tl j^ssJ! goLi i^^J O"^ 6j5*" i^i l*>*9 .^a^sayJI !A& O^tj ^^1 oboVI ^ft 


lj« 
:[Bird flu] 
1 

Thai dogs carry bird-flu virus, but will thev spread it 

D Butler - Nature, 2006 - adsabs.harvard.edu 2 3 
Title: Thai dogs carry bird-flu virus, but will they spread it? Authors: Butler, 
Declan. Publication: Nature, Volume 439, Issue 7078, pp. 773 (2006). ... 
Cited bv 41 - Related articles - Web Search - All 2 versions 
4 5 6 7 


:ij^*al! ^9 4£wuJI plSjVI t^«*> 


Cj iJ! 
. JjjjV! 03^ ba^Cc Ujli (J3^i i«5^J'3 ki^ssJ! 4se<JJ (jla^Le a^s> I^Xfc 


.1 


(JaJDU bolCe (J«Jo k^Ui J.ra lOwCoJ' 455~j *** 0?b> 1.5 JJt jO^xcJIa «*JJ! 4*-j^ i_aJLoJ! m*>! ipOo Ufc 


.r 
.e JjLc (jlft^jJ! ,lfl«kii -<a»-VI 
^JaJLIL L&aCo Lcjli 03^?. iTmaOoJI IkXAa (,_**oJ! ,-oJUJ! C^>JI 3' 4*aJUJf 4t(ooJf ry> j j*mM J&6 U& 


.r 
05-;^! 
jiUbq .^> 


^^oic C^9u aj 4lbw £ 1 ^J lay'i ^^3 A§ 2LcJUJI 2UlaoJ! eJJ& jl ^Jjo [Cited by 41] -kulj 


.£ 
.iUlaoJIeJ^ ajLaJ! oli tS^p-Vl OVlaoJI c4J ^jw <Uc ^aJb [Related articles] iwlj 


.0 


^1 2L*jy! oLi£)l j£ OJj^VI ^9 f>WI J*-3*- £~**1 Jaio 1J5-) <uk j«JL [Web Search] lalj 


.n 
.4JI&0J! ft jJb ,^9 Oij^ 
3A JlicJI 


IA& ,J l&iJu:^ i4JlflcJ! ftjjb £« 4iL?toJ! ^.j! ^y; ^ <uk_jiJb [All 2 versions] -kulj 

.4aJUis* Ol j*9 ^ lgi> Asoa \S&jL> (&> 4j(ooJt l _ J ~A) j.* 4iL^u> £s»j i)U& 03^-?. O^ ' ^ 


.Y : j^?tJ! gtiUi l$Jb Ja^ii tSj^' -k^'ij 

: lS & JajlajJ! OuX&a i j^SeJ! gsJLi 49LT ^ jgliu V l§*C)a O^cJ! gsJLi IgJlc J,*^ij* ^5_p-i ^'ij ^.' -^ fc 
4JlkjjJ! 4~£oJ! j* pl^jiit ^Lo JobCJ! joJ! ji ^jo -kuiyi IJuba. [BL Direct] -kolj .\ 

J*-3*- jl ^bJ! ^o (iLtlfloJ! <U* t5jii5 y-T^i^ ^1 JaiJ -kul^JI IA& (^-le ^Jb^ [British Library] 

j\f j! . j^ssJ! guLi ,J jqHu ^X)! 2LoJUJ! oboVl 3! OVlaoJI l# Jtf*!^ ,^1 4*UM OUSLoJI -kulj .T 

Oblja. u'5"^ i^ 2 |_)*JiiJ' OU^bu ^U fjeyu 4/ic j«Jb ^>ssJI juLi ^ fculj ^U jglJu i_9a^ .LcjM* 
kiUCw u**> ^s«Jf gsJLi ^ Ojgl? ^1 4 s *,kl! jbs VI aj 0VL&0J! ^c cS^*** ^g*)! 4*bJ! 4^XLoJ! 
JXiH !J^ JfcoJt J~-; ^k -kuiyi jaXy .l^JLc fMkMJ 4^5CoJ» ^iUJ ^! ol&JJ! 

OjlSjlfc 3~£c j^> itlioJ! cA& ^Jc J-a»-l 1^*3 [Find it ©Harvard] 
4C5*.»«) j^-^j 4J? ^w (A&a [Group of 3] JXiJ! IJ^j J5J0 jlf <^£j <uL i^JJIa [Group of ] -kulj .T 

.OVlioJ! 
flaJgfldBJt Ja^> Ol&Jxo <W4J fa.*l9 jjdJI /^.otLoJ! v ^wV -^Uj 0^&<JI £oUJ J.<iwi Uaji Asu i-Sa-j .1 

^a^ayj! Ja..> (40)! ^^1 4**JbJ! OVtooJf j^gBJ (V-> ^5^ .osJa-o ^5' pa-^' ^ c J**"?J '***£ tJU^tJ iS^XH 
l^gJU! JXilb ^liua. 0*seJ! guUi JjLjI 03^ i^*" -^'1^' eJJba. .<Uc C^sto ^jJ! 
Key authors: R Webster - Y Guan - K Shortridqe - D Butler - M Peiris 

.[Bird flu] j£ j^asJ! glki ,ya l&Ua3-i eMei Sj^l e A&3 pXiM LS *.Jb Osu *l_^>b P^iu iji ^.' £*l a *"" , J .oMcl 0j^Tj»cJ! ^jcXOI j^stJJ 4a^LiVI 4iujlaJ! ^1 3iL?Vb 
aajfaxJI [Advanced Scholar Search] -kuiyi ^k ^j jt ^^ ci-L L i|Oj&u>J! ^^oJUJ! Oj*J! ^josl-j ,_gO 

jjj £J&o ji C4JL: j^jCJ ^-ia.^o dl jglaj L3a-*> .iajljJI Ijjb ^c jflJ! Jju .SjJjLo L5 *ixJ! j^stJ! £jyi ^ibu 
:^jit! LgJb ^ia*^JI !AgJ S^a*? ^^ U.*9a .l&Jjy ^^l .BjiiioJ! 0»3sJ! OljL> <0M£- Find articles 


with all of the words 
2 


—>-^lL- :ii - ; i'-i 
1| 10 results v|| 

1 


Search Scholar 

J- 


with the exact phrase 
with at least one of the words 
without the words 
where my words occur 


jjjiidL SjLjJl Jii 


JjUilJl ^ j> ijilj JJil jif 


iliUKJl ;Lt Actual K* 


anywhere in the article ■■■' 
Authors 
Publication 4 
Date 5 


Return articles written by 
Return articles published in 
Return articles published between 


jju i-«lfi j&a* J-i ! - ' ' 
e.g., "PJ Hayes" ox McCarthy 


"% 


e.g., J Bhi Chem ox Mature 

l-l I 


eg., ?55? 


Subject Areas S 


Return articles in all subject areas. 
Return only articles in the following s 


bject areas: I »" 


U£- 


■ Jui ^JLjI Jlf j™d>*jL ^jpliL iV'i* jdjP 1 
^□Biology, Life Sciences, and Environmental Science 

□ Business, Administration, Finance, and Economics 
Chemistry and Materials Science 

□ Engineering. Computer Science, and Mathematics 

□ Medicine, Pharmacology, and Veterinary Science 

□ Physics, Astronomy, and Planetary Science 

□ Social Sciences, Arts, and Humanities , 
*j*ijt*;i jji toMcl ijO^sJI ^ jglaS L? JI i ^^' ^*~> 4«iyi 4*sis**?ai OUa^M* ^^Jb L\*3 
aJb ^g^ljAJV! ,jk\*l!a . j^ssJ! guLi Obsaws ,j* 4m« JIT ^ 0»asJ! joUi i^Xc £J&£ £)\ £Jsu*J Lib . \ 

cXJfi (J^JCJ ki^*^- ( 1 ♦ ♦ at ♦ at V* at V ♦ i JjJI kiUi JjOO (J I ^Jsu»«J^ lOsa,-? ( JJ' J 0»so juLj 1 ♦ 

(jaJo (jl aA j^g^l^V! jL3-V!a .4Jla*J! ^ Oj*J! OlaJb"' 0$^ O' ^—^ lH' *'■**' l)' ^ 3 * 1 ^ I** -^ 

^gk k^seJ! goUi fo£ jt ^u«.J3 [anywhere in the article] ajlaoJI j^ jUCo tcl ^ k^stJ! oUiT 

jUssJI aja^o JiJjJ^ j.c ^-U^3 j^>cJ! olclf ^^Ic UJtak ^ ^£5*^' ls^' ^^' OVtooJf .kiUUl Sia^-axJ! 4jju.;*J! 2Lo.3lat! j* [in the title of the article] .CjAsw OJI (J*** f^Jlc i— *J12 ,ja 03^ cs*" ^»cJbrJ1 OVlaoJI t _ s Ic OotJ! gsJLi j«aflj jjl £Jsu**J Lib .V 

LS «ic ^3-° 3' ***** *****>* *L?u> 03*-?. O" l Cy^ u> i^s*** c j^*^* jJL: C*^*" £wLi j-aiu jjl gJa*»j Lib .£ 

.4L(ooJ! 4ibtM ^^ t _ s *.JLsJt ^l^oJf liUj a.1 4**JWI 4JbtoJ! tUU ^1 4>UJo pyv ji i_^?o >4JLca, -j^*) 
.Oj*ftJI 0.A3J 4jLjJla 4j(aJ( 4*-j iJ*w ^ I ^JaAwJa i4***o j£j £j*3 ,Jb: O^^J' £«LJ ^jui* jl ^JainJ Lib .0 

Mio Jjy (jlT .4jI^JI **-») 4JLM ^a, 2b!jyJ! 2U-J jL**M 4*^b (j-o ^3^' ^ ^^ 8 (J4^^" "il*l*i j&cj* 

. IkXjC&a t X ' ' ,JJ X ' ' \ /jjo S )*fl)l iJ lib -ii *5 ***>*C OVlfl* ^Js «c 
LiJUso jjl ^JsuwJa, 1l5 *.JLc Jbco (jb 4n.Uv.cJ I 4aaJU)I OVIooJf J-cii j^5*J! £»jU> JjOO o' ^*la*~J Lib .1 

•J*M uS*^ J 1 ^?* ^ *7^^ 

I,^!*)! 0>»-UI O^Liuu ,^9 ft^CseJ! 
OVlooJf oUda, ^seJ! guLi i^Xca, 4£>1oJ! 4*J JjAs**j (3***^' i^J'3 • L5 *>JW i_^>U! oiUii) l a y a j pj£ l __j0 

k^atJ! ^jyi jla^a .sa^-a^J! [Scholar Preferences] -kulj ^gJLr ^1 n^p-f *Liia. Li*i ^j*J! ^ ^Jl 2L0JU)! 

:4JU! j^aJI ^ j£u (_£ jJI J^iJb c4iiM*iaiu 4<i 4 Aso ^-ioyoi ki4J j^ai 4J.C ^fl*Jba, .^^eJUJf Scholar Preferences 


Search Language 2 '^i^i &j 


Display Google tips and messages in: 


* 
Interface Language"! 


English 


v 

©Search for pages written in any language (Recommended). 

O search only for pages written in these language(s): 

H Chinese (Simplified) Q French H Korean 

Q Chinese (Traditional) B German Q Portuguese 

Q English D Japanese H Spanish Library Links 3 

(what's this?) Lib L£_*ul _*£' 4iJU ^_ .1* ji '' \" Find Library J e.g., Harvard 


Online access to library subscriptions is usually restricted to patrc 
configure your browser to use a library proxy. Please visit your libr Number of Results Google's default (10 results) provides the fastest results. 
Display 10 v results per page. Results Window 5 l_l Open s pen search results in a new browser window. Bibliography Managerg © Dont show any citation import links O Show links to import citations into BibTeX -OjSa.^ 4/JjxM 4JULI! ji ii>MJ° J^ .kiULo! LS iJI 4)k\*J*J! 4cjUD! 
O3J0 (ji ^^uJt jj* i_j5^3 <4^jw 4xL 4js^C*JI CJ_j£iV! ObsflaS l __Jlc \yts\3 k^SeJ! JjtSeS 0' £*k*"*> l*A> >f 

4x1 j_j~ao 4)^JCoJ! O-ij^V! Obu^ jjo k^ssJ! £«Li ^'15 ^JUt! ^5 .oUJUl 4SbO M«Lw Ok9vJf .IgalAssi-j! jv ^1 CocJ! OU.JLT ^*if\ i4aam 4**JCo .J ^x.5 |ji OiJ lib .3**jw 4aaCo ,gle ij«?l3 O^cJI »Li ,1x90 (ji glaZmi Lib .V 

CJIT jl lg»L?L J>-^> paij ^50 [Find Library] jj ^^ ^Sil ^1 cioUi ^Jl 4ibsJ! ^gja^SlcJI ^1 

kiUia i4Jo^oyi OLXoJI ( Jb J^"^ i»S* ^^^H OLSloJI /yo t _ s *Ja*ll ^LJcVI ,j| ^JbJI ^o .4^-Uc 

il ♦♦ at 0* af V« at f« aJjsJI dJi Jjtso Jl ^JaiJ-Ja i2bsa«s> JIT ^ j^su goLi 1 • aA ^^I^VI 

-t^loL! oia^-a.*JI 3Jjy*J*JI 4ojla)l j.* killi jL»o j'l ^Xic j^J li*** 
1,5^X11 <«y>JI l^& t _ s ic jj-iiUU jsaai (j I k^X-lc iS^t^- Sjili ^gS ^s*JI guLi p^9 ^J (jl Oijl lit .0 

jili ^gS l^bi ^ t_9a**> k^seJI guLi ^d O^l? ObJj ^5! ^^JLc jio UX.C 4JI ^Jju Ijj&a .0 ^iyt jlaJW 

.kilj ^btll OJj*iVI ga.a£c (j* SAjA^- 
Jjjjl? jjc t _ s *JWI O^-UI ^gi 2L»s>bs}| eJA vj**^ O-oi 'ija <2LoJU)| OlaJ|j>JI ^3'ai Sjl^V 5*'^ ^l** -"^ 

<<ujc*l»j ^JJI olflJI^J! rfeSloi Sjl^J ^wlJ^ juj^ua [Show links to import citations into] jL3-l 

^w(i^ ^gJJ 2be*iJI eJJb 4sL?b kiU pu -k«'j l5 aJjJI k^seJI ^uUi j.* 4%ui JIT jlaJw j^w t-9a-*i 
4~^>bxH oA& J*xa? «u\c aA ^g^tysVt jL3-V!a .4cJj*i»j ^JJI Olftl|^JI *j'i! 

.[Don't show citation import links] 
ojoo t5JJIa oM^aiJ! J»a> ^1 [Save Preferences] jj^^jfli I il&juy^l oljLaJI Ju^ao j^ * l#JVI aw ^^1 0^l->iafliJI Jaast) dlia <l J J£*JI '^4? 03^3 OM**a£JI ^iaxi J^-jia t _glc! :S^Uac iail *'A> 3joliJI 31Ljy! t _ s Ic OUl^-J 1^3 <Jj>-a^>- ^o t _ s *JUJI j^»-U! 4oJjSo 2Ls>bs)l OU.JUJ! 4%a<9 -kuiyi iJJb ^ Jlso Go ooie 

BasaO beta jsiU) (Cl ,j£ (jMcVL OJyiV! ^jJi^oJ jww SJbw 4oj3- jj: SjLc ^gfe [Google Base] J^^>- S^cli jf 

.<U*j J*>y (jlT LI gcXi* («l ^jc ^jJbu ^1 ©}**■& |O^Ju ^gjCI ,jJC»j jjj; OjvJ O^" 'ij ^^ j**"^ t_*JUs ^c ,jJUJ 
. Lj*3 t _ s *s«*JI k^Jbt)! J^LiLj LJIj (Jj>-^>- SJjils ^1 Ob'McVI 4iL?J 2Lfl*r ^^^oJf Ija ^9 J^l^i ^ (J^i 
,^9 0»ssJ! 4*5^ ^^itb Js'**' ^^ ■^JOji p '** 1 ' (^! (J^^ kJ^S^ s^^ (^ k^stJI 'M**' f*J^** ui^ui 
4>Uf pjjL t-S ^> i^Lo^stJI SJb-yjJ! ^j Jljj V J^"3^" e^cls 4oJ^- jb ^JUJ! £« iOUMcVI ^ 4aLitoJ! OUat! i JyJ i_a*^ Si5*"3^'3 loJ^Wf o J^J 4**.*!^! osi^aJ! ^1 y^&jj o? ^^4^ ([Google Base] J^-5*- S^cls ,-5 j^ssJ! Ia*J 
i^fcV ^'ij ^ ^^ '^J^sdU 2L„j^! 4sta^j! c4Ii ^J! J«aJ Ujuc^ .[ www.base.qooqle.com ] jl^l ^ 

Examples of popular item types: 

Products iliils Housing ^lu, 

Events and a ct i vit i e s ^LuLk^j I j jjIj^ujaII ,lnhs.- ;mRj 

Vehicles cAJ^, Hotels J JL ^ 

Recipes Aja jjlLoj Reviews j ; - ^ '-■■- flj 

Vacation j^Uas- Rentals jU^JL! t Uii 

Oj^iJI (J? li**> <4cJj*J! SJkgJ 4<*~.JjJI Osfl-al! ^C Ot^Ju OJiA> lJj>-aW> S^cll ^_jij l**M ^ Ujf '.^jJtSU 

•i^> U.r 0*55*^13 OUit! ,jiuo Ig^e O^flA* - ' ^s < J^3^>- SkXed ^ OliMcVI OUs ,j*aJ ,^1 eMcl 

Examples of popular item types: 

Products Housing 

Events and activities Jobs 

Vehicles 

3jI (^gJb .otoCJI I A& 4*9 I_jfl5 (^jJI 0*93^ ^gS lSj*' */> _#* ^ J^?'3*' *^^ ^**^t" OuLal! JCi ij^Jo Ujj 
jboMJ *Liia [Reviews] j*oJotL-*J! *ljT 3 [Hotels] J^LaM foe U oUaJ! 4slT ^jL> Loi j^i <Jb- 

4Jb-yJ! jj JljJ V 4oJotJ! oAfc j! UII Li! yjtf .£jiJb Ig^LJ ji JJ Oj&>-I Ol*aJ1 oJk& jV [Rentals] 

1J3& o,£>o. .pic JXi) Jj^j* £acl9 ^ j^bi) j^?u £>yi 4«JJ*J! 0A3J 4**,*^! 4s*fl*aJ! J.i~>' ^ Uajj A5iX«j frJt Oil J> iaJJ UA jLl Ua iaJl ^Ui£ ijtfl Search Base gwfcJ JJCi l ^jJCJ^ (pic JXi) J^-a^>- SacII ,^9 j^ssJLI <Uilk*»sL*>l ^ eMcl S^o^aI! ,-§ _^u tS ^" k^svJI <Vj*3 

0*3vJ! £uUi jj* Os**J jr {§aj$t> kiu M<U> j^o £*i /j* 6 )L«J j.C O^bJ L^*x9 .4*3 ,gJ! 4*3 ^j* Ifc^ ^§aj^u 
!>C O^vj i^-*r (j!a .jdl i4JLoj(aw« a! eJj J^- ^JLT lij lg*Jl»a l^u«? 4*«k>a SjLmJI 4f\Ui J^S /j* OUaJUo ,gle 

ObsiiaJ! ^^3 .J..>^> iw\cl3 Ob^ISsaJ 4~~jyt OUaJI ^j.c i^SsJI 4a&aT £- v vi 4JLI! Obsa**!! ^ tji^ 

.OUatl e jjb _j^-l ^1 i^jJCJI^ OIjLkJI^ Jj^LaJla :J^a^>- *Acls ^gfl ObtiU) ^c OovJI 4*8*5' 
Jj>-a^>- eJ^la) 4*»«*2y! 4ssa«aJ! ^1 k_»<A^ 0' '-• M^ 'J^f^ S^^ ^gS 4*<jw Obs**« ^c j^st*? ^gJO 

SJwili ^ obe***J! j£ k^atJ! 2uj^ jl ^«>-V .[Products] ^u!j ^gJU; ^aila [ www.base.qooqle.com ] 
jlp-^j c^p- [google.com/products] -kul^f ( _gk Saa^oJl obs***Jl j£ j*s*J! 4*j^ j£ osl*»o J^*' 

.^gJV! ^^iJI ,ja (j****-* 1 U.ro»atJ! Oljl*^a 4^^ ^ t-9M^-! Go ode 

BaseO E ™ :4JU! Sj5-^aJf cMj^m L3ay*i [Products] -kulj (^gk jao jl Juu 
2 3 Search Products Search the Web Products 


Keywords 
Product type 5 


Price 6 


Stores? 


Brand S 
4 
any 


v any 


v any 


H||any 


" 


Condition 9 
Quantity 10 


C_condition1 1 


Binding -| 2 


Genre13 
any 


v 


any 


v any 


v any 


v any 


- Pickup 14 any 15 

1—1 w Google Checkout 

" stores only Search Products |^g 4eJ&A {£j>\ Of;L>-4 ObtAAAj! J.C ±Xm.*A O^U ^XaOwJ O^J <*?}* i^XoUl A9U k-3a,~> iSjA^f ^ ^5jJ Lcfa 

^gJI 4ak?u>J! OljLJsJI oJJb ^jJi tjVI f^yJJ^ • J*"3^" e^ls ^ Si^^l ObsiLoJ! j£ jeJiio Coo ^'^X 

toMcl Sj&U&H |*lSjV \^%~.> LcSyi CT""" t - ! 3"^?. ^5^9 ij^aJI ,-9 ^gliu 
.X fiis ^£. joJt Jju lObsiLoJ! j.c .ku«.vo l^ju JuiUJ I&AjjJ* lS J! j^st-JI OUJJ't_^5o (jl ^i*ku~J Ufc> . 1 

.Obs^oJ! j£ .kwoJ! Oj>kJ! JuiiJ [Search Products] obeiLoJ! j£ CotJ! ^j (^JL: L& fi\ .X 

.ObtiLoJ! j£ Oj>lJU 4oJkflioJ! OIjLjWI ^gfc ( \ 1 ^JJ i j*) 4JUI O^LsJI^ 
^3 i<Uc O^to ^JJ! js^oJ! (^gJL: Jjo ,-XJI 4JVjJ! OUiiO! L& k^fl .[Keywords] 2UVjJ! OlclXJ! .£ 

.kiUUi ^gitl 3jjuJ*J! 2LcjlflJ! j* ^tiujJ! ^ sj&j jl ^*kL«,j L& .[Product type] £tiU>JI £^i .0 

As*i tj^-j (3Jjy<J*JI 2UJlflt! j^aJ Ujyic^ .ObsiUJI ^'3^1 tils' ^JsjC ^§\ [any]^ ^^lysVi jL^-VI^ 
^^1 [Other] 4ili- ^gj U^TI (Si^^ ,jJo ^J !ij 3I ,4y»iLoJ! 4ial! ^3-1 ,obsiu>J! ^ Silvio oUs 

.4J*W«JI ioJlaJ! 4jlgi ^ j£u 
aA (^IjiiV! jL3-V!a .<Uc O^xw ^JJ! gt^oJU i^x-J! JjlkJ! aJ^o jl <v^u*J U& .[Price] ^*JI ."V 

OUL> Aso l3j»j dcLI ^^Jl 4,Jv\— a*J f 4cjIaM £»*aja, . lfc>_j*~i ^jif bi ObsiLoJ! ^jC ^ i_S' [ an y] 
([Under $6] _ji>-l ,0^3,5 "I ^c 1&_j**j Jjj ,^1 ObtiuJ! ^Jsjte .^jx-J! ^JlkJL J>1*£ 4aJU»tc 
^* J- ^J**" *i^" ^^5^3 i[$6 to $20]y»-l iljVa,j f« ^gJI OljV^i "V j* lSj** 1 J^=" JJ^5«^3 
jSd-l <\jitp X" Jl 0. ^ ^yu; jUai JuJoeSJa ,[$20 to %50] j&\ ,ljV 5 i o« ^1 
OaJ li|a .[Over $200] jS>l ,!jV 5 i r • • j£ l&jx-. ojjj ^! OL^loJ! ^^3 ,[$50 to $200] 

lb$i i^ZSJJ 4J.A~.~0JI 4AjLaJ! oA& J.<i~il j^Jb- iA» i_Sa^j .^UJi JIT kJM^- j>\ t£f*>i vJUai JjiAPO 

.[OK]5Ujr^j^^ J xJU | ^aS'y)Jos))3 LS JAV)JoeJI 4J^j*£M js*kA ^5*3) °^^*" I—**' tj** ^! 6 ** i>° ObtiU ^jC t_JLku iji ^^k^i U.& .[Stores] y>LoJI .Y 

ObsLLoJI Jsjc 15I [any] 3A ^I^VI jL^-V^ .(OJ^iVI JM»- ^ l^U pI^JI j£w 15I n_JUM ^J 
.0 Joy ^5 JJI _piX«J! sJ&oy 4JtW.oJI icj LaJI tiXLS ^Xsj ,ji kiLlc i^j-jwi _ptio jL3-V^ i_p-lX*JI 4,3Lf ,_j« 
jL3-Vl3 i<Uc Cj*o ^JJ! gtiLoJ! a/^U aJoo jl ^lai-J U& .[Brand] i5jbs;J1 ^-jVI 3! 4fjLJ! .A 

2LcHflJ! ft^sl i4^jw a/jU jjJlssJ^ .OlTjloJ! £**^- ObsiU (j^^e t-S *« 1SJJI3 [any] 3A {t£ is\y3V\ 
jqZA Jaa9 £j£l Jl*-^ ,^^3 (OlTjUJI £**>»■ J^^J V ^*kJb^ il&Jjy ,^1 2lf jLJ! ^^^ 3JjyJj>JI 

Si5*-3^J! [Other] aib- ^J l^jo ji cXic iSa^jj-^ ^*c l&Juy ^jd! ^LJI Cols' lij^ .olfjUJi 

.[Enter] 2Lo.U' t _ ff lcjfli5 ^4jJuJ^J! 2UjlflJ! oA& Jfl-J 

|ol Ijojc* 4i^f ki**> j* <tj: c>5to ^JJI ^*JI ^l*- i^» oi £*k^ l**3 .[Condition] 4jbdl .^ 

3I Sjjj*- OjU' f'^-j ObsiLoJ! 4slT ^^ t-S «iju 15JJI3 [any] 3A (^^I^V! jL3-V!^ .HojC^o 
^ "jjjj>-" (^^jo [new] Ua1?3 .[Enter] ^J& jail ^j 4jo*«LoJ! ^LoJlaJf j.« jjy U j*»-l <j****U5 .4JLcxl«^ 

. J*jsl»* ^Jju [used] 
[any] 3^ ^I^VI jL^-VI^ .l&Joy ^jJI obeiLoJ! Z*j>f $m>6 jl ^iaL*5 U&3 .[Quantity] 2uojCJ! .1 • 
15JJI3 [under 2] j**-^ 3Jj*J*JI 4A.ILaJf gszil ij^Jol^ .S^sl^ 4**/ 2bl oli Obsii*J! ^^c (.s^i 
1SJJI3 [6 to 200] 3! "V ^J! r ^ £3^" 2uoJO! jl ^Jju tSJJ^ [2 to 6] 3! X j* Jil 2LoJ£J! jl ^J* 
j£ jojj jl k^jw gtiLoJI SLoj' jj ^^jo (,5^(3 [Over 200] 3! T • • ^Jl "V ^ ^j2 2u<>XJ| jl ^Jju 
JjJ^ei) ^j^ils- 3Jjy-J-oJI 2Loj(flJ! t _JLo— j T ^ J^o 1J3-J (2uc3CL) l_p-Tlslki iAso J! Jjy O-^ liJs' '^* * 
.jL3-V! ^LwV [OK] jj ^Lc jail (Lc^b-iJ j*j 5 ^^aiVl J0JI3 ^-oVl Jc«J! 
,J»-3^>- ^^jjflj oXiul n£jj&- ij3^ [C_condition] j ^a..niic.H 3A L 3ij*oJ MJ3I3 UI3 o***iwi ijl jjo .1 1 (2Lo^st^l 4b-y>J! igi ij^lsuJ! eJJb 4)UT p*;l2 t _ s ^- tJfjS V J*"^ S^ls 4oJ^- jV fjlai dJij 

[any] 3A ^l^aV! jL3-V!a. .eJuy ^JJ! oM*^' £$■> a^**" 0^ (^a*-* 5 ^3 .[Binding] i_aJU&ll .IT 

.jUi-V! jbLwV [Enter] ^k/i! 
bciUi ai Uij* bsiuo jlT (j( l&c £A3o jlT (£cLLoJI 3j£ ojjjx> ^UCoj U&3 .[Genre] ^_%L*aJ1 jl 4Xo)t .If 

2Lcjlflt! j^i! (_j*JolJ^ .4ti (C| ^ obtii*JI ^^c ^g*« i^^JI^ [any] aA ^^l^iy! jL3-V!^ .^J! Lis> 

4o.IlflJI 4jLj) ^ 4ib> lA^-ai i4)jy«JxJ! 4ojlflJ! ^ i^J>^.* jaC Jjji* U jLT j!a .^OjJ U v U.>la 4lJ>~**J! 

. jL3-V! Jua^J [Enter] ^Jc ^o ^ joy U k_^£J 

.V jo! J*«s>a^J! 40 J3- 4jw jS^J gsii*JI jlT !ij U i J*o J! £*ku«J L&3 [Pickup] J**sa/J! 3I ftJUlfl . 1 £ 

cja j*c l^!^ jX*j V ^1 obeiLoJ! ^1*««j! £« [Google Checkout] ,^3 J^fi^" J- (J5--J' 

.4oJdtJ! 
.ObeiLoJ! ,j£ O^sJI JbjiU jjJ( !JA (^gk^ai! .11 

4)bsJ! 0^*3 [Pickup] 4)L>- j^i VJj j^m J3 4*9L?I 4)b- _)L& ji O^V i^flJI IA& (-ji) fS^J? li?5 I^apdLo 
j& <s &\yS')!\ jLiP-VI^ Liu! 4jJu~Lo 4ojII j£ SjLc (VlaJb l&Joo LJa^ia. i"j*J! £3^' ^i [Price type] 4)Lp- ^& 

j**JI 0^ cSi [negotiable] 3 ^^liJ! Ja« V3 OjIj j*J' jt ^S? [fixed] ^3 lS.P^ ^^ O^L^-I ;JU&3 [any] 
eJJb ,j* Jjy L^3-l .^iVI Asttl JX-J3A jtiLoJ! jlapo <ti?jfi a2j ^§ JJ! j*J! jl ^51 [starting]*. ^ji^U&JLI JjII 

.jL3-V!|oUj! J^-ij^i [Enter] (^gkjfli! ^ (2UJu<-LcJ! 4oJlflJ! 4«jjkj Jjlx^ ^1 oljLssJI fya jjjs, ^5^3 ki^stJI guLi j^Iju hJa«j ([Search Products] jj ^^ ^io ji jjo 

.^Jb U, S S Lf>ji.j l9u ie^'5 O-St-J' nJU jJa ^pj£ Sort by relevance 1 Q |Tf) List View E5I Grid View E>l Map View ^g^ljAJV! jL3-V!^ .4Jt\*JxJ! 2LoJla)! e jjb JM*- /j* j^seJ! gsJLi j^S 4ibjl? ,-§ f^^ss^J (jl ^Jsu-J Lib . 1 

^ jp\ Oj*J! oUISj l^JMc i^tXo ^~»> k^stJ! goUi j^s ^103 [Sort by relevance] $& 

:^JUJ' 3-^.JI l5 JLc (.S^-l 0(jL3- wU*y i_9a^j 4JuW,UJI 4oJla}f e JJb jUaJ' IcJyLej .IgaljjSsi-j! 

(<U9L?I o*J @±a 6a*-i k,^-*- Oj*J! goUi j^s ^Jjsy [Sort by most recent post date] J 

.V3I tiiJ^-VI jtiLoJ! ^f*? 
i^kVl ^JJ JsVl j* j*J! c^-*- ^?sJt gofci jjS ^^joj [Sort by price (low to high)] .0 

1 JsVl ^1 ^Vl j* >*-J! (_*-»■ o^vJI juLi jji ^joj [Sort by price (high to low)] .^ 

.V3! !j*«j ,^51^^ ObsiLoJ! ^jx** 
J&ij [C_condition] SjLc j^m <eMei Uy'i L.f [Sort by c_condition (low to high)] .a 

J£ij [C_condition] SjLc ^laj leMci \ifs U.f [Sort by c_condition (high to low)] ..& ^J\ JsVl jn 2Lojoi ^^^ c*s«J1 gtJUi j^s ,J*a. [Sort by quantity (low to high)] .a 

.yS\ 4**JCj y'3^ cs*" ObeiuJ! IgJb Val JSi 2L&Jo jSl^-tf t _ s *" Obsii«J1 o^J* f***^ 'j*^V' 
^1 jiTVl j^i 2LojO! ^^» o^tj! ^oUi jy ^g-jua [Sort by quantity (high to low)] .j 

^yJ ,^!jisV! JXiM aJb IJ^a ([List View] 2U.IH JCS (^JL: j^ssJ! guLi ^j* jt £*k^«J l*&> 
4jMj ^L& O3J0 (2UJls JJCi t _ s k ObtiLoJ! ^jfi Jb- ^ 4J! ias-Va .ObsiUi ,j£ j^svJ! gsJLi 
jU-jI ijsjKi C^JUJI ,5a*jdla Obsii*J! ,_j£ OLaJbuj i&fi _j>I ia^ca ObsXLoJ! ,4*? ,ji?yu ^a^C .ia,Ac! 

.ObcileJI 
ki4Ji^ j3^ Oboyi J£i> t _ s Jlc ObtiU jj: C*s*J! goLi (j^^c ^ [Grid View] 3jaibyi <s ja ^gJLc ^aJL 

:4JUf SjA^aJf ^ po<?a»o aJh U.^ 

P&C Essential T-Shirt Dark Eagle Creek Travel Accessories 

Green size (L) PC61 Apparel and Marine Blue Pack-It Folder 18" 

Accessories Size: L Color: Dark eEiaqs 

Green 

Ernbroidery.com Milwaukee Accessories 
48-00-S021 Auxiliary Blade 
Drill5pot.com 4aSL?I OLaJxo CJJ y^aj i_3a~j .ja.«all e jjfc j.* ^i LS Jlc tUja^il> S )t<u i_a£> UXc kibi ii>Mj" k3a**ia .rsiLoJ! ! jjb /j.c ^git! jJ'UVl iOso Sttu^-^k ObsiLo j£ j^ssJ! juLi (ji'jC ^ 4Jld <[Map View] 4Jaiji t _ s Ic_jflJb (joseJi (,5! J! 2u»s>bt)! oJJb eJjlfla .^iilaJI ^Jsy t _ s Ic l&J! Ja^aJI j£oj ^^1 ObsiLoJ! jJ'Ui Jaa9 4i^.«jVI t _ g L; jfl^b^ .<Ue ki^sto (_Sc\Jf gtiLoJ! ^j U^.3 ^ ^g*)! <U« 2Lo_ja)l (jJ'Uyi j^glc *-9j**£ O' (^a*"*-! 
^^ OLik £$>■$ <« ki^stJI goLi j*w ^Ja 4luj»t)! kiU j^laJ lJ^*i [Map View] yjJI 4a)L> 

:dJJJ Jlio 4JU! S^al! ,-5 . ki^seJI gw& ^ Oi^a. ObeiUi lg*£ A»-a,J ^^1 j^UVI 

IS o 

Oshhosri 

Madison Milwauke' 

« o O 

Waukesha 

Kent it' n 
° PI i.n W Rncfcford E || in ^' I OCh cag 

P Aurora 9 O °, •tw- J ^ i h,amm 

k^Ui J.C 4*sL?J OLo^bw cJJ _^u i-S^-j 4oMxtt oA& L5 Jb ja^bo, .ObsiiaJI j£ i^ssJI guLi ^ ^s> 

.Y ^Ij j^ssJ! OcmJ jUJ! ^c j$m i_Sa^i <Ulc jisJb >^U JJa . Y ^ j^stJ! 

Jj>-a^>- SAcls ^ OUbsaMa, Olyu|j)J! ^ 0*»eJ! ^LoaT 
^ \^J\ Jj>a^>- StXfili 2bta«a ^1 k_^ft>i' <1J*2 (^g^l .Jl»-a^>- S^cli ^ StUioJI 4A*sbs)l cJJb joljjfcLki! 

j* £*ku»J fr'i>$*>j ^ j&i ^^ kl>*> ([Events & Activities] -kulj ^Je ^la. [ www.base.qooqle.com ] 
^JaL-i U.r .(^^■1 OljL3- ^J SiLsVb Ig^c j^stJ j^l OUUaJla OljaJ^aJ! t^-^i 0^3 ^5^ iXiAso <0M*- 

Olyw^.*Jb ^bxll ja^JboJf -kuiy ,^5^ jiiJb ,eaiu j! Jjo -olj^o'LcJI^ OUUaJ! q£ -ku.^0 j^9u paiu ji Laji Goade 

BaseO BE ™ | Search Events and activities | | Search the Web | 

Bas9^ 

Events and activities 

Keywords Price 5 Event date range 6 Event type 7 Venue name g 4 any v any \v\ any v any v 

Performerg Payment notes <| Q Source ^ Within t 12 

any v any v any [v] City or zip 

KSave 

[ Search Events and activities | l3 

:Sj3-£»JI ^gj j$m ,^1 1«> ISjV! »_»*»»• ^;_yiJI (w-*^ Sj^-^JI ^ j^m ^\ OljLstM o j\$! £^S ,_gL U.J 
Jjo cJJij (OUUallj OfyujjoJf j£ -ku.** Ooo j*a*J UbJoy ^^Jl 0*5sJI OU.JLT »_***£> j! ^k^J Lib . 1 

Oj*J! Jufl^J [Search Events and activities] oUUaJ^ olyJl^JI j£ k^ssJ! jj ,_gk L& ju\ .X 

:OUUat<3 Ofy^l^Jf ,j£ j^stJLI 4oJi^oJ! OIjLjJ I ^^ ( \ V ^J\ I l ys l ) 4JUI OljLJJIa 
^)! OUUai aj OI^cJjaII ^gk J Jo jp\ 2UVjJ! OUIO! U& ^1 .[Keywords] 2UVjJ! OlclSJ! .1 

.©Me! 1 (ftSj ^^iLJ! j^ssJ! &/> ^ l$cJJsL<J ^1 j^ssJ! OUiTj£ i_ak» V ,^3 iLkCos*J 
aA (^g^jljASV! jL3-V!a .14k j^sto ^g*)! OUUaJ! aj yJ^oJ! ja-i»- 4ii£j ^Ju Ijjba .[Price] _j*»JI .0 

Jjllai JoJ*su Oijl liJa.l&jaJa^- 4aJbo jjj; _jlaJ! ,jiuo OUUaJ! aj Oljai^aJf O^J 6 i^*** i«5^" a [d n Y] 
f • j^i Jil (ji [Under $20] J£o 4akJw OlflUsi JC*S tJa*ja 4jJuJ*JI 4oJlflJ! ft j\& £s^l <4il£JLI j**o 

ilalSJJJ pA Jjlki Jujou Oiji lija .I^Vaa f ♦ • j* jiil lS^ [Over $200] 2bU) ^Sjd-I OVJuw a I^Vaa 

ja^a> 4iICJ ^^saiVl J*stl!a ^iV J^' i^^w ^g^J 3JJwi«JI iwlaJI 4jL^J ^ ^*y^l> J^sJ i_Sa^ 

.jL3-VI (oUjV [OK] 4*^ ^-k ^aJL l&Juu ^3 ^ (yjJ^oJI ^a\yi^\ jL3-V!^ .yufyoM i(a«! gjjti £j*o ji ^lai-J L&3 .[Event date range] y£$&}\ p^G .1 

,j.« iAjJxJj .l&ilaxi! pJjlj ,j£ JaA\ ,jsk) OUUaJI^ OljAJ^oJI 431^ |j<?j£ (^g^jo (.5^(3 [any] ^& 
3 i°5*" (^ [today] J£o SiLiw ^j'^ *AssJ kilcLoi ,^1 4jJyJ-oJ! 2UjlflJ! ^i! (OljL3-VI 

JM»- 15I [next 30 days] 3 4<ol«J! 4**J! jobVl JM3- ^5! [next 7 days] 3 lac ^ [tomorrow] 

£**»■ ^1 t _ s »Oj(J Jjllai aj^sei) ,j*iil»- 3Jjy<J*JI 4ojlflJ! _p-l ^ Jj*L*> lo^ i4oilfl)! L3J ,j*jMi)! 

[OK] jj ^glc jail ^j i^lLJI^ ^iJ!^ io^JU i^stc ^jjb jL3-V 4^,^(3 jgiJ! |obl c4J <gla*) 3JU>- JIT ^ 

.l^c o^to ^1 4jl*»" 3^ yJaWI ^3J jj^so ^*^-J l**>3 .[Event type] SJUaJI 3! yuoW! £3; .Y 

£t;&3 .I3C3J (jc jlaJI ,jjau OUUfl)^ Oly^l^JI 4slT ^^ t _ s *» i£jM$ [any] 3- & i^'j*^' jL«3-Vf^ 

[theater] JJ«L*i . l$vj /}* jL3-H) OUUflJ^ OljAJ3.aU 4iLiw> (cl3.il Joo t-93^ 3Jjy«^oJ! 4oj(a)! Ol\& 

2ubO 4jjuJ*JI 2Loj(at! 2blgj ^J Sib- jc*l»>3 O^o> (5 1 [concerts] 3 2U?bj (_§! [sports^ ^^ ^5? 
.jL3-V! (oUjV [Enter] jj ^c, j£> jl cXic <U)UT JJ03 i2lo.I(a)! ^ £$»■$& j*c _p-T £3;' 
jL3-V!3 .0UU5JI 3! yJ^aJI aloof jUCo iJe» jl ^laL*? L&3 .[Venue name] alao'V! jl£c .A 

.l&ilaxi! jUCo ,jc _jliJ! ,jjuu OUUaJ^ 0(^3.^1 49lT ^jfi t _ s *w i^jJ^ [any] $&> t _ s *<?!j*9V! 
Sj*$i ^j/'UV pL<wI Igil Ja»-Mj 4-93.^3 i4jJ**u>JI 4*jla)l cJJb JM*- ^ ^5^1 (J^W £J&a ijl ^kL*^ 

4oLjJ! Oly^3i*JI t _ s Ic ^Jjcj£j 0UUJ3 Olj^J^* ,JC 0»5eJ! 4o^»- (jl9 idti ^0 ^^^3 -iS^I (J^Lol 

[Dubai] 4oiT [keywords] aJVjJI oUisO! aib- ^ ^jjo ji cUilslob .2uyJ! J3JJI ^9 j^j ^Jl 
4JjjboJ! ^«j! k_^2 ijl ^*kL«J Lcr .SyblaJI 31 ,_£«£ ^ t\fl*ji»j ^^1 oljAJ3^>JI ^IjXiujV [Cairo] 31 |oU5V [Enter] jj ^Je ^ail ^j i4Jju*u>JI SLojlaJ! <sA& Ji-ji ^J ^jJ! [Other] 4ib>- ^J 2bjJbdV! 2UUUU 

cA& ^J J»"5^- g>si O-r* (OHissJI ^gk -kai JI^j '^5 -[Performer] yJ^oJI ^J j^jotioJ! .^ 

^jC (,51 [any] 3A j^g^sl^V! jL3-V!^ .OMo^ ^*£i ,^1 Sj*giJI vij*" (j* 3 *? p kw' 3J^«**oJf ^ILaJI 
^,j Lgj ^3 .3JLi5tl! pj*ia kj^-j ,^1 Jj_»fiM 3I yJ^oJt ^ j*J'J^.oJ! j.c jJa-Jt ,jiuu o l_»cJ'^.*J I5 ObJUfl)! 
[Enter] jj t _ g k ^aJU p$ai ^J 4^jw 43^ ^1 [Other] 4Jb>- ,^9 t_^Jo J! ^hi^J i3Jjy*I*J! 2lojbU! 

jtf ^sjJb J>Jbas 4**** o^l -3 *- i^ 5 " 0^ ^a*-* 5 l**3 .[Payment notes] ^sjdb J|Jb£j OUa^-Ho 1 • 

3ilT ^jfi ,3-ijo (^£ jJI^ [any] 3A ^^l^aVI jL3-V!^ .^J! LJi« ^sjJI J3XJ 31 LJbw j^aseJI j^So 
Jco t-9^i 3Jj-*u>J! icjlaH oJA £^"3 .^JJb JjJbCtf OUa^-M* ^gi ^jc jiaJt ,jiuu ObJUa)^ OlvoJ'3-oJI 
Libw L&j^x> 1J3J0 ^^J! OLIUaII^ OljXJ'3-oJt ^jfi p^J t-9^i jL3-V! tjJb OjO^sXj^ [Free] jb3- 
4jlgJ ^J ^Jd! [Other] 4Jb> ^ b^UT kibXw ilgJb-i! Joy i£j>\ 3Ia?-M« 4j? ^U& Cols' lil^ .-ba9 

.jL3-V! (oLwV [Enter] jj^^lcjfli! l&Juo ,v <4U»JxJI 2Lc!bU! 
CssJI kibXw L&3 .4Jl*>J'^7<"3»oJ' J^ O^y^. loll^JJI ^JLsVl jJuaoJ! ^-JUJ .[Source] jJuaoJI .1 1 

.olvoij-oJ' j£ ^jMcVb 4aJjm ojJv^m ^lta.« a! 4wjm 4$> .Li j.* l&jwJ aaj ^^iJ! Of yuLoJ! ( >c 
.I&jJuao ,j£ _jlaJI { Jsii OUbsfl)!^ Olyu^^J! 3ib^ j^jfi t-S *« i^jJI^ [any] ^.fc ^^I^V! jL3-V! 

• OtXj_J 1,5 jJI jU^uJI _vt>l^ <UtW.oJ! io.5 Liill jtXJI i | ><x« jJ^ui Jj J^bJa 
ij I ^Akt^w.^9 .L/£ O-^-o ,^11 OLJUftl! 3! _voj'3-oJI ^3~o ^A?u ij' ^ 3 *^ ^3 .[Within] yJ|.*J! ^3^1 .1 f 

4cIbD! ojkfc p^aj .(iaT ^c JjJJ 43L~*j f AT ^ala^o ^c 3! ItXT oa« j.c yJ^AJf a**j VI <CUi «_JU» 

4Jii-ucJ ^jo^jl j*_»j! ^i 40^ ^it 0-w^3 [In location] o_ji>l Ijj .OljL> ioc j^o t-93^1 3Jj*«u>J! f^jl ajbJ! ,J 0^9 [2 mile radius] Oj£>-l lija -kJujJ! 4ala^oJ! 9! 4jjuJ! kiUJ ^ Igxi^ J3J0 

V 43L~o ,JL: lgxia*o o^^-?. is*" ObJUalla Ol yJaaJI />?jC fu*J 4ild (4mjm 4iil-v'.cJ ^S^\iji y*\ a I 4.0 A* 
9 ,_)** 1 ♦ 9 J*a OlsL*J! ^b <vi Jbttl IJJC&9 .U#Jb-il ^^1 4iil-v.cJ1 a I 2LoJ*J! j£ J** V ^ Ojjj 

O^iiS^JI ^Sa*J! -taft>- ^LJa-j 4il9 [Save] ^LclTjIa^O (.5JJI £Jj*J! ^glfi^CJb C**i lija .J**f' 
.(^^■l Syi ^la^l Oj^Xso ^gJ! ^Isviu ,jJ ^£^-\ j^so 4*1ojo O-oS^ ^»**3« i<Ob>,jb 
OljLstM aj J>5i^ .eaju j! Jm <ulc jAJ jl ^Xic ^gi^J (_§ JUIa^ .OU bulla olyu'LcJ! j.c OjfcJ! jj I JJb . \ T Sort by relevance 1 [v] H Table View i==| List View E>) Map View ^JJIa [Sort by relevance] aA ^^I^V! jL3-V!a .Oj*J! gyLi jy 4«jk aoso ji ^v^-j bjb .1 

L5 ill 4JVjJ1 OLJXM 9! O^cJ! OUJbo L^iMc ^^.»- OU buMa, OlyjJLcJI j£ O^sJI ^uLi j^9 l5 ^ju 
j.c Ow«*J! ^ubJ jjS ^Uj^J lS^-* - ' *— ■ ''jbj> Aso ^ay-i t4jJ>~~cJI icjlajl oJJb fs*su L.UCa -Lg*!j^J;X~il pjj 

t^j Lo.rofjbj%tf oA&a, .OUUaJla^ Olyu^oJI 

Olj*j"3^JI j* ^ssJ! guLi j^9 ^jo IA&9 [Sort by most recent post date] J Ol^l" "*' O^ kt*»tJI gclLi jjS ^Jjo IA&3 [Sort by price (low to high)] .o 
OlyJl^JI j£ k^j*JI pILi jji ^Jju IA&3 [Sort by price (high to low)] .^ 
OUUsJI^ olyJ^oJf ^^c ^jo IA&3 [Sort by soonest event date range] o 

k^-*»- oUUflJI^ olyJ^oJf ^jc ^g^jo IA&3 [Sort by latest event date range] .a 

.V 3 i 

I^L) Ow^- lOUUflM^ Olyu^oJI ,j£ O^SeJI guLi (j^jxJ \m2\j3V\ 4aj^la)l ( __ s fts [Table View] 43^1? 
l^jl J»<oo (^JJI^ jLJI ,j* J3VI i^^jJI .SJbO£i 4i»j ,j* 05^ Ji^*" J^- 1 * 1 cs^ ki^^sJ' £«& o^ 1 ^ 
OL^Jbw _^u ijl^JjJ! jl^su Si^f^oJ! [+] 4o^c j^glc jfl*Jl|9 <4JUflJ! ^l yJ^oJ! (j'5^ u^'ilTitle] 
ilJlaJl ^i jxj^oJ! <us Jix^i j_5 jjl ^^..oJ! ^^u [Location] fv*>! Jj&so t_S JJI3 ^giliil ^3.^13 1 3*9 U? I 
i^^jJI^ 4JUflJ! ^1 yJ|xJ! ilaxil pjjlj u^j** [Event date range] ^1 J»o^o ^jJI^ kiJliM i^ojJI^ 

^^obeJ! i^ojJ!^ (4JUflJ! ^1 yJ^oJ! j5^>»- 4aJbo ^51 <jX»J! ^Joy>i [Price] ^«J J^sw i^^XJI^ <V'y 
.pJ! (UiLa^l |Oi L*>L*> jo! L<?bj ijlT p!^.«j _jaj|»oJ! £$j ,j<?j*! [Event type] ^! Jl*^o i^jJIj 
t _ s lc 4JUaM ^1 yJ|j>J! ! JJb JSJ ^jjlJ ,j<3j*i [Posted On] ^! Jl^oo i^jJIj ^3-VI^ jj^iLJ! i^wJ!^ SJLaJ! oli ^u^JkoJ! ji ^giio !A& jl9 (ftju^Vl j* ^5! ^9 [not available] SjLe joo Ljuc^ .OJyiV! 
.3*jII JXi t _ s Ic oUUflJI^ olyu^cJ! j£ j^ssJ! gsiLi ^yJ i£p^ ^jk (^ [List View] "&£> 
^1 iJA^-b Jaslj J^*i (> _ s JLc O5J0 (.5 jJI^ 4JLtft)l a, I yJ^oJ! tjla^ea, Ot^-a, (jl 4JUa)l a, I yJ^oJb ^JJbCJ 

[Event date range] ilioV! jwjtia. <bjJL: y>i3\*J! j& jMcV! J-?Vl ^ p? ,-sJI OJ^iVI <bea*? 

2UUaJ! aj jOJ^BJi £$)$ J|aUJ! jAS-Vl J3ltb ba^Cc J3J0 i^^la. [Posted] yu^xJ! jjc jMcV! ^jb~a. 

.[Location] aj^'i^y"^' a 1 *"' <^3*3 [Event type] 
iJb?o 4lwy>- (^glc oyUolla, Olj*J3xJI j£ O^sJI jtlUi ^JjC ^ 4il9 ([Map View] aja^uj ^glc yiJb 

(^glc OLSic ia^-a. <« e^stJI guUi j**j (^gJlc 4lajy*J! cUJ ydiu t_9a^> [Map View] y"JJ! 4aJLi Sialyl 
:dtkXt Jlic 2UUJI Sj3«^JI ^ .^stJ! ^uUi ^ O^a, OUUs a.1 Ofy^^* lg*£ J^ai ^^l ^ji'UVI r, ? — t ~ — >->*^^ « SD gjfi ID m I 

^ rfk OK AR T|I ^^«C 1 

. " %L* rs,,FTc Ml 

Gulf of 
Mexico 

1 ^9j pl3jjJ! 4oM*Jli .4JLaJ! Oli ki^stJI £ulxj plSjl ^w J^j Uls J J»c5w ^ISjjJI OLMxJ! l\»" uJa—i 

j£ 4*iU?l OU3JU0 <^A1 jt£z> i_Sa-j 4oiW! oA& ^Ic joJbj -olj^J^-oJIa OLJUaJI j.c 0«s>cJ! ^uLi j.* 

.4jUaJ( ai yu|^Jf ^Mi J^i^J! ,^9 ^^xcLj eJjJj; j^so OljL^- kitoUl 09^ t-S^^ OljL*i ^jc Jj>-^ S^cls ^ Ojvj (jl £JaL«J 
4sta«aJ! ^1 y^il iJL>-^>- SacIs ,^9 OljL-JI ^jfi ki^seJI IJ-J ( __ S JCJ -g-ij*} J^A J^-*? kJUjJ i^*" SjLJI ^J 
.4»efl«aJ! kiUJ jj s$s>-j*M [Vehicles] -kulj (^gk jail p3 [ www.base.qooqle.com ] J^*- SJ^lal ^L^^iyt 

:3JUJI ij^sJI ^ 4Jw^oJ! OljLssJ! >iU_jglai' i-Sa^j .J>^> Gooole 

RaspC BETA 2 3 

| [Search Vehicles | | Search the Web] Vehicles 

Make4 
any Model 5 Condition 6 Color? Price 8 v any v any v any Transmission Amenities 10 Year 11 Vehicle type 1 2 any v any v any v any Mileage ^3 v any Source 14. Within » 15 Keywords'] (j 17 any [v] City or zip Search Vehicles s kiUij J.^^- iacli ^g9 OljUJI j.c -tu^m j^sw Aas^J oljUJI j.c j^aeJ! olclT 4jLT ^*ku~j Lib . 1 

• r r^J ss* •i^r^' jj 1 ' ^ J 5 **' ^ 

.^woJ! Oj*J! Juao ^ <uk jiJUj [Search Vehicles] ol^LJI j£ j*s*JI JJ3.& IJ^a .T 

^ Jaas ^j-J^ l$Ufl OJjiiVI ^(5* ^9 j^stJI ^ ti^-j [Search the Web] jjll IA& ^^ o^ai lij .f 

[any] 3A, <s &\yaV\ jl*^-V! .l^c Oj*j ^jJI SjLJI 4TjL ^jcw jj £*ku*J L& .[Make] a/jUJ! .£ 4jL> o» i_s^w .ioJlaJI cjjis ^j Jo_J L A?u (tjJ (ij^ .l^*> ,j* _jl*i>MJ c_j5a^*JI OfjLwJf Olfjlo has 4jjJbdV! 4JUUU kiUi j£&») ^^.y ^M VjUJI p*u! l&i k_^£J 4JJu-u>J! SLojlaJ! 4jlgj jj [other] 
.jL3-V! |oUi! Jj>-I ^ [Enter] jj t _ s Icjfli! pi (^3!***)! eJJb 2bUTpjjl3 t _ s i>- 
jsj& ^Jju ^£JM$ [any] 3A ^\ysV\ jL^-VI^ .S^LJI JJ.S3* jujoo ^u-j L& .[Model] J*,S3*J1 .0 

joi Sjjj*- Igic c»at*J ^^l SjLJI OJlf 'ij U i^so ijl ^*kL*5 L&9 .[Condition] S^LJ! 3JL?- ."V 

jlissJj .3JLo.xL«*J!^ SjoasJ! OljLJI 4ilf (j^jc t _ s **J 15JJI3 [any] 3*. ^^I^VI jL3-V!^ .31cxL** 
SjcjUJI ^if i4lo.xX-.oJ! OfjLJf jU^iXl^ [new] ^-(3 4jjy*loJ! 4oj(o}! pxs! <SjoJl?sJ! OljLJI 

.jL3-V!|oL<jy [Enter] jj^kjflilkiUiJjo pi < [used] ^(3 4jjy<j*JI 
[any] $& ^-^I^VI jL&V^ .l$Le Oj*j ^Jl S^LJI 03J iJe» jl gkXmS U&3 .[Color] J3JU! .Y 

j&-\$ 3JjwJ*JI 2LojlflJ! j^il <£*« 1J3J JoJ^ss^ -O^' t> c 4**" (j* 3 *? OfjLmJJ 43lS' ij^c (3**£ 15^3 
3' Jjj^ lS? [blue] 3! ^iL, i5J [gray] 3! y»-f ^1 [green] 5 I ^ ^1 [beige] 5 I ^i ^i [gold] 
J3J jL3-l Oijl liJ3 -J^A 15! [white] 3! ij-jf ^1 [black] 3! ^as ^ [silver] 3! j*j>-? ^ [red] 
[Enter] ^Jc ^ai! pi ijuy ^JJ! J3JU! l&i k_^f! .4Jju-u>JI ^LcHaJI 2blgi ^J [other] ajb- je*x*j ij*-T 

.jL3-V! plcjy 
3A (^IjiJV! jL3-V!3 .Igic k^sto ^giJ! SjLJU i^x-JI JjlkJ! jujoo ^u«*5 L&3 .[Price] _j*JI .A 

OljLieJI Jw9ei) 3Jjy<J*J! ^LojlflJ! jtxs! .l&jbuji ^c JaJ\ ^jaw OljLJI ^ilf ^j3j£ t-S *J« 15JJI3 [any] 
j* i£i [$20,000 to $30,000] 3! I^a oiJi jj>£ j^ Js? ^1 [Under $20,000] ^3 4 2b-LoJ! 
jo Jew Oijl li»3 .ljV3A oiJ? j*&li j* _pi i^l [Over $30,000] 3! (^3.5 oiJl j-.i^i ^J! jj^ic 
J,?d!3 ^giiV Jc^J! JoJ«9bJ l _j^JL> 4jjw-~oJ! 4clla)l Sjlgj ^ Jdi 1J3-0 itUIj i_9M> lSj juj (J^" 
.jL3-V! (oUjV [ok] jjj^glfijfli! kiUi JJ03 il^Lc C»5t*J ^^1 SjL-JI_j*»J t _ s *asVI |o| u^jo (olc^J! j*Ju) jaJ! £aJ joy c^f 'ij Lo aJoo jl ^u-J L&a .[Transmission] J&J! £ai .^ 

.,JflJJ! £ai (j£ ^aJJ! ,jjuu OljLJI 4iir (j^jc (^g-ju (^s JJI3 [any] aJb t _ s *?!_j*9V! jL3-V!a. .LCoLaJaj 
i^Colcaiayi JaJI jLssJa. [manual] 3Jjw*u>J! 2u.Ha)! ^ y3-l i^jJ! JaUI Oli OljLJI jUitJa. 

.[Enter] ^j ^Je c4Ji jm j>i\ ^> [automatic] 4jjuJ*J! <Ui(atf j* j*»-l 
^1 SjL-JI ^J S/>a^o 03J0 jl ^Jt^Jo ^jJ! oUIcSj"! iJoo" ji £*ku-o L&a .[Amenities] oUUOl .1 • 
OULoJO! (j£ jiaJ! ^jiau OljL-JI 4slT (j<?je t-S *« (^ JJI3 [any] aJb t _ s *?!yiy! jL3-V!a. .U*£ C*st*J 
O-tf' 'i|3 -U/..0 Jo J U )**■' 4flLsw> OULj" J»SO uia-j i<UJw~o>JI icjlSJI ol\& fs*a) LJu£a. .lg*9 SjSayLoJI 
4)JuJ-oJ! SLcIlal! 4jLgi ^J [other] 4Jb- Jtffa^ i4jJuJ-oJ! 4oolaM ^J S^SalaJI ^e OUUXM i^J^-J Joy 

.[Enter] jj ^^k *-UJj jju _*&o ^ ijU UXH ^ Joy U UJ «_^&J 
aA t _ s *?lyiy! jL3-V!^ .U/.c O*sto ,^1 SjLJI ^w? 2lLh £j*o jl ^lai^-J L&a. .[Year] ^L<aJ! 4L*i .1 1 

4a«j ^* Igx**? OUami ^3'yj ^Jl ol^L-JI /j^jC 0,S)1 fija. . L&Jvjjj ^jd! ^Mjjf 4wj j^'3 4jJw.**JI 
i^j i4oU/Jf^ 4o!jyJf 4L*i i Jv?o;J ^j^c^li j_j*xjL> 3JJwJ*JI 4oola)l AjLgi ^ J^u tJa^ 't_s_v>l ^—j ^1 3***c 

.jL3-V! f UiV [Ok] jj ^L: jail 
(^gcbj ^9i pi jaJL? SjL-i !_£& SjLJI Co'lT lij U £j*o ji ^lai-J L&a .[Vehicle type SjLJ! £ai .IT 
j^i! .IgcaJ ,j£ yivJI ,jj>« OljL-.JI o 3 ^ ^^i iS^S [9 n y] 5* (^''j*^' jl***"^'3 -^' ll^US 10I 
4olgi ^ A9U t-9a^ki i^mJU Jv2o |tjJ Ijl^ . Jo_o U Ua« j**! 'ii JjCUi OfjL3- Jc?u cJa^^ 4jJw~oJ! icjLaJ! 
|OUiV [Enter] jj ^^Ic kiUi Joo jail ^j toJ^y (^JJf £a-JI l^i ^Ssi [Other] 4Jb- 4jJu.ioJ! 2UJla)! 

l^o!jOei»j! Ju*SjLJ! l^xkl^! 4sL*JliJOe5 ji^kL«J U&3 .[Mileage] SjLJI lg^*la5 ^1 4SL*J! .If 

^1 4sL*J! j.c yaJ! (jiuu OljLJI 4slT j^jc ^00 ^5 JJIa [any] a.& ^lyiV! jL3-Vl3 .oy> J3V 3 ij*c \ ' j~» JJ! ^1 [Under 10] J^O kjiy^^ '3JJ»<JjoJI 4ojla)l ^it <4aaM 49U* JjJ^Sa^ . lgXxk9 
oiJi j-jMI J\ J*o oiJi jJjic j* Lui Joel* 3 J*o T • , • • • ^J! J*o \ • j* ^1 [10 to 20,000] 
tXstini lj^'3 J** l. a)' (j*jLw ^1 J** i_ft)l ^>»jl ^3 J*o l. aJl O**0 i^! J** l — **' tj^^ t>°3 J* 
2blgi ^J joo tJ^ n5y>-i 4^jw 4sL*o iJcw jl Oiji lijj .J** i_aJl A* j* jitfl (5 1 [Over 80,000] 

[Ok] jj ^Jfi ^J kiUi JUO (^ <43L*oJU ^grfsSVI Jtf*)^ ^gOVf JtftM jojosaJ j^ib- 4jJu.^oJ! 5UJISJ! 

Sj*if ^'5* ^1*^9 .OljLJI eAg J^"5*" *** (V^i t5JJI jJ-aoJI U& i^-^aaoJI^ .[Source] jJ^aoJI .11 

j^gijo (^jJI^ [any] 3A ^g&ljsyi jL3-V!^ .4i?o ^ J^^*- 1&JL: ^^^ Ol^LJI OliMc! ^ ^AAStia 

. j_j*x« 5 blot | JL: Oj*J! j*a9 
ij I ^*lai*x9 .Lg^c o»s«aj ^ti\ SjL-JI j^-I^j ijUCo iAso (j I ^*ki*j U& 3 .[Within] SjLJ! a»-!^j ijUCo . lo 
ej\& ^saoj .\jS ,j£ JojS 3iL,*j (AT 4iiKU ^jcjl I^XT 2loj^i ,j£ SjLJ! ijlJCc Jjw VI Jl»-^>- ^o ^Jh3 
i^JjjJ! U J! 3'i 2lo Jm p-j! Cw^3 [In location] Oj*3-l ' jJ .OUL> ouc oso t_9^i 4Jj>».a*>JI 2U.!lfl)! 
1J3J0 ^^1 OljL»JI c4J ^jsff. 4i Id ((S^ssloJI ObV^JI t _gle Jaai i^j«*J i^Jo^J! y>J1) 4aa*o SalaloJ 

3? 2Ujjw fft-j I 4ibt) I ^J 0-^3 [2 mile radius] Oj**-1 liJ^.ibJojJI^aa^oJl^i 2Uj ju>J! cUls ^J 13*93* 
,j£ J** X ,j£ Jjji V 4iL* j^glc 13x93* iJ3^J i^*" OljL-JI u*^ r**^ ^S* '^i** ^***J (.S^V^ J*j 
. J** r» 3 J*e 1 • 3 J** Ol9l»*JI ,_g9b ^0 JbeJ! IAC&3 .lg*Jb-ii ,^1 4^3^(3! 4ajJu>J! 
Oj*JI ,Jlku ,3*^" O^ l^>Jul93 iki^stJ! OUIT j« I^aaT i_aLio V ^3 .[Keywords] 4JVjJ! OU.IXJ! . \ "V 

^giJ! SjL*J! ,_g9 4aaXo 4a«!jI^- Mio 4Jbtt! cJJb ,_g9 k_^JJo (Jl gj h S*tS& i£^J\^ (Jil JXij Jjy L ^1 J*«a) ^1 Oj*JI oIjLp- ^k pUj Oj*J! Jua^J [Search Vehicles] oljLJI j£ Oj*J! jj ( _ s Ic jail .\V 

2 3 4 Sort by relevance 1 Q H Table View ii=l List View Etl Map View ^JJI^ [Sort by relevance] $& <s ^\ysV\ jU^-VI^ .^ssJ! g«Li j^s 2&jls> ajoo jl ^k^-j L& .1 

j^5 ^f 4JVjJI OUJbCt! 3! j^svJt OUJbo IgxsMc ^»^- oULJI j.c ki^stJ! gsJLi jjS L5 ^u 

■ oljLJI j£ Oj*J! guLi jjS ^Jm IA&3 [Sort by most recent post date] J 

OljLJ! j£ Oj*J! goUi jj9 ^Jju IA&3 [Sort by price (low to high)] .o 

i_^>- oljLJI j£ k^atJ! goto jj9 ^Jju IA&3 [Sort by price (high to low)] .^ j* £j»<aJI 2U»j ^m*» oljLJI Jsjc ^Jju !A&3 [Sort by year (low to high)] o 

L^aIj Vjl |Ojil l#u*? 2lL; j^Xj ^^1 oljLJI u^ 1 .^ i5' (t - ,J ^"^' i^! i°^sVI 

j* <waJI 3J-J i^u-*- oljLJI ,jiijc ^Jjo IA&3 [Sort by year (high to low)] .a 

j*-J! 4iL« k^^*^- oljL-JI ^jc ^Jju IA&3 .[Sort by mileage (low to high)] .3 

l&Jb" Jsl l^xlai ^ji\ 4sL*J! J3X5 ^jJ! OljLJI Jsf. f^J '^-leVl ^J! JiVl ja 

.^Jcl l#xk9 ^Jd! 4sL*J! J3J0 ^1 OfjLJf 
j*-J! 4iL« k^»»*- oljL-JI ^jc ^Jju IA&3 .[Sort by mileage (high to low)] .j 

l&Jb" ^Jel Igadai ^Jd! 4iL*J! J3J0 ^jJ! OljLJI Jsf. $?4 < J&' 1^! ^s^' {y> 

. Jsl Ig^ski ^Jd! 4sL*J! J3J0 ^Jdl OljL-JI 
^uUi ^jc ^i £*>+?■ (OljL-.JI ^ ^»ssJ! jtJUi ji'jxJ ^L^ljjsVl s^^kd! ^^ [Table View] ~<£*£p 
[Title] ^-jI J*^« ^5^(3 jLII j^ J3V! i^^jJ! .S^*j:i 4*»s j^i j^X^ Ji^*" J^* 1 cs^ k^>5tJI 

S;4^? dJATa 4^.sLi?J OLalvj j^iai' p>«jV! jU^u 8iqi>-q..oJ! [+] 4oMc ,JL: )oJbq iSjU-JI ^if O^yi 
.SjLJ! (j£ (jMcV! <ti ^ (^jJI t _ s L?VI ^Jy^aoJ! ^1 iJA»-0 4*!^ 2u(£oj SjLJI ^*i! O5J03 .SjL-JI 
^1 J^»« i^jJI^ kiJliJ! i^xjJ!^ <S)LJI stTjU ^jxj [Make] ^! J1*j« i^jJI^ ^lill £3*^3 
i^xjJ!^ (SjLJI <v-<? 2LLj ^jxj [Year] ^1 Jl*^o (.5^(3 ajM' ^^xJI^ SjL-J! ^Jj^^o u^j** [Model] 
.Sjjj*- |ol 3ju*l«* OJiy 'ij Lo tjt+i^ SjLJI 3JL?- ^^xj [Condition] ^*>! J^»o i^jJI^ ^^obtJI 
^jJI^ £jLJI i^^wJI^ (SjL-JI Ig^tki ^1 4sL*J! fjsyi [Mileage] ^1 J*^o ^jJI^ ^iLJ! i^^jJI^ 
J^oo ^JJI^ j^liJI i^nwJI^ (SjL»JI <o jj>-!^ i^JJI jlxloJI^i ^s^xJ! ^^ [Location] ^1 Jl*^o jii {xjjG Jpf* [Posted on] ^1 J*j*j ^ JJI3 j^Vl^ £<*>U! i^*.*)^ ©jUJI jjuj u^j** [Price] ^1 
!A& jU (SJuw:Vl j* (ji ^9 [not available] S^Le joo Ljuc^ .C«ijXiyf (J -lc SjLJb ^bJI jMcV! 

-Ojia^o jaC 4JLaJ! Oli <Lc a JU<J1 jl ^Ja 
^ao Ujuc^ .ioJll JlCii t _glc OljLJI j£ C*5eJ! gcJUi ^jxJ lS>^"' ***.£' i^* [List View] ^ju^l? 
SjLuJ! e <»*? ^j* O-st-JI ^»3Ui j.* 4^cmJ l JJ' tj&SwJa 4oJl£ JXui jJL: Oj^JI £»jUj ,j<?jG mJ 'lg*l£ 
jio (XJjlJ LS ic Lai] Jla^ija •&\ ^95^4 %^1»>3 Ig^jUia S<L«J! (JaJ J.** 4a3U?VI OloaJLwJ! M<a»4 

.Jj*UJ! y^s-V! 03JUb L^JCo J5XJ (^Atl^ Sj^-Jb o^bSsJ! O^cV! 

jJ'LVI iJL» 3i«>p- (J -lc OljLJI j£ Oj*J! joUi ^jC ^*j <Ul9 i[Map View] ^$£1! ^^JLc ^oJb 

y'kXJI 4aJLi Sj^JuVI ^Ic jfl*Jb3 .0*ssJ! guLi ^ kilt Ojg£> ,^1 OljL-JI 1$ J&-\$£ < ^A\ 

^Jdl j/UVl ^Jc oUMc ^3^-3 £* ^osJ! ^oLi j^oj ^gJLc 4kj^»JI kiU ^u tJ^ [Map View] 

:kiUJJ Jlio 4JUI Sj3-a)I ^-i .k^seJ! gw& ^gi 0^3 ( __ s jJ( OljL-JI Lg*9 j^-I^jS .SjLJf kiUL) j« 4*9L?! Olc^Jbw c4J ^gliu l3ow 4oMxJt ojvfc ^c j**J^3 -oljU—J! ,j£ j^stJ! j^so («j* kitoUi Joe? 1J5-1 .[Recipes] -kulj ^k _^i! ^1 [ www.base.qooqle.com ] ^t>j J*"^ oj^IH Go ode 

BaseO «™ 2 3 

I 1 | Search Recipes | I Search the Web Recipes 

Keywords CuisineJJ Course 6 Mealtype? Main ingredientfl A any v any v any v any v 

Preparation time 9 Season occasion 10 Saturated fatl 1 Source! 2 

any v any v any v any v 

| Search Recipes 1 13 

t_*>*Jo |jl t_S^~> ^U~lc U iJUa> tj..>a.> Sc\c(d ,j (oLsisJ! Olfl^a j.fi -ku.** C^| f^*" ^Jrv«».i Lib .1 

• r 1&)^i£* i hyj £ f2& 1 ^ ^ ^^osJ! OU1T 
^J joUkJ! oli^3 j£ ^s*J! ^ <uk ^.Jb^ [Search Recipes] o^l jc ^*-**J! k^aeJ! ^j IJa .T 

.Jaa9 J*-^*- Shells ^ ^j^J^ r'lc J£iJ OJjiiyi ^ C*s*JU joLaU jjJ! !a& ^gJlc fi\ X 

Joy ^JJ! p^-iJI oLs^J pJcSs^J LcaMT^ k^5*JI OLcIT l^-ai ^3 [Keywords] 4JVjJ! OUJbO! .£ . [&£. kl*9tJ ^}\ (oUlaJ! 4a^9 4*JI ^g*^ (5 JJf ^Ja*J! jiAso ji ^JaX-J U&3 . [Cllisine] ^k«JI .0 

i^JJ! ^*k*J! ,j£ _jlaJJ! ,jjuu |oUkJ! OU^ ailf ,j<?jc t _ s **j (^s jJlj [any] 3A (^^I^V! jL3-V!^ 
i^jJO! 2s.sk.0JI3 [eastern] ^j-iJ' jcJaaJl J.** ol^Ls- j^o >J^j 4)j-Jj>J! icjLSJf £&>$ .4J! ^^aXo 
^-w-aJI ^Ia*J!3 [Mediterranean] ^Js-^ ^stJI ^Ia*J!3 [French] l ^jH\ ^JmJ^ [Canadian] 
[Italian] ^JUmVI ^Joj^^ [Mexican] ^sl-XoJ! ^laoJ^ [Indian] ^JugJI ^*k*J!3 [Chinese] 
^*k« ^1 2ub0 [other] 4ib- joo hi^** 3JjuJ*J! SLcIlflJ! 4jl$i ^3 .[American] ^JoyiVl {^la*^ 

.jL3-VI|oLoJV [Enter] jj^kkiUi Juu^io ^i4)JuJ*JI SLojIflJI^Ja^ (J ^ 
jla»- a! [soup] 4jj3.-ii ob" lij Uc |oUkJ! £3.; aJoo jl £*ki*j U&3 .[Course] |ol*kJ! ^j .1 

OM*«i |oi [salad] 4kJL pi [side dish] ^b- J*l? pi [beverage] obj^io ft [vegetable] 
pbjy [Enter] jj ^Je j& l&juu ^ [main course] ,^-Jj J^> pi [dessert] Ob^ pi [appetizer] 
.|ol*kJ!^5J ^laJl^jau joUlaJ! oLi<?3 4s\f jsj: ^gJu ^£JM$ [any] jjb ^I^V! jL3-Vl3 .jL3-VI 
ibjj |oUk> 4fl«?3 j£ o»3vj ^1 4^-a.JI £3J 3J& U i^seJ ji ^Jiu-J U&3 .[Meal type] 4^-aJ! £3.i .Y 

p|j£ 4^3 .el [dinner] plie a*^ *l [snack] 4***?- 4^>3 Vf^' ^^ OJtf" 'ij U sj&6 jl ^Ja^.^ 
jL3-V!3 .jL3-VI plwV [Enter] ^j ^Jc j&o cM's jm ^ ([breakfast] j^iai 4^3 pi [lunch] 
.SLp-^J! ^^j ^c jliJ! ^jjuu joLdaJ! Olfl«s>3 4slT ^jC ,3*30 t5 JJI3 [any] 3A (^g^sl^iV! 
^»stJ ^1 joUlaJ! aJus^ t _ s ***2yi J3.SI0J! iJ^o jl gkz*.! U&3 .[Main ingredient] ^g^jSyf i^xloJI .A 

1J3.3C0J! ,jc ^iiJ! ,jjau joUkJ! Olfl«s>3 491T ^jfi t _ s *« i^jJI^ [any] 3A j^g^lysV! jL^-VI^ .l$Lc 
31 [pasta] oUsww^l [rice] jy y [grains] ^->$+»- jL» jl £*laL*j 4)^,^! 4e.IlflJ! £^3 .LgJ (^jy! 
vSjSJI f^sdU! 3! [fruit] 4ri3.fi)! 3! [cheese] j^aJI 3! [chocolate] 4JV3i'3-iJ! 3! [pork] j*ji»J1 ^ 
4ib- 4)juJ*J! 4ojlfl)l 4jl$i ^ joe? ^3.-13 ([chicken] ^b-jJ! 3! [vegetables] 0(3^*^1 3! [beef] 
.jL3-V! |oLojy [Enter] jj ^Jc y£ c4Ji jjo ^ <4o.Ilfl)l ^sj>pj <s"^j 03^ i5^ ^ ^jjCJ [other] joUkJ! 4i*?3 4Syi*J jt jXaj ^JJ! oi^Jf iJcw jt ^*kL*5 L&3 .[Preparation time] j*a»ijJ! oi^ .^ 

(j£ _jlaJJ! ja« |o(*kJ! oU-sj 4slT (j^jc t _ s *« i^jJI^ [any] 3* i^'lj*^' jl***^^ •lg* c <L*?**> ^^ 

OljLitM A?u t-9^i 4Jj*~LoJ! icjLaJI jx*sj3 .^a?bJ! ^ pbdaJI OU^^ 43jAx«-j ^jJt OijJ' 
OU^^I jj-i«a ^3 Jojj (.5! [Over 20] 3 &Jta f • j£ J5» oli^l j*£*» Oi^ i£t [Under 20] 

.jL3-V! f U3V [ok] jj ^^ _j£j kiUi Jju^ (joUkJ! 4a^ 
Ola«£>3 tj^f- f**d i^g^J 4^(w^oJ! 4^iUoJf ii»a ji ^JaX-J U& . [Season Occasion] 2L<w^oJ! 4^iLoJf .1 • 

ja jJaJ! (jiau |oUkJ! ola*<?3 SislS'jiijC ^Jjo lS^'3 [any]^ ^l^iV! jL^-VI^ .l$J 2UiM*J! pUkM 
2L*iLoJ! |ol*kJ! Olfl-s^ J 5 ^ [PaSSOver] 4J^«^oJ! ^LcJLaJf ^0 jL» jt kib'ICcbj .2u<w^oJI ^LoJI 

[thanksgiving] 3 (^gSi^oJI ^aaJI ju*J 2l*jLoJ! pUkd! ola-s^ Jsfl [easter]^ ^i^^JI ^ai)! jux) 

J?_**J [fall] 3 pLil) 4m;UoJI pbdaJI Ola^ J?_»*J [winter] 3 yd)! Jyjd is-jLoJ! pUkJI Olfl*?3 J'j*' 

ijsjA [Christmas] 3 <*<j_^ sl^LoJ! pULd! ol»«s>3 o^j*^ [ s P r ' n 9] 3 ^.r*^ ^l**-}' pUkd! 01^3 

l&a*j (^i n_flA.nJ! J-aaJ iv«jU*JI (obdaJ! ola^j J'.?*' [summer] 3 jiiyoJI o*xJ is-jU*J! (obdsJI oUutj 

.jUi-VI ,Blejy [Enter] jj ^k ^531 

ol&^jJ 4~~.Jb 4xm1oJ! jjajJ! Jjjw jo» ji ^Jax-J U&9 .[Saturated fat] 4**i„oJ! j^&jJ! Jjjw . 1 \ 
JaA\ Jaw joUla)! Ola«s>3 4slT J?y: t-S ^« t5JJl3 [any]3& ^^l^iy! jL3-yi3 .l$Lc C»s*J ,^1 pUla)! 
Jcci' t-93^13 4ju\—^cJ! 4oj(aJ! ftAd! i4x^oJt (j&ibJJD ( >jm JJjw )L3-V3 . Lg*3 4x^oJf ^)^&jJI ^JJjm j.c 

^93 .r« j^^Ti lS^ [Over 20] j ^^"3 1 j* Jit lS^ [Under 1] j tjw ^(3 4iLstoJ! oVj*oJ! 

^ 4%m1oJI J3.&J.J! Jj.xoJ ^^g^Vf Jk^dl^ ^jVI Jl?JI ^J^bJ ^j^Xib- iAso ^3-0 4jJuJ^Jt 4oj(aJt 4jLgj 

.[ok] jj t _ s Ic j&J C4J^ Jju ^jj ipbdaJI Afi^>5 [anyj^^^l^yi jL^-VI^ .pUkJ! oU-?3J J^^ <&>*b- iSJJI jJuacJ! ^5^03 .[Source] jJuioJ! .IT 

.|sLd%t! u^ ^LJaoJ! Aj^jiXjyi ^ItayJt i^&i j.« j Ac ^c ioJLaJ! ^a/^u kt**> -j*** j^u> ^1 

^1 joUkJ! ola«?3 0*^3 O^tJI jufli^) [Search Recipes] ,el*kJ! oU-?3 j£ o^sJ! ^j j^gle jSi! .If 

[obdaJ! Oleosa, ^c O^vJ' guUi j_jS^ (j^c ^^ (3^ ^JCstiJ! 
gufcJ jjSa, (j^jC ^i^ 9 i^9 ^SCsedL) Ol3.il Jj>3^>- eJ^ll ^9 joLdaJ! Olflasa, /jfi O^eJ! £uLi ^Ja>9 A»o lJo^j 

2 3 Sort by relevance -| [v I List View HO Grid View . Jj>-ap- SwVclS ^j pbdsJI oli^j j.c O^eJ! gw& jj9 4<«_*b .5A5U j! ^jkL-J 4jjy*J*J! iwlaJI ft JJb ^ . \ 

^^>~ joUkJ! ola^>3 j£ o^sJ! gtjLi jijjc ^Jjo (5 JJIa. [Sort by relevance] aA ^-^l^aV! jL^-yia. 
jjot iS^-l OljL> Aso t-Sa^i 4 4)u\«a*J! 4*jlaJ! ^ifa .Lfo!aptx~j! |V LS i" O^eJI OlciJo LjXSMc ^o* 

k_**»»- |oUkJI oLs^3 j« Oj*JI £«& jjS ^Jjo lA&a. [Sort by most recent post date] J 

.Va,! !_jii O^yi loLslaJ! Ola«?3 o^J* r***^ '7**" £0^ 
jaUkJ! oU*?3 j£ o^sJ! g«& jj9 ^g^io I JAa. [Sort by preparation time (low to high)] .0 

• Ja-l^l 1*93 JjyiL»J ^*J( (sLsisJI OUx?3 IgdJ pUkd! oli*?3 j£ o^vJI guUi jji ^Jw !A&a [Sort by preparation time (high to low)] .^ 
|ol*laJ! oLi<?3 j.c CotJ! goUi j^s ^Jjo lA&a [Sort by saturated fat (low to high)] o 

4*^ic (Jafio <J^m iJ^ i^oaTU j^ill (oUiaJI ulfttft 1$Uj Val ,191 4xm1« i^fto J^** ^JL: 

pUkd! oLi<?3 j.c o^eJI ^SUi j^s ^Jju lA&a [Sort by saturated fat (high to low)] .a 

4x<JU) (J^Ai J^*** iJ^ i££&o ,JI isUkJt Ola^a IgUj Va! (J^i 4*JU iJaJbi ,1^*0 ^c 

•J»' 

t _ s Ic l^?_jC f^CJ 0*>- ijoUkJI Ola-sj ^c ki^ssJI guLi ^Jsj*) 4^!jisV! 3ju^la)! ^^fc [List View] 4mJp .X 

t_S_j,>l OUaJbuq OJoj jjf isUkJf 4a*?aJ S;«^? ,JL: 0**s<J( gtj Lxi ^ OsmJ Jf ,lcl£5a i4a.Il£ JX-i 

4lTLii t _ s Ic ja-<? OLoj* JX£ t _ s Ic joUla)! Ola-s^ ^ 0^s*JI £«& (j*^ ^7^ i^* [Grid View] 4iujp .f 
Shredded Steak Corn Taquitos & 
Mexican Fondue 
El Monterey v V £ 
Grilled Pound Cake with Mexican 
Chocolate Sauce and Tropical 
Fruit 
FoodandWine.com 
Mexican Party Wings 
PillsburyBaking.com Mexican Chocolate Cookies 
Crisco 


j.* 4a*?a AT J.C 4*9l*>l uIoJm k_JJ jijlaj' t_9a*»i i <a*«J! o j,& j.*) (_§! ^JL: k_Ujo^t> S;ta> i_«u L^*£a ^^^ (J* - ^ e^clflJ \?*£J\ Osa*aJ! ^1 y^JJ J! ^4^ 'J* - ^ ft^^'s ^ OMlac ^ j^svJ ^gJCI 

d»» ^jyi (^Jc J**iio 2btfl«s ^J! Jaio t_9a**i .[Vacations] -kulj ^Jc ^ai! ^ <[ www.base.qooqle.com ] 

Sj5*aJ! ^ qmjs aA U C4J j^M t-9a*ki . j^SeJ! OljL*- ,jia« ^J\ 3iL?VL Jj>-a^>- eJjili ^ OMkjJ! ,j£ -la*,** :2UU! Gousle 

BasGV>BETft 1 1 Search Vacation | | Search the Web | 

Jase*^ Vacation 


Keywords 


Source 


5 


6 


4 


any 
- L 


Search Vacation | 


Sort by relevance 


7 
- 

:Sj^aJ! ,^9 j^m ^^l flSjVI t^»**>- dJij e^iei Sj^-iaJI ,-5 S,j^>-^oJ! OljLaeit ^_yi ^gL U^ia 
•iJ : f'3 J f' s^ls ^OMkud! ,j£ 4a««A* j^ato (S> LflJJ j^aeJ! OUJLT J*-^ (Jl ^JaL^J L& .\ 

^J oMbxJ! jfi ^w* k^ao JuiJjj IjuJ ^gSlt [Search Vacations] oMbxJI j£ ^aeJ! jj ^gk ^ai! .T 

SJtfli ^J -bas ^j-J^ Ukfl OJ^iVI ^s'5* ^9 k^oto ^CJ [Search the Web] jjJ! !A& ^Lc ^ai! .r 

:cliil Y ^1 1 ^lj ^ &£j3>-jjd\ OljLsttl ^*jl ^(^giJI o^*? f^a** ki^vj plillj 

.f^i^9^5sJ!oUJLs'jj: oiLio V ^5- [Keywords] ^LJVjJt oLo.is3f .£ 

jL3-V!^ .oMkxtl ijs^fi (J*"^*" ■**« ^1* tS^JI jJuaoJ! ^j^o jl £*1»£*J L&9 .[Source] jA^wJ! .o 

£j3 ^JsuhJj .l&jJu£>« ,j£ jlaJ! ,jiuu OMkxJ! tjs^jZ 431^ (j^j* ^g-JU i^jj^a. [any] ^& (^g^l^V! 
.UaJLc j^StJ! guLi j«a3 J..>^> j.* Ojjj j^gXt! j^LuJ! J>>i iJ^ua 4lJ>~.vcJ! icjlajl 
eJicll ^ OMtaJ! j.c k^ssJ! Juao ^ ,^-0 [Search Vacations] OMkxJ! j£ Oj*J! jj ,_gk jail ."V 

OUJLio U^iMc ^jui k^-*»- ^gk oMLwJ! j£ k^5*J! goto j^s ,_gJo isJJ^ [Sort by relevance] pj3 ijLJl pjjU k^-«j>- oMLwJ! j£ Oj>sJ! go Li j^ ^gjo ^JJ^ [Sort by most recent post date] 

iJj>-^>- Sj^Is ioJjW ^L^y! osiaJ! ^J! y^&oj jji lS^** 1 *-" M^ I* <,J^-^>- S^cls ,-i i jSL„» ^c j^stJU 
^J! kiUi juo Jflio tJ^ .[Housing] -kulj ^Je ^io ^j [ www.base.qooqle.com ] -kuiyi ^J ei^^aJI^ 
^jj* A»o l3^«j .io^XflX* j^sw OljL> ^1 4sL?VU J^^f eJ^U ^ (j^LxJ! /jc J**** j^sw £jyi Lj? Osa,^ 

:£^a.«aJI eJJb ^ j^ai ^jJf J&Ub .ku»*«JI ^asJ! Google 

BaseO BETf 1 Base' Search Housing Search the Web 2lo^o ,^9 4oi" Mio <_^Jo (jlT ioJ*>y ^ jJI ^.d.cJb ^aJUlcJI j^s*J! OloiJ' 1 ^ij ^ t_^Jo (ji ^£**j k^XJLc U 
jail ^j ._^JsuJ! eJJb \>tef fujj ._*> J^^f eJ^ls ,-S 4jUU SajAst* JljJ V 4*?j*" loJcWI ^Jsdbj .^J! "(AT 
jLa^iVI j^i OJ^VI ^J fie k^svj (sLaJJj < r ^j ^J s$2>-j*J\ [Search Housing] ji"L*J! j£ ^ssJI jj ^lc 

.[Search the Web] 5A3 r ^ ^J a^^cJI jjJI ^Je ^ai! < J*-^- Socls ^k 

( Jj>^>- 5 Jed ,^9 jj^'L.^J! ^c k^avJLI \fnSsiji C^su OljL3- eMcl j^/JboJ! 4a«*«*J! O^eJ! £)j* Jji<*>l Asu i_9^*i 

:Sj^aJI eA# 05^ (^*3 Housing 


Listing type 


Property type 


2 


Bedrooms 3 
any 


v any 
| v any 


v 
Bathrooms 4 


Price g 
Within ▼ 6 


any 


v 


any 
v 


City or zip 
Keywords 


8 
More ontionsS 


7 


Search Housing 

3& ^g^l^V! jLip-VI^ . j£-*oJI j£ jMcV! ^ ajoo ji ^laL-j L&3 .[Listing type] jMeVI ^ . 1 

4*Jla)l cJJb £^3 .(jMcV! £3; j£ jlaJ! ,jiau (jJ'L^J! OliMc! 4slT ^jfi t _ s *« t^JJI^ [3 n y] 

~*&f. (^1 [room for rent] 3 ji?U! j^ ^boi ^j [sublet] ^3 aiLiw oljL> Joe? lj^-j 2UjuJ*J! 
ji kiUs i^*JLt i^l [for sale] 3 ai^jbj* jfL.* ^ [foreclosure] 3 jboMJ ^1 [for rent] 3 jboMJ 

.jL3-V! |oLoJV [Enter] jj ^Ic kiUi Juu ^ao ^ Joy L jL» 
k^svJ ^JJ! jjC«*J! £$j jUso jl ^*ki«j 2Ltjy<J*JI 4*jlfl)l oJJb £^3 .[Property type] jiC-*J! £3^ .T 

,J ^ILi £30' 3A3 J&£o jXL*i ^i [Manufactured] 3! ^yio j£-*> ^5! [coop] ^Uso j! ^Ja^is .<U£ 
(Cl [farm] jli?o jl cUiUCcl^ . jXl-aJI fLiiV bw 1$*/^ ^ ^JaS j£ SjUc O3J03 2LJ^.y! J3JJI 
Sj-jI ^w ^yio j£-* 15! [Multifamily] 3! ^(3^ icjj* ^J jX-,* 15I [ranch] 3! 4e,j* ^J jjC-* 
^J l ^C*o 3! 4fyio 4JCL0 3^ j.C-* id [condo/town house] 3I plaj ^1 15I [land] 3I ^^p-l 
|oUil Jj*f j* [Enter] (^^iljL^VIjuoj.SJ^^e^iVjX-^^i [single family] 3! ^-X-j ^u 
ji"L„oJ! OliMc! (jijy: ^-ju ^JJ^ [any] 3A 2UJuJ*J! 4*jlflJ! eJ»& ,_g9 ^a\yiV\ jL3-V^ .jL3-V! 

.(jjC^I £30 ,j£ jlaJ! ,jiuu 

.<Uc o*s*<j t5JJI jX«*J! ^gi |O^J! l3^c ioc iJ*o jl ^la^-j L&3 .[Bedrooms] P3JJI lJjc ajj: .f .(B3JI »_9_jC iJ£ jj^^^iaJ! ,jjuo jJ'L.aJ! Oli^k! 4sW ,jijjC t _gjo i^jJ^ [any]3A> t _g«?!_j*9V! jL3-Vl3 .[4+] tJje £jji j^i jiTi^l [3+] cijc C>Mj jt, jtfl aj [2+] j~3j£ ja Jf'l ai [1+] Sj^-I^ 43yi j£ 
_jAO I&Jju pjj ik_9jiJ( jOxJ |a? «aiVf JcxMa ^^Vf lAPeJI iOSsJ (J**)^ J^*^ 4jJw*a>J! 4oj(aJ! 4jl$i ^gSa 

.jL^V! joLw! J*i j* [Ok] jj Jc 
.<Uc c*s«J ^JJ! jX-.*J! ^ oLlcsnJ! aae iJcw jl £*laL*j U&3 .[Bathrooms] oLLj*J! aae .1 

.OLUsnJ! iOc j£ ^laJJI (jjau j/"L*J! OliMc! "ia\i" ^^. ^Jju ^JJI^ [any] aA ^g^ljSJyi jL3-yi^ 

OULo^- 4«jl (J* «*Tl al [3+] OLL^- 4)Mj (jdOjiTl al [2+] ,j*oLo^- ijn J&1 aj [1+] J^la^ .eLo^- ,j.C 
^j (OUle.»eJI iJus) t _g-aiVl JOsJIa ^JiVl JOsJ! iJOeiJ J~j'b- JOtL-j 4jJuJ*J! ioJlaJI 4jlgi ^Ja. -[4+] 

.jL3-yi joUJ! Jj>-I ,j* [ok] jj j^glc jao l& Jjo 
aA j^g^jljisyi jL3-yia .<Uc C^StJ (,5JJ! ( j.C..o.tl j**i iJ^eJ J! £*la^*J Ufisa .[Price] ^CooJI jX*j .0 

ij 1 ^*laL*5 (3Jjy<J*JI 2Lc!lfl)l f^sja ,^x«J! ^c ^laJI ^jiuu (^fL-aJ! OliMe! 4slT ^jC t _ s *« ^5 JJfa, [any] 
^U^gJI oiJi 3iU j^i aj [Under $100,000] ^3,3 o»tf 15 L j.« Jii Jio ilsJUsw 2bj*-j olsllai ajj*? 
[$200,000 to ^y^i ^ UUnoj ^J oil! ^U j* 3? [$100,000 to $200,000] jy 5> 5 oitf 
Jo«J! 5 ^-oVl Joel! ,5 Jew jj £*lai»J 5 I [Over 400,000] ^3,3 ^ asUwji j* jifl 3 I $400,000] 

.jL^yijaUjyfok]^ 

yi k_JU« (J! ^*laL<ji .<Uc k^Sto (^JJ! (jX,**JI ^Sa,« £OM J! ^*iai^-J U&^ .[Within] (jX,*^! ^Sa^i .1 

4jjwJ^>Jt 4cjLaI! Ol\& £Cai AjS" ^jC ajjj 43l«»oj f AT ^flklc ^c 3I (AT 4oJtA j.c j.C~,*J! ^Sa.* J*o 
J*yi) 2Uj*o 4alaloJ (,5Jj_jJ! j*y 3I 3JjJm ^«j! C«^3 [In location] 0_j*»-l lij .OljL?- SJ£ A»o t_9a*j 4flkioJ iS^y. >j $ *k<J*> i*""' 4ibsJ! ,J 0-^9 [2 mile radius] o^>-l lijj -^^^" 4atv*Jl 9! 
^j_j*J! t _ g k jj-iUb O-oi li^ .,_)** f« 9 J*o \ • 9 J*a olsLxJI ^b £« JWI (JJC&a. .L*L>,il 

C*2U 4JU.W Ox.9 y k^**»« 4 4ll>ib C**i t^JJI ^Sa^oJ! iia> ^J L3a^j 4jl3 [Save] 4*lS' jlaPO (j jjl 

.*>.-£ jj Oj*JI oluLf j£ i_iL?o V ^9 . [Keywords] 4JV jJ! olcLO! 
^JLc pLj jJ'L,* j£ k^s*JI 4jLo.fi Juiiijj^)! Ija^Jc ^l .[Search Housing] ji"L*oJ! j£ ^j*J! jj 

.L&Jo J»»si) O-0.9 L5 i" OljLstM 

jfi k^stJU 4*sL?J OljL> c4J ^laJ »J3-j i^uiy! Ija ^Je ^aJbj .[More options] ML?! OljL> 

Year Square feet School district any A (tt an Y B v any C ,jii^c ^Jju (J5JJI9 [any] oa ^o\ysV\ jL3-V!a < j£-*J! * L> 4k> i Jew jl &kz*j L&a .[Year] 4kJ! .A 

4ok?&e pUj Ola^w kill _^isj* t-So-j .4)Jv~..U>J! icjUU! eJJb ftAfUa, -LjjUj 4*-j ( jfi jisJI ,<<aju ( j/'L*oJ! 49LT 

.Jo J U LjmJ ,>o jUskaJ 

kiUia. £0*J' |Ojkfl)L 4k OjvJ (jsJJI jXL,*JI 2l>L* jjjoo dJCoj L&a. .[Square feed] <«y>J! f>J>a" .B 

^^ (^gjjo t_s JJIa, [any] ^& ^^I^V! jL3-yia, .cJaLl S,ja^>-a,,oJ! 4jJwJ-oJ! 4*jlaJ! |eljJsL*>l JM> ^ 

kjyTal^ j*tfi j^j M 2b-U ts? [2,000 to 3,000] 5 I ^^o jS* j^Jl j^ Jii ^1 [Under 2,000] 
t_93*j 4jJuJ*J! 4*JlflJ! 4jLj ^9 i^jyi jio »_9VT4jMj j£ JojJ 4»-L*J! («l [Over 3,000] 9! ^j^i y* (£jjoJI jioJb <Uc j^stJ o^>" j.C.cJI ^>U*J L5 «asV! O^J!^ ^iVl AstM Jj J^bJ j^ib> Ua>l Oso 

.jL3-V! (oLojV [ok] jj ^k Jjj jl kiUc kiUi Juo^ 
^Jdl j£»*oJ! lg*S ^« ^gi)! ^yoJbcdf 4itv*J! iJoo ji £*la^*J ^3 .[School district] ^LoJUiJI 4akJ-oJ! .C 

J^JjjJ ^^1 jjjjljboj! /j* k_*<Jj9 ,jXw,« il»«J J*'! ^ kiUJJ Oj- 6 *^ (jtfWsiyi jj* _^«*5Ctl -4*fi k^Os*? 
/jc jlaJ! ,jiau j/'LxJI 4SLT" ,j<?jc t _ s *« (^gJJI^ [any] $&> ^o\y3V\ jL3-V!^ -Ljj lajjariJb Jl ^gJlflkM 

_jfli! ^j [other] 4iU>- ,^9 2LoJlftl! ^gi oa^^a j*e tSj^' &&>** i£' k-^^l 3! <^Vy Lo lg*o ^3-! i4aJUsw 

.jUi-V! r U7l J^i j* [Enter] jj jb 

., .,..cw.,J ^J! ^^y ij^i^ «Lftt»ftLc 4wli.J! Jc^x.w O-*^ .wV^-lj (jl ^9 j^iijjisj i_^sJI gyLi ^jfi fs*j *0 1 Aau i_9q**i 
• t _ s *ai JJCij 0*SsJ! ^eJUi ,J3jM y*>y\ fw^'3 Jaj!_jat)l j^glc 0*S*J! joLi ^j** ^y^)M (#*ffl 

:4lsu^stJ! ^^gJLc k^atJ! guLi ^^ J&) ,_gJb U.*9 )enver 

a 
orado nqua North 
Dakota South 
Dakota 
Ottawa Michigan 
MihvaukeeO Detroj 

. „ Iowa Chi g?° V 

Nebraska sOmaha Lincoln Kansas Illinois 

e 

Kansas Missouri* 

Wichita a Indian St Louis CinDinna 
Tulsa 

Oklahoma , , Tennessee 

Arkansas West 

Virginia 

Kentucky Virginia 


North 
srredne Monterrey 


:,jiai JXi t _ s lc ij^Jo ^g*)^ j^'L.aJ! jj: O^sJI jtiLi ^j^-V Jlio ^^ U*9^ 
4712 Milaen Rd..Colurnbus.GA.31907.US... 

2 beds, 2 baths, sqft, Posted 0B/21/DB 
Students - Get what you deserve!!! Life is good at Co 
Village. Why live anywhere else? 
apartrnents.com - All sources » jtjUi j^ia v^y S^lcV 4«JL.?co OtjL3- kibs^oi 3JjuJ^i icols l ji'L.* ^.c 0»svJL! ^W v JI juliJ! Jj^i a»u i_Sa-j Sort by relevance E :3J^JxJ! icjliil! o A& ^ ^>U*JI OljUidU j-jJi ^gJb Lo.^3 • jJ'L.oJ! j£ CotJ! plUi k_^iy ^-ju t5 JJI3 ((^lysV! jL3-VI 3A IA&3 [Sort by relevance] . \ 

C»Jo-i pjjU k_— »■ j/"L*JI j£ Cj>tJ! goLi k_^y (j?** '^5 [^ on - by mos * recer| t P°st date] .X 

.V^l Ijii o^VI (jJ'L^oJ! OliMc! ^jc f^*9 <cjii fV 0^*1 
^jc i^ji (4sL*J! ^ ^jsVl k^«<^- j/'L*J! j£ c>asJ! goLi k_^Jy t _ s *« IJA3 [Sort by distance] .f 

.y 5 l 4sL,*J! ^J ojiVl yUl 
kJ^e ioc k_—»- j.fL*J! j£ Oj*JI gtlUi k_^Jy ^-ju IA&3 [Sort by bedrooms (low to high)] .1 

Lg<JLs (V^l Jll £j£ Oli p^j tJjC ^-k i5$£» ^1 jJ'L.oJ! jijjC ^ i^-IeVf ^JJ JsVl j* p^JI 

.yf] £j£, Oli LgJ |O^.JI kjjfi 1J3J0 k_g*" (J^L^oJ! 

iJjc iJvc k^**- j.rL*J! j£ CoeJ! plUi k_^Jy ^-ju IA&3 [Sort by bedrooms (high to low)] .0 

l&JU iV^i jji i^c Oli jOjJ ijjc ^gk 153^0 ,^1 j/L*JI jijjc ^ < JiVl ^J! ^kVl j* f^JI 

.,JSl £j£, Oli LgJ |O^.J! i_9jC 1J5JS (^g*" ( j/'L*JI 

iJic k_— »■ jJ"L*J! j£ CotJI joUi k^-Jy ^-jo IA&3 ([Sort by bathrooms (low to high)] .1 

IgJG iV^i OLLjaJ! j* j*Ti iJ£. ^Je t55^»o ^1 j/LxJ! JsjC ^ i^-kVl ^Jl JiVl ^ OUUsJI 

iju: k^-*»- j/"L*J! j£ ki^tJI gtlUi v^y k^ '^3 [S ort by bathrooms (high to low)] .Y 

.OLL<ot)! j^i Jll a ae j^glc k53i»o ^1 jA**JI 
JiVl ^ jx«J! k^-*»- jJ'L.oJI j£ ki^sJI gtJUi k^wJy ^-ju !kX&3 ([Sort by price (low to high)] .A 

.(^^Ici {&fi»j 0^. 1^*" kyi-*JI L^JU 4V3? Jlil l&j*»j 03^ i^*" (.yL-oJI o^^ r**«^ 't^kVl ,^1 ^IcVl j^^*J! k^-**- jJ'La)! j£ Oj*JI guLi k_^Jy ^g-jo IA&3 i[Sort by price (high to low)] ,\ 

. Jli 1&j*-j J5XJ ^giJI jJ'LxJ! LgJLi 4V3? ^gkl 1&j*-j J5J0 ^giJI jJ'LxJ! jijjc pui 1 JiVl ^1 
2b-L*J! k^»«*- jJX*oJ! j£ j*s*J! goto k_^y i»s^ '***$ '[Sort by square feet (low to high)] .1 • 
LgJLi iV^I JSl £J_/>J1 _^*^ l#*-U* J5XJ ^g*)! jJ'LxJ! ^^ fs**9 ' ( ^ c ^' (^! J^l ^ <^y>-" j**^ 

.jaTI (Vj-oJI j**JIj 1§*.>L.« tjaJo LS JI j.A»..cJ! 
4?-L»*J! k_^»s>- ji'LxJ! j£ j*s*J! joLi k^yjy (j -jo IA&3 i[Sort by square feet (high to low)] .1 1 

jjc j^cMJ [Google Base] J»-£> Sj^IS ^JJ ^UJt J$*- olT^JI^ JUcVl obw! j* j**f ajtf bdb 

jl 03..W ^M^ I* .J..>a^- ou\cli ^j ki4J 2L*iLoJ! 4oJ?^Jf J.C O^cJf ^j iJyJ ,^^3 •f&Si'^J OjcLiJI i_»U?^Jf 

owll?^! -tu'j u-le _jSU ^j <[ www.base.qooqle.com ] ^3 J* - ^ Sju^IoJ ^Jy! oui-aJI ^Jl k_^&Jtf 
4oJi^o i^so OljL3- ^J 4sU?VL ( Jj>-^>- SJ^li ^-i l^uU^I ^ ^s*JLI J**** O.»o ^^c dl _>$!»*<*> .[Jobs] VjOOQlC I Li* ■'•';'1iLL>ii-iai I Search Jobs Search the Web 

BaseW 8 ™ [Search Jobs] i_«ll?jJI j£ j^seJ! jj ^^c Jui ^ i4aj^^j| ^i j^o , j^s*JI oLJf t_^£j ji 1^3-j kitie Li 
4Jl9 ([Search the Web] jj ,^-lfi O^ai lij^ < J*"5*" S^l* ^9 4Jbs».,oJ! S^cliJ! oull^l OliMc! ,J Oj*JI f^J 

iAclS ,-9 i_»ll£>aJt J.C Owt»X) <UiJ«iU) O^a OUL> oMcl Oja-oJI ^ f^?axJ! ia«.^cJ! O^cJ! £Jja J^i' A^X-j 

Johs 

Keywords Employer 2 Job type 3 Job industry 4 Job function 5 

1 any [J |any ffl| |any ffl| |any v 

Educations Salary 7 Source g vn/ithin 30 miTg 

|any fl| |any ffl| |any ffl| [City or zip Search Jobs 10 ,-9 _jglai* (Jl r°^_)^M v_^«»^- Li ui ^ji-J' 03-^i ' 33— >a t&Mc! S j^aJI ^ j.jjliij ,-£)! OIjUpJI o j^j) ^_^i .Jb L*Sa 

.OJtJloUJli'jj: oiLsoV ^&3 ([Keywords] aJVjJI obs.l£M .\ 

^JJI^ [any] 3A ^\ysV\ jLlp-VI^ .4^*0 J*£ 4$>- sj&l> ji <j*1*^j L&3 .[Employer] J*jJI 3^- .r 

.4Jw\~»vcJ! 4xJLaJf e Aft f^AOta .4flJf>aJt j.c 4JU0J! ,L*M 4^> J.C jisJ! ^Jsm i^aJUpoJ! 49lT ijis'jC lS^. 
03-&" o' J*/"*?) 4£2t)f fs~^' k_**3o ji C^aIc .A)jJ Lo La9 A9U pj) jig i4aaM J..CC OL»- *Lvw! ^ t-da^i 

.O^s*J' |oU5j J»-i j^ [Enter] jj^gk^jfli! ^ [other] 4ib- (J J(l*Js> Is^yw^ Sj^io 
jL3-V!^ .^Jl liUl^o pi ilcjli 4^^! OJtf" 'ij L iJ^o jl &hJjJ L&3 .[Job type] Sii*!^! £$i X 

4jjy<J*JI 2LojlaJ! c^Xas fs^uj -l^c^J ^ jliJI ,jiou oull^JI 4slT,jij_jC ^^jo i^jJI^ [any] 3A ^g^l^V! 

5 i^<jjwUJI O-^u 4a*1?3 t£' [intern] b\» t_9^i .4a*BaJ! 4*.co,.o JjJ^ SjiUico OtjL3- A» i_Sa-j 

^? [contract] 3 Jx,\f j*c Af^ oli 4^^ ^f [part-time] 3 ^34 y>i oli 4^3 ^5! [per diem] jojoe? JU03 . J*IT |o!^ oli 4^3 ts? [full-time] 3 4*o!,3 4a*lj>3 ^gj [permanent] 3 2bjil» 4^3 

. jL3-V! |oUi! Jj>-I ^0 [Enter] jj j^gk yio jl ^XIc i4flJj>3J! ^Lc^j 
3i*lP3 O3J3 OU' 'I4** ki^ato ^^l 4&>te>$}\ Jbw iA» (jl ^*i*^j U&3 .[Job industry] 43*1^! Jbw .1 

0MU33JI 4SIT jijjc ^Jjo ^JJI^ [any] 3A ^lyiyi jL^-VI^ .gtt ^JugJ! 3! ^-^I JbtcJ! ^J 
tXa i4aJ?&J! Jbuo JjJU*J 4flJL5to otjL> J»SO ^3-j 4)Jv»~u>JI 4*.jlaJf fCASJa . LgJbco | >C yiulf job 

i^i [human resources] 3 ^30^! JbwJ! ^ [legal] 3 oVLmV! ^j [telecommunications] 
cUilCcl^ .jL3-VI pUiV [Enter] ^Jc yi! ^ jjji Ly3-I .j^'UI ^l [insurance] 3 2bj£JI a^^l 

4o.Ha)! 4jlgj ^g9 6^3^-3.^1 [Other] 4Jl?- ^g9 4jJuJ-oJ! 4aola)l ^ S^p* jȣ l_p-T Vbw iAso Jl Liu I 

.[Enter] (^ kiUi jju yjl ^ 4U»J*JI 

.£cJ! i^iWi 'i— **-^ JXo i4A&J?3Jf 4o^oJf jJtfo ji £<JsCUi L&3 .[Job function] A«i*h$}\ 4*.£«Jt .0 

jt^3 .4jaJj'3J! 4*^oJI ,sc yivJ! ,jjuu i_alH?3JI 4slT ^^c ,3*3" i^jJ^ [any] 3A t _ s *?lyiy! ^L^-V^ 
fdJ (j I 'J^y U k_^TI 3I Joy Lo j*>li i4*flJ?3J! 4a^oJb JjixXj 4aUito OljU> A9U ^3-j 4)Jw.*oJt 4*,jlaJt 
.jL3-V! |oUj! J^-i j* [Enter] jj ^Je y«! pi [other] 4ib- ^J i4*o(flJ! ^J (i3J>-aw* jJo 
jL3-Vl3 .4fl*l33J! 4*Ila^ ^JJ! ^.JbcJI ,,53i»*J! iJe» jl gku*} L&3 .[Education] pJUsJI .1 

.03ik*JI t _ s *JUi)! 1,531,*^! (j£ yiu)! { jsk> i_alQ33J! 4iir ^jc t _ s J*J i^jJ^ [any] 3A (^g^slyiV! 
,JL: A^aed) 03.llA.oJt ^^oJUJt ^53.^.^1) ^^JUaJ 4aL?u OljL> J^u 03^ i4JJw,^oJt 4*.jla)l fs*s«3 

[high school] 3 Slj^i^i [doctorate] 3 40311,5 ^5! [diploma] 3 4*1^,^1 [college] ^3 t 4i^aJf 
ij! [bachelors] 3 jf^^-L ,j\ [masters] 3 ocL* ^Joi if! [associate] 3 4J3JU 4-jjj*c 15I 

jL3-Vl3 .U/c k^sto ^^1 4i*l33J! 4^?_ou ^jJ! k^oiy iJ^eJ jl ^*lai^o L&3 .[Salary] ^>^^ -V 

.4flJ?3J! 4^?_j« t5JJ! k^oiy ^c yivJI (jiau i_sIUj>3J! 4iir ij^jc t _ s *« (^5 JJI3 [any] 3.^ j^g^lyiV! t _gju^ (jl^ cJJjJ^ i4*jjj2t$ 3i*.^o ^j OJ'j V I^JLcAj Jj>-^»- SacIs (ji i^SjlaJI iSjljz Ja* - ^ O' ^s*?**3 

kAPsi-j . Jo jj l» 1$** iJ>> i<_^JlajJU 4aL?u OVJjw Aso i_3o— i 4Jj,»~u>JI 4ojlot! £s/jb iIaJL: U •_v^J' lg..<rw.;g 
.jV 5> 5 i • , • • • J\ o • • j.« i5J [500 to 40,000] 5 I jV 5> 5 o • • ^ Jil ^olj)! jl ^1 [Under 500] 

t_9^«j^ 'jV^i L -*'' ^^> O* J*^' i»5' [O ver 100,000] J^sL-jj ((^^J-J! k^oiy 5A i^aaoJ! J! p*ia^ U&3 
i<Ufi Ctfto ^JJ! <_^J(jU ^-xaSVI JtfuJI^ ^-oVI JOeJ! £JOsJ J^j'b- 4jJuJ*J! 4oj(aM 4jl$i ^J Joo 

.jL3-V! |oUj! Jj>-I ^ [ok] jj t _ s Ic _jao J! ^Xic l&> Jjuj 

jbC^o ki^*»- n_al(lj'^)l oliMcb J^5*- ■**« ^b i^jJI jJ-aoJ! i^seJ jl ^*ku«.j L&9 .[Source] jJ-aoJI .A 

3ilT ^jc t-S *« (»s JJI3 [any] 5* (^''j*^' jl***^^ . 1 aIL1?^JL 4Jjw t5j*J' 4***Jj ^'3* 1^^ (J*"3*" 

.0 Joy j_5 jjl j JuaoJI £ Asoj 4j U-^oJI 4-o.jLSJ' ^sXS k^-ULCobj .AaJijJt jJuAo ^c 4aJI ,jjuu i_alll?^t 
^iaX».3 .lg*c O^bJ j^Jt 4oJ?^Jf lAs-I^j jlCo iJ^a ji ^/.kX-i' L&5 .[Within] 4oJ7^J! A^-I^J jlCo .^ 

£5^u .1 j/" ,j.C JjJj 4SL„oj \jf 4alalc ,j£ 3 1 IkXT 2loAo ,j£ 4fl*l?^J! (jUCo J*o VI Jj>-^»- ^ t_JUaJi (J I 
j*_J! 5I iJOo (v-j! Cm^3 [In location] o_»i>! f jl .OKL> ioc J^o t_9^-j 3Jj-J*JI 4oj(a)I oj>& 
^sJ| i_al(Ii^J! kilt |j<?yu 4i Id ((SAS'sioJI ObV^JI t _ s Ic Jaa9 (,5^««j ^Jj^J! J*y) 3-«jw 4iil,-ucJ ^jj^J! 
^»j! 4ibeJ! ,^9 0^3 [2 mile radiUS] Oy»-l lij^ -^^^' 4flk^oJ! 3! 4oJu>J! CM3 ^ bj«95* O3J0 

.J** f» 3 JIa* 1 • 3 J^o OlsLxJI^b ^0 JbeJ! IJJC&3 .l^Jb-il ^1 ^al*.^!^ 2UjJboJ! j.c 

0MIIP3.J! (^Cki^sJ! JuiJj J^-l j^i jjJ! Ijjb^jftj jl kiUc. [Search Jobs] i_ajH?3J! j£C>5tJ! jj .1 • 

.IgJi J*- ^^l OljLssJI t _ g Ic pLo i^>a la>Mj lS^jo .4aJ£>^J! o j^jj 4I0IO! J.*«^liJt ^^Ic i^a^SO (JkJI OJjAJVt Osa*? ^J 4*le jisJb C-Uio iajlj Jj>-a^>- S J^li ^ i_fl3U?9 ,j£ 0>asJ! gwLi ^^c ^kj? i^ f^ 55 ^" 

.4aJi^J! ^ 4L;jw 4o^Jbw iyw: JS" ^Jsyo^ <eJbOj:l 4L*> ^ Ja,j£*M ! JJb O3XJ 0-?s>- '[Table View] 
3jlioj 03^J3 (jjjVf 03^1j 05^J 5*3 4flJs>^J! ^ ^iicV! (j'3-^ 3' 4flJj>a^! ^*J ^f*. [Title] 3A3 Ji^' A3**" 

jAO jl AjS 4oJf>aJf jjiC 4<iU?l OLqlxc ^ f^ 4*^WI OlX& rs^o i_9^w <Uic jsJIja i4flJs>aJ! A«;t jU^u [+] 4eMfi 

^l 2L**ki^o ^*>! jo! 2tr^i p»i\ ^y ?!a^*> i,J*jJI •*#>■ (v* 1 ! u^j** 'J**" *^*" i«S' ^[Employer] o^bj ^l*)! a^**)! 
$\ ^LoJboJ! ^1 J£c tij^i>^\ 4j j^j (,5^X11 (jlsCoJI^I ^i^oJI ^^su i^l^oJ! (,5! ([Location] ^&j oJlitl ,5^0*!! 

.,10.x}) Jic 1$ jjaX*-j ,-*)! 4 fl la l oJt 
4a*i?aJt OJlf (ij U £>-?^J 4a*i?ajt £^o ^^ OU^Jbw ,Jsyu, .4a*BaJf ^ai ^5! .[Job type] o^ba. cV'y' Aaywdl 

.jiJI .Aoc l ^.>a..w |»l 4a9Lo |Ol 4*jI,2 
U Ulca, .4-A.BaJI OL»-f^Jb JJbui' OL^Jbw ^JgfiijAj <4AflJj>aJ! ic^oJI ^gi .[Job function] a.£>a, ^j-xbdl ,ja,.©jdf 

.[Title] 4flJs>a^l pyw! ja^jjd Uulkw e^Wtiw 
.OJjiiVI ^gJb: 4flJ?a / J!_jiJ ^jjU^jij^jW [Posted On] o^bj^j^oLJ! iaywit! 

:4JU! Sort by relevance v (s) Table View Etl Map View l33-> <1&Juu .[Map View] -kulj ^k £i\ iaImj^H (^JL: Oj*J! ^dUi Jsfi^ .[Table View] 4&J? eMcl L^i> 

£U& (olSj! Jla^o p ^jj OUMc LgJLc 3Jsu^- ( j*jVI ^-.aJI U^J*J "-***" '(J**""S i^! i^i5*>c i_J££j IfilUl f»«ii.o 
tt^-Ui ft*?ai o <ft*? ,Jb U.a9 . wJVI fu~«JI ,-9 oiaj>a^JI O^^JI 

' - Sivedefi 
Norge 

UfflilMfe 
Ki - : fJ 3-ijTN I'olsKa 

Ueutschland 

Franca^ J J5C/^ L !KK&r 

UhBqs K **" ta '^L"fl- ^Wt^saud Si3i>5*JI j^stJ! Ot*J k_^jy *lj J*- * p ^ji" OUMxJ! ^o ^51 ^ j$u ^lj JIT jl9 .UuL> lijTi IaT ^Jsdbj t _ s Ic ^ij-J J^"*? *j*J1 <jJUaJ l}' 1— «Us"3 (SC k^StJI £«& ^g9 -kul^SeJ! jbIjJk^jI J^aj iJ^-i ^glc t _ s aio V UJ'j .V 


Sort by relevance I v 1=1 Table View S Map View ps**?aj ,Jb Iaa94 .OwvJf fuLi <^*>y 4aj J? ,___9 ^CsvJI L5 & Sja*aJI oJA ^9 e,Sa->^cJf 4Jk\*.A*J! 4oJlaJ! 4a<l?^ :4luW*JI 4oJ(o}f e jjb ^ 3^-LoJ! j^vJf juLi *_-yj'y oljUssJ osSUs-^l j£ Oj*JI gsiLi k_^y us^ *J?^3 'ia-»'j*iy jL«3-Vf a> IA&3 [Sort by relevance] .1 

.Lj*!opix~j! jv IbS a}( 3JVjJ! OUJLCM ai j^stJ! OUiSo C*s*J! guLi 4dMc ^50* uu^ 
oJo-Vl ^jjli i^> ouQiaJI j£ j^ssJ! juUi k^-iy (j -jo 5A3 ([Sort by most recent post date] .T 

JlVl j* v^'y v-^" oal^^l j£ j^stJI guLi k-^y i»s^ 3*3 '[Sort by salary (low to high)] X 

.lilj ^JLcV! ouliiy! l«JL5 ( V 3 i LJfj JsVl ui'llijJI JjjC ^ (^JeVl ^J! 
(J -leVl j* v^' v-*- owlls^l j£ j*s*J! joLi k_^*5y (J? * 5A3 ([Sort by salary (high to low)] .1 

.LStj JiVl ujSU^I l&JLS <V 5 i lit; JLcVl owl%JI ,>>: ^ , JiV! ^J! 

.2ujJbo)M 4xJUb -^ly -1&9 k^sJ'3 J*"3*" S^^ flj^s^! 4*8*50 UoUO! OloJbaJ! -kul^l IJift ^J Jtf*J 
Jf 2uoLo l$JM»- j* £*ku-*« ii**> ([Google Base] J*-^ Sj^cIs sujoJ 4*Awyi 4J3JUJ! jm\^\ \j& ^J J003 

.SbjJboVI 2Utl)b SJ^JuJI .4oJcWI Jkfc ^ J^Jtff 3A U Ads by Google 
Sponsored Links 0*s*J! juUi j*ej L5 JLc aj 0>ssJ! ^sjUj Jjai j^laj Ob'Me! ii>MJ' U Ule . J..>a.,> ^J_pco ^ j^stJU (Oyu LXc 
4*JjxJ! 4^>!a^! *03si«J O-LT o!) k^>*sJ! gcJUi jLj j^^Ie a.1 (Jl^-aptl 4jJJbdVI 4^>!^J! ,et\SsL«J O-LT o!) ,i>-j| J^»3 J^s^ ^js^y ig>iy ^ [Sponsored Links] 1$o-jI J3J0 oliikV! 0JA3 .(J^ssl 
^3 [Google OliMcl] ^*j! C*» 4*^1 ^II^oJ! ^ _jglaJ ^^3 . J*-5^J \>^ 4^>!^J! ^a [SLIlcj OlkLJjl] 

.[Ads by Google] ^! C**» 2bjJboV! £s\$*}\ 

^_j5w> ^ OljL-JI ^ j^stJU Jj?-! jell !ij <UI <CU) k_JQsiJ^ J^^sJ MiU OljL*> iTj-ii bdG jl jXluoJ! ^ Miloi 
^il^oJ! ^ l^iliMc! ^aj (jl Jj>-^>- ^ k_JLtu (jl 3I 4TyLM kiUi OUMc! (ji'jW Jj>^>- ,0301 (jl l Js^j^ 0*»o 

:2UUI 4^-1^1 kiU^u-j .[ www.qooqle.com/sponsoredlinks ] ^ ^bsa-aJI 6t x&^ 4 oUMcV! Google ■ j ■'-« ■'< -'j; ljii Search Spo nsored Links | | Search the Web | CJyiVI ^9 o^sJI jj ^lc Ojfli liJ3 .[Search Sponsored Links] oliMcV! ^ Oj*J! jj ^Ic _>£j ^ 
. J*-}*- OliMc! ^ (j-Jj IgJUTb OJyiVI ^9 j^ssJI ^ ^3.-1 ([Search the Web] www.Fendeq.corn shabab3net.com 

www.ichotelsgroup.corn Hilton.com 

ij^JUb 05^ tS^J'^ (jMcV! o'5* c t>° 03^*2 J^fi"^ ^j^'Me! ^ ki^stJ! jufcJ ^ OtAXi JIT (jl Ja^-^i LJa^> 
,j£ SjLc Jajo (^jJI^ J^kVI (jfli cAiJf^ ijMcV! lAg 2Uju>J! 2b«Lal! ^1 ^i^J Jaslj 3jlioj O3&3 dbj^' 

.j^a>y! (J^JLIL O5J0 (^jJI^ jMcVI J=u'j3 i^-jVI O^Ltb ,jiaj (^glc jio lcJ»Lea 'j*^' Sc^iJu OliMc! j^gfc ij*"^*" Oli^kl ,j£ j^stJI juUi ^^gLu ,^5*)! OliMcV! eJA :<uJJ 
CUT 'ij VI _jflJI ioJ£ 3^"^ ffJ^Jj .kiUi Jj&> J^fi^ £^ k-^f-J ijMcV! k^^-L? J! t _ s *« loib jU l^vc (,5! 

iu\*a* 4lsaPslo 
^JLlaJ [<*3la*o ^o^u] j.c ^}>&> OUMcl ^9 0*stJ! tibbCob i^lf^oJf p5**.^a;J 4/yi tUJUJ 3! ^If^oJ! fijfi*eS 
,-lfi ftgobj ^0 ftglobua cXjwiLc oXaJ \£*f J.C 4c^<JI OLaJUoJf ,j<a» l_Sj*> ^ol3 i,-JL!ba .cX^Lo J.C ,J^-^>- hj\j> ^ u^PtJI 4oJj>- — T < GouQle 

Maps O Ol^jiJ! l$c&i Si^ao pLii j£ j^stJ! 4JUC0J kiU jsy 2Ua> ,_-& [Google Maps] J^-^f -kul_p- 2uj3- j! 
.Ojdf^i o' l^V.' j5^3 lSj^' ^i~>L~il oUai;w> ^1 3iL?Vb .kuljpJ! L5 JL: Igxia^ dl j^iiJ 4aJL»wJ! j.AoSMa 
^1 Ja^s^J! ^ Lgj 4JUL*>y!a, 4aJUstoJ! ^jla^it! ^^glc lJjxJ! ^ Jj>-a^>- ^ Liul 4oA9sJ! cJJb ,e!t\se£<*>! ^JsuuJa, 

.oj^y ^JJ! jUCcJi 

,jijj« O' (^a**** Jaj'^ 4«Jjit9 (Syblal! k_*<li ^ (^^j.aoJ! k_iat^oJ! ^1 ol&JJI Jjy Cs*£ 'i' 31 (^.5 (^ j5^-o 
j« Olc^Lw cJJ ^j3fJ$ Jj .i^ba^wl^- uU ^c dclcl j^isi' <&u_p- la ^Lc 'l*_#c _^i£Ha, ipLiiVI c JJb ^'3^ ^J 
^^1 (jJ'LcVl J3^ 5^^*9 ^Im o^j 6 (**£ ik -^i O* J*^'3 J^ •k-^j*'^ t^* £>«4US oj IgJ )5*°5 ^jJ'UVl <s jj> 

(j^i a^ba, 2bjJbdV! 4jsUL ^>J*flJI .,J^-a^>- -ku!_^- icJjStl S^jLiy! ( j l aSLa»eJ! ^jsfZ^i $>J»? ^jfjjj l^& ^ Asw 

.J^a^- Vj«S £&J 

SloJeaJ 2u*jy! 2bsa«aJ! £9a^ ^gJ! ±*&jj &\ tSj-* "^-M*: •* <[Google Maps]J*-a^>- -ku!_p- ^ Oj*J! IjuJ 

(jislsJ! J^-a>>- k^»« <«_/) otfl^aJ! cJJb ^ oaeJ LJ3-J .[ www.maps.qooqle.com ] a^ba. J^s^f -ku'>^ Google 

Maps C^ Ub ■' -■ '■ CiUfeE , i_l£, I Search Maps Show search options Find businesses, addressee m# pieces ot interest L earn more . T 1 


^gkiu^vJ! k^stJI ^oUi kiU^uiJ^ .[Search Maps] .tul^sJI^J^sJI jj^JckiUi juu j&j ^ i^a ^ 

.2bsa«a!! j^cj. ^ 3Ja;j5eJI ^c O^cJI juLi kill jglajia Osa«a)! jL*j ^mJJ ^ CjJia .i_^*J1 gwLi ,ja JaJLstM ^c j^M oJjJA Ofola OUaiyi fljoa i_»U?a £;ji«J o^' f 5 ^**^ 

.f^JLJI J££JL Jj>a^>- 1m\^- £« Jl*LcJ! 

O-SsJ! pjli-i (J* ,15' ,J 4oMxJ! e JA y$M t-9a**i i,>JW ijlCo al iS"Jj al (jl**e r*£ O^vJ (J I ^u vy 

j£ OLaJLw c4J j^laj' .4kjjpJ! ^c O5J0 Uj^c 4oMx}t JJb ^c j**Jka, .4kj_psJI ^Az IgJbl&o c4J 
ikiUi ^glc JliU ^^ LuJ .0^>3 jl ^3*^3 o^i^" t-s^ i»S3**" cs*"3 ^3^' Ija Google 

* * * * * 5 nrvi*w - map in£i > "j:^ 16M AmCMlM** PjHOHI/ J~rt„„lr.- 

Gtl dnclnm: T ahwr ■ Fromhtr* T o hwr ■ From htw 
. SwUIH mm 
Jajl^ ,^9 <Uc C**»« i^kXM fj^giJLt ^gAjjiJ! (jlsCoJ! £t*?ai SJaj^sJ! ^^JLc ^iiu LoJyLc 4oMx)l eJJ& •JW 4lMc Oli OliMc! £3^3 ( _-le JJu ^j»J1 (_-lfi3 2L*aJ! j^stJ! ^dLS ^J _jgtu ^1 2uMxJ! eJA I ^ 

.c4J 2LoJbi Oli O5X5 Jds JjiUs j£ OliMc! 2Ltt> J3J0 
OIaLjjJ ^c l3jxJ! Jjy L^^c 4JfUjiJt ^_JL: 4jLg<Jf 4kaj 3I 4j!jJ! 4kiy ^c JJJ 4oMx}t <A& 

.(Lib- J 5 JJ! JT ^ uUJi jSl^J V) &jJ1 &JaH ^jbto ^l^o 5 ^ ^k J JJ 4oM*J! JJ» (^g 

<5> 

4JL? jiTl o^5o ^giJ! ^ll^oJI ( _Jc J^i e_^y eJA l)' ^**" * 4oMx)l »_9Mso ^,33 < J^-^*- 
(y^jjflJ!)^^*^^ OI3AI3 31«jStJ! ^gj jboV! Ol&bol ^ ^S^D Ol3.il J^^f ^ij^" j^ cs^' i_^ ^^" LJ3-J is! VUJi |s! bj£ |s( Is^vi pI^w t&Jjy (jjJI obti'VI t^**»- 4Lw_ptH ^ jbuMJ (^-jVI oJA ,ejjfcLj .1 
^)j9bJI kiUSLoj 4JI Liu! ia>V .O9JQn.0.H eboVI ^J 4iw_psJI kib_jS*J Owby ^gJJI j^J! t _glc jfli! -ba.^- 
t_^3t*ia, y^«« JXi^ 4kw_j5sJl> jLCe 1^5! ^Jb ^ba^jl> Sjto) ku u a Jt J^,jls> <j.£ Ol&boVI 6 A& 4SLT ^ 

Sa&LIo" (ji [Street View] 2lw?b- ^-Aa. J?"3^" OljlaCal £3^ j* Sj^-I^ Salary! <**k^*j L& .X 
ajsIm ^ £jL£ i^V ^a^?a^! e^Ai Ij^ A&lii (jl £*kL»j ^**>- <"£j!a^iJ! ^ JopsJ!" a.1 "^jl^iJ! 

LolivjJa la^j oOPiUj! ObVyl £j'a^> OwWbU,*J 4«J^J! o j£> jilayJ ^ai^JI oJA 2bUT ^g** - • ■****» J jBa^J ji a^b kiiifi lo JIT i2L»s>bt)! eJJb |o!jJsX«jV .Jaa9 t^p-VI 2L«j^-VI J3JJI <J* J*l3 A^a, 

ft . 

jvija^J Sja^? (^gJb lo*9 .4Cj!a^ ^9 Ja^SsjJU .ea^flj <UaJj»eJ! ,-9 eJjjJ i^JJI (jliCcJ! ^gl! UJ JJCiJ! ! jjb :2L»s>bsJ! a o&> |o!opix~jV Jlio 
^j^XAflt! .^Jsp^sp hj\j>- ,^9 ^j!^i)! eA&lio 4**i?b> x>!oss£<*>! 4*fl*r ^jzjiz*.} ^jj^s hu\J\ Ijjb ^ t\so 

._jJuaJJ [-] 4oMc ^j£. ju\$ ^^jiJI^I^jAJwJJ [+] 4oMc t _ s k y6\ .T 2L««jy! OuLaM ^3 ,0»ssJ! OljL^- ^ JJj*JI '^Ji 'J^5 J ?' "^'^^ o*^*" Ja«**oJI ki^ssJ! £jj* ^1 SiLsVL 

^u^o k^J^V i3*-3»oJI [Show search options] Jm^ ^gk ju\ [ www.maps.qooqle.com 1 J*-$*- -kul^st) 

:2LO 5j5-aJI ^J Google 

Maps «-J Find busine: . earn more . f All re sults vj lf Search Maps j Remove search options :2UU)f OfjLJeJf ^^L; ^JwWuH ^cJlaJf o JA ^s^a^jj .-koiydicoo goto tetf jsj£ ^^j&ji^ij&yi jL&yi $&> !A&^ [All results] . i 

..bas jJ'UVl^i ^.K^xJf (^JL: j^stJ! guLi ^aS ^jo ! A&3 [Locations] .T 

.^^OlT^! ( ^Oj*J!joUi_ ? «a9 ( ^jo IA&3 [Businesses] .f 

.ki!y>- ^aj&un ,ya ,ej*aoJI ^^^toJ! ^k j^stJ! ^uLi ya3 ^m IJa^ [User-created content] .1 

.Jaas ajLaJ! oli -kil^ssJ! (^JL: Oj*J! goUi yoi ^Jm IJa^ [Related maps] .0 

.■his .kuiys)! oli k-^3^' Obtfl«? ^Jb k^ssJI gyUi ^-as ^Jjo UJ&3 [Mapped web pages] .1 

.-hia oljlaxJl ^lc oj*J! joLi ^i ^jo (Jjb^ [Real estate] .Y .-bis 4jJJbciVf 4xltL Ub- ijSl^U) 2L*s>btM eJJb .jiJI OliLijJ ^c J^asdLt J->3"> -kuU> |i»ljtfti*)l C^JCoj 
^UJlf t^Ui^ .iyjui 4&>jk; 4jjJbeiV! 4xUb tuljidl ^2u ( \jy> ^j tUIi t_^£2 jl o_^w ^M^ I* > a..C„..„ J I «j 

^^u-j ^*»- ([Search Maps] ^uiyj! ^» jj ^k c4Ji juo J6\ ^1 ([From New York to San Francisco] :2UU! 
•i^p-i jJui 2b! <vi [From (city) to (city] 4i«? |o!jc*£*>! wUibCcb (vlaJb^ 

4ot\»- |o!tWiti»;b ^-\ (jbCo ^gJ! tjbCo ,j* j««J! OliLij! ^^glc J^astl! 4*fl*r ^jij ^^*9 -kuiyi I^X& ^ Jau 

. i J>-$sp £&J ,j^i^&^ SujaIsoV! 3jUL)b ^J^AflJ! .Jl^*- -ku!_^- 

-kul^l (J^IjxL-jV 4iLstoJ! Jj^laJ! 
^AjiASsJ 4iLito OljL^- ikjjStJ! ,j*aj ^gic' ^SO t_9j-t> (Jj>-^>- hj\^- 4aJ&- ^9 3IaJ^»- 4j> ^o J.obCJ LtiLfi 

:,Jb loJ'.-fca i t Jsjfi\ ifljjl? 
Obtk«»oJ!^ .jjJbStM^ 2L^jy! Jj^^kJ! i>ai*>- £tj*?oi <*« i^ile JXLij Slaj^sJ! Js^e ^m ! JJba [Map] . 1 

C^3J Lc^ e>^>.y t5JJI jlsloJ! (j^jc fail ii**> (4iaj_^dU ^LaaJ! JXiJ! (j^^c t _ s *« I jJb« [Satellite] .T 

Juo [Show labels] yi-l <i^p-Vl OLojUoJIa £jlo^JI s- L-J jl^Va .^jbtM pLaaJ! j* <U! ^jvj 

.[Satellite] Jb^J! 
.2tku^?dU (^g-.jjLaJ! JXiJI jsj£ ^Jjo !Jj&3 [Terrain] .T 

jL3-l wUi(£«b ijL3-VI IA& ^k jaJI Juua (4laj_j»J! eJ^Llo OljL?- j* Joj*J' u^ ^^5 [More] .£ 

a^tUaJ! jsMsi aj [Photos] j$xai\ J^o 4laj^»tJ! t _ s JL: L^Lc C*stJ ^g*)! jJ'LcVb J|Jb£j M^! 9 ^M O'j^ 

4obJ! oii^l^xJb J>i£3 OLajbw ai [Wikipedia] b^wjoa. 4c^i^o j^ 4JL? oli oLajbw ai [Videos] 

. J^jJ! JO 2b-Lo c-J lp3a. [Transit] .2bjJbeiV! 4*Ltb -kuiyi -J*"3*" -^'j* ^UJ^- f>l^»s^V 4JUUCJ! OloJUai -ku!^! IJift .J Joo 4aS^wjJI J^f^> ic^-J^JO ^ kl^fleJI 4oJj>- — 1 1 

knol CsJyJy\ iSLJi ^£. Social ^:a-jaxj( 

1$ PJ&L.J oVlao jii ^J\ t-9 j^j ^^1 J^"3^" V>4 ^j^ tS iA *'3 1^* [Google Knol] ^1 2Ls_j*oJ! J^-^*- ^e^^* 

^J jliJ 5j* lJ3^ "Mj**JI J" > 5" : '' ^ c 5-^3* j" ^ij^s*" 4is~~Jf J***** f^ • l — , le&*<?&.oJ! ^ ,j 4C 9..,,' a. ell a^J^JtX*.* 
Jbw k_»<JcVI ^gS tJi^ C**W (3*^3 OVlaoJI ,j* OlLo £*ai t _ s Jc i£$&o Ig*** - Col^ k^*** - «t • • A j^ji ^^ 
i_aJl 3jU j^g)! (J*"3 ^ 4e^»j^.oJ! ^ OVlaoJ! £J& £)] Jj>^>- 4f_j<ii C«iei <t • • ^ _jjIj 1 1 ^JjUj^ .t_»*kdl3 4ae*aJ! 

[Knol] ^jo 4;ij*oJ! J»-$»- 4^5-15* (J^ .4Sjx*J! ^^jo (^jd! [Knowledge] 40JUO jLa£>! ,_g& [Knol] xdf$ 

^jxJI (^^stoJ! Jl foJbOltj .J^ J^ 5 ** tS' i^ <Jca«ua«J1 ^goJtffcia.0 J^-l I^Sj 3Jl«i |^1 "4*9j*o S^^^" IJjJb» 

k_^&jj l)' 1^5"^ 1 ~' y* l* <"Mj«JI Jj>-^>- ic^Kj^o ,^9 Si^f-^xJ! OVlaoJ! ^ JjlgJI i^XxJI ijJb ^ C^stJ j^giO 
J*iyi !A& ^gk 6i^>^ ^^^ [Google Knol] 2LSj*cJ! J^-5*- 4C5-J3XJ ^u-Jyi 2bsa*aJ! ^gJ! hj$*a}\ ^ ^?^o 3A U.r 4£^*i^oJ! ,J j^sJU ^jj« osi£J! ^Ja] ^ js6 lJ^-j . [ http://knol.qooqle.com ] :2UU! 7 


/CnO/ ^ ia ^ 1 iIjUi£ ** Search 


Search Toolkit (iii_i _i_) isJl lZjI.jj! !• J4&J ^c JLJ! JM.> j.* PAaXe O^u dlkXJ'a 4Ca..,.,i a,cJ 1 ^9 -ku.^e O^u *'_*>b pUflll cXJCoj .ija^all j.* r^ 3 ^ \jsf& 

Jsrp? te^jA ^J .kwoJI k^vll 4JLcc ^r! 6 *? O^' r^ .I2»y 4^-^ tJ^-i i^JJIa [Search Toolkit] -kuiyi [2LoJUM 4JL0J! 4«jVl] Mio jXJJa il&juy ^gJI OjtJ! OLcITeMci Sja^aJ! ^ Saa^oJ! j*»;J! 4jb- ^ k^iT! 
£t3Li (^J^-V 4laiJLo ftja^J ^^ L*9 .SLi^ioJ! J^-a^f ^Ca^ia^i ^gS j^sJL) [Search] C*S*J! jj ^gJL: I&Jjo jfli! ^J 

:[2LoJW! 2Ul*J' 3*j^] J* ^^' 
Views: 15 

Published version: 2 

Edited: Mar 26, 2009 4:53 
^jLo JljJLoj JjuI lis. ^ J . --^flVl -u_^,jil dULo La i^i f Ji& ,~- t) 1 ^ PM 

Lij < *iijj jLoSiuyl (^jij U. j^i jJ iij^u, ji£ dlaji p* . . -A"A"A"A"A- 2 Ratings By Ali Ayash :,Jb Uuj os^-'-- 1 4a3j*aJ' J- > 3^' ^5— '5-* ^ O-t-JI zu& /^o 4?cyj J.J'jji >x?d~> .(O^a (J J) i_ala*JI S )»*? (^gJ! kiUao Jsulj 4jlioj O3J03 (JjjVI (J^JUL Lojli Jajo aAa [Knol] 3! 4*3j*oJ! eJ^-aJ! aj SJIaoJ! (j!a,,Le .UolT l^ifi ^JLtu ^JCI 2UlaoJ! 2bsa*? .^.aJLcJI j.c ^LuiLiVt OLaJbuJ! ,jiuu t _ s JL: Uaji t Ui« <ule jaJU^ [By] AjcJf £& t_g jJla, i_&l^oJ! ^~i! .J^Vf 05"^^ boXdi Icjlj tjftio a&sa iSJlaaJ! L jOJ j.* ( _j~^^Mi .t 

.10 Sj3-£aJI jj ^JJ! JlioJI (JJb ^5*3 [Views] l^fl^al 4JlooJf ,_gk ^MkVU l^ll j.* iOc .0 

IA&3 .T eMci JlioJI 1^95*3 [Published version] SjLe j«o b^^slo J3J03 l&^ii ^ ^1 £*JJ! ioc ."V 

ofj* juc ^c Jjj £jjd! U49 .<u>U 4jSe»*j ^3 Igbaxi; pis ^^Vt 4^JJ! ji; (jl asj i_a)^oJI ji LS *» 

^iJ!^ f^Jb pjjtJI (j^jC (v-> i^*** - '[Edited] 4oJLT Jju ^b 3A3 Igi Jj^o ^-1 31 SJlaoJ! jLi ftJjti .Y 

*£< iS&9vJ! t^ol?a 05^5 iS)»*aJ1 ^ jJI f>&?z*J\ AZLZi ^c U3^-?. '^*>3 tpfjo)! ,LJ j.« 4JL&0JI am« .A 

|e^j>ej ,j<«*j»- fwsflj t _ s lc (.S3* 55 * e^cl Sj3-£>JI ^gj £«*«£> i^kXJ! jJlloJIJ .(^aasaJI (Agj ^U ^0 i^c J£oj 
^Ut JJCiJb Aj.20.Jt _>glsj' i4t(aolt Olxwu .-tL& 03^ ^ L0X.C5 .*IjaII jjo j*ol J.*9 ,jx 
.jitf 3A Olo~&JI iJu: jj ^ [0 Ratings] OjUj . &&6&6 Ratings 

ryM> Jbccj <L^L>tJ! 4,aSjacJI jb'i*' 4£^w^.« OVIm tu<<v 4*fl*J' 
Oso«aI! ^J i_^Jb jj UX.C .tUJi t^UbCob 4jls (,j*« Jb?w ^ Sca^)fld»JI ^-9 4p-LoJ! OVlacJI jw«s»i> j! COjf fij 

^0(3^ 4C3*j*o oea^aJ! j^oj ^glcl ,J o»o LJ3-J kiUU [ http://knol.qooqle.com ] ^^3 4C3-J3JUJ ^/Jy! 

:4JU! o^a^aJ! ,-9 jt«bax^.& Lcf C4J^3 .4ca-j^<JI ^9 bi^w OVbuJt jaTV 

Popular knol categories Society 


Health 


Business 


Entertainment 


Regional Content 


Industries 


Internet 


Science 


Music 


Reference 


Shopping 


Education .£JI [Education] f^JLcJI Jl»»3 [Science] P3JUJ! Jbw$ [Health] 4a3j*oJ! J^a^- 4£q*ti&A ,-9 pa,i^*JI Ow**-" OKL*- 

C>5«J! ^jyi jI^jw i^^l [Search Toolkit] -kulj ,_gk ^ai! <2ujkflioJ! oljL»JI eA& ^JJ J^^-U .4*i> lt * J ' 
j£u lj^j .[ http://knol.qooqle.com ] ^&j 2L9jx*J! J^-^f 4£3~>3*J 4*«*jyi osa-aJ! j^^lc? ^ _^u ^aI! 
JlJCi) 2L9jx*J! J^-5^- 4C3.--J5* ^ ki^seJI t _ s ic ^JoeLi ^^l OljLstJI ^ Jj JjJI t _ s Ic t53^?« j^so ^^5*^ ^ C 1 Find documents with these words: 

2 Find documents with this exact wording or 
phrase: 

3 Find documents with one or more of these words: Q 

^But don't show documents that have any ofthese Q 
unwanted words: >: > : ^Document type: | Knols vj 

6 Where in the document to look: Etitle Hsubtitle Hsummary Hauthor names Econtents B category sel/ct all unse9ect all 

gWhat do you want to search? 
9a0 Search all documents 
9bQSearch only my documents 
9cQSearch only documents by the author(s) of this knol (enter the address of the knol): | | 10 Filter results by time: 
10a|_ast edited date: 
10bCreation date: 

^Language of the document: 
12|_icense of the document: 
13 Collaboration model of the document: anytime anytime any language 


-I 


All 


».l 


All 
y\ 

14Show only knols that contain hyperlinks pointing to: \_ 
15Show only knols created from the template: | J D Exact match only 16 Show only knols that can be played back in audio form: D 

17 Show only knols that contain a: QCalendar DDocument D Picasa Slideshow B Presentation DSpreadsheet E Spreadsheet Form DVideo 

1fl Show only knols that have the most number of: □ p a g e Views DComments DReviews D~Top pick 
Using only last week's data: D 19 Find documents from this event: 20Sort results by: 
21 How many results to show: 

Search 22 Relevance v □ Reverse sort 10 per page v | .JUblaoJ) SUIseJI 

OUb> o^ij kiloUl Jlso L&j .[OLJXJ! oJJb ,j* yf\ 3! Sj^-Ij t _ s k ^53^50 ,^1 OVlaoJI yc ki^swl] -3 

^giJ! OVlaoJI (-9 c4J k^»svj Oj-j Jl*-^ ijl t _ s *« I JA3 -lg*« J^" ^g9 ki^^o 2LoJkT »_^Jo jjl ^*ku«J 
,jfi 0.5t*J leAk luUio tJ^Jo _>«y! ! tX&3 .lgx*.oj> 3! OMxM OlcI£J! eJJb y& ^LoJLT ^5! LS k ^53^0 

j#*z«*i ijl Jl*-^ ^0 k_JLlaj jjl kiUlCob L&3 .[OloJbCJI ejjb ^0 ^51 t _ s lc ^§^u ^H OVlaoJ! Jju1»jI] .4 

3JbeJ! ^ OUIOt oOfc 4jUf c4JLc (V ^.03 -3-yjw OLciT ^c t^too ^s*" OVlooJt C^stJ! £u& ,j* 

.4JLUUJI 

icjLaJ! ^ Joy L jJc .^C3.-J3.*Jb 4*3 0*s>tJ <jt ^Hy lS^' t_S3^oJ' £-$i £J&$ (jl ^/.kX-j Lib .5 

.^Ij^V! jL^-VI^A IJk&^.OVlooJI Ig-jsi ^3 2biyu>J! OlJ^^JI ^5! [Knols] 
k^ssJ! 4JUj:^al ^Jju c4Ji jls (jLseJI IA& JuJcss^ C**i 'ij^ .OVlaoJb 2L?bsJ! pI^V! (j! [Reviews] 

.l$*.fli OVlaoJI ^9 C*s«JI ^ jJ ^gJUbj (OVlaoJb 2L?beJ! pIjVI ^gk 

kiUj ^gk c»5«J! 4JLoj: ^ai ^gjJo IA&3 .oVlooJI ^gk Ig^-^k' ^ ^jJI olaJUiJI ^5! [Comments] 

.Lg~-aj oVlaoJ! ^ O^bJf Liaj I ^J jj ^Ub^ lOlaJbcJI 

OVlaoJI 1>s k ^llaJ i_aJ^« ^1 j£ c»svJ Ljk Ij-i* J3J0 jL3-V! Ijjb^ . j^iJ^I ^1 [Authors] .OVlaoJI cJ'i^ i£'l [Knol Templates] 

(JXJ! ^g9 O^sJ! 3A t _g^j!_j*9V! jL3-V! Jl?o t_9^.«j^ (OVlaoJ! ^gS k^eJI ^J^Lol iJ^o J! £*lai-J Lfi> .6 

^1 [title] ^ oijL^-Vi^ .j^y L ^yi^ joy L y3-i .l&le 1^3* olibJ! teif joo *J^«j k^UJJ^ 
3 4jlfl*J! (jasdU (.gl [summary] 3 2Ulao.U ^yJ' 0I3JJJI ^f [subtitle] 3 2UlaoJ! j^ 
tf! [category] 3 oVlaoJI ^3^*0 ^1 [contents] 3 oVlaoJI ^5* pLo *^ lS^ [author names] 

.[select all] Sjl^^kyjb JX)! jo joeJkiliUCob .7 

.[unselectall] SjLe^Jeyjb olibJ! 4ili'^yic4ibCob .8 

[SlftSi^xJ ji Joy ^Jd! OVUloJ! ^-fc U] .9 

.^lyiV! j(^V!3A !J^3 .[OVUW! 431^,39 C»5«J!] .9a 

.[.kflil^jtoo lii k^Ai^l^yyUw^JojfcJl] .9b 

.[2L*oJI 2UlftoJ!^ulj Jb-^J kiUc .4JUI0JI <sJ»&i_a)3* l$^^l OVUW! ^laosS Oj*J!] .9c 

.[is/*0 4aa*J 0j*9 ^*~~> (Ji^SeJ! £SjlXJ 0_vilS] .10 

tSi [anytime] 3A ^?lyiVljL3-Vl3 [2LU3JI SyaM sj&] JM3- l&jjyw ^ ^1 OVUWI ^J ^j*JI .10a 

Jl JM3- ^5! [past 12 hours] Joo iJj^j 4jJu-loJ! 2Lo.HflJ! oA& £&$ -l&^y ^1 4~-oj" »y»" jUse*J 
JM»- ^1 [past month] jL3- Liui Joti-J3 <4eL> £A ^J^- i^p-l OfjL3-l ^U&3 <2L^LJ! 4eL> IT 
4^J! JM3- 15I [past year] joo Ij**-^ i^UJI ^3$^ 1 Jl ^j^- i£j>\ oljL3-! ^L&3 i^-ijLJ! ^iJ! 

cJA ,^9 4?-LoJ! ijioy! OlyaJI JLXX-J3 ([2LUy! SyaJI ,5^] JM»- Igllii! ^ ^^1 OVlaoJI ^ C*ssJ! .10b 

.oMci 10a faSj JwJ! ^ Sj^JboJt Lg-ai L5 & 4jJw-~oJ! icjLall .j.ft> ^a\y3!)l\ jL3-Vf^ .l&ic O^cJt yoS Jjy ^}\ OVtooJf SAJ sJa$ ji ^JaX-j L&3 .[3JUioJ! 4jJ] .11 

.l# 2U31SI0J! 4*U! j£ ^liJ! ^aju oVlaoJI 4SIT ^J o<j*J! ^J* (Afc^ i4*J 2ul ^gi [any language] 

jL3-V!^ .3J(aoJU 2u?btl! jiJ! J^o?- ^£su i^jJI ■ J&f^Ja.J! JjAso ^J U&^ .[3JlaoJ! { ja^-y ^^i] .12 

kiU^ .Igj^lseJI^y*-?-^! £3J ^fijiaJl^jaju OVla*JI ^IT^CotJI^^jo ^Jd^ [All] 3A ^-ijl^y! 

^JJI^ [All] 3A ^-^I^V! jL^-VI^ .Igic O^stJ ^Jd! OVlaoJ! ^J 4oJbL.*J! £y aJoo jl &kJ~J L& .13 

.l&i 4*j&L*J! j*oJc>t^,*J! ^-o^J £&> ^Jd! oVlaoJ! ^5! [Open collaboration model] 
C*»a jS3$ l&i 2Lc&L*J! j^oJcfc^oiJ ^b jjJ! oVlaoJI (j! [Moderated collaboration model] 

.l^i 4*jbL*J! j*oJoei»*iJ jiCw V ^Jdl oVlaoJI ^1 [Closed collaboration model] 

C*X !ij Ijuio J3J0 jLJsJI IA&3 ([iaiiyi J^-ii] U-JJ j*ij iajl^j^glc ^^aeJ ^1 OVlfl*JI hsi3 ^>\ .14 

[Exact match S^Le j'^^u ^^l 4Jbtl! t _ s lc O^ai lij^ -(J*** ^5* (^! OfjLSJ l# OVlao ^c ki^stJ 

.<0b-ib |0^»j ^JJ! -kjl^J! <vi 2UU! 4fljlk*JI ^Ijiil ^Jju !J^9 only] 

.[k^JlaJliJ^-J-bflSk^JlflJI j^l&JLii! ^ ^1 OVla*JI jl#J .15 

^JJ! -ka9 OVlaoJI ^jfi ^gJ* IJ^s jl9 ( 11 f^lj JuJI ^J j£m (^JJI ^y>JI 1j*> ^gXc^bb C>*i !ij .16 

X3ipa I4JJ (CLcX-jVI j_j5Ccj 

[Picasa 3 4aJ 5 ^i [Document] 3 ^s ^\ [Calendar] ^k lS3^»" ^1 OVlaoJI -kai ^^cl .17 
J^j^ tfl [Spreadsheet] 3 ^ojjkS ^^c 15I [Presentation] 3 UICj ^1!^ ^^c ^5! Slideshow] OlibJI ^Ja jfJjhJL fg .5JJU9 i£? [Video] 3 oliU J$a> &$$*> i£? [Spreadsheet Form] 3 OliU 

[Comments] 3 Spfyd! Oly> ^gl [Page views] j* i^c j*T? ^k ol«»- ^! oVlaoJ! -ka9 ^^el -18 
^Je^iilJb ^i .(^jSS ^Jel 15I [Top pick] 3 j*«jotL*oJ! pIjT^ju: 15 1 [Reviews] 3 olSJUJ! i^c ^1 
[Using only last week's data] S^Le ^I^jw ^1! 4ibsJ! ^gk^lJb c^i lij^ -l&Joy ^jJ! ob'bsJ! 

i t _ s *<?UJ! ^3^«jVI JM»- OlaJbuM ,j* iJ£ j*Tl3 (^^UJI £3*^! JM»- SplyiM Ol_jo ^a SJ& yf\ t _ s Ic 

.[C»JoeJ!y'i!]C(JoeJI 1.% J^JUa^JI OVlaoJ! (jijjc! .19 

[Relevance] 3.& t _ s ^! J i9V!jL3-Vl3.[4jju<^oJ! <UJ(aJf ja joy Ly3-I]k_^«. »-CosJ! goLi k_^^ ^ -20 
j^gib i5^VI OljLieJ^ il$clJi>sL*il ^ ^^1 k^seJ! OU-t5o Ig^iMc ^^ ^*»»- k^ssJI joLi k-^y i£< 
!_p-3^ Ig^^seJ ^J ^1 oVlaoJ! ^j**? IgJ ki^jjLseJ _p-T k^»<*»- oVUWI k_*yy i£\ [Last modified] 
3 V^ 'j*"$* bjiliil ^5 ^1 oVlaoJ! ,j<?jC (&**9 Igilii! p*jb" k_— * »■ lg*iy iS^ [Creation date] 3 ^3! 
olyi j.« i^c ^yi OJU ^jdi oviaoJ! jsjc i^J (SfijflJi oij* i^c k^«*»- lg«jy (j! [Page views] 
k^jy ^Jjo IA&3 [Alphabetical] 3 di^ie OVUW! k_*yy us*** '^3 [Random] 3 ^3! Spfyd! 
^w !J^9 [Reverse sort] S^Lc y^ ^JJI &y>M ^Jb j*£tob o*oi liJ3 -iS^i J£is OVlooJI 

. t _ s *j£e JJCij ( jJ^3 4Jit\»- ^5 jJ! jL*oJI k^*»»- OVlaoJ! k-^y 
O^o geJUi 1 ♦ 3A (^g^slyiV! jL3-Vl3 .2bsa«s> Jf ^ j^m j^g*)! Cj«J! guLi iJ£ i^so jl £*ku«*S La .21 

.0* 3! f ♦ jLso J! kib'ICcbj i2bsa«s> JS" ^ 
4(ijx*J! J^3^- 4c3*j3^i ,^9 C»s«J! 3JLo£ 0*40 Jl»-I ,j* [Search] ! JJb O^eJ! jj t _ s k ^ao jl ciJLc .22 Ja^A)! J^jwJ joaiu jjl Jju 4oyJ! 4£>!aJI ol\& jL^-I uX.£cja .4a3jAoJ! J..>^> 4ca.Mja.cl 4aJjC '^p-'a, ylayj 
uLm JaJ>aJ! J*55**> £jaL*i ^JsdUa.) 4cowa*JU 4a~JjJ! 45«««J! j**J ^c' ja^ayjjf [Sign in] iaj!_, j* 

UU! ;*>! ^ olilacV! i5? [Settings] y»-l ^ [My profile] -kulj ^ ^ai! cUs Juu ^ .(45CL0J ^JJ! J*-^*- 

.[Display language] SjLc jla^o Saa^oJ! 4Jju-LoJ! 4ojlaJ! j^ 4<jyJ! 

-kuiyi I Aft ^ Joda. i2L9j*oJ! J»-a,»- 4C3-J5* |o!jc>sL-jV SbjJboVI 4xXJU 4JLolS3! OU-JLcJ! Jaaiyi IJife ^ Joo 

.4aJjxJI 4*JUb ^JCJa, OloJb&M ^j-ii Go ode 

Directory C-? 4*.iiUi OJyiVf ^isla^J oUlt! aj*** JJi j£ SjLc 3A [Google Directory] OJyiVf ^sl^ J*-^- Jste oj ^u U.r ( JJjJI ,J OjxJU 4wo Ojw <u^ 2bta«aJ! ,_gki ^9 Joe? lj^-j .[ http://directory.qooqle.com ] Web Images Video News Maps more » 

Preferences U* iaJl ^Uii _*£' Search Directory 
Directory Help Tr 1 O^saJU 2LUc *ij3<& jVI ^3 .OJ/iVI ^s(5*J J*-^>- J-Ji ,J o^vJI Ij^J [Search Directory] jj (^JL: ^io 
OUJio itvJyjJ! OJj*«VI ^ll^i ^JUsJ^ Oot>JI jj ^ic jfl«J3 [Ja-i^VI (JjiJf] SjLc C«xJI £J_j* ^ Mio t_^CJ 

AME Info I Mt^UjjULWtfi j>aii jUi 

Category: f ^=-j j jl^' 
www.ameinfo.com/arabic/ 

£§3*JI i^! , M C j**Jk ^^"b -k*?'j <^1**j 03^J 5*3 iUi(i JjjjV! 03^ 03^J (^SJJ'j i^i^aJI ij'3"^ • ' .Sj^aJL jw^o aA laf t^iUyi 03JLH? Sj^jjCcJ! [Category] 3-olT (_gJb ^1 ^5*3 i_a*^aJI aj &£)! 

^Slaa kill jijlaJ i_S^~i i4*fl)l JA jJL: jfl*Jba [isMcta jUjs>-1]| aJS> eMfil Jli-cJI 1^ i^fljhufliJI a! 4*&)la 

.i_fl*«aJ! ^j^ii 0*30 J*"^ J^i i^ e,3a^>-a^>JI l5>*"VI CJ^LiVI 

05— 'V 05"^^ U>3lj ijajo o^>"3 •(^%*J' i— a«^a j.* ,«m*m 

.ya»-VI 05^"^ baJLCc LcMi o»X?. 3-^3 ^ij^jJI vj'3 - ** OJ^*iVI £3laA>J Jj>-a^>- J-Ji OUi £tfl*aS \ptf 

joo LJa^i i[ http://directory.qooqle.com ] OJyiVI ^sla^J J»-ajf J-JjJ \~4J\ 2bsa«aJI ^1 k_^&Ju Ujuc 

,-3 ps*?a^i a.&. U.r (4jJJbeiVI AJjJb (JaJo ^5^3 (OlaxJI OUJa Oii^dj ^jx 4JlolCu> 4Cax.9u> C*5s«JI £J «* Jjiwl 

:S;a^aJf si& Arts 

Movies . Music . Television . ... 

Business 

Industries . Finance . Jobs . ... 

Computers 

Hardware . Internet . Software . 

Games 

Board . Roleplaying , Video . ... 

Health Home Regional Consumers . Homeowners . Family . ... Asia . Europe . North America . . 

Kids and Teens Science 

Computers . Entertainment . School . ... Biology . Psychology . Physics . News Shopping Media . Newspapers . Current Events . ... Autos . Clothing . Gifts . Recreation 

Food . Outdoors . Travel . .. 

Reference Alternative , Fitness . Medicine . ... Education . Libraries . Maps . ... Society 

Issues . People , Religion . ... 

Sports 

Basketball. Football, Soccer. World 

Deutsch . Espanol , Frangais , Italiano . Japanese . Korean . Nederlands . Polska . Svenska . .[qzz&oj kAjy ,-*)! 4»a)I a! i_%^..rut1 ( JL: jail .4aCj9 ol%.*~aJ* .JL: A»Sm3 4*««J) oliw^u Aso l9u i^a>MJ lefa 
oMcl ija-oJI ^ f^-JI 4JI vw-j i^jJI [World] i_fl~-^J' L5 JLc v v«il •4<jjxll 4*JUb Ol&J^aiJI oJ>& £ti«a3 Oiji lijo. 
LX&^JI S^U J&il (kiUJJ JjJuT^i .^yJI 4*Db ^sla^oJI olfl*^aJ j^ [Arabic] ji»-l ^1 <Ol*DI 4sir,jijy) t _ s Ic ^£&o t-S &3 iOJj*iVI ^ll^oJ Jj>-^>- (J*'^ ^rfj 3 ^' 4^JJ! pa.aJ J^^ ^^j-o dl^X) fLall kitJCoJ loJ' . Jaaiyi 

>j t5b [eg]_y£w j*j J!jul-j! cUibCobj [ http://directory.qooqle.com.eq ] 2be«JJ! oJa -kulj .4*^e S^p-l^ 
O^sJ! ^j* j'3^ i5*-5*JI [Preferences] -kulj dH^ j^ W! J**" tj=*"s J^Ti^T J** 15 cs* ^"^l oU-aaS 

.l&jlyCJ^Ii V kiU^ '^l*JI J-aaM ,j* eSkI ^j^clstM ^»Ji!l ^ 1$?-^ Loi ^^1 ^>ssJ! OM^juu Igwii ^Jfc 

:S*Ua* -kvf^j 
J003 .2uyJI 4JdLtb -twiyi .OJ^iVf £91^ J^-^f J-JJu 4SJUioJ! 4juliJ! 2UL-jV( ^Je kb-l Jajl^ll IJi& ^ Jcv 

.2bjJbeiV! 4JdUb 4JLUL& 

Google 

G00G-41lO 
OJj*iJ 09^3 $5*f^ 03^ J*"^ t^ O-sw' 

i_«!^ JJi 3jU*j ^gfc [GOOG-411] 2bjJbdyL t _ s *— J (^'9 < J*"5*" t>o ^^J' 3' i^*^' ki^seJI 2uo*- j! 

9I (t^xla.*! (jL) JLaJ'MJ l$Lo J*oL«J jl ^jhJ~J .(Jaa9 \XS~a StXSsLoJ! ObVaJ! Ut> L gk«u) OL jLeJla OlTjiJ! 

.LjJLcc Jbw (jlTbl iTj<ii 4JI9! <U?Lii (jlTb! J^w ^ oiaj>^*JI OMstoJta OL,4clla OlfjiJ! ,JL: Sj*?l£ 09^ ^5-j lOjjSeL^aJ! LgJL* ( La^u>i ,_*)! OLoJUaJ! 

..bas IjuJ^ 4Joj«Vl SjosLoJI ObV^J! 

Ji3 O^- l#)^J Lolsij? jUA5 Oir/J! JwJ <[1-800-GOOG-411] 3! 1-800-4664-411 3A 4oJ^J! oJ^b ^ 
jfj3 t^AMkLtjoM t _ s Ic J^mJ t _ s J0 kiUij liTjit! ^*>! i_9^j»- ^0 flSjVI e^Jb £t;jbu) j^^Ie _^1ju ^i)1 ligj^JI 
OjI£" owbjJI j-o faSjJI f*X# JLaJ'VI kib'ULcbj lOJ^iVb JLai'V S^-bu O-J3 yj-ywoi' jbpJ 4>bu i_^-J -fs^y 

(JCi j^lc 4oJiW! e jjb ^y*> J^'5*' f ^ ^3 -0*93 i£l ^3 ij^* iS' i>° JbaJV! kiUsC*J3 <(3J! ^3^ OM*s***5 

^3VlS3Ja»J! 
A DiaM-BOO-GOOG-411 
^^ from any phone 


1-800-4664-411 

4JLI! oaiwdl 

State the location and 
business type 
L$Js- li^u i jLi\ *&j£ji h\J£j 

(ijiu 1*^4 jitii iii >i) 2UJIJJ! e^Jasd! Connect to the 
business for free 
■+£■ ia^l yJt! Uj^L, 4*1^1 S^iaStM o Done! 
(IJkJl JlidJl lit (J) i^^oJUj »jJuS . Jl^-a^- £;bJJ ^ 3A3 4jJJbeiVI 4xllb av JwiJ! .[ www.qooqle.com/qooq411 ] ,-& 4ojoJ! oAgJ 4*«<jy! osi^j! it_^A»-y 4tLi] Aiw>d pji .oMc! ja^j^Jf SxJ^sJI *9o J-^- 1 0' 03 -- "— , M C I* Aa> 4lg*ia 4kuJ 4*JL»*I! JiJ 
JU-cJI J**j ^gJL J&J3 tifjiJI J3UJ3 4oJboJt fu~i! 4jjJbuVt 4*Ub jTJo (jl oJ^-cJI dLc k_JU*j I&Jju 
^U-*iVl ^clk* kiUy'Ju o^>- iOj*JI goUi jTJo ojc*£oJ! pa^ l&jjo <[New Jersey, Fish Restaurant] 

t \ fi$s 0«S>cJ! 49cmJ i[4jJ<Jboyl 4*Ub] kill Jaiy kl**> .icSj* £wl£J! C4J jTjja^ i^^jjp* ajj 4.0 J«* ^ Sio^-a^J! 
C-bic Lo igtJliJI eJJb /yd (,§1 jLstJa . !j/" jla^bd! ^9 ! AT ^*kw it ^£j OjvJ! 4s**Ja dATjIa^jJ! ^9 IaT^iIsk) 
4*Ub OJosioJ! kiUc i^-j ([Number 2] Mic J&J3 l&Joy ^1 OJtJ! 4svJj 2bjJbeiV! 4xJL>L fJ3 ji |^*j 
45^A>I (j jjl t _ s «*oJI ^xlaaJ! . aiUb ^yj> J.5tXw^ it ps9j C^ScJI Os*ij CJl^iy ^b- 4JI d) J3JU3 <bj*Jbt>yt j-Ua«JI ku u a S tUi! ^Jka (4aaM 0>^u 4s*aaJ )Lj3-V lSj-* - ' ^V.jk ^Ua^ . I jX&q . **la*JI xc&xh ^M^ ij-> (V Oji .! j£&a, V ^i, j^scJ! ObJJ 

4JUUL oO^Xj! ^J Jl J0V3 i-haS SbjJboV! 3jdLM f&fiJJ .jak,J! oJJb 4jUT ^^ iUL> 4<iA3s)! oJA .1 

Ms .Jasi OL.M,'a.cl(a OMstoJIa, olTjiJI i_»!a^b UJJ3 i^JjLoJf i_A>!a.£> flSj' UL> L5 kwJ V 4o^Jf cA& .T 

.^b&Mib <L?b> t_»!qJb i°lSjl 3 1 0^3^ ic' c J3- A?1 " Afo.J 
,ja ^JLalcJJ 2u*JJba. (I^UTj 4Jo^oV! SAstioJI ObVa^l J^li £* b'bw O3J0 f&ipl f^j JLaJV! .T 

OwU> 4iy_ji? JU&> -(%ZyJ V ^^3 • iJa.i icJlCo ,j*>L>l ^Jlc 4^wbwJI p£j ,j^Ja,jJ! J*Jl& £jb> 
JM^- ^j* f^y '^# J- 3 *' ij' cs*3 .IjuTj l5oj*l £jk> O^oli i«s**" ^^ 5V> ^0^*" »^* (J* S^lfli-jMJ 
JLaJVL kiU gww 4il ki**> i www.skype.com j* 4JL*^o jXLoj ^5^(3 i^JbuJ! [Skype] gwli^ 
•(°3-w_j •*■>> p>*a-> 03^ liAJ'^l S^^doJf ObVo^! ^ ^b" (^Sj t£b c4ja^L> J.* b'bxo 

.cUaJlfc paUw 4^-^J JM»- ^j* <UjUTa.l i^Jj^jJ! ^ly! J^lai dilXLob i^JjjJ! j*^l Jl^-iV .4oJboJ! 

.^LJ! ft^laiJI^gJ! kiUai ^ ([GO back] ftjUfiOilai 'ij • 

.k_***-yJI SJLij /j* pIjjj! 1 JjJ^- ^ 4oAstJ! p jj ^ [Start over] S^Le Oilai 'ij • 

.4uJjjJ! |«!aw?^~iV 4<j*3-i? OLoJby LS Jb J-* 3 ^ 1 ' ^3— > .[Help] iclT^akJ fjf • 

c4fl5l& ^gJ! ft_^ai 4JLij ,J j^stJ! goLi JL-jj! f6*i 1-95-1 ([Text message] S^Le o^laJ 'ij • jlT lij] 4Jsuj5tt! t _ s Ic C4J j^m l3^-j i J^-o^ 56 * i_flJl& ,j* o^st^ C-^3 [Map it] SjLc i^alai !ij • 
.IgSj**-! ^^1 j^aeJ! 2bs*^i J5*- Olo^JLwJ! ,j* ! Jjja £*w lJ^-j [Details] 2U > U'0*fllsu 'ij • 

Google r ^ 

SMS O- ' 

Ol,,.M,4,cl(a OMsuJIj Ol^jiJ! jj: J^^f ^ e^s&Jl) ^ jto— J [Google SMS] ,j»il M ^1 J^-^f ioJ3- j! 
SjA^aS 4JLi^j C^aIc ^yi f&j ki^A*- (Jj>-^»t) £jlii (JaXai f^Sj ^J J^oJtoJ! dajibi /j* S^**«9 3JLij ^JL-jjJ J^l*- /j« 
JjLoJI ^1 ^btiVI (J^jIaC 31 i_flj!^& jolSjl ioJjW! o JJb t _ s lsou V .IgAfi C*s*aJ ^^1 OL3L10J! ^gic i^^a^o Liul 

t _ s ic J^ws)! (J3^^3 j*' ij^ i»S' 1^ 3' f^jl** 1 ^ 3' f*^^° S")^ - 03->3^J cW ' lAi T *^*** ^*^*t' eJA 
4«Jc7t)l eJJb .his \Xf 3I SassaW! obVaJI J->'i OL^Lo^l OMsaiji oLT^vi ^jj^Lc^I i_ai'!^fc pISj! 5! 4c^JUc 
lij kilil (,5! (Lajl JLaijVI ^gic t5j«A) IJA3 .I^aTj Sas«a*J! ObV^JI t _ s ic S^sls (j^k<J! ejj& 4jUT^a> < JljJ V oJ,fc jjji S^loM^Vf ^Ja^-j' jJ it^Ta 4JouiVf SJtftioJI ObVaJI frjb> ry> As^zs* ,-J! o_v~*2 4)l~>j OLj_jI 

.Ljjl i^j*" UoJlc ^gj ,j*JJa*jloJ! (J^oJjW! HJ'jSlajJ jjl Mx9 ^g*e.*> •JhI**" ^v^' [Google] SUIT uijj*- ^w Jjia pl^Vl ©J* ^"3 [466453] aA [Google SMS] ^J pi ^J J*"5?" ^^ r»*j 

4jJJbciV! 3jdLlb ijaja**)! oJA 4jUr LS ^> »bJb> SjSaivO 4cAStll -JaA^tcJ! i_«lgJI ^*jU« ^C 4joXjC« (jajo LS i!l 
.I4J.C ijJI £*hZ**)£ J..>^> L§o.ffl.i ^.> 4j jJbuVI 4*JJb o_j*«a«J( JjUi^I ,js^si ^^Jo jjl k_^su kiUJJa^ ii»s9 ^Ij ^gJ! IgJLijIa Ja^?«JI ki4i5l& (j* SJLij p LiiL ^£ da^T aj 4Joyiyi S^JtioJI ObVaJI ^ !^*-!^.Lo O-^ lij 
.4oJjWI 8 A& /ye diilaL<jl 4aj^ ^Astj-j ^JJI aA 3JL>yi i^a^sw ?3JL>yi i^a^ste jaJo liL ,j£Ja ([466453] Jis« 


,_y2J] 4cJJ*JI ,jx 8iLaX-jVI 4a£aT 


4*a^sJI £aj 


Fish restaurant Boston 


ic^*io j^toJi 31 vyji i>Lti k_^ri 


i_»lajfca /jJaLc J.C Ow*JI 
^5wU vJI _j« J! 3! 4^ AcJ! ^b 


p^UaoJIa. OMswJIa^ OLTjlJI 
OL.~»j»eJla 


Weather Houston 


j^-jL lea^c [Weather] iLcIT k^fl 


al 4alalc _S ,j.,fl^i.)l 3Jb> 43yw 

i^JjjJI J*jJt aj 4alaloJI aj 4o^oJ! 


4aaXA 4.bt\« 
4Jl> 4djM Jjy ^jgiJf 4alaI<JU 


Lgj ,j..ii^J! 


Define democracy 


4ca^c [Define] ^df k_^f! 


4mJM 4a.IT .Jixs 43jX« 


I&Ujuj 49jM kAjjj L; Jjt 4ai£JU 


Movies 94110 


r^J l&Jb [Movies] 4oJT k^iT! 


,j 4*?a«*oJ! LcamJI (sMJI 4iyw 
3' 
Movies Boston 


. 4JU.-iJ.oJJ i^JU_jJI j*y 1 a.1 4JJ AoJ! 


u\*cla,.o 49jX«q 4mJM 4sla.*o a! <LsJtU) 


Stock Ford 


p>J LgJb [Stock] SLcIT k^TI 


4aaM 4T«i p>$~)i _jU-jI _*>l 49y* 


Lg«4~jl jbuil 49 j*o u\jjj ,£*)! 4f\iJI 
Zip code 72202 


3*y! l$Jb [zip code] ^^j"! 


yijj ^^ ciij ^*J! <UjtUjt pj«ol 4ijM 


kib jJ ^JJI ^SJu^JI 


J*^' IjJb lgj! j*£j ^^l 4JJJboJ! 


Directions Boston to New 
Jersey 


,vjI IftJj [Directions] ^df k_^f! 


,j* _ja«,JI OliLiij! t _ s lc Ja^aseJI 
3 ! 


4alaLcJ ^gJovJI 3°y 3 4oJboJf 


4alalc a! <jbVo ,JI 4alalc al 4JJA0 


Directions 94040 to 94110 


^1 ($Jb [To] 4o.1T IgJb JjMkiV! 


cSj>i 

JW '^| 1 


Map 5 th avenue new York 


^1 IgJb [Map] 4oJT k^T! 


4iyjw 4fllalc a 1 4oAo ^Sa-o jj^tjAX-jl 


3' 


^JujJI j«jJ! 3! ^jliJ! 3! 2loJu>J! 


4kj_pt)! j^glfi ,j*m ijl^ic 31 


Map Boston 


3 ! 


,JlC l$»<?fy&*if Jj J .jd! ^fllalcJU 
Map 94040 


.2ikuj»s}! ^Je ©Joy ^Jd! jlCoJ! 
ki&lfc ^Jj J3J0 jl Lul? J0V3 
Flight aa2111 


4Jb-j ^ l&Jb [flight] 4oiT k_^T! 


i(j!j*la)! Oib'j ^ac'^« 3ij*o 
0'^' 


J^yi jlk^ ^MiV! jll«3 
j^j^jl 0>*9^3 ^MiV! OyJ^ 


Price iphone 16GB 


^-j! IgJb [price] 4oif k^T! 


ObtA^oJI jbuki! 43yw> 
J^-JI^.O 
India capital 


OU.JLCJ! «_^Jo (jl lS5-° ^-^4^ l* 


JLcj JI^-j ^Jc 2UL»-Vf 


China population 


Joxj ^ jX) 5 . JI5-JI j* 4~~jy! 


jac ^tt> U JXo lieUJI OL^JUaJb 
Obb-J ^k J*a»u V Jki jL»-Vl 


JJ4JI 4o*?le LS & La ij^oJI jjlC-j 
.laJi^l Lruflgtlo JI5-JI ijlTlil 
1 


| Translate hello to French 


Joes a! [Translate] \alf ^jf\ 


3JdLt! ^0 SjLc aj AjJS" \a»-y 


5' 
T hello to French 


^J! SjLxJ! at ieiSJ! IfcL" [T] tip. 


•tSj^-t 4i) (^J! SbjJbdV! 


f 


IgJb [to] 4&IT IgJb" LjX*^>y J.jjj 
T I love you to german 


.l$J!4oj>-yJ! Jjy ^liUdLt! ^1 


1*10*50-5 


4iL-oji «_^o j! 05^ ^yc i* 


4ia*~,o fla-j ,4jL> OLIcju (sUall 


t _ s Ic ,J*.xiJ (jl j^j^ (2L)L,»eJ! 


oJuuw at 
,j~A> ,-9 4***ia <^yO& Cj^i A«>> 


•kiiyi 


1000 usd in yen 


^*>! <uL e^Vy 15JJ! ^JLoJ! t_^T! 


OHojJI 4«*i Jj.5^0 


4l*jJI l^Jj [in] icJLT 4Jb' ^ ^iojJI 


l&ll JjaseSlI JjjS ^1 


help 


^ ^JJ l$Lij?a [Help] 4oiT ^f\ 


^js^asa SJ^cLx L5 JLc Ja-^pdl 


JLij! |va~>3 <,J^a* 4*^^ 


4oJj*J! oJJb 
.cXJ! 4oJ3J! joIj>3o;^iI OloJUJ 


.[ http://sms.qooqle 


.com ] aA [Google SMS] ^1 p\ ^1 J^-a^- 40J0J 2L-jyi 2bsa*aJ! £§a* 
: jjJbo sjAaS 


4*JUb cpwUaM ..kut Jl I jjb |JL; Jul ., w' I s ' ivjI , l>^> 4cJ3- io!A5sa*j! 4aoJ3 o jO^fa Oa»*a!b j- yi> A&LLJ 
.J^-a^- ^Ui! ,j*3&3 'Hj*^)'' SlAstoJI joUai JM»- ,j* iIj^LTj 4Jo^)VI eJ^tioJ! ObV^J! £jb> O-tf' 'ij 2L?b> lioJjW! eJJb ^^!" ^XSLoj 

2ULijJ! (jflj <us k^^Jo \xjyt josl*i .[ http://sms.qooqle.com ] ,J sujosJ! eJjb ^5* ,^-k J*-^*- 4*^3 ^JJ! 

.J^asw)i_«1& 4-iLii^gk j$u 4JLij JJCi t _ g k JbJI^J^^-kiLk i_jJ [Send] jj^Ja Jut ^ help Send Jj>-^>- ij^la*«j i[Send] Jl-jjV! jj j^gic jio LoJk (Sj^at! ^ j^oj laf [Help] AjJf c^f ^M\ Mio ^jsj&J 

:UjJ Sj^? ,Jb Uy-S^ iOsa»«J! 1 _j~aj ,j ^J! ,Jft*\sw>Jf i^aJ'LjJI 4-iiLi ,JL: i=- Google SMS 
[sm&googfe ■-■■iril: Te*f 
to J66453 tor results, eg, 
Local: pizza 34131, 
Weather: w nyc. Texl 
TIPS for mere info, STOP 
to end. Other charges 
may apply. 


,J^-^>- ( j***l^i ^j i«t»*J! 4oJj>- -Tc 
k-UjJo 0^ *— >bUM iiUioa 4cJi&i ^jM^faJ 

OLi£M ^iU«3 ol*j>-y ^-k J^astJL cM gt«*J [Google Dictionary] J*-^ o-* '^ ^ i^s*Jf 4oJ^ oj 
^..Jjilla 4*)jxJ1 4*U(j l&low jj« j! kiUCw i4jJJbei! icIT Mic c4jjJ OjLT 'its .4flJUiu> ObsL SijAcJI 

.^JbJ! ^ ^L^^JI ObsDI ,j^_p-T,jj£j (SL^^yi^ 4JUJVI3 

(j^yol^J ^ Lai) J^-^J '((^_^l t _ s J J 3jJ ^ OLcIiOl 2U^-y joOflj j^l (,5!) 4x11! 4JLj ^j^-cl^at! ^1 4sL?Vbj 
4JLojyi^ SL-J^a)^ 2bjJbdV! 4*U! J£o iUb>- JaaS 4*»*jyi ObUJ! ^ ^^ i^*3 i4*U! 3j,jb>l ^j^l^i J^*- 
kiUCw iI&Ijw »_9_jw V Mi* <U*.i_jS 4*JTtU>jJ OolT lij 4J! Mx« ^ IJA3 .ioUwVI^ S^w^yij SLJya fl Ua SJliwVIa 
^J 4JU?Vb c4Jia lOlxitf 4ao> ^w ! jJC&a ( l5 *-,>j5 ^5— Jj5 ^a-cli o') 3**j^>JI 4jdUb b>a^io l&low ^JLc Ja-ajsJI 

.2bjJbdV! 4*Ub 4*«JjaJ! ioJXJ! cWJ ^Mt l3yu> 4Jl£ol [Google Dictionary] J>$>- ,j«*o!$s |oIjoslJ JjlJ >juf 
UT (jj^bol^JI j^so ^jj« joo LJ3-J (2bsfl^aJ! eJA ^1 J53-JJI Juo .[ www.Gooqle.com/dictionary ] ^3 

:<LJUJI Sja^aJI ^ (>*^o 3* GOUgle En H .Jh Dictionary Lit L4LJU Jij«j Aiji jjiil J •«■' wijil | Search Dictionary j^sL-j .4iD! ^Lo ^1 4jULt! L5ib>-I Li^oll jlT p^ <<ls j^st-J jl ojy lS^J' ^^claM 4jJ ^j^6 jl cXic i^gfjyi 

4jJu<J*J! ioJIal! js^s! .Jl»-^>- ^j* 4oA»s)! eJJs ^ 4^-LoJ! ,j«A*!^ftt! (^gJlc (.53*20 4Jjy*J* 4aJl£ eMcl 1 ^£j ^ 

.2ujxJ! ^t! 4jjJboVI j^oUJbCJloUjf^^ibw^kJ^-asdLl [English <> Arabic] y*-^ 

.[Child] icJi' Mio JJCJ3 iI&Ljw43j*o Joy^x)! 4*J£II T ^3 J 4ibs)! (J Jk_^l :4JU)I 

.(j^uil^ai ^ k^ssJ! g«Li 2uJlk*j ^3 ([Search Dictionary] ^j^l^iJI ^ k^s«J! ^ ^Ja fj\ :4UU! 
^9 O^o 4oJLO! *%> SJLaJI Olj Oljlodl ^jfi Uwl f&~*»> LoJ' <•**;_}*!! 4JULIL 4oJLO! e JJb ^giLw ki4J _^u bi^ 
^k 0^3 ^l [Child] 4cJbo 2u?bJ! 2bjJbeiV! oLa^l 4slT ^^c Liui ^ UT ([Related phrases] 

.[Web definitions] ^3 o*» ^s$ lOJ/iVI iOLaiL^o L§J jlf 1^(3 [Synonyms] **J c*5« l^jc *****' lOliilj** L&L**> j£ o*ss*i ^g*)! 2L0JXD jlT lijj 

.[Antonyms] ^*i Ojw l$^e p*~> :3I?3^dU) -kuiy! !jJb qa IgJ! Ja^-Al! tj&Hj i d s ?5 s ? O"* '^ t»s* k^ 55 *" ioJJtJ **?j£ ^Hi iA^J 
3! [sa] Sba^js-JI Jio t5>?-i 2ujc 4)$$ y>j> [eg] ^ao j*j oJj^-j' lija. .[ www.qooqle.com.eq/dictionary ] 

,J^-^>- ^ v^tJI Olg^i i^L, u9^*aJI 4oJj>- -T"1 Google 

Trends t-J ^JJU^j oULa»-J (^glc J^asJL kiU jto-J [Google Trends] J^-3*- ^ i^s«JI ol^-^i ^^k iJ^xJI 4oo»- j! 
fV 1^" oLl£)! jiTf (^Jb U ^£yi t Ojw oUiT ^^o^- ^g^ Ojw i^o-^" j^ iSjlaoJL [Google Trends] 

SjLj t _ s ic JLiVI t5^o t _glc t-9jx£j (J-Jsi^ ^ 4Jjlfl*JI ^jiai.J <c4JkXfa, .Jj>-a^>- e*>3U i)_j»w ^ I4JL: J^)M 

[Google Trends] J^-^*- ^ ki^ssJI olgp-ap 1>s Ic tJjxJI 4oj3- ^ Silai-jVI 1 j-J ^Juf 
jVI J^bsJ .[ www.qooqle.com/trends ] a^a. 2UJ0J! eJ^J 3*-;jyi osi*a)l ^5* ,^1 k^&jo jf ci-Le 

:Sja«*al! o^& ,j j^liu (_£u\Jf a.5cJI !A& ,JL: a&a 'Ja iiJ' JUUS -oil Search Trends r i^Joj^V! StXssLoJ! ObVaJ! ^c^wi ^c e^l J..>aj> ^ lg*c j^scJt ^j' ubijj* ^i.c j^Tb 4^.1(1 (A5*L*> U\f 

jg*i lS^JI 3^JI 1^ ^£3 ([Today Hot Trends (USA)] jl^Jic O^o e^Jwi SjixJ! ole^^l eA& J003 

Today's Hot Trends (USA) 

1. rnurfreesboro tn 6. fuzzy zoeller tiger woods 

2. science fridav 7. rnurfreesboro tornado 

3. henry ford community college 8. nashville news 

4. uss boxer 9. claire sweeney 

5. skylar deleon 10. whnt ^r 

More Hot Trends » 
£^ay> \ . • jf] kiU jtfai L35-1 (oMci 6^5^! .J pQJU <U! jLi*J! [More Hot Trends] -kulj ,^-L: o^ai lij^ 

.4Joj*V! eJ^e^oJ! ObV^JI L 5^L<*(i t _glc f^JI Jj>^>- ^ <Uc j^ssJ! ^ 

4aLo£ 4Jj?U 

^?u OUJLT <vi ^y" (V>lai*j' kiJJJJ^ -ioj*)' 4*1" l$**« ^03 ^.y" OUitf 4iLT pjCwVi' 2ujj*J! jjb j! Ja^-V 
Ol^iVl 4slT (i^i <**ku— > t-S i>- SjjJbuV! 4JULIL [Islam] 4olT <« jVI l#j»« ti^ UXI3 .SjjJbeil^ 4*^ 

.4oJ^tJ! oJ^b ^ 4^-LoJ! 

jc doeJ! ^jyi ^J k_-^<3 [ www . qooq le .co m/tre nds ] 2ujc?sJ! eJ^J 2u*jyi 2btfl«aJ! ^1 jV! !_^&i! 
goUi f^aJ jV! J^btU^ ([Search Trends] ol^^l j£ ^j*J! jj ^k ^ai! ^ [Islam] ioir" ol^-^l y cs^ J^Ti^T ^j 9 "* i^ [Islam] j^stJI 4*IT |o!jJeL-j! ^gk Jl*9VI t5^* C*^ ^^ (Vj ^ j8^j lJ^-j 

oJjb ^3 ^jw jsij^j Ji-iVl JassJI^ [Search volume index] J*-5*- £~*> ^yx* ,J 4oi£)i oJa |o!jc*l»>! 
^iLJ! ^yi j*w ^lc josx-j UT .[News reference volume] ^1 J*-^*- l*-»j«s ^1 jL>Vl tJ 3*^' 

:4JU! S^al! ,-§ kilti Jir^t^J .[Islam] 3£.lT(g 1$Oj3 ^^1 jL^-V! ^o 4£^*j%e Mam ■ 
_aj Islam Calls far End to Deadly Rials 
JjtkMii Ntwj-Tdbunf • F*b620Q6 

i»l vamn Wends nrrmta an Islam 
Comh Com TimjE. ssp is 2006 

_cj Pap* m Tiiikt/ calli tot 'BiaHmluud' with Islam 
Carton Peposifcry (subEir r :iion|i ■ Wov 3fl 2006 

Cduncil on Fortijn P"'.|i..r. May 2! 3007 

Jj Army nFhlam j [inwprliil rlan' 
•■! Jul < 2007 

J_| Anli-ldam Him imcrnimmFtrtfflrl Inlanr n»»f h PM 
:■,. I, ■.. • Mu.m.mi- j*$"l \Jy> 4*J(s Liul ^giLJI (^jjJI Jfl-ji Jou LJ3-J <[Islam] Oj>sJ! XaSf <US LoJokL-j! ^JJ! icMci J&oJI ^ 
[Islam] 4oJLT *!jjitx«jb o**ls jj^ jic j*^'3 J^^ ^*V ^/w ^ [Islam] 4olT ,e!jj*L*>b j^cls J^a jic 
jj>.^>. 1^1 jgj ^gjj! OJj*iVI obsa*? ^^m» [Islam] 4oif l§) Oij^ OUJ jic j*^'3 J^f^f ^**V ^j*w ^gj :4>MiI! OULa>V( o j^ S^^*? LS Jb U.*S Regions 


1 Indsnesja 


2. Malaysia 


3 Pakistan 


4. Moroecc 


Sl Eayfil 


6. TuEkejf 


/ Norwaj 


8 Singapore 


3. Netherfands 


10 fislaium Cities 

I Bandung. Indrjriesia 
2. Jakarta Indonesia 
3 Kuala Lumpur. Malaysia 
4. Rabat. Morocco 
fi_ Casablanca, Moracco 
6 Cairo. Egypt 
7. Ankara. Turkey 
8 Istanbul. TurkBy 
9- Izmir, Tuikay 
10 Oslo, Norway Langungtta 

1 Malay 

2 Indonesian 

3 Turkish 

4 Norwegian 

5 Arabic 
6. French 
7 Dutch 

S Swedish 
9 English 
10 Danish |oIjc*lJ l^i ^a. ^jd! OUJUI j*sij iclli kiUoTj <4la.jJ! kiUJ ^J [Islam] ^>sJ! 4aJLO Ujc*z*i! yf)!\ \**<s^ 
.L)_j^lJu-i !iL (OUai^ [Egypt] ya& 2U^a -kulj ^k MLo jiLJ .2Ua.jJ! C4JL5 ^a,;^ ^£ [Islam] ioJLT SjA^Jf ^^a [Islam] j^cJ! 4oJX) U)Iopix~jI jiri ^m» lS JI ya.» ^ jj^cJ! ^&L icJls a»o kJa^i ^W ^y 

^ kiUj j^aXj .^fto ^Sa.;.^ ^glc icJbCM jJ-aJ UfapiX~if OUJD! j^Tu icjl3 Asv-j Lo.r .2bjkiJC*>y!a, Sj&>lsJla Cities 

1. Giza, Egypt 

2. Cairo, Egypt 

3. Alexandria, Egypt Languages 

1. French 

2. German 

3. English 

4. Arabic :4JU! SjO^aJ! 4mJU 4aa«j 5j*9 L5 ic a! 4wJW AJa^ ^c i^wtJI Olg^-qi OULa^-l j«aS 

.^Uam ^LUj oyi ^Jlc 3I 4mm SJji ^Jlc c*5sJI ^uUi j*«i L^iLsCob [Google Trends] 4oj3- ^ ^svi UXc Jjy ,-*J! <UaJjl Joyj^Xj oO^-fa -j^XjuWUi j^icjls /^Jt 4^-13 j* Cj^jL.0 Olg>a.*J! OwU (*?j* iJAmi' ^^ k-9«-*> U l^Lo jUseJ J^JJL ioils Joo ui^-j l^ii lij^ i[AII regions] 3A l$*9 ^g^l^V! jLzp-V^ 1I3JL: C>s*J! ^.ai 
[All years] $2t> l&S ^s\ySV\ jU^>V!a iLm 2UUij Sj*9 ^^Jb j*S*J! j*aaJ |Sjj£tL«J 4JUJ! 4jjy»^oJ! icjLaJla .JjjJ 
joIaj .Joy U IgLo jLso jjl i^liLsCob Ola*~.JIa j^giJb 4alX3to 4^oij OLxi A»o i_9a-j ^Ju\-.~oJI 4ajUL!I eAfc ££^3 

:4JU! Sja^aJI ^ (jLcIlflJI All regions v | All years I t :£<A*io 4if>a.9cJL(i 

4*s>b- (SAjio oLjLa*-! t _ s Jt J^^ ijl ^*--J ioMci ^jioJ! a^seJ! t _ g k [Google Trends] 4oj3- |e!jj*^*>b 
jifyl 03.xi.JI ,£& U l3j» jjl gSaSml i4oJjSs)l jjb JM> /ja.9 .OAx^Jfa Js^' l»5*~* ls^- *— 'bub O^*^*? j~ c -' 
^gJI J3JJI f*l=«w 0' <^-bJl*9 <^*?j*J1 **L)b ki^sJI Xolf C>+& 'ij u^li? Ja»-V^ -J^JW £3*33^1 j£ J^^ i»s* '* 5 ^ 
ji J JH3 [Sex] \Jf ^0 2L0J0J! oA& oy* 4i! p IsjujVI j^p-I j^JUb! .4*jjxJI Ji^' ls* 05 J >-- J ^ j#£*> 
^eiUi OjIj3 (dJi JjwJU ^Hj*" ^3 • J^^f cs* **J£M ^^ ij^ I**} r*"*" lS^**-* ,_gJb ^TVI ,^3* 4*>jxM Ji^ - " 
ioJf /jfi Ow«JI ig9 ia^9^' Sj£*JI jT!j*J! ( Sjj /j* 4£j&« jJ'fj* J^o Oj**Jla _j>£w ijl OJI13 i4jj»toJ! O^sJI 

OljUyi ^J\ 2isL?Vb oji*Jl3 ^-ao ji Liul oj*-j [Islam] ibjJboV! k^s*J! ZxJf C*>/>- Ujuc ^^3 .[Sex] 
Jf ,^9 ^(3 _j*»sJI (j I ^gJLc Jjj UJl9 IJJ& Ji JJ3 .4alJ£!! eJJ& j£ O^sJ! ^ 4oJi^oJI ^TIj^J! ^jJu Jisu 

.ryMi t_^Xui a! 4mJU <Uai L5 b 4*a»J! Va <U~.?J! aaA>W ij^w ^3 O^* 

lij 4«i?L> . J.^3-> j* 4x31 Jl 4*AJdl 0A& |»IJc?sX-jb 4aaI 0U3JLM i_ft7.^.G j! ^JsUwJ' c4il J3.il o' ^3' 'jl*ax>b 4aa%o 4xLJ ITM^amiI J^AJI j*$I ,JL: l3jX*J! ,-9 ^g ^ua gil<JI 1$ciAP5w«j tJU*> <Jja-J! uLljia Jjja*jJ! OVbw 

OJyiVI £3f$* (« [Google Trends] 2uj^- |oIjosl*>I 

_jiTl L5 & U i_9yu jl gJaXmXk .O^bJf OLcJir iaiS ,y*<Ja iOJj*JVI ^Sla^c <V) <UjU)I 4cA5tM JA> joljvis^jl ^XJCoj 
O-SvJ! OU.IT jjfc Ua £3a*J! IjJb jlaj Libgjjj .jd! tS^-VI ^l!a*J! ^ft Ua ,>JW aSo*J ftjbj ^J-oJIa J9JJ' 
a.1 eibj i5JM fs^a^i ^IaJ f«-Jj (^gic Liul j-osu (J I dXoj Ui' .^S^oJ! dJi ^1 Ja^j^U j'33" U/)JJ*L*>! ,^1 

-4fiJU^W 4**cj Olj*9 (j^w.* ,-L: ^i^-oJI kMJi ,-J! j'^jJ' i^C t yS£li 

....'ifloA "^i^Cj jVI (jbJJ 
J! a^& 4j pLfl)! ^XJc U JIT .[tnaktOOb.com] isa/" Oa.,5 OaySLc <*9a/i 1 jiwJa, i^ilayj! ^jjo ^9a^ ^0 kiUi OjSvJ 

oa^slo ^sa^i ^*jl kiU _^liu (_§ jJ! o^tJI <«_/) ^ k-^^3 [Google Trends] 4cjj*J 4*—;jyi osa-all ,^1 k_^& jj 

|o| [www] ^0 ^sa^oJ! ^J o^T * I5-) ^^ ^J yiVl oJJUiu jJa. [maktoob.com] JXLiJ! !J^ ibjJboV! 4JJJL 

O^a ioiiCr [maktoob.com] SjLo 2L?bsM oULa^-V! ki4J Jsf+»i ([Search Trends] jj^kjailkiUi Jew .V 

.j^ssJI ^jyi Jla-ji j^laj ^JJ! [Websites] -kulj^gk ju\ <£3a^>Jb 2L?bsJ! OUL»-y! <j>f^5 .£3jj*.f*^*Jj 

Ola*«J! (_5w\« j_Xc killia tfjS' Oai <^ojSLs> £3a*J jfOa^Jf j'ajJI iJ£ ^j^^ 3' '-V.'jJ* ?^?3-> LS^'iri fV] '^V Daity Unique VJsi1o« Gaaale Tfefldi 
_i i i i i i i i i i i i i i_ _i i i i i Jul 200? Qc1 £007 Jan HKS Apr ioOB Jul 200* Qc1 2006 Jan 2004 .[Regions] ^^ C»»« 05^3 (lO^To^i 03*^0 ^s^*J jl^j l^U ^b J^i Hjiz Jfb 4Jj« 4*jli :LiU 

,-*)! (\Sla-cJt (^l '^5^ *— '3^ *— '3^^-c ^3^ 03j3>! ij-!^' j'3i" ^fc^- i>ij*i ^'3* o^ic jaTL 4a) oi 4*Jls : IxJIj 
.[Also VJSJted] ^»J O-so Oj^j* t %.s!a«J! iA& J^o'3 .OLJJ*)^ ^^^uJ! u**> ,j* f>af Cjtji 03^01 (^.33-0 
Awi 0*50 4«,jLaJI ejjb iA^o'3 •(°3-5' 03J oaaCc ^33* j'33 Lij«Jvitx«j v^?u oUJLT iyic 5*^1? 4*5 j* <U>Jlii :U)lj 

.[Also searched for] 
2uj^ jls iOj>vJ! 0UJJ0 2u?btJ! [Google Trends] iujoJ 4**JJL Jbdl 3A Uiio iLiui Ji«>-V 
j^> 4a/jw 4aa«j i_vi ^gic 3! 4aam 4)3,3 ^^Lc j^scJt ycai U»j! k-vU ^uw t o!^*Jb ^by! [Google Trends] ,jax93»o 3! [0*» t _ s *«iJ'] ( j*C3^?3»o ^j*J 4Jjlfl*J! 

4jUU] _j*j1 3! j*c3«s>3« j*j SJjlfloJL [Google Trends] J^*- ^ ^asJI obj^i t _ s lc t_9ycJ! 2uo»- cJJ £t*wJ 

kill £5*w3 k^<*> .^^XjJI j^J 4JjlaoJU 4**JJb _vciM k-UlAj'^ lkik» Ci Idf ( _y~0J> 4jUJ £t*s>yb 3! .[Olc^xo jj^-O-?- 

i_ftl*Pw> 03"^ 4ijliicJ! yfl l c j* yu l e J.^ ^JJ £ jUiVI mJ i_3a— i .a31oa 4~«J> ,«*-> j^xSa-o j^J 4i jlacJU 4«ApJI 4*M*j U^axj j.c 4Jg^3fto OLcJXJI o jJb t_^JJo jjl ^50—1 ^M^ ^ <j*fi 9' 0*so <_ J -icir j-o oj^a* o' Oiji IjJ Jio i^sl^xJU 4*«Jb Jbsl! kiUATj ([Terrorism, Democracy] JlioJI IA& J UT (4JL?lil! 

.!JjC&3 [maktoob.com, masrawy.com] 

j_jaJ 4ijliio.il ,-iLJ! fu-JjJI fc*?oi ^Jf 4JUI ij^aJI ,-9 (jlaJVb 4flJL.'?r.cJ1 4J<UioJ! j*?Lfi j*j JaaaJJI f5*a*Ja. 

[Terrorism, Democracy] c^sJ! ^Jf Search Volume index Google _Fjids 
zz* i fi l *giJ9kkA*^^ _^/»> ,-iLJI (VjJU 4mJJU 4JLC*..(i ^Ufc ^«.Ji .yf"\ al rvXiaA ryj al ji^i al O^a (Jiair^Jj 4JjLa*J! jv-i* UXc (OUUIa, ja-cJIa, Ja^JI ry'i^ **' • 4 ^^ u ^' (vs'^-cJI al CtdcJ! olds' ^ I y-ii jfyVI 4«JU^w Jsjiaso ojUiVI ^J 
^^Jl OJfcJ! 4*iT jUso kl**» 4flJLggxJ! ^llo^oJ! ? bwl al j^>cJ! OU.JLT t _glc J.-cUii 4j^ulo 4oJl9 Lij3a.9 j^rCuJi 

0*ssJ! t _ s *«.U' JtU t _ s «i .4J liisa, ObdLMa, (j^oJI^ Ja.^' rV'i^ v*^ r***' eJ ^y i£^' ^ia^oJI ^1 a.1 l*^y 

:4j^' 4jju.ioJ! 4*.jlftt! j^laJ tJay-j ([Terrorism, Democracy] Rank by | terrorism i| 
democracy .[ojlijo L] *_**»»■ ObslMa, (jJboJ!^ Ja,^' ry M ^-!*$y+ r 4 * tS' [ V**" v^j^^ r**] i^** [R ar| k by] Sjl*ea, J»-$>- ,^9 j^stJ! Olg^J t _ s Ic t_9jxJ! 4oA»- J5^- 1^3^ 4JU*iVl jifl t _ s JL Obis*! -ku!_y)! lAfe ^ A»o 

.SbjJbdV! &UL ±u\J\ .[Google Trends] 

Google gj 

J*t<-j] icJj*JI ejjb j^i 2ujxJI 4as«<,J! ^ l^J3*-,J3 [Web History] 2uj3- ^a Igie o^issiLi ^1 suais)! 

4aJj*J! eJJb t _ s Xc j^JQf? (jl J-ia9l (_£«*» J£ b'l .0(3^*1 L*JL yi JI3 ^»- < t _ s *?LJ! ^ l# O-oi t-S *JI OJ_^VI 

J^Us J*^s«jj [63^ [Web History] sujosJI eA& Jite- j^ J*-3^- jV [ki^stJf oLLc J»^] 3*^1 4JJJU 

^ O^vJ! 3! e^^f ^ e^scJL 0-o3 PI3.-J .IgJlCii 4iUo OJ^Vf L5 JL l# O-ci ^^1 ^s«Jf uLIac &^5->$ 

.,Ja*^-3 JLi JXi) OLLxJ! e JJb t _ s ic £Mk>yb cJJ £to«*J O^* - '^' <jL>y I 31 3^^*0)1 3' j3-£»JI 

kib"L>- ^J (4JLoj*)I j*c Lj^) 4JLoj*)I p LiVl fj£ ^gjO 2L?jflJ! kiUaxJ Ljl 4oJtfsJ! eJ^b ^J 4JLoj>s)| pLiVl j^j 
| sXo.«Jf j* .OJ_*i>yi ^ C^zx*J O013 0I3.AW iXL LoAPii-j C^S [Jl O—tJI OLcir fLiLa;3 iaJjjiS .4**?LJ! 
iU* kib 2L?bsJ! j^scJt OULc (J^s-i ^ J^u **9 .kitfL> ^ 4JLo^> f Lib JJb O^cJ! Olo.IT 2fJZ jl lo^- 
,jc OJj*«yi ^gS LJ^l*- j^svJ O-tf" t _ s *" fby! y'jjsi [2bi3**J! ^ i^Uj^] 3I [j«ao igi l^uUs^] O^JI 4oJLT |eby! Mio y'jjss [f ♦ • ♦ ioUJ OljLJI jbukil] J**£ ^ j*»« OU.XT ijyjJ jJ^ .4*obsJ! ^ kib>_po j^i 4flJ?j 
tXssL*! iljJC&j .^J! (ftJjtX*- SjL*i s-fj-i) kXjy O-^ LtXi£ OljL»J! jbujl ,j£ Oj^VI ^ LgJM^- O^vi C*+f ^ti\ 
*^b"L.> ^ 6£JXa frUib zlj'jj axum> «*j_^o ^U (J**j t _g*?l*J! ^ Ljj O-ci L _ ? J' j^s>cJ! OLJU^c oli&JLul jl 
^^1 ^JI^oJ! ^^ Ua eJJb j^cJ! OU.IO kilol JJ*L*>! £«jtj iiy^ii sJJb [ j^S>cJt OUU.C J.J^~>] 4cJJ*3 .4**?LJ! 
.bjJ! J^-tXj (jl Oj*»-l ^^1 ^ll^oJ! j^gib La. e^& j^seJ! OLc*J'|o! t \5eA«ijb OJj*SVI ^ OJbo LtX*c dl 0^4!? 

^gl i_90so jl Laji diUCcb 03-^. <^j~>j "^J** ***■' ^ £^*"^ •% C*«i ^g*!! O^tJ' Oti&£ J-^~j ^c ^JLkaj j* 

.[ j^scJt OUJLcc J.^tw] 4oA»- ^ 3Jbs»*oJ! CtScJ! uLUf j* 

t _ s le ^MbVI kililSLcb O5J0 i-Sa^w 0*> .4«J.idl sja ^ |»U.a5>MJ o_j*io OULa»-! wu" i-Sa^j .tUJi ,^J] 4sL?Vb 

2L*(jyi Osa«aJ! ^i^o ^j k_^&jj jj kiUc i[Web History] 3! [O^sJf OULcc J»5~j] 4*0*- j* Sali^Y! Ijl«J 
^JJI^ < J*-^- ^ kibL^- |o!jot^*ib J^-jJI J^^> f^s [ www.google.com/history ] 3A3 4oJds)l ©J^J 

J^^a^eJ! kiUCoJ iJj>-^>- ,^9 uL> k^b^J ^jJo ^J (j! .Liu! i^^-V! J*'^ ^jl*^^ "^f |J* Silfl^iMJ 40k\»sL«J 

.[ www.qooq le.com/accou nts ] Jsuiyi !Jj& j^oLj>-^k 
^gi dt j^laj l3^«*9 i[ OJ'vJI OLLo.fi J^* 1 ] 4*^^ t _ s -JJ J^-aI! J*»s»jj U^.3 jo^flj Sj« J3I t _g& e^& OjIS" lij Enable Web History 


Limit Web History to searches J*»s«j ,J J*-^*- ^3 f^ 56 ^' OLUc J3t-j] 4oo3- 4a*io J»-i £« [Enable Web History] -kulj ,_gk _,«! 

J*as«jj Jaas jo^ tJ^-i J*-5*- L>t ^* 1^* 0^ [Limit Web History to searches] -kulj ,_gk o^ai lij^ 

.Jaas J*-^ k^*s« iJjS'w JM»- /j* ^J ^g*)! j^ssJ! OULcc 
jls [Enable Web History] -kulj ^^le ^aJ! JM»- j^ J*lf J£i) iojosl! eJj& Ja*i^ ^ Ljuc 4J? -ia^V 

J^i*- jj^j-o LjJ! J^-^J ^^1 ^il^aJI Liu! J^-J t-9^-j icJjStl! (j! Jj .4as9 Jj>-^>- k^SO gw& ^ tUJ .^" 

OlTpw kiltkXTj (j! ^jj! jo! k^»ao ^_p">3 5*L ^^ i)^»w Jlto i5^-1 ^^o OlTptc ^gS 1$ ,e^ju ^^xJ! Oj«J! 

.(.Sj^-l k^so olTpw 4j^ ([araby.com] ^^c £*f. ^^sw J£c 4aJjxJI Oj>sJI 

,_).« ^j>&> Olol -ku.j^ OmaaJ t^LXco . j j*S'a£j)\3 gca«alca jjaJL^J"! Csjyj\ rr-ii.ru'.ij ^w Jj>-a^> Olol Jajj^i 

.[ www.toolbar.qooqle.com ] ^l^! !A& JM»- 

Jajlj t _ s Ic ^ai! i[ OovJ! OULcc (J* 5 * - ] *<i^*' J^^J' J* 5 *"*'-? Lj*s jb^£ Sj* J^l 6A& OJl^ 'ij 'tSj* - ' *j* 
2ujc?t)! eJA ,J 2L-*l_jj! 2bsa«aJ! joo Ujj (kiUi JU03 .2befl«aJ! Ji-ji jJ ypu ^JJ! [Enable Web History] 

.[ OjtJ! OUUc J^e-j] 4o^> ,-i lSj3^ J^-*? j&*> i^*"3 iOJj*jVI t _ s ic t_^wsJ! OLXcc {J s ^ 4a<J& 4^> Oba^st* *g9 

kib'l Mio <ji?j*aJ^ -^ 0*.3 L5 i" 4a<<?LoJ! j^StJ! OLJLo£ ^ j^StJJ O^u £ly> Osa«aJ! L5 lcl ^ A?o lJ^j :Vai 
£Jj« Jit> /j* <Uc C»u o' g*k*»»*3 .ajfj^XJ V t>^3 'kbsJU *■***« ^3^ bjhj*. Cs*&i 4a^?UJI |»bV j* (SaJ ^ 

:^i4j 2u?bsJ! j^stJ! utk: J^-j ^ j^>cJ! t v_;«J Ojo.^? ^j U>*i .j^fjboJ! 0»3sJ! Google Qt '■■■v.'l ciaM tjdB 


Search History Search the Web [Search History] 2&U! CosJI OLUc Jj*«j ^ Oj*JI jj (^JL: ^Si! ^j <<Ue j^svJ! Juy L <«y>JI ^ v* 5 "' 
.UJUTb OJj^Vf ^ j^vJI ^ k-ij-i ([Search the Web] jj ^Je. o^ai lij^ .Oj*J! Jua^J 

Ul < J^U! ^J l# o^i ^Jf Oj*J! ollce ^Jb l^ls k^s*J! j^XJ <^^> [Search History] jj ^Jc o^ai lij^ 

.UU^l CJyiVI J*-ij kJj-i Oj*J! jjs [Search the Web] jj ^k o^ai !ij 

i_^PtJ1 oLcJLio O^cJf guUi 4SMc ^JJvc ^*~> ^_go\jii\ <J&*> kw'y fft*2 "-S3-W <ki^S*JI gubJ tUJ j^iaJ L>0*c 

^j ^1 k^stJ! oULoj; o^^c i^ 'pij^J! k.^*^- ^ssJ! goUi k^^jjjj [Sorted by relevance] l^ioJjfe^i! ^1 
.j**J! 4**-b ^s oj*J! goLi t _ s kl i^>^oJ! [Sort by date] -Iwlj t _ s lc f.i\ <y^i lj»-$*> ^L. - *^ 

0«9vJf OLLcc Jblii ^j.c oU La^-J c4J ^*^aj e^9cJf oLkc tJi^ 9 ' ^ataJI j^co ^Xc cUJ _^*J tj^-j :Uib" Web Activity 
Apr 2009 


S 


M T 


W 


T 


F 


S 


29 


30 31 


1 


2 


3 


4 


5 


6 7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 21 


22 


23 


24 


25 


26 

1 - 


27 28 29 30 1 
Today, Apr 13 


2 


S 6-10 


11 


-20 


2 


1 + Total Google searches: 1 y^V! 03^^ ba^Co eJ^uj 3a> 4JLaw!^ JjUj jjb iaso b^JCc If p^j i^«a!l ^ ^&^ i^bsJI f>3*JI JiSsX-jj 

i4flJL'a-.o.tl *A>Vf 03^' Ob>jJJ sMcl ija.«aJI ^ J.jJw*JI JjLjI jgliu (.5 jU! Oj*J! OULo£ 'islxf J^'^nJ 4**JJbj 
J3JUI jlT LJXs . j^ssJ! OL-Uc 4SUT j.« i_aL»w ^^i*,* ^^ JjJ ^a^-Vl J3JLM 4^-ji £* ^fji J^" 0|* 
Jju kiUi jls (laolc yas-Vl J3JLII jlT Lclf^ jB^J! JM> Oj*JI OLUc 4JI ^L: J Jo lj\& JJ9 bols j^a^-Vl 
3! 2btSls ?!j*a»- 2LaJU> 4)^iJ! jj* pjj JJo ^btl! ^s^l J*so tj^-j^ •fi^' J^" k^s**" OLlcc SiliTSibj ^Le 
pjflj" fuJ tUii ^glc Jjj t JJb jls <?Livj 4*&beJ! Coif lij^ -|»5*JI ^Ui ^ j^>cJt OUUe 4JUf ^gk JjJ 4jwle SjLc Jjo j^laJ iJjd! IjJbj *J..>a.> ^ UjJ C^cS ^^Jl 0«S>cJ! OLJLo.fi AtXfi ^le^-t "V.I&J' ^ A9U i_9^~> .e^ct Sj5-aJI ^9 jei»a UT [Total Google Searches:] 


Web Activity 
c Mar Apr 2009 s 


M 


T 


W 


T 


F S 


29 


30 31 


1 


2 


-■ 


■ 


7 


8 


9 


10 11 


11 
14 


15 


16 


17 18 19 


20 21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 28 29 30 
Today, Apr 


1 
13 


2 

1-30 31-75 76 - 1 50 151 + 0*seJ! oLJUnc ^jc fu**** 1 fci*** - p^VI ij"° i*5i i_S' ^'j i_s^ c j**J' ^J^b o' '^V,' J^**^ -j^^iJ' >-^J-> fbl ^^ .&ji>-\ (,5^X1! |°5^JI ^ O-oj ^ "J\ ^jihjjji ^gJL: e^lai t _ s flLJ .^a^-V! (J3JLM i^i 49&CM jJija JaJj-i ^ lJM^-I ^^-^j <UI Liu! <Ua^-Ml») Ui 

^^^■^1 


^^^^^™ 


1 


-5 


6-10 11 


-20 


21 + 


I 


-30 31 


-75 76-150 151 + 


.|S^J! ^ k^so 4<JLcc f« ^J 1 jlw\iicj Silxr J.i*J Lgjls _vi-l |SjJb^oJ 2L*JJb tJ&Soa '|*5*JI 1$ O-c.3 ^*t( Ow**" uLk:a |*5*" ^jj lS*" c^'^*-" ^^ k -^^~ 1 4«jlsJI oJ,& U^'j lS^"3 *^ 

4^-jAo jajo t _ s *"3 o" -0 ^ ^ C**i ^^l j^stJ! 0UL0.C3 l$Sjj ^^l ^sl^oJ! l$Jb [Today] &*& C*» 4^-jj^ 

JjjC&a ([Yesterday] ^9 c*»* 

-kulj w^o-j .(OwV>^ jl) 4sjUI.j (oA>j jl) 4JUJI ObuLaJ! ^JJ J.iUJJ -ku'aj 45sa«al! J.a-jI ^ A» i-Sa-j^ 
|Ojai ^^o cS^'i [Oldest] -kolja 2L;JLojJf 2Lp-U! ^ jojiVl C»s*J! OLJUc Js^. ^1 <Uc ^aJU ^JJI^ [Older] 
O^sJI OULoj: o^J*^ [Newer] -ku'ja i2Ujj*)I ^9 l$L»s**J ^ ^1 ^ssJ! OLl&e Jaj ^1 i^ssJ! OLicc 
.IgLj**.; ^j ^"^ OULoj: j^I i£< h^svJ! OULcc uJb'l ^j 3 ^ [Newest] J=u'j3 <2UUiJJI 4*»-Ltl ^0 o^^-VI 

€ Newest < Newer Older > Oldest » 

: j^seJ! OLLo.fi J^*** 1 4«jj> ^ 4Jbs»«*J! ^ila^J! 
5:05prn Middle East Online - middle-east-online. corn - Viewed 3 times 

Jj*»j 4oJ^- ^gj Lg.L.?r...J' *?q Igjjj ^giJ! £9la^>J! o»-b J^JUii ^At! JlioJI IA& (Jl Aso (eMcl Sja^aJI OJLoli lij 

'•^J>> Lc-s <J5&-t ^9cJ! OLLce 
Odi^ ^gS ^S kiUi (jlT (jla (a^JI (^1) I^Lo J|il9,J ^j-x^-a 2L*obt)! ajba £9a*oJ! I JJb ^J\ Ja^-Al! J^a^i . 1 

■ Lai) 4**Jla j^wJta |°3*Jf jJ'i rv^ ■Jh' -j 
eMfil JlloJ! ,^9 aAa .JjjjVI OaJLIb Ujli O3J0 3J&3 l&JJ 0<-L>,S ^g*)! OJyiVI 4sw*s> aj ^9a^)J! jla^ .T 

.[Middle East Online] ^gfl 3A3 (IgJ! Oi*-i ^^l OJj*JVI Osa«s> <(J! ^^cio ^gJJt [(j^cjjjl aft JJUslJI] ^«jyi ^S^oJ! feuil .f 

.y*p-Vl j^JUU U^aCo Ulli j^xj 5A3 i[middle-east-online.com] eitei J&>Jl 
o^ 2btfl«aJ! oJA Sa&lloj c**i as wUii ^i [Viewed 3 times] ©Mci JlioJI ^ 5A3 .[Viewed] 
,=**> O^ca)' OUU.fi J.pi~i 4«a> ^9 ejjb Oj^jVI ijtw ■i5 J> 3 o' <-'***' • 'j3^<-x« Sa&LLoJ! Of^e 
_j«^?V! 03JJ' ^y l^ioJ J^ps^j LjJlc j^Jbj ' IjX& iojsj J,Ci L5 ic 05^ cs^'i 'OM^aioJI 4*,5« -° 

J**aaJI (Jjo JJj*J kiUi £j& fw-*ig i4ssa«a!! jLj ^c a^^oJ! [Bookmarks] Jsulj j* LjJ! J^o^J! 

.[Google Bookmarks] 4oa> J3UJ Ujuc 

IO^vJ! uliu: J^-j <<UiA> ,j 4JLx,„.o O^u 4JU.C J^*J 5 j*>^ ,-Li U*9o, 

12:10arn Searched for M^° M& - Q Viewed 2 results 

frij^ 1 ^ ,j&* - vj^l o_#^ - (Ji^jII f^ija .i4^° m£ - arabseyes.corn - Viewed 2 times 
*A+* di tiijli ^ u&a - sOsO.corn - Viewed 2 times 

:,Jb Lm 09^^ 0^*1 Oja.~aJI ,-9 ps*?a*J! JUeJI iAso 
4JL&£ 09aa <li«L> oUi_,ai i^jJ! JLtoJ! J£c 4j^Uj <til> ai oMfil JttoJ! ^ jj&a, j^dcJ! 4JU.C Oig .1 

.L>U-> ijplli ivicj _ji.c 4JUJI 4cUt a,& oMc! JlioJt ^ O^eJf 

(cl [Searched for] SjLc juo Leila Sj^TJwi j^Xj ^3 k^otJI 2ULcc ^ Lj^jciei»j! ^1 k^tJI ^oiT .T 

.[4Jbw ^iS~\ ^gtb eMcl Sj^-aII ,-§ jw^oJ! JLtoJI ^ j^seJ! 4oJb^j i[,j£ O^?o] SjLc ^Jjj eMci JlioJI ^J& ([Viewed] 4olf Juu LJ!,j ^gJb 3A3 il&JL: 0*lkl ^1 j*»J! guLi iJ^c T 

^Jb ^(3 4oMc i^^ iis-V^ .Oj*J! goUi j* j^j! ^^Ic ^MkV! ^ <ul [Viewed 2 results] 

ijj>i hfi IgJL: jiLJbj .ij^i'kXeJI j^cJ! 4*io£ ,JM> Uji*o&Li,*j O-0.3 L5 ^H ki^asJI £»& *La>l ^J l&JL: 
l^iu ^ O^o 3Jbwu C**i k^-bi J^i^S •lSj*"' */> gy£JI eJJfc j^l pfe io^c ^J J^ 5 **^ 0' ***? 
gwLi iJu: jsiy ^x)! [Viewed] e^L: _jglJu jJ 4Jl9 lO^gls ^1 C*asJ! gwLi j* ^5? ^^k £MkVb 

.©Mcf JjU! JlioJ! ^J l&li/i ^i>! 
JXlij 4Jli .4iJUsw> OUsj 4*?b*JI C^svJI oLicc l5 JLc ^MbVb kiU j«w -fcu^j Osa«aJI jLj | ^Ic J^slw :bolj 
^c jiUb tUIi kibXaj 4Jl9 <4asi _)L>V t 3I 4as9 i_^j£J! ^ 3I 4as9 j^aJI ^ i_U?u OULo£ jjo 4j O-oi U his 

_jflil^ (j^aJ! j^c c*aeJ! oblcc o^'j*' [Images] j^^lc ^l^ i^^Jl ^ ki^ssJ! oblcc ^yd [Web] j^^Ic ^ail 
jfljt^ lObeiLoJ! j£ j^ssJ! oULcc ^jxJ [Products] ^Jc ^iula <jb>V! ,J Oj*JI oLJLoj: (j^jxJ [News] ,_gk 
jsfi [Video] ^Je fi\$ 'J^> l&bjj ^ obMcV! ^9 ,^»sJ! oUUe ^yJ [Sponsored Links] ^k 
j^glc jfli!^ iJalljStJ! (J k^stJI OLJLoj: ^f^ [Maps] t _ s JL: ^flil^ i^jJ^a)! |oMsl^ ^bbw j.c OjvJ! OULo£ 
fjsy^j .k^^jO! j£ c*asJ! oUUc (j^jxJ [Books] t _ s lc jail^ (Ob^j^cJ! ^9 j^tJ! oLUc ^yJ [Blogs] 

.^!y9V! jL3-V! 3A3 [All History] (^jfli! i^ojaJ! 

0«s>cJI uliu: J^^«-~J i— slisj ( ^aOaT ^JaSshJj Oj^VI t _glc Lj) jo^a; ^^1 0>asJ! OLJLoj; J*»si*j ,j£ Ui^o i_aS3lJ (J> Jj*^ ^ t_JUsu (ji kib'UCob 

:4jU!2UL>y! kiU^glaL-j^ (Osi^aJ! jLj^Ic a^j^oJ! [Pause] -kolj ( ^ c ^' ibi^c sujos)! 

Your web history has been paused. 

This service will not collect any history until you choose to resume. Resume . Learn more . 

uilU^jb OJ! fjju L5 ^> 0>5w OLJas (_5i J^bJ |^j jJa 1 j^stJ! OUU.fi J^* 1 4*^^ 1— sUb J ^" <UI lS ^sj ^^'a 
jLj^Jcj^j^oJ!^ 2ULiy! eJ^^a^^! [Resume] -kulj ^Jfiyj I i^^p-iSj* 4oJosl! jJUU-jV^ ."4oJdt)l 

.2bsa«al! i[C>s«J! OUUe J^e-i] 4«J3- ^ LjUss-J ^3 LgJjj ,^1 ^sl^xJI^ 0^s*JI OUUe j^i ,,5! tjaau jl Oijl lij 
Jsulj ^gk jftj J? cUlfi i(4cJj*)l ^ 3Jbs«„oJ! kib ^LslssJ! ^stJI OUUe (^^le _p-T ,jase^i ^§\ glial Jl ,jJ>Uj V 

ftkXfc ^ Jj*** _j*aic JIT jl^so oUj_j* kilJ _^lju »_9^»j (I&jjo .2btfl*all jLj t _ s lc ^^>-^oJ! [Remove items] 

i_3A?J1 jj ^gle^UM Jjo oU) vcJf ^Ji isU! LS xJ! j-i?UxJ! lJAsw fUSD oUjyJ! oJJb ^c v vvilxJ! uAibCob .ioJj*)! 

:4JU!Sj5-£«JI (>s 9^IaJ ( _ s x)!3(2btfl«aJ! Ji-j^^lc! LiJosJI^ JwJotdLt O^a! JootJ^-jkibi UT. [Remove] Remove Cancel Select: AH, None | Clear entire Web History » .4sJ^- j^y U jujco j«o tJJoJlJui^J [Remove] ^JUyj I 

.LiJoJ! 4JLo£ j£ c^r'j*^ [Cancel] ^kjfli I 

.kitoLi^JI OM^aJl^j^laJ^lki^tJ! OUUe 4iU'juJoijJ[AII] (J Jeyj! 

.kiloLoi ,^1 0&i«aJ! ^jg" i^M ki^svJI OUUe ^ tS? JuJou pUUV [None] (^glcjflil J3t->] iuj^ .J 3Jbs«<*J! ^113.^(3 ki^sJI oLUe 4sirLiJotJ [Clear entire Web History] ^Ja ju\ 

:4JUtjjJb9bJt SJUij kiU j^liu i_Sa^i iajfjjf IJJb j^glc jflJ! Jjo^ i[j^S>cJ! 0LJL0.C 

Are you sure you want to clear your entire web history? Your web history will also be paused. Clear History Cancel j£ >_sSa.;J1 Lajj ^t-93^1 ?kib 4*?b*J! j^dcJ! OLlcc 4slTt_9J*- Ojjj' tUi! ,^o aTUo OjI J.fc" U&U1W3 

."Old**!! JJb J.*^~J 
.kJJoJI j^^o-I^JU [Cancel] ^J^yJ I3 nJJoeJ! ^ ^a*JU [Clear History] t _ s lc ^ail 

cJj 2L?beJ! j^?eJI OLUe J^ OL3L»-! ^^k ^Mk-VI 
OULa^-J kiU ^jj Igjf ^ J*-^ j* [Web History] 3! [O^eJI OLUc Jst»>] 4oJ^ ^ 4w!y! olj***JI j* 
jj* OLiLa»-V! eA& t _ s lc £Mk>V! gkZmj .LJJ J* - ^ (^g*" ^sl^-oJI^ Ig 10301 ,^1 j^avJ! OLJLoj; J^ »^*« 
^*j ^x)! OULas-VI £'3jV <w?3J ^ UJ3 .2bta«aJ! jLj ,_gk i^p-^xJ! [Trends] -kuiyf (J -le j^JI JM»- 

ijfj^c 0>*5 kilti ^jfi ^3 iOJj*«VI ^ 0*5tJL kiloLi JM*- lgLcJjStL*>! e^» OU.IT Sj£e j&> .1 

.[Top queries] 

.[Top sites] (jfjJkC 0^0 1^?^ ^3 '^jbjj o-oi ^3(3* S^ic Jf\ X 

[Top clicks] 0(3^ O^u Lg^jC ^3 (UaIc^jSJU O-oi-kulsj hj^c yf\ X 

Jl»t«j] 4oJ3- ,^9 cAf\jJj\ Xjs> iJyJ ^^l %**ojJf e_j*aJI J-otf" (^''j*^' (J^*J cs^"" »^ c ' Sj^kW! OLJLas>-y! 
oJjb ^Ici Jtf^i (kiUi ^0 .OULas-VI o A& l&i Jsf^i ^1 4l*jdU! ^3^-3 [Web History] 3! [O^tJ! OLlce 

:4JLtt ija^tJI j.« &&+1 1*-^ '4**M 4***j OK*9 ,Jc OLjLa^V! k-UU j-iMJ C4J pto-*S -tu'^j OLILa^-V! Show trends for: Last 7 days | Last 30 days | Last year | All time 

lija (job! 4*^, j&-loj3 ^gk eikl SjaJ'JuJ! 4jM£J! OULas-V! ya3 ^ 4iJ9 [Last 7 days] -kulj ^gJL: Ojfli lij 
.tulj (^gk Ojfli lija (U^j T' pA ays (^gk oULa»-V! yos ^j 4il9 [Last 30 days] -bjlj j^gk O^ai 
,jiijc (cl [All time] 5A ^-^I^V! jL3-V!a ..bsi 2Li?UJ! 4LJ! Syi ^-k oLS La»-y! ^-ai ^ <Ul£ [Last year] 

^jc fv>*9 i OotJ! oULcc 3iliT ^J ^*i,J oVjm 3jMj ^3^j 4^J Lo oLa^ 3jMj [Trends] (v*s f>Jju U.r 

k^ssJ! oUUjJ i^o^l JJU10JI3 [Monthly search activity] Oj*J! oUUjJ iS^&JI JjuwJI 

.[Hourly search activity] 4cLJb k^5«J! oUUj: Jj*ca. [Daily search activity] : j^ssJ! OULcxJ iSjgill Jjjw.it Jlio Monthly search activity 

3448 11366 1419 1446 1373 1 1374 

Hill III 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

OUU.C iJ.c 4wlj iJka «£<*> J.S3 ^iLJI A-j^la-a^ilf *Uwj! jjo 03^^. 6^k' Oj^-aJI ^ jwa^JI JU-oJI j! ASei 
iS_pM OLiLa»-l oMj iji'jfi ^ <uk Ojfli lij Jaj'j 4j(1oj 05^ iJjJf Ij&a, i^ii JIT ^ O-oj j^git! 0*5*J! 
O^oJ ^slax 4>Mi' j^Tl (o) 5 _j^i-JI ^Ji ^ U/jI J^=tx.wt jv 0«9u OUJlf OM> jifl (!) ,jxJa£i _j^i.JI I j^> 4*?L> : j^sJ! OUUx) t^*3*" J^**^ Jlic Daily search activity 

3005 3064 3151 3019 ^222 3188 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

,jAej fi^j JJo (j^bsJ! ^LJI ^^'3 f^^** 1 ^' f y f '*■"■'' 0"° 03^ o^tcl ej5^>JI ^ £t*?3*Jf <Jl**J' f JUb (jl Aso 

OUL»-! OMj ijzyz {&*> <*JL: Ojiii lij -k*!'j 3jlioj 05^ aJwM IA&j ip^j JIT ^ ^ ^^l O^vJ! OUUc 

^sl^o 4jMj jifl (o) 3 f3*" ^Ji (^ Ig-ol JJJtJ-jl fV j^so OU.IT OMj jiTl (I) ,j»o^aX5 f^l I >A# 4*?l^- tSj^-1 

.0^« OULoj; UaS 0»oj f3*" (J-° OleL> O^j ^tfi (^;)3 f3*" '^* J^*" Ui^bj O-w :4cLJL O^^Jf OUUe JjjuJ Jlic Hourly search activity 1425 1409 

1235 1166 1275 1083 1180 1130 

927 992 999 949 ~ 1658 
1426 1379 

62 39 120 428 505 443 591 
■ ■■■I 12 123456789 10 11 12 1 2 3 4 5678 9 10 11 

AM PM 

j.* 03^. dMc! JtUJI Asd^ . j^seJI OLLoju 4JUT i°3<JI OleL; yf\ ^^fc U 4c(JL O^vJ! OUUe J Jjw £«^3J 
{£3 ^\ 0».^Jt OLL&e i Ac la-ja^*^ 4cU> J.£J ^giUJt (V^y'3 (i°3*" OleLi £J& 3 & 3) O^J^ c 3 4 *?j^' OlcUf 
dli ,^9 U/)!jjfcLki! ^5 O^u OU.IT OMj jiTl i^3^' (ijUyUa*"! kiU _^u O J*" I JJb ,_gJL: ^iiJbj .4cLi JT ^ 

.4eU! cWj ^J UJ! J3>JJI iv ^l!^ 4jMj ^3 4eU! [Interesting Items] pUy&MJ S^oJI pLiVl ^ 
OUJbo 4oJls ^jw 5*^ [Interesting Items] 4<ul [k^s«JI oLJLcc J^* 1 ] 4-oJ^- 4sw*? ^Lj ^^Ic -kulj ^34 
Oli 05J0 Ji cs^'i [Searches] 0(3^ o»»« c4Ji^ l$oljj*i»jb c»oi ^1 j^ssJ! oUIXj 3JLaJ! oli ki*s*JI 

(j'j-^ O^o '■i'Uia Lfc_jaJ.j ^g*)! Obw~aJb 4JLaJ! Oli OJj*JV! uU&<» 4oJ(i ^f*. l*.r -^U oOjIs a! 4**Jbl 

[Bookmarks] oM^ooJf 

OMiaie 4*wU> ^Jt ,JSU5 i_9a->j <Ulc jflJbj licJjisJI eJJb 4M<; jLj ^c [Bookmarks] OM«JuaJI -kuU A>aj 

l^-^ jo^ ^3^3 [ www.qooqle.com/bookmarks ] -kuiyi ^JL: 6^3^-5.^(3 [Google Bookmarks] J>$»- 

: LS oJbu3JiXj 

4o^ao bj2sMfi3 4**s>3*a»s)! 3JL«« £jiJ 1^*5 J*"^ ^O* 1 OUlJ'3* ^§J^»-V $>J*£ -lajU! I Aft ^ ^ao 

.J*-^*- ^Li! j*3Jb3 2ujJbeiVI 4xJJL 3JJua)l .[Web History] 

'.'iJuM -iaj'3j 
^j-ai -kuiyi !JJb ,-$ 0^03 i3jjJbdy! 4xJDU [ j^seJ! OULoj: J* 5 - 1 ] 4*^ flJ^*^! OUJbu jm\J\ lJJt> ^ Jlso [eg]_j*£w j*jOJJuLJ bla [ www.qooqle.com.eq/history ]Ja»)jJI l^& ^J 4*Jds)! eAgJOjxJ! a^laj! joo 

i4cJJ*J! ^j-i^J **JjxJI 4$>!aJ! ^Jij ^J\ ,Ji&J i-d^^i ki4jl9 i[qa] _jlai al [S3] SjiajuJ! JliU t5_p-l 4<Jj£ 3Ja,j j«^ 
.L^ijjM mJ UwUc 4~i^JI ObdL kww JI | j<a» 4j! Ju jajsi)! a! 4a»- Jj! Pay*> lot i^>.w.j ,bJjSsa**oJ! i_gJj ,w*JLM 
jj^3 lOUaJbioJI JA> L5 ic Ja^asdLI O^tsJ! ^ ja£0! ^SaJI ^.hco Lf U (ja^Ta .4;«aJ! Lol^> ^ Lf>U?a 4«.go 
^-Jl OLcaJLmJI ,JL: J^a^JI (_]■■>' j-« o's- 1 lS^ j*V JjjXi*,; jJ ilg»-}ii,.w*> ,-*)! 4o^flLoJt JjjIaJ! e JJb ie!jjSsL*>b 

^jisJI 0^4) 3Ii*Vb j-_jii L5 Jb Lo.aS .Lj^c ^?vJ 

^JbJI Ja^ - 4**»*Jj 3jj Ao aj 3Ja,j (,51 ^ ^.liiKM 3Jb> 3ijX« - 1 
CXJL: U JIT .JaaS »j Ojii ij^«>J f&JWf ^a^-* ^glfi <U~*jj 4jJUjl 4Jai 4ji ^ ^j-iikJ! 4)b- 43yw jV! kib'bCob 

4*UL ba^Co l&Joy ^1 4J3JJ! ai 4jju>J! ^1 l$Jb [Weather] \Jf J*^ ^^ <Vj* us* v**- 5 0^ 3^ 
^V! Uj^1ju-i .[weather Cairo] JlioJI <« kiUi oy?vJ • J*- 3 -?- ^>« jj ^c j&» fj l^>j My^y^ Weather for Cairo, Egypt - Add to iGoogie 

26°C Wed Thu Fri Sat 

Current: Clear 
Wind: NW at 21 krn/h 
Humidity: 26% vvea inu rn iai 27T | 12T 26°C | 10°C 26T | 9T 28°C | 14°C 
:3JUJ! OL>aJU*Jt L5 Jlc ^§j^u Sy&laH 4oA©j pistil ^..aKIl ^ou OemJ j! Asd 
.2b-ji TleMci JlioJI ^J^gfc^ 4J^' 5)1^14^,5 J 

.^JL?^ [Clear] ^ki JtioJI^J^j^i^l 2Ub- .o 

jl (cl [NW at 21 km/h] eMc! JlioJI ^J ^3 [Wind] 4*JLf jm c4Ji ^lay ( ^byi ibc^ ebu! .£ 

.4cLJ! ^ ^f X \ l££_j<*i ^JLoj ^J^c 4JU»i> J"lijJl 

./TleMcl JlioJ!^ ^3. [Humidity] ^st)!^ Su^yi 4«J .,3 

j^*? jvi ( j^ssJU <us O-oi i^jJI r 6 ^' l5') 1*3*" '$**? (J -0 P ~ **0^ ^jjuatl^ i^^JCJ! Sjl^stl! ObjA .Jb 

:4liaj3dU 
ib^^AoJ! [Alexandria] aj^juX-iV! 4-ojw ^1 o~f !i! yZos ilj^-l^ L-J J*.:*i 2lojw j^ ^tfl ^L& J3J0 Uj^ 
4^Ju> l# SJotZoJ! OL1V5JI j! C^p" \fk/&\ ^jJuC-jV! 4oJwi ^j-al? kiU ^glju tJ^-j [Weather] 4oJLf Juo 

[Weather, Alexandria, Egypt] ^1 2ljJu)J! 3! 4J3JJ! ^jL 4ca^c [Time] IdT 2bjJboV! 4idJb J*-aj>- k^so <uyi ^ v-**- 5 O^ 5* ^^-M^ I* J*" 
:[Time France] JlioJI £* j^ssJI 2be**j ^JH*J.La;i 2bjJbeiV! 2U1JL kiUiail&joy 5:50pm Wednesday (CEST) - Time in France 

^j& [pm] bubo .pL,« 4aa3^ (Ja^cS-a, 4«~obyl 4fiLJ! ^&a Ljj9 ^ l^" 5 ^' OiaJ! icMcl (jja^aJ! ^ LoJ' .U^B 

[Wednesday] eMc 1 S^a^l ^ ^^0 aA> U.r ? bo^yi fa; aj&a f^JI y'i ^j UT ,b>L<? ^m [am] ^ ? U« 
Ods^JI ^j-fli ^gia _j*sw ^gj pLojV! aj& i»ayJI 05^J >^ •cSj*'' i^! ^3* i>° ^^^ t_nJUgt? t\s * bVI (jV ^£$ 

. Ij£&a .bJljiwi ^9 .-^oJ*)! a& 05^-?. 

(MJ 0*3aJ! (jlf lija W.V Sj3-aII 6 A& j^M t_9a»*> 4 lg*c Oiso t _ s *l' 4o J*oJ! aj SJajJ! ^9 Ijlgi OiaJ! (jlT !ij 

.©.^^ 

4*s> <iJ! ( _9 4»- jAo 4wjw 4£\£ (D$*i\ jbujl Ub^l 49yw — T 
^Jli Ui , k_^*5o ^ I i,5a-*> cXJb: Lo i4wJM \f yZi q&J\ jbukil 5^1 ,Jb: lJjXaJD ( J.^-a^> i_^?o j^Jj* pJJ>CAwJ lS £J 
OL?ja,J! ^9 4^-jAoJ! Ob'jiJ! t _ g L: ^«s>l9 dti Jl Ofl^cl t _ s *ic t^»«*s>-a .4Joj*V! 2u?ja*J! ^9 Jj***J! ^TjiJ! 

a> suSjyjV! oLsja^J! ^9 b*j*) [Cisco Systems] j*^*^ aX»*~j Si'^i Mioi .<u»ai itTjit! ^1 ^4^ 4Jo_j*V! 

^g9 ^j4 aJb Lo.r U ^1? U ^JUsu)^ i j^StJI jj ^gJL: jflil^ J*-a^>- Ooo ^jj* ^9 J*_jJI IjJb y^'l .[CSCO] CSCO - Cisco Systems, Inc. (NASDAQ) 

Google Finance Yahoo Finance MSN Money AQL Finance CNN Money Reuters 

18.0 17.73 -0.20 (-1.12%) Apr 15 1:30pm ET 
17.8 Open: 17.78 Volume: 24,317,207 

17 . 6 High: 18.00 Avg Vol: 60,455,000 

Low: 17.60 Mkt Cap: 103.49B 
10am 11 12 1 2 3 4pm 17.4 DiscU L— ij J^i . I^c 0«9bj ^gJt \f]Ll\ f&$~>b 2L?lstM OloaJbtoJ! j.* 4£^oj*« ^ f. ^j <U! oMci JUeJf ^ U>.r Asti 
kill AwAsoa 4T\wJ! p,£w _yiw ^j^jZ py± Lo-J' -r ^' o^"° i<k- ^%^' fs$^ }*-*> (f ^j's ij^biJtJl OVJjw i>'}*> M^ yzj t-Syu jjiastit! (jl (^gXjJaJ! ^j .[GOOG] aA l&J*j^ (Jl^-a^>- ifj^i ^o (.Sr^-I S_yj kiUi ^_&> O' £*k*"*> 

i[ www.finance.qooqle.com ] a>a 2UUJ! jL?-Su J»-aj>- ^5* ^s aap-a^jl j^ssJI <«_/; ^ VjiJI ^1 

jbujl (ji'jC 4*Jc> ^Jba .4«Jk?dl ij~a> r°^. >y^^^ J" > 3 J> O' -£a*"Va .*-UJ Uhja. jg^J." 1 V*£JI ft- 1 ' i>l*J' ijS&wa, 4JU*J! t_*ASo (J I aJb ^aL: U jlf . J>>!a jjf ^ icwJa <^je& ZL^"i C JiS ^ U"* ^3^-* <^jl~-> 4JLc» f*ba" gjkX*& :^L UrsbsjiJI c4J^u»; <[5*4] JlioJI tfjp 5 * 4 = 20 

.[6*7*8/5*65-250] J*J ^ iJuSrf $?\ OULo* fjtS ji ghimS UT 

....obccVf j.* wV.jJ-o.JLJ Jv£~i\ ?4*«?byi o ja C^occl 

'l*5*JI ,_g9 oi^J>a«JI ^laXl! iu\c ^ iJj^o vJl ^&> <\*ku~,,i o JjsJI 4d^^w pL£I 3jI) Jjlx£> oAiw 4.ol~.> 4JU.su 
sJ\& guUi < _ s l& J-ss*^ .ivJ! ^J oi^>^oJ! ^'a^JI w^c ^3 -MiUi 4cU T 1 LgJLc t£j+*3 ^1 JjjlijJ! w Ac p/3 
! w l9 ,4^» & Lu £U j 3jjJbwV' 4JJUI J^f*^ w>» ( Vj* ^ 4J w buJI i^2o o' *-^V. <SJii*oJ! 4ajL*ssJI OUUjdl 
4j w (*oJ! eJJb Jj>-^>- k^»ao £)y ,^9 k_^JJo t_9^«i (SloUCtl 2U*JI ^ Si^-^xJ! ^I^i)! w t\e ^Mio t_9_j» (jl Uijl 

^Ul^Jl^^ibv^JI Uj^juJ ([seconds in a year] 4«;kJ!e.% 

<^ 1 year = 31 556 926 seconds 

ij I k^XJL;3 •c" Oltui yUt y 0I3J-J i jj*»- ,^9 J^-^J 4JL) ^T Jj>^>- JLJ (jl £Jsu»J (Jl^oJ! IA& t _ s ic3 
^^Ja^.^bJI cA& j^SiLs^-jV! ^ajjk- ,_g9 j-Lis jl kiU^ .[seconds in 5 years],^ Uf4Ju*aJ! ^^3 

:4JL^' os*iLM j#uJ [minutes in 27 years] J*-^ k^» <Uj* ^ 4bU*J! oA& <^^f\ .^yw: 

27 years = 14 200 616.7 minutes 

. l Jsr$sr igi Ig J>JU£i 4*jL*- OULcw jo^iu k_i*Tj w t\*t! 4s^j*o (^^» - VI f LiV! ^gi ^C9 jbMsI ^gfc lo l3jXJ j^gXJ .JaaS IjJJ'a, eJtft^oJ! ObVa^l t _ s Ic -j^Ja-JI eJJb 4jUf (>s *> — Lib* y c CM 4cJJ*J! e JJb 
t_^JJo Jl aJ& CXJL: U> JS~ i(Jaa9 \XS~a oOPiX-cJ! ObVaJ! J->l.j) >^<Xflla*< a,! c4XoAo ^ IJb- 2U?aj*oJ! Uu^J! 
. l&Juy (^Jl 4atvxJU t5JojJ! j*y ! 3! wUio Jw fv-jb 4ca^io ibjJbeiyi 4iDb [Movies] icIT J»-a^>- k^»« &y> ^ 
,J ot^oJ! otjiJ! U jglaL-j ([Movies New Jersey] J»-$»- £~*> ^j« ,J Mio k_^£J ikiUi ^Ic Jli&r 

Showtirnesfor New Jersey 

^> Hannah Montana: The Movie - 1 hr 42min - Rated G - Comedy/Family - Trailer - 17 reviews ; +++** 
^^ 17 Again - 1hr42min - Rated PG-13- Comedy - Trailer - 11 reviews : ■frfS-a-Cr-Cr 

Fast & Furious - 1 hr 46min - Rated PG-13 - Action/Adventure/Suspense/Thriller - Trailer - 35 reviews : * 

More movies % 
juLi ,j^i 4as*ii JIT (Jl Aso L3a^*>a, L^gujjjf'-jsj ^ Lib* 2U?ajxaJ! jB^sV! ,j* jbMsI 4jMj leMel Sja^aJ! ^ jgl=u 

jai pLc~iI c4J j$m i_9^~i 4<ic joJb -Saj'j 4jU*j (J3-^?.3 dbj^' 09^ balCc (Jaio aAa 'nLiH fa-~>' ■' 

.4flJi £Ta. 4cLi ^? [lhr 42min] S^a^l ^ _^u ^5 JJ! JaVl ^JLaJI .J ^io ^a. <(t>M' e^ V 
:3JU! Olfl*i^JI t\*-ap ^JoyiVI jollaJ! ^a, (Sj-jVI ^I^sV <u«pM* ^§j^ ^~»>- ^Litl ufl**^ •£ 

.jUcVl 4sbO jdLaj f^JLsJ! J\ ^m IA&3 [General Audiences] ^s'\ [G] - 1 
Jlak-Vl k^-jLo V as j^bLloJI jiuo jl ^Jju IA&3 [Parental Guidance Suggested] tgl [PG] -T 

ir j*j c*» JUbVl k^-jLo V ^jJLaJI jl ^jo !A&3 [Parents Strongly Cautioned] ^ [PG-13] -T 

. jLX)! j5-i>s>- k^iia^ 1 Y j-j o^o ^^Ji^ f^Lall e jj&lio ji ^i [Restricted] ^? [R] -I J9i 5 i W j»> ^ p& ty* ^Jz J&>4. ti'lis'l [None one 17 and under admitted] ^i [NC-17]-o 

■ nJLaM SA&LLe 

.juo 4fli^a; pj p) ,*Lal1 ji ^i [Not Rated] 15! [NR] -1 
i_*cj |si [Family] ^glile ^f [Comedy] iSJuo^ pLi 5A ^jJUJI jlf lij U jo jj*s ^ o*?- c^JLaJf ^j .a 

[Fantasy] ^JL3- pM pi [Animated] JlTpeio p^j ^1J pi [Documentary] ^Ijj f*M pi [Horror] 
.£11 [Action] ar^p- ^ pi [Suspense] J^ii ^ pi [Thriller] ©jLJJ ^ pi [Wars] 03^- ^JLi pi 
^kao pi Sj3^ ,jfi SjLc ji4;VI !JJb jlT pI^-j [Trailer] J=ul^l ^gic _j&JU _^liu 3A3 <(«4*" O^! •■* 

.^Lat! SA&Lioj l^ls j* ? !jTkiU_^laj tJ^-j <-kuiyi !Ja ^Je^aUl^ [Reviews] ^Loll ^jaIIc ? IjT .3 

(4aa9 pMii 4jMj jl^l ^ U Sib 4i ? £i*» ipSisV! j^ Juj*J! jgu <uk J&JU3 [More movies] -kulj .£ 

.[Movies 94705] : Jlio .l&i 2U?3_>*oJ! 

....LaaoJ! ^IcJLg lg*9 ij^fl. i«*" U^W J3^ ^j*° 
. lib* 4*0 yu paiJ ^J( U^J*" J5^ ls^ ^ *-9j*> ^ (1^9 J.^aicJ! kileJUS oA&U,* OJjJ C4i! ^>yJu lyiVt ty£*> LiA 
,-9 l*Jl^ (UaioJ! kiXcJLs i&yu P3S ig*JI u^j*" J3^ i«s* ^ i-iyu 0' g*ta*^ <J S ?5 S ? <--* sa . <Vj* J^*' t>° 
3! ^^u ^9 (u;iu 0>>^3 [17 again] «.& 4j\a&U.« J3J' ^jJ! nJLaM *-j1 o' o^y^ .^Jzjjjjz 3! i^kalalc k_^£s ^ [U a 9 a ' n new jersey] v***- 5 tS^ 'lS^j^' j*j" 3^ 2lo ju>J! ^b Ic^ f^JUaJT ^1 J*-3*- k^» <«>> 

:4jbJI ^s***JI ^ js^ ' J*^ u**" jj (^ j*^ (^ '[17 again 07728] Mio 

17 Again showtirnes for Mew Jersey - Trailer 

1 hr 42rnin - Rated PG-13 - Comedy - 13 reviews : -k-k-k-trb 

.gSift AMC Loews Freehold Metroplex 14 - 101 Trotters Way, Freehold, NJ, USA- Map 
5 10:30 11:30am 1:15 2:15 4:00 4:55 7:05 7:45 9:45 10:25pm 

AMC Loews Seacourt 10 - 635 Bay Avenue, Toms River, NJ, USA- Map 
11:20am 2:00 4:45 7:15 10:00pm 

More theaters » 
^JLflJ! ,jsfi t _ s -Jt o^J^' j'i r*** 1 ' QA 05^ e^cl Sj^^aJ! ^ jqJm ^^l J^ssJ! ^eJUi ^0 43s*£i JIT jl Jj*L*> 
(»MsVl c4J _^liw c3^i 4aIc Oja> lij -kul_j 4jU*j 05^3 ^SjjVf U3^b b^JJCo ijjJo ^~jVI I JJbj <Uc ^svj ^§ jJ! 
Ijjl [Map] i=ulj3 ^jxJ! j!i jl^Jic ^^ Liul j^svJ! Ot«J JxJ^J^ -o^y" j'^ ( j«ii ^ l^^c pfe ^1 lS>^"^' 
4*^-L*aJ! O^testM J^cl^* L5 ic k^StJI 43***) J-c^J IaT .SJajyStM ^c U^J*" j'^ 0'3* c ^ j4^. 'M^ O^fli 
j* Juj*J! ^Jc glkJj [More theaters] -kulj ^Je ^ai! .l$JSi»- <Uc k^otJ ^JJ! ^JLaJ! Jsy: f£i <^tt IJLaJI^ 

.4flL.-a-.cJ1 (j'j3^'3 (j^b^aJ! Ol^^-^ ^j* kiUjj^-l ^J\ n_^>*^*JI j**Jb jit o- • Mio Jibu ^S"i3jM 
3JdJb kiUi iJ3^J l)' ^^3 'J*"^ ^^ £0* t«s* ^** JW ^^ 0'J3^'3 o"**^"^' ^^ k_^Jo (jl ^& cXJLc U> ^Jf 
[100 meters in feet] aJUI 4«jkJb c4Ji k^jjo ipAaJb jX* 1 ♦ ♦ Jabo ^ 43j*o Mio biji lils .Jois sbjJbdV! 

100 meters = 328.08399 feet .[43J^**oJ! ^UaJ! io>a < in < 4JL?Vf ^UaJI &J&-$ <jl JixJI] 4JU! 4wsJb Lotf" Li? J^v^i 

i[60 kg in pound] J*-^ ^>u £)y, u J*^J& . Jl?Jk pf^^JLTV Jabo pf^J_/i o? liij? lij ijd-T Jli&f 

:4JUJI 49bJJ! U jglaJ 

■:|p :i 60 kilograms = 132.277357 pounds 

:2UU! oe***J' U^cJ<[30 inches in cm] J^-3*- k^» &y> ^^&i iji<wUb 4*?^ f« Jabo ^T 43^*0^ 

30 inches = 76.2 centimeters 

.^Jl |«>!_j»tJ!^ _jloJLoJ! JXa 4flJjJ! ijlj^V^ (j^l**" OlJ^ ^o j^^oJa*!! 4aJUI! ^c^i 4cJj*J! o j£> jl -Sis-V 

4flJLitoJI OM**JI j*j J^a^JI -Y 

4JL>jd! < in < 4JL?Vf 4JLjd! <^JLoJ!]^& 'Ak^i oA& < r +*>y$ 4jjJbeiy! 4xI)U^ 4L<jw 4**~3j 4L0J1M3 jvLoJ! t_^Jo 
Lie .^j^ooJ! <UbJb jV^^ 4jUJ! ioJJj« jl Joy? 'j^S^ "^ ^^ *->' ^** O^T^ t^UJJ ^J\la.f .[ASJ^L^^ 

[100 US dollars in Egyptian Pound] 3? [100 USD in EGP] J<>9> k^» <«>) ^ SjUJI A& k^JCi ji 

:4JU! OcaLJI L) jijlaj* 1 j^stJI jj ^c j«J( oxjj 

100 U.S. dollars = 563.319983 Egyptian pounds 

:2Lilsil 2bt^' U^;J ( [100 Euros in Saudi Riyals] 5 I [100 EUR in SAR] J*-^ 

■0' 100 Euros = 488.53937 Saudi riyals [ www.xe.com ] £$$a I&^JjI^ iLm} Ubw^ 2ujj*J! eJJb ^jJij fijju Jj>^>- j*c iSj*"' ^sl^ iJU& ^JUJI J^- 4**^Jj 4Jj^o^i 3Jji 4jI 3Jsu^- ^^glc J^astl! -A 
U JIT .JI^a* O-so jj t _glc Sjfli S^yy f*"*" i^fi *J3^ ^***iO 4ajAc 3I 3J^i 3jI 3Jsu_^- ^gle ^JUsu (jl kib'ICob 
.[Map] 4oiT l&lJ 2bjJboV! 4*UU l&Juy ^1 4oJujJ! 3! 4J9JJI ,v-jI Ja>3-> k_^»o £^ ^ ±*z& j! 5A cXic 
Ojw ^j* i^ [Riyadh map] k^tf"! i2u,j3*J! iu^W! i^byi 2loJw 3l«_p- t _ s k ^MkV! ^io Oa^t li|9 

:3JU! Sj^aJI ^ Ui'i^stJ! goUi Jj^i SJaj^stM tglajJ k_Us*J! jj ^Ja yj\ ^ iJa>2-> 
daj^ ©2009 AJHP .^ujopa^chnologies , LeadDog Consulting Riyadh, Ar Riyad Saudi Arabia 

rnaps.google.com .(Jlj^-I OljL3- ^gJJ 4SL?VL (iikjysJL) ^-eL-aM ^aJb 4j*<J ^Je ^MkVI^ ^yJI ^lj ^gJ! J*aJ Jl Oijl lij .-b5s I^AaTj SOitLoJ! ObVjJ! ^gic e^«s>l£ i^JsuJ! oJJb 4jLT ^ijb" ^g^s*- i4oJjW! 
4*\*T Ja>2a> ki^so £jyi ^ »_aa5o (jl ^b ^*ac Lo JIT iltAATy Sas«a«J! ObV^J! ^ ^jasti o'5^ c 9' >— «l& 
^> t5JJI ,jia»siJ! f^Ai! bjAJbj jaa« j£& UT (jflA^uj 4oMc l$Jb "i_aJbjJ! J-Ji" t-S *« ^'3 [phonebook:] ,jastii k_«l& ^ij ^y; O-ssJI Mio OjSsJ .k^stJ! juUi ^^ ^ t _ s SJ < J^-^f k^« jj t-S ic j«^ ^ '4J! J^^JI jgtju L3J-* 1 l (J*"5*" k^v jj ls^ f^S [phonebook: John] J^-^*- *L&e &y> ^\^j& j! ^*«i ([John] <uw! 

:0-5eJ! gci(**J Sj3-<? ^^ L.*9j .[John] ^<*>! (j^JU^o ,jj^I (j^bs^yi pL«wI L) John D White 


(618)262-7557 


1509 College Dr, Mount Carrnel, IL 62863 


Mac 
John Mcmullen 


(603)459-8816 


24 Dianne St.Nashua, NH 03062 


Map 
John P Lindsey 


(662) 843-4724 


Highway 8 E.Cleveland, MS 38732 


Map 
John Zigeler 


(616)454-2131 


4408 NW Normandy Ln, Kansas City, MO 64116 


Map 
John Mcleod 


(218)254-4996 


Chisholm.MN 55719 


Map 
John A Garcia 


(909) 623-4503 


1706 N White Ave, Pomona, CA 91768 


Map 
John E Sprinkle 


(309) 274-5570 


1141 W Pine Ct.Chillicothe, IL61523 


Map 

(jlajjd! pi i_aSlgJ! ft!; pfi tjflAaJI fo-jl ,jjo tj^SJij oMci e <a*«J! ^9 4S5*V?a*\J! O-vJ! £«UJ j* 4s***i J.J'jji A5iX«j 
<vi 4lw^5s)! ^le jjl^^J! j^liu t_9^»j SlaJ^pttl Jsulj t _ s lc 0_jfli lij .jjaseit! k_JJi O'i"^ ij'j" ^i^d Jsulj ^1 
(jaseiJI 4*9 jJaaj ^JJ! £jl£JI ^J J^JI wUiUCob J5SJ tJ^ 4*k O^ (ij lS^ [Street View] -tulj ,53^-3 
jl^Jjdb 4*sb> ^fiyj oMcl j^ScJt £tJl*i jj* 4*il*J! Os**Jb 4*s>btM 4Jsuy*J! j.* 4kaJ ^J b**9 .4*£ C**»« i^jjl 

:[24 Dianne St, Nashua, NH 03062] Address: 

24 Dianne St 
Nashua, NH 03062 Street view 
Get directions - Search nearby 
Save to My Maps - Send 
Edit 
y\ 
Jajlj ( _ s Ic o^fli 1^(3 .^l^l ,J Js* 6 ^' 2Us>l3- J**i^ [Street view] -kulj ^Ic _,«! <U1£ Icf 
. jl^JjJ! ! A& ^gJ! J^s^iJ j&J! oUJUj ^jc **j *-95-j ioMc! S^^aJI ^ j^u is jJI [Get directions] 

'.iJy£* 4jf>a.9cJLo 

j^glc lJjx^J! ^jfi (j^^* 1 ^VjJ Lt\ie !t\*flo 05^ j*^' ijJb^ .IjJ^j Sa?sLoJ! oby^JI ^ ^^i*« o_jC ^btil 
3JULIL LjjC L»*>! k_^3o (jl Oj^- . <Ualalc ^^ii ^ ^^LtM ,jjaM OjxJI i^**" y **V o**" t»s* 0^^*"' ^J* 

4aj^kJ! oJ^ ^V! k^^Sj ji jTJj jXJ^ ([Khaled] 3! [Mohamed] ^1 Mio ^jSJte .2ujdJI oJa ^J 2bjJbeiV! 

.eMci Lp-j-i UT [phonebook: Khaled] 3! [phonebook: Mohamed] 

jl_j*kJI OMs>-j J^* - OU3JL10 ^^k J^-a^tJ! - \ ' 
JL& jlf L lijj J^^JI^ £M§)M Juc^ cJiJf^ 4^jw jl^ 4Jb-^ J^^JI^ ^MiV! 4^- 43^ j^y ^Jf 1^1 
4Tj<ii ^-j! J^"3*- k^» &y> ^ ^j*^)*' 4xJL>b t_^Jo jl 3A ^Mc U JIT < J^^J! 3I ^MsVI ^ ^3-U ^1 
ObV^JI ^ (jl^iat! OlTj<£i j^gJLc j^u iu 4oJjSsJ! eJJb .^svJ! jj j^^JLc j&j ^j (jljJaJ! 4Jb>-j ^3j <tJL (jl^iat! 
SjLe Jj>3j>- k^»9o ^>j« ^ t_^T! (Jlicr .j^Ia-JI ejj& 4jUT pjjlS (^g**" ^£3 «Lfl> IJJ/3 SassZoJ! 
jail ^ i"€Y" jl^kJI 4jb-j ^3 "jJJVjjl jUj^oi" o^*kJI 4fjj> ^1 j£ SjLc ^3 [American Airlines 47] 

:4JU)1 2be*iJ! cM j^iul i^j^^s* C^u^ ^gJLc 

Track status of AA 47 from London (LHR) to Chicago fQRD) 

&^^ 19 Apr 2009- On schedule 
\T^ Departure: 12:50 PM, Arrival: 3:25 PM 
www.flightstats.corn 

.jjfloJ! OC3*J! k^-*»- j*«<J 2Ub-y! jl ici [On schedule] 2Ub-y! ^ jp-\> J&jj V 4if^ <T • • 1 Jj_jji 1 1 3A ^i«.J! 

.pL^rito^ [Arrival] J^^M 0J3J3 ^ L»* 1t:o- 3A [Departure] i>j,jUu>J! 0*33^3 .[ www.fliqht5tats.com ] ^io^ j^> oLojkoJ! o ja ,^-lc J»-5*- J-<wu 

^sl^oJ! (j* 4**« 2Lc^i t _ s lc Jj>-^>- j*5« j*aS - \ \ 
a.1 SLftJUllI ^ll^oJ! ^gJL; leasts 0*SfcJ! Jlxso (Jl Jj^S dJCIa, ijl^-a^ ^ /jaw £3*133* ( y! j^svJ cJil MiU ^Jojiib 
f-\$~i~\ l&JojJ* L5 ^l j^svJI 4o!T t_**So jl a& cXic U> JIT .oLcliv.*J!a oL.«j^-oJ! ^ila^c 3I Suc^JCssJ! ^II^oJ! 
O-xJ! _y£»aJ [edu] j 4c^o ,j£u^J! 2uMc <« [site:] 4*1X1; 4c^o [t5^-»i 3*J 2b? 3! SbjJbdV! 3! 4*JjxJI 4*Ub 
OL-jLoJI ^If^o L5 JLc i_U^J1 j*suJ [Org] 3! ^Lc^oJ! ^Ola.*J! ^c k_Us*JI ^aaJ [gov] aj 4a*JU*J! ^.Sla^JI ^c 

S&o ^w 4JLcc ^.r*^ r>a^ . TJ0C&5 [2L£JoeJ! UMieJ! site:edu] 3! [Stem cells site:edu] Jlio .oUliLoJ^ 
^s jgu ur [.edu] j ^g^io k^ssJ! juLi ^J _^laJ ^gdl ^il^l 4slT jl ^>-Mi ^3^3 ([Stem cells site:edu] 

: k^seJ! joUi i^ap-I ^j^j t-S *J'3 (jfl-cVt d^k "UUao) 4JU! Sj3*«J! 

Stem Cell Therapies Today r " 

Perhaps the best-known stem cell therapy to date is the bone marrow transplant, which is 
used to treat leukemia and other types of cancer, ... 

=1 learn.genetics.utah.edu/content/tech/stemcells/sctoday/- 13k- 
Cached - Similar pages - <=J 

fia*0&A al t_^a ^}^ > OLaJU« <_£*£ .Jq^aStH Joy O-^" ' j J i-l~o AmS ryz 4«jw OVb> ,-9 SJuM 4<.«^U?J! o.A&a 
^uw jV [Siteiedu] |o!j_5s**t>! jlX2c> jli .^Jl 4*cb> 3! 4<..cJb6' 4*~wa.* OUaJbwJf ftjjfc <J*£W tjaio j! ^yi; j^x* 

ejjb J3J0 (j>T JlicJ^ .[.com] j.* Vjj l^xl!^ f Uwi ^ [.edu] |»jj>^~i uImWIj 4*a\JU*J! oL..m,4c.H ^ifa^ 

(J I a^£Iaw,a9 i4*S*«? j.* aTIIo j*c cXXta Jj ;A> | fOaX»' ,(jS j&J*3 j.c Ojww MiU O-^" ' j J Liu I >A*m 4<.^?btl! 

.IJX&3 [.com] £* Vjj ^xila^o pL«wi ^J [.gov] (BjoeL-; iLoaXssJI ^sla^oJI ^ ji j^p- [Site:gov] 

OVb«JI ^***- ^gS OlTyiJ! (jJ^Ufi^ i^la^b *lSj! j^glc Ja^assJI - 1 X OLTviJI^ fi>cLb*J!a oibyJI j.j^Uc^ i_»t^Jb ^t J^^JIJ 4J34W JJo J.^^- j^so t yj* p^9cL<J ji kiUjCoJ 
LS &3 .'Xfa StXSsLoJ! ObVy! ^Ae JaaS i^lS ._,ala~J! ojjb 4jLT ^sj^li" ^.> <4cJi*J! oJvfc .LjXkiii ^aJUpmu 
JU^j ^1 ~*fju)\ l?lij £A3o j! aA> ^XJlc U JIT 4cJj*J! o A& j.« o,jli~->MJ .Ub- hs3 Sb^JboV! 4xl)t ^cJJ 
dil Mio ^Jsy&A .Igi 0>at*J ^1 Ajy ^^1 4fltv*JLt (,5^jJ! j*yi 31 l&s k^sto 0' ^Hy i^*" 4ajj*J! $j&£^ IgLc 
3! [bookstore new jersey] J*-$*- k^»a ^jyi ^ ^jX? ji kiLk i^^^j ^ ^^CJ! ^J Js** j£ k^s*J 

:4JU! S)3^l ^9 Lw k^ssJ! os*^ ^JUa^ ([bookstore 07728] Mio 
Local business results for bookstore near Freehold, NJ 07728 Sayreville Kcansbuf 
" Old Bridge-. 
A. Barnes & Noble Booksellers Freehold - storelocator.barnesandnoble.com - (732) 409-2929 - 3 reviews 

B. Borders Bookstore - Books, Music & Movies - wvvW.borders.com - (732) 431-3688 - More 

C. Borders I Freehold - www.horders.com - More 

D. Border Books - maps.google.com - (732) 431-3G88 - More 

E. Books By Russ - www.allwoodswingsets.com - (732) 938-7636 - More 

F. Barnes & Noble Booksellers Howell - storelocator.barnesandnoble.com - (732) 730-2838 - 2 reviews 
1 ™W G. Zapp Comics & Cards - www.zappcomics.com - (732) 866-6655 - More 

H. Interlect Bookshop - www.intellectbookshop.com - (732) 961-7313 - More 
iManasqu | Calvary Lighthouse Book Store - VAVw.calvarylicjhthouse.org - (732) 363-6838 - More 
Lakewood poir j Holy Grounds - www.holvarounds.biz - (732) 845-2999 - More 

Map data 82009 Tele Atlas f More results near Freehold. NJ 07728 s 
JIT J! A303 .IgoAs* ^i\ ^LjJboJ^i 4alaloJ! ^ t_^Jd! £*) OMstoJ 2Lo.SH ^gJLfi ^§^9U C*S*JI 45**^! Jl J£*L*> 
Jjj ^Jf^ .3Jsu^itt! t _glc ^3^! JjJ&o Jj>-I ,j* 4Jaj^»t)! ^glc 6j*liu j^V *-9pV ^J j^ 4*Jla)! c^Xfe ^ jJj 
jj^j-o Jj}*J! .jg^« < **k : ./**■"? -^'j 4)lioj 05^3 (jjjV1 03^ 05^i 5*3 (i_o*30l £*> J^">) *Tj*J' fft«»l ^c lS3*^ 
i_aSl&3 j^a>VI 03^^ 03^-?. $&$ 4TyU! ^3-0 C4JJJ3 .1$? 4-^by! 4laj_pJ!3 jlay.^11 J£c ifjLl\ j£ OL3JU0J! 
.[Reviews] ^u!j ^J ©^3^-3* ^3 (^3 jl) ifjiJI <sA& ^0 JabuJb (3*11 j^ ? \j^jf$ Sif^M 3! 4JV3J! ^-fc L LJj*J V3 (^JbtJI C3$H ^s -tui) IJt^3 Sjok^oJ! dlV^ ^ oul& ^ cXw J3J0 Ljuc 
^ i_«!3^JI flSjl 03^ -^Wl eJJb ^gj ^^XcLj (jl ^*laL«J Jj>-3ae9 (k_iilgJ! ^9j LgJ! t _ s *^o ,^1 2LjJboJ! 
3 1 4o J* i^T^gJ! j*iJ jL*J! 4(*-li (j^i ^3^ ki>^JI Olibt)^ (Olil>- Sjic ^ \j^S"^ 4Jo_j«V! 6tW«ioJ! 0IJV3JI ^y>$> Cs^J £>y> ^gS i*l3ji 4j'Mj j.* jaXLoJI jaXJ! IjJb t_^5o Jl ^Xic i4i>l-v.o.t! o <A& ^t U> t-9jX^t .2U**o 4iil-v'.o 
^1 4j JxJ! o jA (V9a^) £*£>$> J^o.y> ^c ^llsu Liu! ^^3 ia-S^' '^ 4bJyJ! SalauoJI a,! 4*j„VcJ! ^^b L> lJ^cJ 

j*i; ^1 4&L0JI tJyi ^jCla. [213] o> i^XJli .[(213) 687-4480] ^l$M ^ LjjJ ji Mio Jj^iiJ .45k^J! 
•(^J Lo LJ jgV^t ij^aeJ! jj t _ s Ic ^a*J3 [213] Jj>-a^>- ki*»sw £Jj« ,^9 t_^5o (jl Lie 05^" l^*> LjJ! 

Show map of area code 213 

3&-J Downtown Los Angeles, California 
<22y www.whitepages.com 

JjjjVI -kuiy t _ s Ic Ujfli lila, iLJj^fljySbV^j jjj^Jbdl jj^^J Jaj^ 4JiI-u.c ^l*- i^SO! (jJb (Jb L**5o Jj>-ap- Asd 

Jj i-hOiy 4atv*J! e JA 0--J3 (4flk^cJI o jjs> ^1^ p^^j 4la)_j»- U^laj t_9^-j [Show map of area code 213] 

4isj_pdJ 4JUI S_,a..aJ! ^ kiUj f^a*-* .4siv~o Jjo 2L?btll l _flii!a.^J! il^i'L) 4ja-?;.ao L$! SjabxcJ! J^bLoJIa, 
661 SOUTHLRN OQC SartaCbrita CALIFORNIA 760 

■ San Fernando 
Thousand Oaks SI S ■ San Bernardino 

J'» ^ Los Angeles « Pomona & v J 

Malibu |N 323 , Riverside 
^J^ 424 562 Anaheim 

Torrance* , 714 951 

.-., ; - Long Beach Palm Springs. 

H u ntington Beach ■ m ( . 

\949/ 

Laguna Beach' 
Carina Island -Oceanside 
4JL*>yi ,jiuo j^glc cL*3o (j I ^Jsu«*j O^'i -r 6 ^ ^*? k>9^ »jir"i i'iji^ j^Ja^J! ^ iA^-1 Jl^-op- j^so £jyi ^1 4ja^ 4*.«tfle i4»M 4JaO jlCw Ju\c 4oUt! OLaJbloJ! oJw& 3±Uf j* .kiU jijlaj* IbS a}( C*SsJ! gsILi i_SV! ^ j^StJ! 

4JUD! (^cJj V j^stJ! ^ 4ajjkJ! oJA o' -2a»-V -U* 4lioV( L jiuu *— 'j-^ -^' <4mM 4!oo killo aj jj~*Jj fu~>' (4J*jw 

Mio liijl !ij .Sj^oJI e^& /j* J u &J i^**' ^3*J^")'' 4jULtb Jj>-a^>- 0*»o £iy> ^h\^a (jl ^Ms iLJl*- 4*JjxJI 

i^^ U> «^uja ([Egypt Population] J*-a^>- ki^s« £?_/> <gi k_^Jo ij*cw jlCi a j£ 3ij*o 

"Egy pt " — Population: 81,713,520 

According to http://flagcounter.corn/factbook/eg - More sources » 

.[81,713,520] JuJksBUL 
:4Jl^' 4jstj^J1 ^liJ ([Sweden Capital] k^j*J! £jyi ^J k_^3o jl Lie (joa^j! io-ole tJj« jj Midori lija 

Sweden — Capital: Stockholm 

According to http://www.nationsonline.org/oneworld/swedeii.ritm - More sources » 

:2UU! osjiJ! U^^^a ([Egypt President] J*-a^>- oj*j pyi ^ ^^Sj cjt LJb J£^>-a 

"Egy pt " — President: Mohamecl Hosni MUBARAK 

According to https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/eg.htrnl - More sources » 

cXL IgJ 2bia*j! jl iJj« J*"3*- O^ <3**»beM e^ J** jJ ?[Saudi Arabia President] Ljtf" lij !iU j£Ja 

:2Ul^' oe^jj! Uj^uJ [Saudi Arabia King] k_^j£ ji LJc (kiUJJa (LJ^ ^j-Ja. 

Saudi Arabia — King: Abdullah Bin Abdul Aziz 

According to http://www.namnewsnetwork.org/v2/cth2.php?nn=saii(li_arabia - More sources » 

CsSV £)yi ^ t_^J3o J I Lie tUIJJa .L*Jj Va LiCJL ^—Ja. (j*Al LjJJ ^-iH O03XK 4J3JJ 4~~.Jb j*V( cJAJS 

:aJU\ SbtjiJi U^IiJ [Kuwait Amir] J»-a^- 
Kuwait — Amir: SABAH al-Ahmad al-Jabir al-Sabah 

According to https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-k/kuwait.html 4*5^X1! k^seJI J} J? ,jx jaXJCJ! Sj^aJI^ O^aJb £;_yi£ 03JJ3J <^3"° cs* ij**j'"*" u " J^-V 5J^*S -lajiyi lAfe ,^9 A»o 

.2bjJboV! 4JJJL 5JJua)l .eMci I&U3LJ ^1 

Google 

Translate £? beta 

i^>!j*J!^ OL^JUaJ! /j* jaTI ^Tj^glc J-aso l3^«j 4jjJbeiV! 4*Ub £3*33^! IA& /jc O^sw 3J ^1 0' CiJc^M 
!JJb i^s*** Oijfi lij^ (^j^JboV! 4jdUb [ J a*ja X «JI _^sJI I**'**'] i^** 5 'il* lJ^xS V Oil .4*1)! j^-ls»- 4i! ^^3 

4JJUU kiU j^laiw ^giJf k^SsJ! £tSLi ^g*** t_9jXi*> i_fl*r .J..>3^> ^gS 4^C 0*5«3 4JJ*JboVI 4xJLtU fdUsuaeJI 

.4l£LoJ! eJ£> Jso joli J*-^ ?4jj*JboV! 4*U! ji£ V 0^3 4jjJboV! 
kiU^uj kl>*> ([Translated Search] ±vjj^j£ji\ ^ [ www.translate.qooqle.com ] £§3*J! ^J! ^il Translated Search 1 Search for: 2 My language: [English ■ Search pages written in: [Spanish $ 

4 Translate and Search oUa~i j^jj! JlioJt £« (^>j**JI Owt-Jf ^J"? 6 *? <*■<> Sj«^aM ,-9 4swaxJ! (*l3jV i_^»„> ^ia*.JI ( JA £■_?"••? f*A»J 

.[^uj^^oJ! y*J! LcJl] ^3 l&^y i^JI j^ssJI oUIT [Search for] <«y>JI I A& <J v**^' • ' 

£tia jl kiU«9 ((IjyJI 4jdU! (C?) k^otJ! oUiT l$ C****' ^jd\ 4*U! ^3 [My language] cJ& £j^ .X 

.[Arabic] j&o$ 4jju-u>JI 4ojlall eJjb 

Cots -l*^y 4*1 t5'3' SbjjJLjei^'1 4jdLt! Mio ^Jka ilg<i ^avJ J! Jj_jJ ,^1 OJ^iV' ObuL? 4x) U&y»-I X 

.4JdU! j^ 4j^lCoJf ^Sla^JI ^gd 4aC O^bJ 1,5 jJ! ^a^a^JI j3-> OlcaJbw jS'ai i^J* t_^*..> 4xltf iO» 

.[English] ^0^(3 4buJ*J! iojlatl eA& ^i! 
•ftti-jSfiJI ki^stJ! goLi ( _ s Ic Ja-asdU [Translate and Search] jjJ! IA& (^JL: fi\ .1 

u\5tiw _jLJI ^^Ic IgL&c ^a [Original English] ijfa^e o-^u ^-oJf ^c 2ujJboVI ^ssJ! guLi j^u lj^j 
jljkl-j 2bj*JL?wJ j^su oe^jj jxs .[Arabic translation] jl^Jic 0^0 3*^1 4JUUf ^J! ioj^ioJ! o^vJ! guLi 
[Hide English Results] -kulj ^k ^aJb SbjJbdV! Oj*J! ^SLi ^gijo ji kilil&iba . L@J JjIaoJI ^ Ig^o^-y 
.2uyJ! 4*1J! ^J 4*j>-jioJ! j*s*J! goLi JaSs kiloUl _^u<*i ^ ([Original English] jla^d! jlapo .ja^oJ! 
.[Also show original English results] -bjl^l t _ s ic ^Sil <lS>^ &j* 2 kj* J ^")'' e^sJI juLi jl^Va Google 

Sets CJ 

JL?-3.»- oljA^iw) ^9 ^5^3^' J-i JJ'j V 2toJ^>- ^gft [Google Sets] J*-^ Ol^li^o 2uj3- jl 
eJA S0C93 .[ http://labs.aooale.com/sets 1 .ko! Jl ^Jc Ub- pijcfc^MJ 2b-u UJO3 ([labs.aooale.com] 

J^>5^> (*$&> (V '£***■£ 3I Iaa^i y'jj' ji o^" 1 ^s^ Lo-S ■ tfl.irw.0 3JL? Oli L5 iH plwVb iojli ^'_vJ' t _ s & 4cJJ*J! 
^1 k^JbJJ Jl a« .4*Ioj: 4Jj»o JM»- ,j* kiltjj ^aJ •IgSy'i t _ s *JI ^LiVb 3JLaJ! Oli fL-iVI ,j* ^j*JI C'^^ 
t_^£j Jl ^Xlc -J3V! |bS Ic oJv^-la 4>l> SijoJ jl ^tic 4fijli OUL> ^j-*^- J»^X*j wioOseJI o AgJ <U~OjJI Os&«aJ! 

.OljL»JI OlTjU £« Mio kiUi o^svJ .C*+& LoJ ^g*** 1 lSj*' p ^' J^'3*' k -"M £ ^y^t^i ^L ^»»o ^i^* 1 i3' 

:2Ul^' Sj3-£»JI ^9 ^?5* 5A UT [Toyota] 4J&M 4jbd! ^3 [BMW] 


. BMW 
• Toyota 


(clear all) 


[ Large Set 1 Small Set (15 items or fewer) 

jj ^j£. ju\$ ijii 3! IjJj lo ^Ic t55^sw SjJu? ioJls ^^J [Small Set (15 items or fewer)] jj ^k jSil 
<u^f Luc olibdl ^jj^J [clear all] -kulj ^lc ^aJ! cUittlob^ .Ijuj lo jj: jojj yf\ 4oJll ^jxJ [Large Set] 

^js f. |i>Xj i_9^~i <Ulfi Ojfii I j I t5k\J'a [GrOW Set] »j LjLL>1 J^sL*> SjaJus 4oJ(£ !ji?j£ (V 'i 'a .eJj J^- f Li! ^bUTj 

lil ^JJI^ [Shrink Set (to 15 items or fewer)] ^j LgJLa^f joo lj^-j (S^fsujli ^^c ^3 lil^ ij^Vl icJlaJ! 

.^Jll^l Itio 10 £ja 05^*^ cs*" j*^*' ioJlaU lSj* - ' *j* ^5* "j^ **"* 0_jfli 
0«9U 4*JLfi luWj OuLal! LS Jbl i^J>a«J! 4oJJ*J! jLw ^c fj\ .^5^1 cy> 4oJJ>tU 4***jy! 4mo)I ^gJ! ojajdU 

.l&Jjy L5 il! *LiiM Ol^LUo ^j.c iJoO> 

(2L9UO! 4SJJL O-**^ 4jwu? Jljj V L^ ^b ^jj! goLJ! jj V! iSL^xJI 4xJU! ^cjtf 4cJosJ! eA& jl j* ^c^b 

.j^k<J! e jjti SjUT pjjli ^g**- kiUi^ 

^g*** jjJ^3 '}>£&> ^* L^J! OJL73J 4JiL^^-l 4aa.«j lS &> [Jj>-3»- ol^l^t] ^b [Google Sets] 4ow\> iytw 

.2Lot\aeJ! ftjjis ^-jV i^^J ^-j" ^*"3^ V j^Ja-J! ftkXfis SjUT^Jjli G01 $ie 

Reader t-J SLs £3$&.f ^io^o *j^i? l**^ jb^&s Su^iLoJ! jL>V! t _ g L: ^Mk>V! t_*»o Lj^s -^3*3^ **^ J^"*? OJ^VI ^sl^* U JlT^glc t_9jX^J 2Ua«a»eioJ! ^ll^oJ! j^J^S ijlT bl dUfi Jbtoj 2u?l?tM jL^-V! 4juLo t_*SO Uiul Oi^l t j<*ftS 
j^j J^-^>- 4o^^- ^gJU Ufc .,jia»t£ JIT OLUu&l k^*««»- c4Ji _p-l ^gJ! ic4JLo.fi Jbw ^gS ^j^»- $£t> 
Mf^^xj U JT cJJ ^soeJ j^>- (|S^j JT 4jJU»w3 Sjo Ju: ^9(3* ^J! ol&JJI fUfi cJJy^J [Google Reader] 
ojZJ f&j J*>J&- JJo cJJ ^gitS LijJli (Mio |Ot\a)l Sy£) ,j*otoJ! /j* 0-Lf 'i|9 .SJ*-!^ e^XsL) ^3 StX^-^ tjlCo ^ 
St^-I^ S jili JM*- ^0 ^sl^oJI cJJL) ^9 ^^^- 5A U JIT t _ s Ic jjllaj (jl ^JskLJj (|Ot\flt! Syo 4J*oJ! ^sl^oJ! ^gJLc 

.^sl^-oJIowX&aiLTSjbj^JJ jl^ai?V! j^i 

RSSiJS 
<[RSS] 2us . [RSS] 2LS ^Jc j«>jj6 I^LTj [News Readers] jL>Vl Sflji ola^Jiu _^ii 3A jJoj J*-^ J|~ku 
2LS ^& (OJ^iV' ^'3^ Ob^^stoJ ^Sj^f ^jilt! ^-ju ^(3 [Really Simple Syndication] J ^La^-I ^3 
^JUJI ,^9 £lii ^3 .l&jij j^i OJ^*iVI ^Jf^o Ob^isto £'3^1 (j* l*j*^3 ^L^iM _^l j^JLc J^-asttl ^0 kiUCoJ 
^jl^xJ! jfi ^ssJ^ tUj jJ 4l.hao.t! ^ll^xJ! Obsa-s jU9 j.« VwUS .[3j_jL>VI OLsMssJI] j l£U«w jVI ^-j^l 
^il^aJ! ^gi l&^i; j^i ^<?!3«3 jL3-( ^0 ^xatL-j Ioj [RSS] 4Jiu JM*- ^ ^jQa»-! ^j 4il9 ie^As«J! jL^-VI^ 

.^4joJ 2ULfiAoJI [Google Reader] jjjj J»-^> UIj* 
2L»jL3-yi ^sl^l ^ e_jij ^ l*-o ^ k**" 3^ I* Jf (^glc ^Mk>! ^^ UIIa t _ s ao jOjj J^f3*- J^" j* • 1 

!j*ju O***? 'ij ^** (Jl> ^g9 lt\*a(i 03^ j*^' I JJb^ -^^ ^3 '***?'** 1— «^ cs*" ^9(3^13 O^JboJ^ 

^-9 6 -ij ftjj' U 4»ta> j.* /jXoJ^mi OJjAiVf (*Ia?iX~j! ,J! ^3» LoAaC Oy^ ^09aJI ry> o*iJii Oi^VI Zj.fi 
. J3L Vai LgX^jU* t_^9u L5 iJ! Olfi3^?3«J! j,« ^^g^ dJ*3^. V3 4JL na oJ! ctxSl^ L5 ic cbLc o_vi ^1 £;U»o V k^***' O^ lS' 0"° < **'^95*-j' (^J 3 *"*^ t«s''**$ jS>!jjieL«iV! J4J jjjj Jj>-^>- ^^^Jsu .V 

j^j Jj>-^>- 4oJjSs) 2L«wjy! 4»tfl«at! ^J k^Jb^Xi (jl c4Jc < Jj>^j>- ^ 4jo!y! 4oJjSs)I cAfc ^ SilaX«iV! iJyj ^2 

^ kibLj> |S>!jc>s^U 4oJdJ! e Jk& ^1 J3>jJI Jss«j of kiUc l&juo ^ [ www.Gooqle.com/reader ] ^t>j 

i^o Jj>-^>- ^ LL*»- OliJI t\S jjJo ^J (j!^ (2bta«at! ^j^oj (^^le li^f^c J^-At! J*»s*<J <*Jj« ^Pti«i . Jj>^>- 

^ uL» ?liib jb^j ,^0 J^>jJ! J*»s-.J ^j_j* Ja-jI i^^^J! [Create an account] .tul^ ^c j£> ji k^tJL: Get started by adding subscriptions je^.« j^giO [RSS] \Jsii £i£? ,j£ Ifti iJj*iJ ijl ^jy ^^l ^ll^oJ! iO»- ^§\ [Oiriy<ii! 4sL?L Ioj!] t _ s *« ^^ 

^_jij jl J*§ -j^Jj ij*"^ »kA3(j J^t£- j^i 4JL: ^JQsu ^giO ^JI^oJ! o A& ^ ejii ^ U JIT k_Jbo jj^j J^i^ 

.jjjj J..>aJ*J 4<-«jy! 4sw*aJ! OUaXo ^gk ijisj L5 «l> li^CJ i3iL»s,oJ! ^It^oJf ^ ^!^-iV! \aS Google Reader All items Search Oj*JI $Jt> ^-^l^yi jL^-VI^ .l&s cSyJ>\ ^.J! [RSS feeds] 2bjL?-VI OLsMsdl ^J £**^k ^ £■*»«■! 5A3 
il^l^iflsjusVl ^ol^JiLj^lil^xJ! ^^^^(^(^^tJl^aikiUljC^itAII items] al^xJI 4ils' 13 9 juXjj J^-^stJ 4*-*JjJ( iwlaJI :Litf 
4«JJ> j* 4flJL.~a-.cJ I «LiVf ^tjXMki! lgJM> J.* £*!»*»«; ^J( 4*««J_J! 4aJlflJI _j*Vj J- > 5 J> 4^sa^? jLj ,-Ie A^X~j 

t^-yJb IgJjLxi i_Sa.»j ls^'3 **jI*" o j^) Sj«^? ,Jb lc*s . )Jj 1 As^^»- 

O Add a subscription 


1 
10 


2 Home 


B fi 


3 All items 


4 Starred items ^ 
B Your stuff 5 
6 ^Shared items 
7 1S Notes 
8 Trends di 
9 Browse for stuff 
Your shared items wil 


be visi 


Die to 


your 


Gooale Friends. Learn 


More 


12 


Start sh 


a ring 


14 


A *> 
Siihscriptioi 


IS 


00 to^a-s-Jt .J 4S5*?axJ! r°l3jVI ^*»*>- 4*jlflJ! oj^J ^_^ <Jk ^5^3 

•eJojS ^35* i^l ^ [RSS Feeds] 4jjL3-Vf oL?M»J! oi-iu ^50 [Add subscription] jj ^k j«l . 1 

.Ia>V kiJJi JTj^ 1*3^ t-9a**ia 

.jjjj J*"3^" ^^»J 4^^iyi 2bsa«aJ! ^gJ! Jlaio [Home] t _ s Ic jiJL .T j* (^1 ^ Juo j^T^I J^s jJo ^J jl^ .S* IjfllJ 4?-(^cJ! i!^! 4SIT ^jc jft [All items] (^Jc _jiJL .r 

3JLij wii tfjgJHi i4s>-LoJ! jla.cJ! 4SLT o^ljii) C**i kiLC^ If j*ic C*S 3! i^d^ o^ 4Jjt>V! OLsMssJ! 

.S^jm j*c Sjoj^p- i!^ JLP-5J V <ui ^giio ^(3 [Your reading list has no unread items] 
ij I ^Jsu..^ 4L5J pIjo.s' slojsj 4iL?b O-oi ^^l Sj*uoJ! il^oJ! ^jc **j [Starred items] ^t yuJb .1 

Lgjp IjS 4I0J03 L$J! ^^-jJU^i (sLcX&V! j.* fJjJA IgjUacV ^£3 ^l^oJ! ^0 ^V pIj^? 4o^>u 43U?b .e^ai 

^1 a^! 3! pIIju?VI <« l^JiLo ^J! al^aJ! ^3 nzAi 2L?bJI ^l^-oJ! id [Your stuff] SjLc ^Jjo .0 

•iSj*"' Sj° t^* 5 " Lo jl#"J (ft bj*l£ jflJb ^'3 
.jj_p-V! ^w l^Jali ^J! SpIjSJI ,3)3* js^. (ft [Shared items] ^Je j£Jb .1 

.Lgtiju O-oi^Jdl i^l^Jc l^Jbt-j ^1 Olli?-M*J! ,jiijC (ft [Notes] ^Je yuil .Y 

2L?bsJ! 4jjL3-V! OLsMssJ! ^J kitfU'ljiil £Juu 2L?b- OULwl ^iU jgliu [Trends] ^Je ^aJb .A 

Ia_jaC3 .fUwwVl ^w L^XJiLj lS ^II iloyoJI ,5^3 Igjpljiu C>*i ^t ita^Jt ,3^3 ^k^ 4 J L nft oJI ( \9la.*Jb 

Oli 03X2 [RSS fees] ^Ls-I oL?ite- j£ j^sJ! kiUUjib J3J0 [Browse for stuff] ^j£ jiJb .^ 

.l^^l^iiVb |e>3ij ,^50 kiU 2L«Jb 2LoJbi 
io-vJ! j^Hi ti&lc yuJb ^1$ <© 4oMc ^t J 3^5X53 Igisw ^^Jl iayJI frlft> J ^J i4oMxJ! eJJb ^^C yuJb . 1 • 

j£ i!3*J! ioc j^i (ji [Show unread counts] J3V1 o'j'**" ^ j* 1 ^ i r»** J ' '^* u^ f*^>. - 1 ' 
lij Mioi ([All items] SjLc ^'3^0 e^jaoJI j*c ^(3^! a Ac jglii*-; (jL3-V! ! JJb Ojj3-I liJ3 iS^jaoJI 549 (^J&l jLaJ! joi .[All items (8)] ^gJU! J£i)b jgiai* copj^u ^*c alj* A ^Jj OJb" 

.Sp^aoJ! j*c J^! ijtf p Lis-! ^1 [Hide unread counts] 
. jj_p-V! £* l&l^ffi j-xJ1 i!5*J! JiU" J pjuit [Start sharing] jj ,^lc jSil . 1 r 
2bjL?-y! oL?M»J! jj lijtXm c<j'\ ^1 ^sl^xJU 2U.jIs {$&& j^Iju^ [Subscriptions] olTljLiV! .If 

.1$ 4^?bd! as" M Refresh 

Add a subscription... 
•Show unread counts 

Hide unread counts 

Sort alphabetically 
•Sort by drag and drop 
•Show all 

Show updated 4aJU»s*J! ^sl^xJ! ^o Oij^ ^1 Sjj jj*JI .jI^aJ! ^m ^j» (OlTI^V! -k*i„o Sale! ^m [Refresh] J .iJljiS! 4iL?J (^i [Add a subscription] .o 

.ep^jfloJ! jAfiil^l^jw: jl^l^i [Show unread counts] .£ 

.S^^ftoJI j*c il^^J! iJu: pL»-! (_s1 [Hide unread counts] .a 

.^jool JXij olTljiiV! k^y ^sl [Sort alphabetically] .£ 

|e!jc?tL-jb oMsVI^ k^ss«J! ^jk- j£ olTI^V! ±~3j ^LJbCof J-jsaJ ^i [Sort by drag and drop] .a 

.tUj5.~il> S,(9 

.eP^jio^c ,3!^ ,^-JL: iSjXoei ^Jl OlTljLiV! Jaa9 ^j-J^ OlTI^V! 491^^1^! ^5? [Show all] .Jb pU»j ^JkJbj (S^jfto j*c sljA l# i^ ^1 ^5! i-hSi 4jj^toJ! oiri^yi jU^J ^ [Show updated] .a Jite- j^ l&i Jo Jo> aA L Jf ,^-k ^MkV! £*l*^o t _ s ^>- ib JJ UaasJI ^ala^J! ^ ii\yJiV\ 4«y> jVI ^yii 
[Ads a subscription] olTl^iiV! 4sL?l ^j ^k yj! elk j^jcj lilljS^I 4sL?V .el 2u?l»J! jjo^ J*-^ S Jili >_.JI^»; ^AO jl Jouq I Add a subscription , J! e ,ft^j ft jAa i ,Jo , ,Jj>-aj>- OuL? <Lo ,«ki ,g9 iai>-a*Jla ^J! 4Jbt)l ^J elia ^ ^'y^' ^y lS^' ^.oJu 2L?l»JI [RSS feeds] 4jjL3-V1 OL?M»J! -kulj 4sU?J eUc :4JUf ij^sJI ,g9 ps*2A« ajfc k^dia nil! >^U I Add a subscription Enter a search term to find feeds or paste a feed url. El Add e.g., googSebk>g.bk>gspoi.com or cnn .^!_jiiiV! 4sL?V [Add] jj ^-k yio ^ e^k! Ovija^J! aJlssJ!^ jaXJuJI^uiyi J»-Jo jl elks 
JUCii ^-k ba^-a^i J3J0 -kjiyi IJ»& ?<U3 iJjX&J jl Joy ^JJ! ^93-oJb o 15 ^' ^V'y ,J>& <J\ J-" 3 * *-*+? J&5 
jvi 4JU! Oli^VI ^ eAs>-!^ J££ ^gk iJau h^tes .2bjL>V! OLsMseJ! 4oJ3- j9ai ^g*)! ^Jla^J! ^ 4flJL»w> a c^gk i ram a 

RSSoL?M3- RSS 4oJtf> ^ ^jii! 2bjL>y! OL?M»J! ^ ^yi! RSS4oJo>- 

i^JJ! ^Ja^J! ,^9 eMel 2L»suJ! -Iwlay! 3I Oliajuyi ,j* ^51 ^c j^so! <3jjL>y! OLsMstM Ja)!j ^gk Ja>iasdLta 
t -ola«J! j!^.k 4Jk- ^ CM j^a^i c5JJ( k)iy! <?—>' "—^i *** r^* 'k^o) l&k yil ^ i<US iMjiiVf Joy .WWW j Ijuj ^1 jj^LxJ! ibbCJ <UJc*i»; ^JJ! jlCoJ! ^1 i<UJcSsi«j ^JJI OJyiVI pa-aZo ,J [Address] 

^i! ^j eMci S^^l ^9 j4*> cs*" [Add a subscription] olTI^V! 4iL?l 4ib- ^ <&aL ^ tt^Jj j! juu^ 

. 4sL?V ! ^ kiU Jo 5 < [Add ] j j ^gk 

... jifl j^oV! jciaiS ^^gO 4JLcc ^^^ O^' r*®*^ 

J^bo^ www.aliazeera.net ^3^> ^J\ k_^&JuJ .Lo 2L?btt! jjoj J^*- SJciU ^ IgJpl^l £*ku**>3 ^l^xJ! !Jj& 

i2bjL^-V! OL?MsdD -kulj ^ _^i t _gle 155^0 SjjjstM ^5°° O' 5*3 dJUJk*' 1^*1 A20 L&j 'IgJL: jiUJb Lcia 
OLsMidU 4iL^w> JaJ^j £9^oJ! j9^J k^***' '©jJjS*J' ^*5* vj** *^*'^" ^ij^y ^il^cJI ^gS t _gX*^ : ' J*' IJkfcfl 
|>s to- Jj il&j*C3 (ibiLa^V! jLj-Vl^ SL^LJ! jLp-VI^ 4^?by! j^^' J&> <4«Jte>"JI jb>Vb 2L?bsJ! 2bjLj-V! 

Jjo f^j . JLccVl^ iLa^Vb 0"^' J ^'j J ' ^° O^S -^ iJljiiyi Joy ^1 ^jLs-V! OL?M»J! Jajlj ^Je j«l 

3iLij| 3jU>. i 4i*al! ^j i<UJj>si»j (_g JJI OJ^jy! ga.fl£c ^ (jl^jJI 4jb>- ^ j^Iiu t5JJI -^'7" ^«J! kiUi 

4 kiU j^lio 1&JU03 <4sL?V! f^a ,_gSO [Add] jj ^Jc. y>i\ ^ ijjo J*-5*- ^ [Add a subscription] olTlyiV! i_aiu jb 4JL: J^dJistH £*lsu**5 .4jjL>V! OLsMstM iajlj ^c J^asdU oMci o_,^TJvcJ! 4ajjJaJ! kiUo jdai* ^J !ij 
I^^ijo p£ ftjtflitj.ojyi jJJU <ulc jao aJ cX>^)\»- Sjl« 4jjL>-y! OLsMisJU ^LssJI Jaiiyi^l Sj^iuy! t _ s Ic 

3? ijj^JL-J'! C-ijSJj jsia&i .J [Copy Shortcut] 

^ t i jSj3jt\3 £ta*£j* ^ [Copy link location] 

3! n5jLij jcfl-a^i ,J [Copy Link] 

3! (^y J»-3*- jsi-aio ^J [Copy link address] 

... t^^-yi Obsa«aloJ! ,^9 4gLLo t£j>\ OljLc 

^ ijjuj J*->>- ^ [Add a subscription] olTly^VI 4sL?l Sib- ^J <u»s»J ^JJI -kul^l J|«aJI ^^ ^"3 r^ 

.ML»yi ^ ^3 [Add] jj Jc^5i» 
Ja-ji ^J i^p-^xJ! [Subscriptions] ^ 0^0 j#u uij-j <uai>i ^JJ! jwj^J! Jly-iiV! 3! ^s^xJI ^1 jl ^>V 

.[RSS Feeds] ^jl^-VI oL?MsJ! 4j*j&- fj& ^S^l JT^j-J 4ii ia»-y 

• J3I; V3I 0_}L>l 4juLc wUji'3 J**o jfa-^aJ^J f^*£0 kitXIj <4*9 iM^i^y! iAJjJ (iu\Pto USa.* t-9j» V O^ 'ij 
jU>yb pj^fo kilil Mio fjsjisu} .lg*9 iiyJ^ia ^a^a^J! ItXgj Jji*CJ* ^^Jf 4;>jL>Y! OL?M»sJ! J.C j*5t*ji ji uJjlCob 
IJjb .J J3L V3? jL>Vl ^^ l^U J^asn^J jL;>yi ^ £3-^1 Ija jBjkflj < j}\ g3\yd\ .J ^l^iyi Joy^ 2L&J! 
Jb«J! !JA ^Jc 20!jJ! Oj*J! OloJT ^1 * JbtoJ! !J^ ^bs)! 2b,L3-yi OLjMssJ! ^J! J*u ^J3 . JbwJ! 
-to!^ 4sL?l ,J l&LoJot^*i! ^gJ! iibsJ! ^j-ii ,_g& (vo i[Add a subscription] olTljiiyi aiL?! 4ib- .J -.,.,, ... .-. J Add a subscription ,, , „ .... ,. . , . .,. .. , ,..,, 

4>bsJ! eJA ^ S&o k^T! . jjJ! !JA ^gk ^aJL ^u ^gitl^ (4jjL?-y! oLsMstJI js^ai (^giC) j^stJ! gsIUi i^t^-V Sj^x? ^^ ba*Sa, . j^stJ! joLi £JU j^aSi [Add] jj t _ s JL: ^ai! ^ [2LS jL^-l] e^Le 

1Q3 4j^jtlb ^jjioJI ; Jjlu 

Subscribers iiiL&dlj cld^jl TtJjilj >■ ;. .v. ..i ■■. J I v.;, u~ : . i ,_j| j cl , :~ •■.'1 > ^_^djul ;■ J ■ -■■■'I >J---J U/Lu&lj f'j;':'''- '!_: ii^iil jU&l ^jiLa j_u^jl iujjjl ^jjlojl jj^ii 

http://wAvw.teedoi.com/feed/-23.1 posts per week 
□ Subscribe •IacJI i_A«?a ^j.* ^j<mam Liba. sJjLJt JhjVf 09^^ 05^i I* UJIi a.&9 [4*jys)b 4aa&JI :jaJwj] oMc! JlioJI ,j aJba 
^JajUL o^^?. Lo LcMj aJ&a £3ay>Jb 2L?btl! 4j_,U>VI OLsMssJ! -lajlj UJbj Oa^Vt 03"^ ba^Co (Jajo U LcjI^ a&a 
^aJUb jja,5o ^.&^ ^Sa^cJI I.A& ^c ^ay^iVt ^ L&jij ^ LS iJI jL>y! al Olca^>a,.cJ! j J£ -kua^c by t^ 4j«a>y! 
2bjL?-V! OLsMstll ,^9 jj^TjAi^J! iOc L.,cb>a '£3^' J^" ^ Ica^a^ TV, 1 oMel JlioJI ^ aAa, Lajl ya£-VI 
OLsMsJI^s^l^iiV! jjp^ ^ia^Ta^baLoLiaioMfii JlioJI^ 1 -f 3A3 [Subscribers] ^la^J! (Aft^ !J^ 2L?L*J! 2b b>V! OLjMsJ! ^J ^I^V! ^ <uk jSJba. " Subscribe ^ ^ ^ia^Jb 2L?bd! 2b U>V! : -oJbu aj.\J 
■^l^jLiiVIa, jJjj J^-ap- i«>l^5Z»jb pJJ! ^LfljT jwaj J^fap- £&! (J-o ^Jj-JL^eiVf 4jdUb ^J^J -kuU! IJJ> ^ Jb?o 

.l^LaaJ ^1 ^sla^oJb 2L?bsJI 2bjU>V! OL?M»J! ^ 
PJ«J! 4*p*f Sja^aJla L j^uJb ^j£j .(iaiiS Siax?) 0-ob<? <UjDa i4jj^x)l 4*JUb aJj*9 biul Jajljjl 1Afc ^ lAaoa 

■ bjLaflJ ^^l ^lla^oJ! OL?^b> ^ itl^LiV!^ jjjj J^ap- joljjisijb 

2bjL?-y! OLsMstM ila^o ^0 J^bcJI^ SpI^S ^LsaT 
^Je^aJI JMi- j^i SptjSJJ 2b>LoJ! ala^oJI iisb'^gk ^M^-VI kibbC«b ijiff^j £Sa» ^ ^I^LiiVb C>*.9 0? Juo 
,^1 ^ila,*JLt jl a>a f^giJ tSJai C*a& £)\ i^ O^la. .jjjj J^-a^f 4»ea«s jLj ^£ ia^>-a^)J! [All items] ^u!j ^iaxJ! Sjbj ^J\ frLso V3 Ja^LsJ^ j!^! j* Mf MabS j*»J! J^lf ^e. ^MkVb kiU jto-J '4*jy0!' 

lOf^^Vf sAgJ £_,a~? t _ s Jb Lc*5a .OL?MpJ! SpIjI 4*aJo JjJbcJ oljL> 4;>jL>Vt OL?MieJ! ^gJLci ^ Aso l3o**>^ 
Show: 15 new items- all items Mark all as read Refresh || View settings... ^ \ d^jplji pp ^J ^Jdl -ba9 eJoJos)! 2bjL3-V! OLsMssJ! Jsy: ^J tJ^-j [new items] -kulj ^Jc O^ai 5J 

Ja^-M^*^ . S^3_ja*Jf j*C3 S^jaoJI 3jjL»-y! OL?MitM A3\S" ^JsjC ^ l3»*J [all items] ^glc O^ai lij^ 

.oMci JlioJI (^J I03A3 [new items] SjojoJ! 2bjL>VI oLsMseJIiJ^yi ^a <ui UJ!i 

.o*$yui l^iiTj ^laJ 2Ujl>y! oL?M»J! 4slf J«f ^ 4JI9 [Mark all as read] jj ^Jc o^ai lij 

.bolfl IgJaJ 03-^. (S^^tH (_$!) ijf ajiioJ! j*cj Labb LjJ^J 03^ SfjjfloJ! 4jjL>y! OL?MpJ!a 
2bjLp-l OL?M3- J5-33 Jb>- ,J k^*»« 2bjb>VI OL?M»J! Ja*i^5 ^j <Ul9 [Refresh] jj (^JL: O^ai lij 

.2bjb>VI oLjMsJ! k_^y ^^3 o^j*" ObliAcJ <J (^XJpc^JU 3.^9 [View settings] jj Ui 

:VlsJ! 
Show: Expanded - List a^s [List] jL»sJI Li (M*IT 2L?M?s}l i^^^sw) ^^j e***»« ^5* ,_JJCij oL?MsJ! ^^c t _ s *« [Expanded] jLjJ^ 

.^glo.c J£ij JjjflM iJii>MJ jjjLseJ! 4Jj»e5 

2bjL?-VI OLsMsd! j^ 4*?}t>- Jf<w J^lriJI OljL3- 
Sj3*«J! ^gj jt^J OljLssJI ftA&^ tlgx,e Jeloil^ JabcU OljL> 3jjL^-V! OL?M»s)! l ^o 2L?M> JlTJlfli.il J*sisL«j 

Add star Share Share with note Email Keep unread Add tags 

py-.S ^^stl! !JJ& tUIi Jm j^ajj if\yja io^u JlaoJI 3I v vcJdl ja^cXI jLitll I JJb eJ&tZ**}^ [Add Star] .1 

.[Starred items] 

45^)11* j.c ^y>l_jiJi cXXoj i4aJLc jflJf jjy^ .fliwwVl ^m *c*J t 4TjLLoJ jU^Ji I jJb |6jtfti<,y [Share] .T 

.[Share] jj jUCc^j ^JJ! [UnshareJ^j^-k^flUb flsjusVl^w^osJ! 
•uk^Ljij^jtt! (^(^k^li^M^AsL^J^wplsju^Vl^^ott! IA& if^La^\ [Share with note] .f 

.jOt)! ^c cUaaLu Lj;S t_^Jo ji £Jsu*J 4il> c4J j^u i_9a^> 
(jl^c kiLo k_JUaj ^j_j* cM deupi <!**?■ 'ft^jy (jaA-S t£l ^(^aSsM JLi^J jLstt! !J£> 4&ij>^ [Email] .1 

3! kitfUx>-Ma 4SL?V 4iL>- ^3^-3 (j* <tJ! j*sJ! JL-jjJ Joy (^JJI ^yassilb ^bsJI ^$y&y\ ^.^ 

.La/\ ypti\ t _ s *e kililaJbu 

_j*c il^Al! iuJls^^la^ 4ji t _ ff jo !J\&3 (f3jfl«_j*c ja»J! Ijjb ?&! jLiJI Ijjb 4a£>$$ [Keep unread] .0 

i^gJbt)! 0*33." ^^jxJttl Sf Ijflt 0J3 c4jjJ ; j«Jkili! JioOVl*- ,-i Juflo O3J0 jJ j«y! !JJb3 .S^jfloJI 

-SjJXJIa 4*ju\flJI S^3jflcJ! jL^-V! -tu^a j^seJI 4aaJ Va 4J! £x>J\ J^***- 1 . is**' ^3jflo j*C 4*flO (Jl J^aaXS 4**JJb 4jUJJ ^$o j-cjJ! 03^-?. ^ ^**i > j^jw * t _ s ij j^jsJ! Jaaaj l§^li>aa cOl^oi 3iL?l ^ci [Add tags] .1 

<kiU j^u ^1 4JbeJ! ^ [4*^0 jb3-l] 2bto"a [Add tags] ,^-k jflJL i_fl*^aJ 4SL?I £*laL»^3 ikiU 

gleCLJa jJjj As*-$s* OwLaJ ^^.J! 4«jLaJ! ^ [Tags] obuwaXjl olX& C4J jgl-it"' 0**2W i!jj£&3 

.c4Ji Juu JJ3 (^1 ^ [ic^oJ! jLp-VI] eJkfc ,^-k £Mk)M 

[Folders] of Jdbw ^J! [Subscriptions] olTf^yf (^-53 

*& L IgA^a 4*?b Jb ( _ja^co &ft L l^i»oa 4wL*Jb l jaX3co o>b L> Lg*« .oJjJu: ^slxo ^J CsS yJii\ Mx* kiUl ^JsJjiJ 
t^-!^ ^a^ayu J>Jb£J t^*" OlT!_jiiV! ^^k ^\Jb«> JIT JlaJiij O* 5 " lOlJJbw ,^1 OlTl^iiiVI eA& p»w& 

j*oj ^-k! ,33^3^! [Settings] OlilJ^eVI -kulj ^Je jail [Folders] OlJdbw ^J! Oiri^LiiV! fw-^J IjuJ ^£) 
0^>- [Subscriptions] OlTljiiV! -kulj ^^k ju\ l&Juo lOblJkeVI Osao ^J! Ji-J^J jJUj J^-a^- Ota*? 

[Add to a folder] jj 2\yJi\ Jf JjIm jc*^ ic4j 2L?l»J! ^b^-VI OLsMiJ! olfl^b 4ojII c4J ^Iju-j j^Lj jjJ! IJ^b ^_k /Jl 0*3 .JJbw ^J! ^I^LiV! IJa 4iL?V Add t0 a r ° lder - ■ w I JCJI |j^ ^_ ^jj^ c4J jgt^in' c4Jj^3 (jJbvi fliib lg*9 isaiii ij» J3I jjb j.5o ^J jl) J*! j.* Igi'liji LS i)l Ol^ktoJU 3*Jl£ kill 
jL3-l JUU3 (J0J0J! JJbtoJ! !Jk& ^1 zi\yji)}\ !Jk& 43(^(3 JuJk»- Jdbw plii! ^i [New folder] jL3-l 
.fl^V! |6bjJV[OK] jj t _ s k ^ai! l&Jwo ^ (JujosJ! JJbtoJI ^1 2bbCJ 4Jb> c4J^lai-j [New folder] 
^*laL<J3 .j»-T jJbto jL3-l3 [Change folder] ^j (^gk jaJL i_p-T Jdbt* ^i ^1 z}\jji)}\ JaJ ^*la^-j ^M'i JU03 
^ju I&jjo aI ^yi iji^**^ ^ jwy»J 4ib> dt j^m k^**»- [Rename] jj (>s k ^aUb ^IjliV! ^1 j*Ju Lajl 

.ju jot)! ^yi iaassJ [Save] jj gwi kiUCw jVl Sj^aail !Jjb j^i A ^aJ! ^ l&L?-^ ^gJ! [Google Alerts] J*-^*- ol&^o 4oj^ y'Jjj J& 
i^^ySiiy\ ^VjaJI <J^>- j-0 J^f'3^' ^^fe^ cs^ J* 3 *" O' (J- ^^ cs**^ '^*3 'j^j J^"^ <^° ^o^^" ^^ 

2Lot\> (3^^ (J* ki^»« p 'yfk ^**^ !i|9 .j^Ia<J! ejjb 3jUT^Jj(j t _g<-> kiUij iJaaS OlijJxJ!^ 3jjL^-V! ^II^oJ! 

[www.blogsearch.google.com] oli^juJI ^J o^eJI iuj^^i [www.news.google.com] jL^-Vl ^J ^j*J! 
i^kXt! ^^?^oJ! J5*- j^Vj Jj>-^>- 2ut\>- JM^- ,j^i 2bjL>-! OLsM^- kilt J**>jJ o' J*'5 J f' 0"° k_«Jktsu (jl ^Jsu«J 

... 4aIcc ^j-**? r**^ 

jj£ k^5*J! 4oJ3- ^5* ^J i^Jtsjj (jl Lie ((,5^^)! o'ji! ^^jti ^ak&oJ! jL3-V! ^ OkSeJ (jl StU lojl lij 
^JLcjflJ^ [cSsi-*" oU! g»l»jj] li^ae*)! £0*cs* v**-* r^ T www.news.qooqle.com ]^ J*-^ j^jL>yi 
ij I ^*ku«J O^'i .kjbJOl fjjb ,^9 liuLi eL»-_j<ii (^5^X11 ^svJ! (^gJLe t _ s ***^' J^*** jtlliJI j^ru^i ijL>yi e^ao jj 
JM^- jj* 4jjL»-! ^LjMstT [^^J! O'ji! ©°f^] -? (3^*^3 ft j^ r*** ^^" Jt^" tS' ^ J"" 11 .^ O' J^f'3*' O" t -^ a ' 
: j^seJ! gu& ,Jfl<«i! ,^9 i^>-^oJ!^ 4JLM S^oJI ^ j$u ^jJI Jajl Jl ^glcjai! iki4Ji Jju& -j^J 3 s ? 9 s ? ^^" 
• Subscribe to a news feed for jjjjji aLai p*ijjj in Google Reader 

_jflJ! Jjo^ ."jJJj J* , 3 J T J^*" t>° [lS3$*M Lj'jij 5*^] -J ^L?J' H>^y OL?M»tt! ,_g9 ^jLi!" ^giw 3*3 ^l^iV! joUj-V 1 J Subscribe 1 ^ ^ ^ ^^ ^ .(J^jJI J*»uJ kiLo ^^JLfcu- yjj < J*^ ^ kibLs- •[lS33"^' O'ji! ?^°^^] £5*^3^ 2u?LseJI 2bjL>-yi 2L?M»t)! eJJb ^ u «ai LJ^3-! ^ t\ www.bloqsearch.qooqle.com ] JSte-^* Lui ob^juJ! ^ j^ssJb c**J 3J <ua3 3.* j*Vl 
• Subscribe to a blog search feed for ^jj^i uijjj s^ht in Google Reader 

."j^j Jj>-^>- Ji^- ^ [(,53^11 O'ji! 25*^ri]H ^*W OlijJicJI ki^so 2u?M^- ,^9 ^jLii!" t _g*» ^^'3 
.kjJboV! 4JUDL ^uiyi .jJuj J*-3*- 4oJ^ flJotA-ib 2L?btM 4JLICM OUJjcJ! -kul^JI IJife ^J Jos*-j Google Bookmarks 

if V 

jLCc j^l j* l^Jlc £^'3 4l.hflo.H tUxSla/j Jiu^-I oti Cv*J ^Wji .oyJb Uj'L> iuo jJu u\5 jj.sfa.Ai JU& ji Oii o! <jJkl ^3 '^0^-3 S^am ^df^o 4aIc joj Lo JIT 
^^ol ^ 0-^3 OijiiVI t _glc U L3J <U9iL? (.5JJI t\*fl*J! ^S^aJ! jTJtf ^J kibV Ja**" ^j-o kilLolil ,jiuo S_j« 
La> . LgJ loc^-f UJLT LJI ^>y o' t^ 3 *"*' ^~CJ Sa^icJI Oo^iVf ^'3* rw^'3 •£»> f&&l Ui .afjjJ i>LsJI 
ajLaaoJI kibsl^ -lass* £*laL*J IgJMi- £* O*?- ([Google Bookmarks] J*-^?- OUdM 4oJ^ eJulfl jglaj 
©jjb ,Jbw> v^>~> 4aL?&e OUd ,J! blA.Aw.aJ3 ^la-cJI oJA n*la"J biul 4cAStM 0l\& wi-U £&>**)& Jj .ic^cJIa ,JL: o,Saj>a.o (=*>3 {J~?5~? OMma&c 4«JjjJ ^-^J^J! Osa*aJ! ,-J! i_^&Jo jjl ^XJL: i4o^Jt &jjt> ,>« oiLix^iVI lAwJ 

^j^-Vl JLp-^oUj^-j^^i^J! J^jJI jjbt»i jJ jXj pj jsja .[ www.google.com/bookmarks ] Jsutyt 

OLlfcC J^s«j] 4o^*- ijl ia^-ML*i .LL»w 4a»-ML*> iJj>-^>- Oiiiaio 4oJ^- ,^1 J^-At! JIaSshJJ jo^ij (jl Jjo 

OUaio 2uj^ ^« 4jb-!j£c < J-aaJ! I A& j^ TY ^lj ^-aJI ^J l^>-^i) Loi ^(3 < [Web History] 3! [^sJI 

i^^j^tb 4flJL*lcJ1 *la-j Lgj C^oi ,^1 k^S*JI OLicx) -tw'^j J^S^" O^Uaoo OttL? jUj ^ifi k\S*L»i . J^3»> 

jot^3 -J*"3^" 1^ ^ i ^ 55 1^*" ki-aeJI OUUj: £'3^ 7^^! [News] jl^-V^i [Images] ^^(3! [Web] 

^jI&aC O^u l&^Oua | Jj>'a^>' OM^aao 4Ssa*? ;Lj L5 Jb iiaj>3^JI Jajla Jl 4oj(£ Jiwl ^ ^lla^Jf OUiuo a<*9 

C4J ^u-i 1 J»-5*- OM^aic 4oa»- ^Jl J3>JJ' 1^*9 J^-J »j« J3! e^& OJlT lij Jb- ^9 .[Bookmarks] 

[You haven't yet saved any bookmarks] 

.[SJ Uia c ^ll^-o (,5! Jaaso t\« ^a) ^J OJl] i^m t _ s *J'3 

^J ^5^-3^ -tu'yi IA&3 (J-aio £§3^ 49L?J ^5! ([Add bookmark] .tul^ ^gJLc ^1 .UatWI cUxiil^ .tasso Ijl«J 
([Add bookmark] ^Je ^&J! juo .[Bookmarks] -kulj JiJ < J»-3*- OM-aio )m« ^ ^Sj-Jf 4ojlaJ! Ja-ii Add a bookmark 

Name: Location (URL): Labels: Notes: 1 
http:// 2 
3 


e.g. , News, To do, summer vacation 


4 


_ Add bookmark Cancel • J*"3*" ^^*w ^ "'^a* 5 * ^y lS ^' ^93^1 ^l J»-Jo l)1 kiUc k^» [Name] ^Vl 4jb- ,J La .1 

5u\jwV> &i flijb (SaJy jl ^JaioJj .[Labels] OblJ*aJ 3I OU9 ^J 4JUaacJ1 C^xil^c (is~-a> ^*ku»J' La .f 

4*9 pLjL (Saiu jl MiU £jsu»J .f (^9j 4iL?J! o JA ^ 4X«JI eJA ^*J 4jLT J^jk J.C 4l.hflc.ll cUxlt^xJ 
OljLJI ,-4 SL gua A&c 2Uj*o £9(3* Jaas> k_^?o Mio OLT lij "OljL-j" 31 "lflj»y SpI^D" 3I "plfe" |^~>b 
ijjla^o LgjliJb paiJ ,-£)! OUsJI oJA Jj^iw .<Uoblll oyJ! ^9 Jou\> £%■*•? ^ aa . f¥^ UiAaCs .^d! 
I»aiu ^^Xj! 4iIXitoJI OLflM jgViT..^ T ^9j 4>b?J! ^ 4*.«J! pyw! j.* JaVI i-9_pJI 4>LT ij^wu ^iU j^liu a 
^JJ! ^i^^JU 2U9 2b? iJoo ^J Jb- ^3 <2bsfl*aJ! jLj ^L: ^5^-3^)! [Bookmarks] -kulj Ja-jf Iglliib 

.">_al<fl«j*c" o' [Unlabelled] ^»J c*z& j$*jp> <^%*JI ^i ote .4ta<bu pais 
3! 4JL^s» 4jLT t<&ubu paisi' (j jJI ^93«Jb J|JU£i Olta.>M« 4j! ^JJo jl dJCoj .1 ^9j 4JbsJI eJA ^9 .£ .<uii?i ^JJ! £93*JI ^ai»J [Add bookmark] 49L?V! jj ^kjail .0 .[Cancel] fUJVI jj ^ ju\ i£3$d\ Job*- j£ ^lyJ! OA>i lij .1 

...4JLaaoJ! tU*5la.« Jaastl J^-il 4iyji? 

(j^i J5XJ lJ^-j i<toJ^eL<J (,5JJ! oJjajVI gca^aXc ^1 [Google Toolbar] J*-^ 0I3AI Ja^i 4sL?b o**i li! 

laS Ic j&JI aJ& c4*lfi U> JIT .JaiiS jj Sjoi Sj^yy OojiiVf ^k ^S^LaJ* ^giJ! SUL a aoJl ^vSla^J! iaa> kilJe J.$~Jt 
2bsfl«? 3I ^S^oJI Jaa»- jv^wj 1 J^-J' '^ 03^ 1^*" J^"^ ^3^ ^ij^ ^ b$$3*$&l\ ioJtUI 4oMc 

. Lib- LpuLaXS ^gi)! 4sw*aJ! 3! £§3,0^ Jaa?- ^ Ji 4il ^Ja J JJJ W (JXJb 

1^' i&SvJ! oJJb |aS Ic joJb . J.JLiu V jXJ^ .iu?sJ( ^c iai9 Ojoi kiU! 3A <Ubt3 U J.J3 l( Oa,.cJ! fjvfc ^c olla^-M* 
^Sla./jJI jjo ^5! lSj> 3I JjA»" t^ULCob ^JaJwj^i { J>^> OM*aiw 4»«L? ps*ai j! JMa (4Ja>! <a ^Sa-cJI j^wl iii> 
4a(JJI JjA9bJ kill puj jri^cJ ^-U _j^ia^J 4<ic _jii»JL>3 [Edit] tulj <UlaA> ^Sa.* JIT jlapu J«SsL*i .bj*flM?l ^^1 

0*5 t5JJI £S3*JI ^Ic [Notes] oUis-M* 49L?V 4ib- kiUAs^ 4Lii?i ^JJ! ^la^J! l&J! ^0X0 ^git! [Label] 
[Cancel] jj t _ s Ic _>£J! 3! oMjjjcJ! oja JaJati [Save] jj j^glc j£i ji k^-bk "^U^u .eaij ji jjoa kUjusw 
_jflJ! ajb kiLle Lo JIT ijl^-a^ OM^aao 4aJ&- ^ Lg^aa^- j^g*)! ^sla^J! ^0 (,51 LJAstt^ .O^jJjcJ! ,j£ ^^-IjaJLI 

.Is-a^SW) ^Sa^i J^ jlapo ,3a^>-a*oJ! [Remove] laijj ^£ 

.4)1 jib obOl IA& ^gi la^-V pa^aJ! j* Ijuj* <ULc ^gaJb' 1J3-J3 [ www.toolbar.qooqle.com ] -kuiyi :4Ji>4j*jU 

yts\>£. j.« ^gi i_ftj,.hji Jl Uoi kiUCw .1$) O-cJ ^giJI [Web History] j^9cJ! utk: J^t~i fta*aZ> |*aJu UXc 
Ji' j'^so Si^>-5*JI f La*J! 2UotJ! t _gJLc jaJ! J^k ^ ^£3 i^ 2L?bsJ! J^^>- OM^aao ^gl! 0*aeJ! OLJLo.fi 
! jjb jjt Ja^txi* LjJLc ^sJ! mJ U^Uca l _JCi.J! \*\$> ijaXS io^sJ! oA&a iO—**J1 OlJLo£ J^- 1 j-^Uc j.* wa l e 

... OM*a&oJ! ,g9 O^sJ' 4Afi/.r 
OUi iu\c Jojj UvUco, iC4j 4«i?btl! J.^-^j> OM^a&c ^ Ljx1sa> ^^J! OJj^jV! Obsa^^ ^ll^oJ! ^Ac Jjjj UXc 
OHiafto ^ O^tJj -^y Lo j^gJ! J-s^J Jj>-^>- Oiiiuw Ob^sw ^ e^ss-JI ^J\ £;l*»u ^S (Ljitiil j^gltl OM^iaaoJ! 

I^UJ! JXiJb j^Iiu (^ JJI3 OuLaM t^ 1 ' i^ O-so £Jja J&£~t <Jj>-^>- Gougle Search Bookmarks Search the Web p^-j [Search the Web] jj ,_gJLc o^i lij ^JaJbj .Oj**J1 ^tlLi cJJ ^laJ [Search Bookmarks] oUaioJI 

.3JLaaoJ! cUxil^o t _ s JLc \ya\s j^svJ! 03^-?. ^3 L§iT O-ij^V! Ob«L? ^ C^^J\ 

Oj.v.c.,.0 j^-^- — rr Desktop*-' 

cJj^L> OlaLc ^gd -laiiS 0^&*J 4JJO3 ,0-?u .^j^to cM ^uwj ^jjla, i^Jj^il> ^^Ic <UvJja 4Jbj^jj pajy g&oUjj j.c ijUc ajt> [Google Desktop] pasC^a Jj>-a^>- 
g&oUjJI ljj§3 -Jj»-^ jolapti-jb OJj*JV! ^ j^cJ! 4Ja4-j ,j~ao ^j'&f' ls^ oi3^>5-oJ' OlaloJ! ^ j^sJb 
Ob*fl*?a iiojAj! OUpAAStea ja^alla ,JL»ittxJ1 ObiUa ,aib"aj!a 4Jaj*5£jy! tUJJUij ^j 0.?tJb tUJ fUyj 
jjSa 4tt>jgfU ^jbf> ^^JL: <Uaa^ Jju u^X-y J..>aj> jwibjj paiu .^i _j*£ v v*i£U!a IgJjbjj ^*.S ^^1 i_^o^V1 

. j^scJt 4%*j IgJbooa, ^j^f* i^^ £,Ja^>-a^oJ! OlflloJ! 43lf JsUjiJI Laj! kiU _j9^j Jj .JaaS iJ^Lp- OlflLc ^ OtftJ! 4JU£<)! yScjj L5 JLc o^XJC-.^ J.^-a r > £wb'^J 4a*B^ t i a ift! V 
CiaJf 43 jM Ofa,£l J.;* (eJ^ioa, SOjJj: i_sIUJ>a,j «aju 4j <jjjj£ Ol^il 4JU?f kiUCw ^jAJIa [Sidebar] ^^JbsJf 
("o^J^j"^ "^5> o*^" (^'i -0 (J^° lSj*'' &j<&> C^ljJti Ol^ila, (J*M (J^ 6 * (^ J^^' J^' 49_j*o^ ^jJilaJI 43jXca, 
l3jxZ*j .^UiV! Sabja, J1**1J jo! , M_j*JLt lg«!jjit^«i! (jlTpla^-j (4aJUsw>J! OVbtoJ! ^ Sj*iJ£M Ola^yi j-o l&^a. 

.L^.* oiUx^yij Ol^iVI eJJb ie!jJcL*>b (»aiu l^aT JJLi Jju £tob'jJ! lj^> 4*?btM 4<*.jyl Osa-al! ^J i_^&Oj j! ^Xlc i_^u .U»'.C,.jj J..>a..> gwb'^J |o!jjSsL*i! IjyjJ 

^Ic 4^Ja. jwlijJ! !A& Jjj^> 1*555 ^£1 kiUi^ [ www.desktop.qooqle.com ] 1m\J\ !A& ,J S,ja^>-a,,oJ!a. Install Google Desktop ,j ? J*Jb ftoU «J! |«aaj i_Sa-j .ji>( ? ^i c4*« balkw jaJo /jJ .iJjlj> ,JL: ^b>vj jwjUjJI 0*****> fj&> jl vU) 
O^aJf ^jjuu ^ JsawJ o^& 4«j_^all 4AJLo£a .bj*9 O^^J' ,j* ^£.£>£ i^~ > -'j^S-f' lS^" *i5^'3^' OlaioJ! 4-j_^5 .^^ILaJjj lSj^ i_}^>J ^ia. Lgjliib (Oaiu oOj J^> OlaJU 3jI 
t _ s Ic S,jaj>-aj>J! OlaJLoJ! J^lf 3*j^g9 ,j* (^g^l Ji (jl^ 'ij I05 Ig^^u J*-a^>- pis t _ s *" OlaLoJ! (%»b> t-9j*S t _ g O 

|<^B^11:10AM 
:2UU! 5j5-aJI ,J ^3* aj& UTkiUia "Z^jqoH 2Ub>" ^5! [Indexing status] pi [Indexing]^! ^ Search Desktop 
Options... 
1 Indexing ► 1 


Pause (1 hour) 
Re-Index 
Index Status... 


Lock Search... 


Sidebar 
Deskbar 
• Floating Deskbar 
None 
About... 
Exit 

Bfl ■JiV.C.q ,_L>a.,> ^?u ^jj* jl^.5u aaj>a-oJ! pg*»M J^" <j"° ^' 6 ^ £ ' Sj^TJboJf olalsidb pLaJ! dXoja 
:4ajj1p ^j* j^Tb 4flJLg^oJ! J^tiaJla OlaLoJ! ,jfi ^jbf> ^ O^tJI kibXw 
U>^ij* (jfti jflil a I C^bJUo 4^-aJ ^9 [Ctrl] g-Lio ,-JL: ^juMyut -^Iruu j c4%w<?b ku u a S jl i^Lj-jVI ^Jbs i^JaVf l&Jjy 0*> iftMci o^a-aM ,-9 ft*?a* a& U.r pljoJI -^>J'* , iJ oi^j>^.*JI ftob'jJf 4iaib! L5 ic kiba*kib> ejlflJ U OJoa (j( .<Uc j*5t*ji U IgwJ Aso J3 ^\ OUJLoJ! Ol^-j*sw ^aIc o^jtj ^ ^^^ t^JJI ■ aJUJf ^b a^JJb 

_vi>'a ^a~>b> ojLal ^*jVI jjJU <ulc f.i\ al ti_aicJ! £t£9 ^ LS XJ kiba^il*- SjIflJ j«jVI ^jJb <uLc jiij! .JjjJ 

j5-aoJ! JlioJI ,J c4Ji jeicj .palcJI !A& (^gk ^5^0 ^JJI jJbwJ! ^i ^J [Open containing folder] 
Google Options 


|Wor I 
|Gl Search Web: Wor 


r Search Desktop: Wor 


|jj Microsoft Office Wofd 2007 - Start Menu 

g| iKeyWofks 7. SO - Start Menu 

HI iOfficeWofks 7.80 - Start Menu 

™" Microsoft Word -m>' 1stebook-4all.doc - My Documents'jny1stebook-4all 

'^ during extended HCT DPEtest cycles WOR fails with SOftRing enabled. Version 7.35.00 
... See these desktop results in a browser 


.oMcl Sja^ajf ^9 ^?a^oJ! apsJ! ^c killia, ^jLp- ^^le eia^-ayj! OlflloJb 4*?by ! Qiv'.C.i^ J„>a..> 

^PjxJ viols' 2bua*s piu ^jD oMci Sj3-aJ! ^ jwa^ a> UT j^jVl o^itb UU^cKa [Search Desktop] ^Je 

iJUfc jji 2bsa«aJ! t^tlj* ^ Ja^-M^ .1§xJL>jJ L5 iJI j^stJ! oLcJLSo 4oU^oJ! Oiy'.C.i^ J..>aj> j^so £wUi 49lf 
:4JUf 5ja.«aJI ^ U.r^4J^ < j^SeJ! guLi Jjaj oa^C~.j,j J..>a^> l^?j» O^cJf £tSLJ OUSLa>J 


Desktop: All - emails - 66,281 files - 134 web history - chats - other 

jj^J! JjI-jj ^5*3 'Ol^s ^j-*^ - ^J ki^atJ! goUi ^*»o> Qiv'.C.i^ Jj>-^>- oasi»j ic^ci S^oJI ^J J^k 
[chats] iuiijjJ! oll='3is i «)3 [web history] <^$M ^ k^stJ! oUL^ [files] olaLoJI 3 [emails] ^jaOV! 
j^ssJ! ^uLi ^jfi **j 4^s ^51 ^glc ^aJLj .L§j 4aJU^oJ! 0>ssJ! goUi i^c 2Us ( Jj' jI^jw j^sL-j^ ([other] (,5^3-?^ 

2L?bt)! 0>atJ! joLi ,j<?jC f«**-J k^**' 'ft^cl Sj^aJ! ^ ft*?^* ^& IaT [files] OlaLoJ! 3J3 -kulj t _ s JL; jfli! 
O^stJ t5JJI L-ai<JI £^i yJ>-\ .^aJUstoJ! OloloJf ^ tavb 4)Jy*lc 4ajL§ guLJ! eJJ& Jja,£ j$m t_9^a. i4»s9 OlaloJb 
^ 4L\*»LoJ! 4ojlaJI ejjb £t*a£i .4as9 4j^J^- (^jJ! £3->JI ^ 03^ 1^*" OlaJLoJ! ^fl [Go] j^Xc jail ^j <<Uc 

:4JUf ija*£sJI View: All files v Go Oa.;,C.o Jjs-a.^- is>! A^s^jb pJi^oJf OseJI 
<*J y>J1 ( Afc j'^^w .A^tX-j^ k_i»*J£«J£ J.,>ii> O-so <Vj* J ^' ; ~ J .o^XL-Ji ,b>fti> O^u ^s.3Ui OuL? f&AflJ ji -Vx> 

:2LO Sj3-aJ! ^J jtiq Li" [Advanced search] pAflLoJ! ^j*J! Ja>^ 
Web Images Video News Maps Desktop more » Google 

Desktop*-^ Search Desktop Preferences 
Advanced Search JjJ&i) lgJM.> j.* ^JalnJ OtsL? ,-M Jflio t-9o**> .oMci 5ja.«aJb ^waxJI ,sJk&U>JI i_^cJI -kul^ ^c )fl.<Jf A« 
£y&9 4?ta-aJ! ftj^J S;4^? ,Jb UuJa . oa^£~J ;i ,b>aj> |afAPtwb tU;a.~)b> Oba^Ste ,j O^tJJ 4oAa^o OKL>- Go^sle Web Images Video Hews Maps Desktop more » DesKtop' 1 -' 

Search Options [Hide 


2 

options] 
1 Show results: © All Q Web History 
O Emails O Chats 
O Files O Other 
3 Has the words: 

4 Doesn't have: 

S Date within: 

6 


1 day 
7 


_vJof|_ 

e.g. today, yesterday. 24/4/2009 
J 


| Search Desktop | 


Cancel leMci S)3*aM ,-§ 4sw^oJ! e HjVI ^**>- OljLssJ! e^& £j£> kiXJ! 

k^^JI ^ ^j*JI oULcc Jj*»j ^Je k^otJI yaa 3! [Files] -kis olaLoJI ^.k o^**JI ^-al 3! [Emails] 
^\j&y\ jL3-Vl3 [Others] kiUi^k tSj*-t **s^ [Chats] iuo^JJI ol^o^w^i [Web History] 

.©^JuJI oUaJI e JJb 4slT ,J Oj>vJI ^g-* lS JJI3 [All] 3A 
^£3 (oSici Sj3-£>JI ^gi 2bs«?3*J! jojiioJI o^«*J' oljLs- pli?-! ^j i>3aM> ([Hide options] ^glc yuib .X 

.Ja»«*oJ! 03*^.; i l L>3^>' 0-2U (Vj* ls" '^3-*" 

f, f^ij |oUl ei3*-3*JI 4ibs)l ,_g9 OU.l£J! eA& Jl»-iJ kiUc 
j^jCJ ^*a>3 <2L*JW O lets' ^c i£jZ2U V^l OlflloJI^ ilaxJI ^c t*£>lS O-Ss-J' iJ* 3 ^ 1 ' o' ^*lai*J Lib .£ 

l^Jf ljw& ^g3 .^LaM £_j*9 J^> Up Lt-i f |^5 ^g*)! 0UICJI3 il^^J! L5 i£ Ijasll O^sJI J^U (j! ^JfUaJ Lib .0 

Lvi i J^o (j I ( j*x*j [of] _j»t)l L -^^' ^*? lSj^ - ' ^^ ^*"3 'p" 'j4^ 31 £3^* 1 ' 3' 'r 6 ^ J"** < ** c ki^svJ fV ^ OIJI0JI3 i(3*JI ^k k^avJI job J*-}*- jx, ±Jkj cM\ ^Jm Ij^s ( [2 weeks] j*C3^-jV! ijyj t^JJ! 103JI iJ^o (jl ^*9o [of] *-9_p- t _ s l2 ^^l 4JLJI 4jbtt! igi 0^3 '0^5^' bj& J^*" l^LiiJ 
Mlo 1^.3 «_^jJo al i|»5*JI /j* ( >*ca r «-*>yi "iyi t_**os;J [today] i*5*JI ^0 AJ^saS ■ -vJa^-iyl oj*S <U9 
Ji* laosto !_p-T bojli k^jjo ji £*lai*j 3! <o"-^ i°5* 0"° 0* c 3^** 1 ^' <b** oL» fs**J [yesterday] 
<Ul9 t^tb UT j^ssJ! OIjLp- j* p3 j jlJ! ,J a^o^oJI jLaJI IA& CJjJ 'ij ^^^3 .[25/4/2009] 

.<UjJW o_yi ,JM,> l4jU.il pjj' ^^Jl oliicJIa jla.*J! t _glfi jLa2SV! ^j j^StJ! j*io pjXj l3^*j 

^J! oljLssJI ^k ? L> kib^b- ob^sw ^9 OjvJI Juio ,J f juU [Search Desktop] jj (^Je ^ai! ."V 

..kwxJ! Qiv.C.i^ J^-^f ki^so gy> ^Jl Si^la. OljLJsJI A& ^c ^>!^JL) [Cancel] jj ^gle jail .Y 

guliJI tjj^a. o^iXm,;^ Jj>-^>- Oj« goLS k^yjy ^^ ^9 f^iCseJ! 
ki4Ji £5*3^13 •LgSA>3 i^ssJI gsJUi c^jS ^JUjisj J^£3 *— ''jl** - 4i'Mi' k^ssJI guLi ^c! j*jVI k_^Jbs)l ^ AstL*i Remove from Index | Sort by relevance Sorted by date 
pli,;! ^jlJ »-**» *■ tS' [Sorted by date] ^jjLJf \^s**>- o^^C-jj J^a^>- 000 gcSUi ^^y ^ ^^IjaJI J^-*? 
Ig^sMc ^5^ k^»«*- o*stJ! £oLi k_^*Jy ***-! [Sort by relevance] -kulj t _ s Ic o^ai lij^ .olaLoJI^ ,3!^! 
^c jio jl c4a!c lO^vJf guLi ^J 4aa%o fLii OiX> Oijl fij Ul .l^oJJc^if ^jjt ^s*J! OUJUo 
OlibsJ! ,J jail iOj*J! guLi j^i isi^j Jf jl^so jA-iU olib- jglaL-j l&juo ii«*» ([Remove from Index] 
C»s*Jl gsiLi j*oj 1^^' j#Vr""' lS^JI [Remove] jj t _ s Ic ^ai! I&jjo ^ il^j^- o^y ^^l oj«J! ^t3Ui jsUl ^^l 

k^atJ! goUi^JOlflic^ il^^sitJJo ji^>-V3 .tJJott! j£ ^lyJU [Cancel] jj^Je^l^i nJostt! |oU5V Sjjucw OIsaJsu ^glc i^a^so 0I9A! ^Myi ^ SjLc ^& Oiy'.C.i^ Jj>-a^>- ^9 [Sidebar] ^gJbtl! Ola^y! -^j-* 1 
I-kujil! ftXgJ e^a^? ^J l&*9 .jxJ! i^LjL^- ola^la jL>Vl 0(3^13 OJ3JI 3ijM olaji J£c i3iL»w i_alll£>^ IgJ ,ii... .,.. ■ 
.. < :;::■■■ (5^ 1 11:10 AM 2u>l£> ^b- Jtf>-l ^gk Ola^yi latjii ^M j^i>J [Sidebar] j£-\ ^ Sja^ajf oJk& Cw^- lOa^C-Ji Jj>-^>- 0»ao £Jj* ^glc <Ufl<«ii ^gj i^a^so ^^bsJ! Jaj^itl IA& (ji Liui Jit>ML*> .kika^b- ^gJbsJI JaJ^ill Ol^ii i_fl<..h,T ^Juf 
(jliCo (,5! ,^9 ^j^jVI Sjlflt! »Ji jftj (jl a^b kiLJc U JIT ij^gJbsJ! Jajji.it 4flJLsw> i_«llj'^ Oli Ola.,31 i_a**aJ ^2 

[+] juljJ! 4oMc (^gk jail ikiUJJ JjjuT aj [Add gadgets] "Ol^at aiL?J" jL»o ^ ^l»J' J*^' j* £j^ [News] jLp-VI Jbtw 2L?bsJ! Ol^iVl Jlo lOl^iVl o A& OU« 4cjII ibefl^aJ! eJA jLj ,^-k Liu! JoeL-j US' 
J»-$»- fLiiJ j* ^gfc ^Jf Ol^Vl (u-J Liu! josl-j U.^ [Technology] L>^t^jJL 2u?L?J! 0(3^^(3 
bsfl^aJ! eJk& ^Ja\ ^9 jc*x-j kiUAT .£tJI [Communication] J-sl^b 2L?bsl! ol^Vl^ [Google Created] i[Add] SiLs! y*-! ^j j^jV! SjloJI jjj SI^V! j^^lc ^ail iSfa! 4j ! SiLsVa, (SliVI eA& 4i*lj>a. ^ oL^Jbw ,^9 elii 2bi t _ s Ic (J-ojV SjlaJI jJj jail i^^bs)! J=UjiJI ,ja Slil t£l LJkXssJa, .^^bs)! -ku_ji)l ^J l£3L?l j^u-i 
.^gJbt)! ^o^J! j^SliVlkiUJiJJo- ^[Remove] 2LI!j!y>! ^ i^obeJ! JajjiJ! .Ol^iV I J.* 4JUJI3 4sjUI ObuicsJI j*> Jla^D pyj-ji oMci cja.«aJI ^ ^-Jt Osa«a)l Jji~m ^-9 Lajj AssX-j HJuM ho la. 

.4jjJbciVt 4jJUb hu\J\ .ujXjj J^*^ ^oljjj f»''A^~'b 4*£>bt)l 4JL0UO! OLoJbtiJI -ku !y ! ! Afe ^ JL» 

JIT 2LT!a^ lgJM»- ,j* ^JaL<«3 £**»■ ioa^j£wj,3 J*'^ 2^°^^? 3*"^' \j±»tj\ 4i^JboJ! -kuiyi !^Xfe ^gS J&o lo./" 

■ QiV.C.I^ Jj>^J> gtob'jjj JjJbJJ Oj J«,> 

gOOgle Org Flu Trends 

2LoJw a! AalaUi 4j? ^J IjiajLaiVl (_£>_}* i?l£j ^Jw ^Jfi tJajSaJb kiU ^uuj J^-a^- j^j [ Fllie Trends] 4oJ^ j! 
SJuM tjaio 4oA3tM sJAj .JaiiS ftJtftloJ! ObVaJ! ( JL: t.gJa^JI cAfc 4>UT £«jjb° ^ i&j&iii 4oJ,^tII cA&a .4*i*<i 
_ja*J! fj**5 t-S *JI 4ak^oJI ^ a,! IgAd ^jijxJ ,^2*1! ^alalcJI ^ IjiajLuV! jLi^i! (,5^0 (^gie ^MJpVb dJ jww,; LgiV 

.Iji^JLaiVb ^LsV!^-^^jMJ!2L*laJ!Olk'L>V! JcfcS ^Uba. dgj! 

^ iap-a*JI^ icJjStM o kX$) 3**jy OuLal! £3a/i ^j ol& JJ! 5A cXJLc L> JIT <4cJJ*J! ft JJb jjo ft^la^iVf Ijyjj 

ji o-p- i[.com] ^3 [-org] ^k ^5230 -fcaiyi ji -t^-Va. *[ www.Gooqle.org/flutrends ] laiyi 
ftjuu« i^u^f ^J »-9J^5 V 4olc oUa»- ^Oflj LJjk# 4 Lib J*-5*- ^r* 1 ^°^ t www.Gooqle.org ] ^1^* 

.IgjJJ^JJ! JjUM OLaJbwJ! ^^a. 2b^l OLibCoV! ^Je c4Ji ^ iAsw) ij^L j$j) JIT ^gJ! SjLiiV! ^ O**^- <j54~> ^J L o ^ ii o ^IaJ! (v^' 05^J3 '*j*^^' 3J*J! jl^o ^glc pie 
:4JU! Sj^aJ! ^ kilti p*^ •j^iJI ^i <J^b> (^ 1^3^^' »l*3fll i^3^« t _ s Xc Jaj United States flu activity: Low 

1 2008-2009 •Past years Entire United States v Minimal Low Moderate High Intense 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May i 5 jcw) = Minimal 

,jjtt5v* = Low 
j*^o = Moderate 

^flj^i = High 
2uuu ^ajj* = Intense 

^5^*.* ,-JI _vyi.j ^owi (JaJ Oti 1&.3 4<iljX> 4fllalc Jf ASCami C^*> .OwV^ioJI ObVaJU 4JLolT' iko j> J^£*i ia,f 
AalalcJI ^1 4jVjJI |u~il ^JJ j^Isj 4kj_pJI ^ 4j*jw 4alaic ^Uc ^ja-jb> ijLaj O^l^ LcJLfa .Uj*9 IjiaJiiVI jliJj! :4JUf bsfya}\ j.* tUJi f^3Aj . L§<i Ijj^isi VI jU.^1 (_5^*»*o^ 
.4kuyx!l eJJb ^c <U9 ^JUaj i^iXH i°5*" l^ c Jh'^' f3*" ls*^ ^^^ f** Oba^Jbw |6a«5 SJajyStM o JJbj oik: ^Js. (iUict cAssloJ! ObV^J! ^-9 ly^iaiVb 2Ls>b?s)! ObJLx>V'3 OLjJbwJ! eJJb U J">3»> f^A>, 
i J>xz*2 . lyaisiVb 4aL&oJ! Ob^xiJI J^ S^fcloJ! ObVaJI ^J OJj£>VI ^eJc^ti-.* b# ^=aiJJ LS *JI k_*3sJ! 
4I3AM j^gfc Lo i^»o l)' (^ ^ -^ 'ijw* £$>&5& ,j£ e^svJ! Oblce J^ ObjLa»-l j^glc J*a»o (J I £JaL»j (vJaJb 

j**T iJu: ^L& ji J^^r k-iisJ'i lij '^c9 .otoCM IA& ^* J^L> pj»- ,J [Google Trends] oj*ji olg^s 

!A& J^-3^- bj*9 Ju?j ^1 S^aJI JM»- 2UV3JI ^^ t-s^ Iji^Vl jbiJJ! Jjuw £biJj! ^Je JjJ S^bi! 4il ^^k 
,j* juS" >x> ^J\ J*aJ (4X13 tih^j 2US . (jX&j JyjJbuVb ^Jbccj* Olfi^j^c J.C 0*s*J! OLLoj: ^ ^bu^VI .OL3JUAJ! ,J 4SJJ! • J*"3*" ^^ us*" [Google Flue Trends] sy£9 ^^i« i-Sj^! j-j** o^ *j^ 3*^ -laai^Ji iJift ^ joo 

.2bjJboV! 4iUb -kuiyi .2UJoJ! eOfc Jaj>- ba^ii 4JL*iVl ^ ^Ic Obb-I -kol^l IJife ^ Joo 
4JbtoJI 4**-JbcJI J^"5^f SU.9 — Vo YoujJP EDU oa^JaJ <*9a-c g**«J .OVl^uJ! ^-i ^ aJ J*aM is^tdia a1?Ioo ^i-i ^ ( jo^spoUi C-o^iVt ,-lfi (^3-* j*^' ^~! 
i >jw Jbwo 1SJU1S LI L5 *JI aj^U&lf isMsla a1?Im j.« ^J£ L5 Jlc {§x&t> iUs J^'a lAiaxJb Ofa^S «mJ j^oJ^ti—cJU 
l§) 4*?b> oUS oU.il JJ SjJ iSsJ! oUS jl MLq A?u .OoLT b! ifjiJLa ic»j IgwJ Lc*5 ZlJjJa] 4mJW 4**«ja-o>? JjJU*3" aj 

.oajJaJ ^Sa^ ^a SjjJstJ! SL£ jaal^JI 1Aft> ^ J&o .OJ^VI ^tXss^aJ 

^k>lao t _glc SLflJ! e^& i^§jZ2t>2 'f **^ o*'j'* t"\ p-ijk 4Jbw ^LoJbu SUi Jj^kb J^a^ 4/yi O-olfl <J£oJb 

<Ue»Jby <U..wxoa 4*xL> 4jU ry> yf\ ry> SLol! oA& ^ga^co ,JL: Ja^wdl *S jja -fwJbi" lJ'^ u ^ JM*'"' v-^3 f^'a 
OL.»;9,,cl(a ObwbsJ! cA& ( \« J.^-a.^- ^"Jj L/U>^1 iTIJi k_^-a-0J kiUia <SASsLoJ! ObVaJf /^o l£©ia**a 45xo_j* 4aaJUaJI OL..,.,iLcJ1a ObwbsJI ry* 4oAau 4/vO.JLc Ol^baa $?,^^ fi^ii oAfclio ^9 I J>.oa SLiil! jjb j.* JaAawa} 
.ooviaj ^5i« t _ s Ie 4Jbw>J! ^LoJUlt! oUaJ! ol\jj 4^b?J! 2L»*IjJ! Osa«aJ! ^J s_>l& JJ! a^b i^XJb U> JIT i4flJLg^oJ! 

2L?b- 2Lcj9 Sli ^LoJbo *— >|* 3^ iwb- jjct ji ^«>-SiL-j .[ www.Youtube.com/edu ] Iwiyi ,^-le Saa^-a^oJIa. 

(.5? icA&Llo 4*CjflJ' Ola^aJI jiff ^jJO a^ba. [MOSt Viewed] *J kiloLoi JJ*L*>a. .2LoJbcJ! J^-a>>- SLs J^-li l# 
Liu! OstiM)^ .jjJjj £%-* lS *^^*-* J*9 j* IgjJJbUU ^Ifi JUiVI j.* ju\5 j*TU C«*Ia> ^-iH ObwbsJf ola*9 

jj jJ! j^oJJt^oJ! (,5!) l$> ( j*T«lLbJI i j£ k^*»- jj« obwbtt! ofa^i ^iji ^jxj a^a, [Most Subscribed] f^-s 

Sjwbtt! CM3 J*9 ^0 l&jii (ijl) ^^1 a^^Uot! |oM9l ^0 Jj J*- a^& L JIT 4«lLoJ 1$ 2u?L?s)l RSS 4oJ3- ^gS la/'jiil 

^j iTjlicJI 2L0JLJ! OL-j^aJla, OLwbdL) JJa Sjltoj a.&a, [Directory] ^«i La>l jj*L»ia, .(2uoJb&l! S*.-j|xJI aj 
ol„.M,'a,,cHa ObwbsJb **iA»i i«ill Jew tJa^ [Directory] ^s ^J! Ja>jJua. .4Jb«J! 2LoJbcJI J*"3*" ©1*9 
l5 JLc ^ikj' LS £J 4,,.m,4,cI( a.1 iwbsJ! ^.wt ^c jajI i^LoJUJf J..>a^- SU ^ 5i^*s pMsb OJ'jLi ^gXJI 2LoJUJ! 

.1$ 2L?bsJ! a,jJuaJ! |S>M9l 

4JbtoJ! 4*aJUJ! Jj>-a^>- SUi ,^9 ki^sto i_a*T 
Ja*««J! j^SeJ! £^0 J^ - ^J»o ^ia. 4JbtoJ! SLftJaCll Jj>-a^>- eU£ ^a^st* ^9 0*5tJ ,Jl 3Ja^*ki JJo £jaL*J 

^j_j*J! !A& jotL*i .[ www . Youtu be . co m/ed u ] J=uiyt ^9 2L0JUJI J*-5*- SLi 2btfl^> j**j ^gb! ^J ia^-a^J! [Search] ^asJ! jj ^c Jjj ^1 eMe! Sj3«*aJ! ^ 2bvi>3.,oJ! 4JbJI ^9 OosJ! OLJtf' k^Jo jl 3A ^M^ l* JT 

.l£LoJj&«J ^i\ O^tJI oLJbC> 4aLtLoJf ^JwUflH ( \i?ls*a, pMs! ^^Jb ^JUaJ 
t _ s L>- kilti^ 1L3JJW O3J0 AIJ03 l.sjAsto Jljj V 4JbtoJ! 2LoJLsJ! Jl^*- SUs ^ ^jx" ^^stoJ! jl Ja*-V 
2Lo.<l*J! J..>a..> SLi ^ iTjlLcJb ^iji ^jjt 2LoJbcJ! OL.»;a.cl(a ObwbsJ! ^gk^ .^is*-JI eJJ& 3jUT fy.jb" 
Jajlj JM^- (J* Jl»-^>- j^g)! dtkXj i^JJai joaiJ! iSLaJ! ejj& j^gJLc Sj^-aII^ O^aJU lgj!y?bw> (ji^jxl 4JbusJI 

.2LuJLcJ! J*-^*- iLs Oefl^ (Ja-Ji i^^^JI [Apply] SwUio -kul *'!> ij^aJla oa-Alb 4^oJU}t Olj*?btoJ! t-9Vf |»u\iu J^*Jb 3^3 i4Jbw>J! ^LoJbcJ! J^>^> SLal 4jLLc £93* ^JUfc 

[ www.AcademicEarth.Orq ] 3A ^93^1 .^*.»JLt ^bw J£ij lg»^3 Google S :4JU! ^uLaJ! <\.ol -py-iil! !jJb ^ s-^xl\ Lj~Jb t _gfll>-*> ^^J'a '^£3 
oLc-ir jUici jl \_^5s*S i^At ^Ja^o] 4ij£>3 ( jfi Ops-o i-Uil Mio ^jsyJui .4*<*>LoJ! iJ^^tJI OUJi'^3-1 ^3! 
j^gJG jjJ OosJ! goUi (J I k^** - i-laaS [i_«(lj'3] 4oiT Jj*^ ^»o ^jyi ^9 Mic t_^Jo M9 .4aJj>3J! e^XgJ k^seJ! .[^ 
[4j£2*«Jb J-cjsJU ^A* ^^40 ojILmi] J->3-> O^u ^Uj* ^ Mio ^iSJS i4iJ^JU ^IjAseJI ^S^oJI iJ^- : UJli* 

.43,59 IjjJ^o j^TI C05J! gcJLi O3J0 kiltkX)^ .^J! [^Jj J*jdL)]^l 

|t>JiioJ! i^stJ! jj (^glc jail i^stJ! jj (^glc Cfjiij iJj>-^>- C^so £jyi ^gS kib ^LslssJ! k^stJI OLcIT C**?£ 

jejiioJ! ^i^cJ! 2ul^i (J i^-^-oJI J=uiyi t _ s Ic jail ^ < J*^* - k^5« <«y) j'^^o £3^3*^ [Advanced Search] 

:3JU! ija^alb jglaJ tjj^l^ 

El Date, usage rights, numeric range, and more 
[Past 24 hours] j&-\ [anytime] j* Vju^ <[Date] 4il> ^9 ©a^^aII 2UjuJ*J! icSlaJ! ^i! iUe ^aJI 0*9 
*&J [past week] _>*»■! ^ iJaaS 2L*?LJ! 4eL> jJji«3 4*0^' J^* - k^ii (V ^1 ±J£\1?$H oUMc! ^^c **J 
OUMc! ,JsjC («**) [past month] ^3-t 9! iJaai (^g^UJ! ^3*-jV! JM»- l&jii ^5 ^1 L-ajllJ^JI OUMc! ,j0j£ 

.|Bj&*JI j^stJ! Jyi^J [Advanced Search] jj (^gJL: I&jju jail ^ .^1 j^ j&i S^eLi 
5<io OJt9 .J-aaJI fJjb ,j* A jfcSj fv-aJ' ^ l^-^ Ua.1 ^'3 [Google Alerts] J^^*- OI^-mj .ojj*^*>! :bolj 

^J&So jl Aiaila [i^^* o Ww ^"^*] *j'**' J^S- 5 " '^ v " 1 f l*"*^ f5^ o' (^*la*»«*9 '[i^^* o Ww ^"^°] **s^3 i_f c C*?t*> 
^^jaJOV! Jj^JI j*c l^wi cJJ J-jjJ tj^-j J^"^ OS* i^"*^^3 '["(.s^ o*'^^"] '^* <,jjU*9I (^o^ ij*>. 
t _ s J0 2bsfl»aJI ej^j J=ulj J^j! ^* ["t.s'^* ij* 1 ^^ "] ^>*5aJ' CjIoSS" j^^Ic i^§jZ2o C*ij>i\ Oea«s ^51 jii ^ Ut^ic 

.["^uX* ^wwUg* o^iia*"] SjUaI <UmJ Jg<**3 o'l ^** O^ ^ 9 •^-^■■ , O* >* ls"^" 1 ^ "^USIcj^ .l^JLc ^JLtsi' lijs .[www.arabhr.com] ^95*3 [www.bayt.com] ^3^ Jio j**o oaSUs-^ ^95* ^9 j^sto ji ^lai-j :L«b- 
kiU .jL lj^-j ^JUb^ *[ ^Jui ^ju^o site: bayt.com] 4jU! su^b l&Juy ^l j^»J! oUJ^ J*-$*- 

. his f>af Oo C**> (*£$*> cy> O^bJf £»3lx.o ,U>a^> 
.03*^ ^5* cs* ij**';'""" ^' 

kUGJ! J^wl! 


CJjiiVI ^lc c£L> 


jsj? :4rfJc?sJI y,C , t^-a^- OUjJ>- Ja,^- i>vd^u Of*XJ 
p^jT tj^f^f gflirtxo - 1 
Chrome t? 


fliV 


jj l^ai i^ldlf ,-9 Ja*wJ Oij^iJ fyi.rt7.o 


2Lj_jSo SJt^j J^l JjMlpJ ^3a (J^-a^- 


4J^5wj ! j^u* OjyiJ gw-aic ^& [Google Chrome] f^y' J^*- giLaac 


ij^o jiiV I gz&ai 4ipo J*^ J^*' U"° 4«AaX« ^r*$)$*& 1*3^' J^S^ gy^o ■« Jj^awJ . T • • A yuoJLw^i V jxj jUj <CLo 
.4fi «*J!a 4ta^w,Jla jUVI j.* >Jl jJiu ftjwJ 4> jJU 
:^y' Jj>-a^>- giwilo b !ja (t>&l 


<UJJ*L*J <jl t^UCco j_5 JJI ^wy>J( 4**fl) 


a> <U! Ja>jJ! Juy ^JJ! £9a*JI jla^C <L9 k_^3o ^JJI ^j*J' • 1 


Ji ^g*)! ^9la*JU Ob>yiw ,j<9jC f&*i 


■0./" n_9a_j*oJ! J*-^- 0»50 £^0 JliU LloJ OJjAiV! ,-§ 0»3t*it 
.jebjoJ! £ Jj&o £Jj* a^j i£jy>J! ! JJb ^gj LgJjbj ^gj k^jS 


j* Vjj (s^3^ t»s* <^3^ JO SiA»-(j 


JiU ^9 ^95-0 j* y5\ f^A» U^J rr.Cw.,.i' ^Jla lObja^jJ! 4**?b> -T 
-J>>la OJ3 ,-9 ^94-0 j-o j*$l £»*9 Jjjji U^Uc SaJjSa* jilaj fc*9 


^c jio ji ^Jsii-J ^Uba ilgJ! v^i^-i L5 )JI ^ll^oJI oa>i _,a.^7 uAI j^isi* !joU> LoaJ £t£u U»Uc .f 
.(.Sj^-1 CjC 4JJ J^»-jJ! Jjy <*9yi 1,5V Sj5^ i^i 


w\5 0>^ tils .tU>a-jL> Sjls isljj&Ltil 


OM9VI^ ^«j>s<JI J^k j£ (^^^ J^-»? Olo^JI ,^9 f^sCstJI .£ 


Jsj_4^ j-c 4Ja^~> J.JO OloajwJI DJJb j 


rUI »_^5u> (»aiy jl ^JainJ lOb^ll j.* IjaaT I^^C Mlo Ow*a9 
.O^VIa e^s-J! .4**-jb> JjJ*J ?^°'^ ^J\ ^^^ 03^? **« gtflrftf.cJI JM*- ^0 4aJL»s.oJ! OlaLoJ! Jjj*3 4JlCcl .0 

.kib 2L?beJ! OiiiaioJ! iojll ^1 ^ila^J! 4SL?I 4JIC0J ."V 

^Sla* ,-J! ,Ja3-jJ! 4Jab*e Jyifi jikXso 4JLj< />?yu fr.ft.tV.cJ1 «aib 0~> .OjUaJI ^llaaJI j.* jjkXs**)! .Y 

.4«?b> oULj 
4JLa&cJ! kibdilax icjlS t_*JkStl jLstM k^XJsuj t-9a*j iSj« J«V paj^' ,b>a^>- fr.fl.tV.c |slopsX~jb iuW LkX*£ .A 

.IgoJj&wj Cs*? ^$\ lSj^ - ^' Obsa«AU>J! ,jjo kib 3^?bxJI j*JI OlcJkTa ,ea»sL«xJ! pUwjI kiUoTa 

^U^mJ paS ftj rr-.iru'.c.lb 4^?b?J! 4a-.JjJI Osfl*aJ! ,-M v^>fcj,i* jl cXJLc ifSjf As*x>- fUd^o |e!jjSsA*k>! IAmJ 

kit»s«j jjjis jj josl*i [ www. Gooq le .com/ch rome ] ^ti k^&ii -"^-^ p^" ^ kiba^b- ^j\ jta^aioJ! 

:3JU! 5_ja-all ^ jw^cJI J.£iJb 2bsa«aJI j*co ^Jlc l,ja^>xo 4JbwJ! Download Google Chrome J£>u k_9a**i >f")S ^>sl> goiflLo jx 4*jyd! 4ss»JJI (bj**? i°5^ *J O^jl lija .4JbuJf C&fe*; J.a.c^xJ 4JLc .ail 
Jjj^J SLslssJ! Osa-al! ^1 Jlftto ^^Ct [21j^x!!] l$Ui U>l <2bsa«a)! ^vox) ^gJlcl ^ oUJUb 2L?b> 4tJuJx 4*.jLs 

■ fr.ft.tV.cJ1 jx 4aJjx}( 49sw,J! 
I^-cwJLu aJtX*3 
^£>(m ■f^jS' As*$»- gflnfl&o b'yja L jA)La> ,^&l ft*?ai ^Jj! ajj*al! ^JfL&Q j_j« 4fia,oJ%o ia)ljjl Ijjb ^ Aso 
.2ujJbeiy! 3jdJb ,jXt^ ajo*fl)! ^tla* ^j-ii -ku!^! !Afe ^ Asoa i \J s ?$ s ? ^^! 0"° (.5*3 ^.^ 4*Llb 3JkX*aH :Sb\*A« Ja>\ 3J .SbjJbdV! 4xi)L jXJj Ol*vJU*Jf ( _ r ij 
9A U jb* 2uoLo LgJM> /j* ^Jsu«J k^**^- 'r'^y' J*"5^ gft^ftj 2L?btM SLo^^J! 4JjJxJ! -kuiyi ijJb ^ Asw U.r J>&> >*ij. _r bfGoOgfe BETA ^jijjVI 4^9 j^glc 3Jbw (^gJ^jiOl Jj^j 4oJ3- J-iaSi :4JbwJ! [Gmail] Jj>-^>- J^_j> 4aJ&- Olj*** ^&l ^o ^Jsm ^Jj U.a9 Jjajj*? ,-JI .Ja^'aJI j* .JjLi J! CJJLi <v* mJ O^ <l&«9 o^cyiJI y«e .JjLi Jl OcdUCo ^9 5 v*/" SoJ 
^g)! J*aJ V ^JUbj <l$ifi £^yi £*k£"j (I&Ijl?-! Ja^ Jb- ^9 <^ 0"^' SijI^Jl JjL>yi 
i_a*T ^:«i><y (_)»■»*■ gUil ^vo 4jUIsoVI 4jtUb ojJ*i .ku! J! !A& ,j J^o .i^S}*-? e>o i)JJ ^ ^Jms 


@ 
Q 


(V) OlyjJI Oljic ^^'9 Jjl-jy O-bLJ C*jf 5} Mioi .Obibw JXi ^^le ^^'9 J^y! (w>ku> 
jj* Vjj kiUi^ .^Xlc ij lilojj <U! Jl*ijj*.JLt O****' liU 4J94MJ JJo ^"mj^ »_9j« t«s**" 'SJ^tij 4J.5b?w> 


O .4JL fi '.',.,,o ilLij JlCi (^glc ij JIT ij^Jo (jl 


Q, flkc! J£c (Sialyl JjUy! j^i i»s! £*> 1 _J-obtJLJ [Filters] OloJbu £.^33 4aLiw> OfJJbw flij! 
j*a*uJ |°3^vJI OL^e |o!jJe^«i! ^g)! 4iL?Vb .IJX&3 10,3 J>» OJl j*-T ^3^*0! Jjy ^^e. ^J\ .4clgJ! JILiyi & .OJj*jVL J^a** ^3*^6* i_«l& i£\ JM^- ^ c4j pistil Jj>3j>- Jj_jj ^1 J^jJ! ^*laL<J .jaiiuJI sJA 4jUT jyjb' ^.> -Oob b(A»- Y J.C Ub> Joy iiuiu7 4<Jbu) 4>Lx kitlsjo J.^-a^- Jjy 
.1$) ^3*.«»oJ! 4^-LxJ! t _ g Isi5o ^ Is^ JjI-Jj iJkX> ,^1 £;Uso ,j.J t^gJUbg .y±JJ*& ibijl ^ ,^5*3 03J: j* j*C ObMcl ^c £*laj J.J3 i4s*ej«J! 4JMcV! 4ai<loJ! OSla^JI kibdlku jJ 1 Jj>3^>- Jjo £* 
.^XJ! oijlajl JJUjJI ^3^3.* ^w ^~ujU;j 4<^a> ObMcf J.^3^ cM ^Jzya t-93^ ik-JJj j* VJ03 .Igi .Jj>-3^>- Jjy ^gi S_j3l3^oJ! 4oJi*«J! O^eJI OljL^- J^* - 
i JyJ OS*/" Si^j^-cJI^ lioJjSs)! o J\$> 2L?bs)l 4Awjy! OuLaJ! ^J i_^>fcjJ ji cXic 4j..>aj> Jo^j 4oJj> j.« ojUx~jV! IJ*jJ 

jog ^J uL> ^bjj ,_jo ^IaI.qC t[ http://mail.qooqle.com ] 5 i [ www.qmail.com ]-kw!yi^k 
Sj^JU ^laj (^jJi^ <4sw*aJ! j**j ,_gk i^3^J! [Create an account] oLj>- ? lii! -kufj ^lc ^ai! < J*-^ 

:2UU! N 


3W to Grnail? It's free and eas 


•-*: 
Create an account » 

About Grnail New features! 

^Jl SbjJbeiV! qa 4*U! ^mJu kiLCw i-S^jj . Jo J>> uL» fLi.il ^^3-°^ ^ j^i lJ^-j icMc! jjJI ^gJLc jaJf Joy^ Change Language: English .2LoyJ! 4*Lt! ^J! 4^!^! 4iJ Jj^j^ [2Lj_j*)I] jip-l^ 4JjuJ*J! 4oJlaJI eJ\& £&\ .2bsa«a!! 


.ibjJbeiy! 4*Ub S^JioJ! joMiVt £**j>- .4iL?toJ! SJwac hu\ V3J -iai !y ! I JJb ^ Joo j iSjjJbeiyi 4*Ub -kuiyi . Jsf3*- JUjJ 4*J^ flJ^^Y UclCM OloJUJI -ku ly I I Aft ^ Joo e jjb ^gS <J>iJ&- 5A Lo JIT 4w(lc IgJ^l*- ^ £*!»£*,; ki^*^- iJj>-^>- ^Jj*J 4**»*>y! 4J^JboJ! -kuiyi IjJb ,^9 t\SO U.r Google 

Translate t-J j ijsi SjSvM (jS^ 31 { jsi i»sV 3J' ^f^ JJ i^ii^xJi^ (J^^-aJ! ioj>-yj c4J jt«*J 4jl2Uj>-y 2uj^ ^& [Google Translate] J^-^f j^ 4*j>-jiJ! 2uj^ 

I^oJj^mJ 4oJ&o 4maJ ,JLi JvcXxj Igj! J.j i^i.JI j.* ry*Sj&t*> j^>^u> ,1^-Jj ,Jfi Ao.a» V 4«^-y Igil 4JVI 

o^^Cc ^5^1 i£i 31 cLjw f^ij V t»s!"^H (J * ( »S^ l s ' c J^"*? ^•JtoJI J*« ^ e^ao iJ^Jo Lj^Oj / 1 ♦ ♦ 4*»~o 3i*Si 

.LjlaXJ V 4jsL 

:4j^i Sj5-aJi ^J _^iio ^sJJi 4*j>-^! ^jyi josLj .[ www.translate.qooqle.com ] -kuiyi Translate text or webpage 

Enter text or a webpage URL. E Spanish v > English -1 , fl swap a Translate :i^a.«aJI ^9 4Sv<?axJf |°l9)VI i_^*^- A>j*JI '^XgJ ^-j-w ,JL| U*3a, 

jjy ( _ S *J! k^^l ouL? a, I ^i^oJ! Jsulj a, I <u*^-y ^y i^kXtl (_?*>■" ^y>J' '^* ^ J^-^j o' ^-^^ • ' 

.<U*^-y Jjy (.5^X1! £9ay>J!a,l ,jiaJI 4jD 4j^\««^oJ! ^LojlaJ! eJJb (Jjo £J&- .X 

.IgJI 4*j>-yd! ^y ^1 4JdU! 4Jo*.,LoJ! 4*jlaJ! e^Xft ^ &J&- X 

^£^pp,$tt> UToUll i)jL3-l jlT" 5J Mioi .j~*UI o* 5 ^ r*** l- ®5**' [swap] -kuiyi IA& ^gk Oyu 5J .1 
[swap] jj ^Jb O/a 3J 4Jls (4SJ4L*« SUIT ibjJbdV! SUdUla. 4JL?i 2UIT4JL-jVl aJdUI^Jb e^k! 5j5-aJI 
.^Jk^L^!^!^ ^L^Vl ^134^^1^! ^^^y|2UU! {waJyjVl^^Sk ^ tJ^-j 

.4*j>-yJ! iJLoj: JuiiJ [Translate] SLoj^dijj^gkyy! .0 k^UjAo aj kikla^oJ Jj>-a,,> 4*^jJ olii SiU?l 
pw ^^"3 4«^> vll Jj>3J> ofj! 4iaJvcJ! t^tij* 3! t %3a.*J! I1X4J i_a*..h.i jjl ^JlCob i4ia»Vo ai £93»o ^J^J O^ 'i' 
•ksydl 4x1)1) ^3^> ^.'AJ 3J Mioi -Lgi^Ojjj ^g*)! 4jsD! ^1 ^AuSxk, Obsfl*s j* 45«L? 4ji Axo-y ^U$tyt j\^jl 
<U>»>y ,-9 ^j>x> rya cfiiM j^b io!jjSsa<*>! ^vJai^j a^9 (4*jyd! 4*DI ^j«Xj Va c4x9&a «lj A3 U ^jxkji j! t_9,jL?a, 
:Sj4^aJf oOA> ^9 fs*?a* aJb Loi'Sf^Vf oJJb JX.ia, ._*> IjJI U/^ffb ^^itf 4x11! ,J! cUxla^o Google Translate 
Select Language v 
Gadgets powered bv Googl 

([Tools] ^Jc jSil fj \ www.translate.qooqle.com J^uiyi^Jjk^iiiSiiVieJ^^ j^»^0 1. Select the language of your webpage: English 2. Copy and paste the HTML below to include the gadget on your webpage. <scr ipt src="http: //www. gmodules . corn/ ig/ift:?ui:l = http: / /Taiaia . google . com/ ig/mt < > jLCoJI ^ 4a«a)j oMcl ( vy^' lS^ J^- lS^' i^" p**-* ^^° <-^v. f f^j3 ikiUi^c 4x! jL3-l kiLc t_JU» 1 ^Sj :S*U&o iaj! ?1> .4jjJbdyi UJJb -koiyi .J*-^?- 4oj>-y 2LoJ^ J^?- b^ 4JU-iVl jijl ^k Obb-I -kuiyi lAft ^ Joo U^Jii^' J^5^ 5*^ ~* Google 

AdWords O 3JLIs OlcLi J^t?- ,5 Jt>- pHoj; (^glc J-a»-1 Li 4oj3- y 4xJLi <o^J j^i JJO fs*— j ^^yjO! j£9**5 j?*^ $■* [Google Adwords] 0*0 ^33^' J^^ 5?*^ .4Jbv> i_^«J 4oJ3- L5 gS •|°3 -j j J^^° OJ^iVf 4iC*w L5 JLc l^c ji-kVb (baJls 4c^.*^ 05^ ^' -Kr*>) OoU' kiUUcI jiJ3 jbI 4***jj 3i^i ki^JJ OJl^ 'ij j*V i-*!*^ V) ^3^^! <*3'3»o 43bi>L*>! 3/"^ c4jjJ jl ^JsyJu 

£&m«j 4*?L> OuL? *LiJb liU fuwJ (_j^i_)33i' <J~?5~? 0^ '^Id« iJU&> O— J <A9a»c k^b^J { jS^> ^ o[s ■'4 ) ^*- 1 
C^UsUaj |0lu\5sXwb ioMcVI CJiMa^- iflJbo £3Ji jl ^JaL-ia. • ^b^bo*' bjJL.^ai Joy L5 JI OLaJLwJI 1^.3 ,j2fu ,jjjJ! pM,&*)! j^gJb 4JMcV! kibJLo^- ^aaJ (jl gJ zu *J3 .,j*9J«£L*„oJ! pM*jJ! ^1 4Ja^*j J»*aJi (jl ^Jai-j :Va,l 

. JaaS b^tyi L5 ill t U»J! al OLoAStM J.C OJjiiVI 4Ci> ^ joX^co 
JjJjua, 0^3 1^1 ^gS kibiUMe! JjJjo £* h Z*J3 i4JMcVI cJjMa*- ^ ^Css^J! (Jjo jmS" jjji) £Zb.Z> t_9a-j :LJb~ 
(Oaij* ji Lju! c4JbCob .bjflAflgo Joy ^^1 ^uLJ! ^J J.^aJ* ^^ ^JJia i4JMcV! c4JM«.9c) l&Jw?jJ* L? Jf 4J!j^oJ! 
i^j>-1 4JLc»-j t _ s «ai ij^! f IJ>s&L*>b ^bj^! 4JLc»- ,ji) jB^aJ (jlT ( J^-!^ (j! ^ OUMcV! ^ 3iLa«) ^'^l ? biib 

-0J uU3 OUMct istAibLkib t5_p-i 4JUx>a, iOjj-Ae ObMct (oljjst^jb 
^55-j 4xa; J.JC0J V C^eLoi jb' (jls i4bjui 4*i(j*> ^bU« ^glc Sjjjflftc 4JMcV! C^JLo^- Jjou (j I ^Jaiu.; :lxJb (Vj Ja^J' ^j^sJ 4JUL> l^JUso vJl <**l^~j' <^~UJf<) (tjJW! J.jj J.XU 4JLoL^i 4jLo,3eJ( J^u u' ^' (V^—JO, .i«9 

.^■V! ^jiwJ! pLJL*>! 

^sjj jj ( [Pay per click] £J\ JjIm ^sjji pU« <v> 5 .4jMcV! *ilsMw>- 4si£j ^^1 j&. j^ y iboij 

pljij jell jJ ,ja?siJ! kiUi jlf lij Ice jliJ! ,jiuu ikibeiai ^glc *-9j«3 kiUMc! j^glc ,j<a55Jj J6 !ij V! JL^stl 

. jU^VI OlIUsu jolopsXwb 4<JMcV! ^LL^> 4slSo £9,5 <**!«**■. 5 :L«L> 

(2Ljjc a^-i^j gtoUjJi IA& ^jii (SL-jUoJL^ .ioJcWi ^J ^jii5 fV [ www.adwords.qooqle.com ] -kuiyi 
jj^oj t _gicl ^gS Si^-^xJ! OUUb 2u?bttl 4Jt\*..U>JI 4AjlaJ! JM*- /yo ^Lj^xM 4g»-!^J! ejjis ^JJ J^j^JI ^JaLJ^ 

i^JU! JXilb ^j ^-ft^ '0*^53^ J^Ti^T 5*^^ 4s*o«? Change Language: [English v .[Arabic- 2uy)!]y»-!3 <4jJuJ*J! 2LojlaJ! eA& ^i! 

S^Um laj la < 

.2bjJbeiV! 4JUUL -kul^l.^jOj^ii J*-^p- |o!joti»jV 4LUCJ! OUJUJI -ku ly I I Aft ^J Joo 

oJb U JIT 3joLo IgJM^- /j* ^Jsu«J k^**^- '(j^^Jii*' J^f^ 5*^J^ 2Lo^ijJ! 4J^JboJ! -ku!y! Ijjb ,j Asw U.r j«ia lajJuaJI ^3^^ ^ic ^Mk-MJ [Multimedia Lessons] ^ic jail .ju»ji ^a^jJI ^1 4sL?vl .©ja^ij 

. V*J! o-3jJJI ^ ^Mk-MJ [Text Lessons] ^Jc J^r^r ^J o^y ^Jj-=*a e* u ^ -° 
^ayOV! J^a-jJI Jl»w (^9 J**J' JlsTkilt £tiu J&5* ^j jj gwUjj aA [Google Advertising Professionals Program] J;^ ^J jMeV! .Jjiass gwlijj 

jL^-l Ja>-jJ OlTjiJIa iljiV! /yo JJO 2L?jflJ! t _ s Jsuo aJba .cMcl <Uc LoAso i^jJ! (j<Oj aa .Sl ,^^-a^ ^wlijJ £jlii 
jj* SJbOJJw Sil^i iTjiJI al SjhH £s^c ^J ((jbtloV! jl*** - ' Jl* - ^3 O*'^^' 5 J^ 3 "?" 1° '^' K ** |J ' Oljlgaj ^JJjCJ 
.ifjD\ kiUi al ijflJ! kilti l^cJiu ^g*)! OLtWSdU Jjja^jJI ^9 Jj>-a^>- jLLj «!aasL*>! ^ JptM fUafil £* Jj>-a^>- 
,J»-a^>- 4*(w J-iwu ^ajiOV! Jjja-jJI Jbse ^ At^- ?H&C ^glc Ja^assJI ^9 ^LTjiJIa AjflJI JjiLi eilgiJI jjba 

.e^jCtl 

Jajiyi ,^9 Sia^-a.aJla J^-av?- ^9 (jMcVI ^jk9w> gA^yJ 2L?btll S^jyi 2bsfl»aJI ^1 y^&JJ 0' '-M^ «'<-*>**J 

. [ www.adwords.qooqle.com/select/ProfessionalWelcome ]^Ul 


Change Language: English (US) v .[Arabic -suyJi] ^13 4)juJ*J! ioilaJi A& ^ii 

SwUfl* ho fa j 
(2bjJbeiV! 4JUJL -kuiyi -J*"3^" ^ O^V' t^j* 55 * &°^ <L?beJI UolSlt! OLJbcJI -kuUI IJift ^ Joo Goosle 

AdSense C? UT -^^33*1 J*"3*" S*^ j*x*Ji3 j-iiJi gtclijJi 3A [Google Adsense] ,j~i~oi J*-^ g*>ky. 
jl^so ^JUMcl ^13 Jj^* ^ ^3^JUfu ,jj jJ! qj^JjuJL ^^»- 3* o^Jii^ J^^f 2r*^ O^ <e^£l l^ss^l 
jwili^ ^gte 4JMcVI J^3»- 4X^3 .4JMcVI J^-^*- 4j£Ji ^ 4fjli,oJ! £3(3^13 J^3»- i)j»w ^ Cj*JI guLi 
,ja OliMc! ^?3J igwlijJ! ^ iJI^LiiV! Jjo (OlijJuJfj £3(3^! obt^V jjtJLol Jl^*- jto— j .^jJ-oi Jj^*- 
(xdawo killoj 0<aT 'ils .4J3A03 ^3°o JJ' i_53a9u>J 4*-jU« OUMcVI oa& ( j5-^- ! *3 <*$JlJaiA«a ^^'3^ ^ As>$»- 
4J3A03! ^33* ^9-LafOJ'3 • IAjC&j .OtjUJt Jbtoj 4JL? O'i OUMcf k^Ua^aj v ^Ia^-.S .OUU-.JI j£ oJ^^J 
3A jMcV! k^j'-Lj jl kl**> (Jl*-^ OliMc! j.« ^51 ^^Ic _jiJb ki^tU 3! kiU^ jlaj j.« ^51 |S>ll Jl»- ,-§ j«y Ojfj tf<jtt>£Ji£ jlj UJX9 ikiLJa,J^a, ^xSay} jlaj jAc ^^Jb ^g*4j J.£~J vUvjy ki^-bjl _,!jJLo jls i^Jsdba, 
Oji-Ja. J|jjk j£ aj i(-bs5 J3JJI ^ j*w i^c ^9 Ub- £&)) i^S^JI kibL*- ^J! Jj^su J|ijls> j£ aj 1 J^> 

^uiyi ^Je Saa^-a^jfa [Google Adsense] ,j~L-oi J*"3^" s*^ 5*«jyi osaxaJi ^jj oi&JJi k^Uc Jju^j 
:1JI*N Sj^-all ,J j^oJliJljiiyijj^^kjflil^j [ www.qooqle.com/adsense ] Sign up now ^*Jtj ^LalssJI 4jJy<J*J! 4ojlaJI JM*- jJjo I3J! Ja^All £Jzu*J t _ s *"a <,j«J»«ol Jj>-a^>- £wb'_jj ^j* \>j£ 4ss*J jS^ 
:4JLt! Sj^aJI ^ j^iu ,^'3 i^jJ-ol Jj^aps) 2L*jy! 2b*fl*al! ,j**j ,^Jcl ^ Si^^xJIj 4*11! English (US) Q .[Arabic- 4vj^x)!] ^'3 3JjuJ*J! SUilaJ! eA& £3\ 

iJuM -laj la j 
U&^gj Jc» UTiSjjJboy! 4jUUb.ku!jJ! .^^J-ol d^p? go^y. flJ^-iV UclOl OUJUJI J«j !y I I Aft .J Joo 

.OUJbcJ! e JJb ,jjo 4^jjx}f Ot*..JI iaaiyi 
^t^- 3A U JIT 4^(3* IgJM^- /j« ^Jai-S i^*"3 t^jmiMia? J*-a^>- gtolijJ 2Lo«kiy! Sj^JboJ! -ku!^! !jjb ^ J&o l&r 

_*JUi a.;.U3 i««*«jil J>p ^(j J /^o jjxii l. a*^3 i««a*jA1 Asr&s* rtolijJ 4«JL»toJ! (jaJLaitt! £>*J j_*J( Sj**aaJ! 3J J*aJ! (bMsI 

4y j^>- -v EallP 

LCI IV <uij 3A3 iOJj*«yi J^i*- ,j* 4^3^" 4jibwJ! p«i^ J-^si ,j* J^fg 5A [Google Talk] zip J^^ s*^j? 

^J 3A $y J*"5*" 5*^3 .2L-jLiVi om11='3JI ii**> j* j*$£Ji [Yahoo Messenger] gwli^ ^*j' o»- ^Jf 

V p! ^Jbd! CJ5JI ^J OJyiVI ^Lc 03^5^-3^1 ^|(s^?i j IT til U 4Sj*o S 
Liu I 4Jj3i i^ij cs^S '^JasdLJ! ,_j*»flj ,^9 J*aJ ^L)9^ J^^J J'**'-?! 

[Gmail] ji^*- jj^j J^-1,3 0*5 k_-**^oJi ^h^ ^ ^wU^ji |Ojc»lLj! 4*il£ci » 

^33 JXij fllJu?Vl ^oOLiLoJ! JiLJ ^ 

Jjjj ,_g9 ^JjjiOt JILjj ^gaJU Jb- jJ ^3J J»-3»- gwlijJ J^»- j* AjjjS Ol&~o ^^k j3*assJ1 ^ lajlyl ^c oj^>a.*J!a igtob'jJ! lAgj 4*i?bs)! iw.jyl 4»sfl«aJ! ^1 v_^&j! ii)a,J Jj>-^>- gwiU^ ,e!jjSsL*>! IJyjJ 

jj ,_gk ^iJi JM3- ^ kiUi 5 <«««% kib^b- ^J! gwli^J! !A& jjpj ^ ^ <[ www.qooqle.com/talk ] Download Google Talk Ok\*oc Jaj la < 

.SbjJbeiVI 4>dUb ^uiyi.^a^ J^-a^- gwb'^J |e!jc*£*ib 4«sbeJ! UoUO! OlcJbaJI -bal^l IJift ^ JtfO 

a^b U JIT 4«Lo £jsu**3 IgJM^- (j^i (^'a, <^3J J^a^>- gtob'^ij 2u?btJ! 2L<W}J! 4Ja,JxJ! -kuiyi Ijjb ^ A3eJ Lo.r 

,-OyJLu ajAjj 
4JdLlb a^OAfl)! .Jl^-a^ OJjJ J^-1,3 ^ i)^ Jj>-a^>- JtolijJ |o!o»s£<*>! 4*fl<J' £5*334 a^O*S -kuiyi lAfe ^ A3eJ 

.Oa^Ja^ <^3-o (_s^ l J*0'* a ^' ^^ £^! 0"° 3^3 ^Ljft^y 1 l>-a>' OlJ*il*M> —A Goosle 

DOCSCJ BETA Jal^pJIa OlJ^«**Jla, Jjjtf^Jf frUob dJ £to-*S 4<Jbto 4«aj> ^^fc [GOOCjl€ DOCS] J,.>aj> OlJ^«*a 4«Jj> 
-l^U) OfuU^o fUjy ojA>b> ^!ai _,Ux>! al ji-sJ! j.* oOjJ«,> OluUx™,* fU.il 4JbCot ^ .Sy»gwJ! ,«**3ai \^%$a«j^ jXj U £~o'jJ ^ J" -*- 1 ^JLTa J|*<<iJy*JI 4fij*k>a 4ja£*j v 

.(^ja^ JJCij Jl^xJ! p M*j^ flsj-^y! ^ Ol^i^l ^jLi« 4JliC(i! » 
.^>-lftoJ! OJj*iVI ^Ikflil V?"J OU3JU0 4jI £**aJ V t _ s 5d t _ s jlflDI Jaostt! 2L*s>l>- ■/ 

^c o,3a^>-a,,oJ!a, 4oJJ%)f s^Xgj 4*?by I 4**«J_jJI Osa-al! ^J i_^JbJo j! cXic . (J.>a-> OtJuU«*o 4oA»- j.* iilaX-^MJ 

j^-a^-^JcXL*- |oIjosl-jL 4ojosJ! 6A& ^jj ja>jJ! J*»t*^ f*s (^ •[ http://docs.qooqle.com ] -kuiyi 

Jap-At! OJbe-J ^S O-tf' ijJi •ioJ^sil ^**^y Ota«aJ! ^j^oj (^glfi ,3a^>-a^oJ! Jap-jJ! J*Se*.J £>j« JM*- jja kiUia. 

.LILolJ Jj>-a^>- Ol^L** io^^- ^1 J^-tX^J i^j>-VI Jj>-a^>- OloJ*- ,j* ^l ^J 

^Li! ,j.« a^ba, 3jjJbdy! 3jdL)b a^a^aM .2L«jLiV! ,J^-a^>- Ol^L*« ,jiaSLa^- ^&l ^jij 3->^ -Jsuiyi IjJb ,-$ t\SO jbMsI ,j* juf £J£, ^glc 1^3130 ,^'3 iJj>-^>- OIjJ***oj 2u?bt)l 2LoJUJ! ^jAjoJ! SL£ -kuiyi iJJb ,-$ A3eJ UJ" 
3JULIL |oM9y! 6tX& 4sl5^ .J^^>- Ol^i^o jolt^fcLuj! Jjj^j jjaSLa^ ^l^f- 43lT ^;^iJb Ji^ i»s*" 5^^**" 

Jj^^-^Jb U JlT^jot* lgJM»- (J.* £jaL«J t _ s *"3 (J^^f Ol^L<** 4ct\as) 2L<wiy! 4JgJ.oJ1 -laaUl lAfe ^-9 ^5e5 UJ' 

Google 

Calendar £3 

jjj ^<Jai~j*5 i^j^acI^o jaia^ fwia*i> di ^*,~j 4<jbw 4*jj> L5 & [Google Calendar] j..>a.,> ^5^ 4«j>> 
kibulfc <v) 4lolj*J! J}tJ? j£ kiUia. JayowJ! kibulfc J^»- ^>« kik ^LseJI f*«5^JI t _ s J^ ^Mk>V! 4JIC0J 
.3J^o^toJ! i_aS!a^Jb 2L?bsJ! J^a^>- ^3^ 4^J ^J! Ja^-jJ! a.1 Ja/otoJ! 
uJJia L&i05« L5 iJI uUfila.cJb Ol$»ui iS^UmiI 4*ilCol J..>aJ> f^5^ 4«u\> ii(J ^Sa.j* j^S- <f>3*M *■*« f^C^o^yJJ ^J .OJj^Vb JLaJV! ^J 2b>bsJ! ja.Ju kib ^beJI J*"^ (*i5*3 ^^ £Mk>VI 4Jl£oJ 

^Js. iia^-^oJI^ 4cJjSsJ! Ou\^> 4^>b*JI 4**.jyl OcfixaJf ^1 i_^&u\J j! cXJLc .Jj>jj> p^aisj' 4*u\> aIjcTsXwI Ijyjj 

^9 kibL,*- joIjos^U 2ujk»J! oJkfc ^j\ J^jJI J**^ ^ & [ www.qooqle.com/calendar ] -kuiyi 

.,J»-a^>- ffeJo^u 4ot\Ss) 2L„jj^J! 2bsa»al! ,j*0J j^glc ia^-ayjj! Ja^-jJ! J*3s»J £ly> J^l*- (J-o kiUia. J^a^>- 
j^JLc _jiJ! Jl^k ^ kilti^ '4*Jj*J' 3*1)! ^gJ! Jj>-a^>- ^5^ ^H^ ^ ^*(* (VJaJ^J ija^-jj! JIaSskJJ fa^u ^1 Jjo 

[Language] uuu 2L?bsJ! soju-LoJ! 4ojlaJ! ^ ^ i45w-aJ! ^ki ^ iap-a^J! [Settings] obiJkcV! iwij 

.[2ljyJ!]j£>-! HJuM hv la, 

(Jfe .J J003 iSbjJbdV! 4idJL -kuiyi • J*"5*" fit^ filA&Ub 3-3bt)l 4JL0IO! OUJbcJI -ku!^! IJife ^9 Joo 

. Js-a^- £&| j* u-fca ibjJbdV! 4iitL |«>M9V! Gooole 

Earth C> (_gle jl£c tcl ^J (kiba^jb- 2LiLi joLo! ^jJb- OJ^ * jl&iVL [Google Earth] c^J J^sf ^>^>y. ^ <?*~j 

jwwja^ ol«V 4*jMj ^L^oj ^j-JjLiu^ Jailj^a ^gfiLjJ! y>iJb ^a^? J^b' ij-o ^liCcJ! kiUi e^Ubli^ SL^VI ©y£l! 
^jJL?- OJ13 4*4»" OVa^>- ^9 kiUi JlTa (OUaAStoJ! JjUfil ^ ^ajjla^ Lajl 2Lp.jbt)| Ol_y?«JI ,^9 JaPsilb kiU 

■ -yiL^oJ! j^oOPtX»~cJ! j^j l&*9 jji'UVI tUJUj 4*?l»s)! ajjuflj! a^Ims OlcaJUaJla .a^aJ! JiU m) O Va iLJOj«i IjVaO t • • l&j*<*> <*J<Ja *yf^'' 4eaJ^ Sjis.Ja i4Jbw 4Js»J '^Jjtl J*'3 J f' 5*^^ 0"° 0'* i ' s ^ J&jJ 
.4amiLiVI ,«<a5La»tM Va 4**?.y! o^SDI ^a~? Ci^i ^"ji t~«*i^ i_j* /yjJ^wiJI ( >J i«JM»>f »^>5J . [ www.earth.qooqle.com ] lu tyt J Saa^oJia gwli^J! 

j.* 4a)_jaI! 4Ss»JJ! ^C £Mk>MJ -<UiJ gwL)_vJ( ,ja 4<J^e 4»s»J dJATa gtclijJ! I JJb £%-o j-* 4*>j£ 43t«j ^j+>$ 
4JUUL <Uaa^ foXj jtjJ jl) 4<J_j*)l 4xl)t ^J 4^>!y! 4sJ jaJu ^JaL*,? kilil9 <£)jlg> ^C gwLijJ! Cam&J f^ U)Jj£a 

joe^j ^ [General] ^^0 jlaw ^ [Options] ^ [Tools] 4*JlS ^)! ol&JJ! Jj^ j£ c4Ji 5 <(M*?i ^yi 
j**ij oeia [OK] ^gk jail ^ i^yJf 4*U! l^Ui y^-\ <ol*U 4)juJ* 4ojIs [Language settings] ^Js ^J 

.4*JUI «*Ju >A*a*J' f***J lSj-^ - ' *y £w>l>j-J' 
OvUt Jaj la « 

OUJUiJI -ku!y! !jj> ^ J^oa^ '^ji! v J^f3^f- gA^y fi\jJti~ib 4*sbtM 4jJJboV! OUJLcJI -ku!j)! lAfe ^ Jb?o 

.4*^*)! 
( -oJbu aj^ua 
A303 i4flLswJ! OjJ I Jj>a^>- gwU^J ,j<ajLa»- ^JsyC^J 4jJJboV! 4*1!L ^J^*S ieM3l 4fia^2w) -kuUI IjJb ^ ^3« [3 BLogger £$J&- Mj ^^j***" 4Jj»- .jolc J££j Jl^*- OU3A0 4oJ*- b!j* 

OJyiVi ^gojjfc^oJ j«— j ^5* 3^3 [Blogger.com] £%* t-s J^ ii^jt^Vb 0(3^ Xa J^*- iTj-i o**ls 

OIaaJsu j.* Jj-yJsu ^^ 4J3JXJ! 3 i^bjJbuV! [Blog] 4ciO e^j» L5 & "4JaA«" ioJLTj .^# 4,^L> OU3A0 fliib 

OLca-i>3^) 4>U& |Saij (Jl 4J3A0J! i_^>L? ^■Jrv < ..J *_^*> .OJ^vOl 4fttL? ,1^ ^c 6)3^? -ku.jl ^9 05^-?.3 Oi^VI 

^jjlJ ^**»- Olc3^3*JI ejjb k-^jy ^3 .4iKl ,j£ ^3*! 31 ^3^*- Mj j*»3 e^jj <Jk?"> tS' 1^ (*-*'*i3 J ^ 3') 

.(4Jo,A©JI i_^>L?) jo, JuJI L§»*£j L5 *H OLca^a.*!) i_s*<*> J ,JLe U»! 4>a,wUJI ^§a^ua .Lgjli.il 

.3JuUftJl3 j3^»JI ji,j 4JLC0J ^ 

^0 Vju [www.myblog.com] ji* kib ^b- ojyij o^ ^JLc kitj^jw 2Lsia^J V^! ^ 

.[myblog.blogspot.com] 

.i^Uj^wUjJ 4iJLi?to OU*a*JU Oli ^Jlai jLU^' 4<JLCcl ^ 

.kifc^Ao p!jS (j^OlaJLiu t _ s Ic J^stl! 4JIC0I ^ 

.^J^*- £3^3.0 _ji^J kiloLJ i^»s*J LilalJ ki^3^o plj9jlla»-J 4JlCoJ ^ 

.j3*^toJ! i_»l$n JM»- ,j* ^3^1 4JIC0! ^ 

-t^UjaJ»cJ 4*.>jL> OliLJsu 4JU2! iJLCof v^ I JyJ i_a*r ^j^bsJf ^ia^aJ! ^1 i_^& jj jji kibJe 4^ 4,^>b> 4J^wUi fliib f>$i£t) J..>aj> ObjJ^i 4«a„> j.« iolax-jV |j*i L5 iO 

uL> |S>!joeL-jb sujosJI oA& ,^1 J^JJl J*»^"> (t>s l&J* ^ <[ www. Bloqqer.com ] $& 4<jdsJ! cJ^j 

Uj^Lc ^lab" J^J *<rfj*" 4^>-!aJ! cA& ^1 J^-JJ LoJj^ (4oJJtt! eAgt 4*)j£ ^3? '5 J*3^ • k -"k. o"^' J^^ 

4jdb 4ojot)i 45w^ c4J ^jju ^ ^^3,3 iJli^b LJLaJj J*-^?- f^ ki^p- [ www.Bloqqer.com ] ^j\ JL?-jo 

OUIt! 2U.III JM»- j^i 2L)jxJ! 4»s»JJ! ^1 J^j^J! £-Jsu»*J <4jjJbeiyi 4»s«<,J! ^1 CJb>£ lilj, .LoLab' kitJ^i 

l^Lt! J&iJb jgku k5*"9 i4»efl«aJ! ,j*oj i^k:' Si^^oJI 
I English |v]| 

.[ArabiC-iljyJ!] jip-l^ SJjuJxJ! 4ojlat! eJkfc f^i! 

^i^oj kilt j^iayj k^*»- ([titJjAc ^giii] 31 [Create A Blog] jj 1 _ s lc ^ai! (Sj^ao ? Hib je^u ^^jo ikiUi jjo 

.Jl»-^>- £&J (j^i^ft^ SjjJbeiV! 4x!!b jjJ*bH .4J3A0 ?li;l 4kjLT^yL) yjyj -kul^l ljj> ^ ^?o 
^jjyi joSiSl ^^gk i^£?o t-S *J'3 < (J*"3^" OU3A0 4cJjSo 2LsL?s)! 4**JbcJ! 3JJ*aM SLJ -kuU! IJJ& ^ Jb?o US' 

o*Ufl* -ku la ) 
^j-ai -kol^l Ijjb ^ Osoa i4*jj*l! 4jdL)b J^a^f Ob^Ao |o!jJeL«iV 3JLolSCJ! OloJbcJ! -kuiyi lAfe ^ A»o 

.2bjJbeiV! 4*Ub OUJbcJI 
^a^jtwa. Olj*»eJI ioAStl! eA& a/)Jjiel<«« Jil*^ £*»»■ i4*k\SsJ! cJ^J ,j£>btM jjilflJ! i^^^o -kuUI IkXfc ^-9 J^o^ 

.2bjJbsiVI 4JdJb ^JkiLcJ! !Jk& . JaJLsJI^ OMCloJI J>>J>»- 3A U JIT 4«(lo IgJM^- ^ ^Jai*; k^***' '(J^^ OU9J* 4oJiW 2Lu»>y! Sj^JbcJ! -ku!y! Ijjb ^gS Aso lo.r Gou&Ie 

Groups C? i^«*flJ! (Aft ^gj Li .Jl^j* Olc3*^w ,^9 01*31*0 ^c OosJ! ^LiLT^ oUCM fjJb ,j* ^l*)' Jj^wJI ,-§ LoAso 

. J->a-> Olc3^?u> iou^y 4jJU.~x.cl I bfyJI L5 k «lc J^Cij '"•3*3)! LS iUi ^33^1 

iJ+mMi frUiaci |^iaj* Olca^.'Xo frUJb Oi^Vt ^gO^b^oJ pw [Google Groups] J.->oj> Oba-o^co 4«Jj> 
pLacI ,>j L*s i!j*ix isIcaAI Oli 0(c3^?3^3i ^3-^3.* J3^> isywJfa OLiliJI J>sbj o^y^ ^J v vw»« pUu&.I Olj 

: | jb Uj (oUal' ^aL-uwJ . J^3J> OLc3*Jto 4*aj> ^* 

•L-'iCjS Uw»> 1$) |sU^aiVL jj_p-MJ -••--L..JI3 iC4j 4\*?b> 4£3*j>w fliil •/ 

•i^yH 4c3*-?«) 2ul ^1 joLciaiV! •/ 
,dc>g £3*33* (Ci (J3i> 03^"^' ^ f3*J i^*" OLisLoJ! ^ ^TjliaJ! » 

.l^ij^ac OJI 4C3*j>to 4jI J^-1,3 Olfi3*?3* 4jI ^Jp v 
. t _gi3j*5Cty! AjjJI J^ - (j-03* 4c3*j>w)J! Osa«a ^glc p!^ OliiLoJ! c4JL> pLa)! •/ 2L«jyi osiAt! iwij 3A3 [ www.groups.google.com ] ^j\ k^jbJj ji cXic ikiio^j 0L3JLM j£ 2ul?wJ! „ , ,■„■■■ Create a group... , .... ....... , .... .. . ,, . , 

J^-jJI J^st-J kiwi k_Jua*»> ^**?* L - ! ' jj ^glc jfljl ikiJj <u?b>- 4c^^o«) pLiiV^ .<ujjWI 0J4J 


Google 

Groups C-? Search Groups iupsi 

S^aM -Saj la < 
.SbjJboVI 4JdJb.ku!y! . J»"3^- Olea^sw ioJoo 2L?l»J! 4JL0UCI! OloJbcJI -kol^l lAft ^J J&v 

4^ Picasa. 

j$*a)\ j>j?i>5 fwJ*«J J**^' gtoUjJ! cXi^i[>- ^gic Si^^oJi j^aJ! ,j£ j^seJU kilt ft*— j 5*^ 3^ [Google Picasa] l>15wj Jj>-^>- jwii^j (ji 

I^^Jb L gwli_jJ! IJjb bjjti ^&l ,j^a .(jj^-V! jVi Ig^Tjlica j^at! kiULi jjjSoa 

■go IjJj Q^jjSj Olii.rt,Lca icMal ^1 j^a)! Jj^o ^^°! * 
JiLJ <vl*L«j ,-*> (IS>y IftJc f^at! ^JiL.M,' t-S *"3) OJyiVI ^gJLc '-'^ OL^Jl ^1 jo^a)! ^ij ^IS^oJ ^ 

.jjx^-l ^JUJI^ Sj-jVI ■i'j^'i f lsJ*?VI jvi j^aJ! kiUJ 

4AA*£ia <4JL> jJwO PS.&J gtcliyJ! I Jig) 4Aujy! Oco«atf ^3^1 ,gJJ k_**&JJ jjl kiXJLc iLiICj ( J.^-aj> gwli)? |o!A5sa*j! IJmJ 

jjp jj oeii«aJi j^oj ^je joti-j .[ www.picasa.qooqie.com ] $& 2L*jyi oea-aJi -ku^ .c^^b- ^gk 

4Ss«J ^LL& (J5^ ^ **' Ja^y) j3i*Jf 6 JJb 4jUT ^JjlS t _gJ-> 4^-LoJI issaJJI t _g&3 gtoUjJ! jja f ^3j 4J*»..JI 

:2UU! Sj5-aII 13* ji" '^* C^^i .(olid! I J^gJ c4if l^i OJ3 ^i (j* uji>I Download Picasa 3 OvUt Jaj la « 

.^bjJbeiV! 4sllb 1*>!_J! • '"■''£■*? J^S*" (?*^ pl^^"* 1 ^ i^byi QleJLuSH -ku !y ! ! Afe .gi Ago 
<£tolijJ! IJjb ^j* <_^J^JI 4as»Ja Lil&J Jj>-a^>- Jtoli^J ^o JX) 4*<wy! 3JjAoJ! Jaal^H fjjb ^ J&o l^f 

.gtoUjJ! !jj& ^gS JjJ^-^fc L JirSLTIa^i LgJM»- ^jjo ^*tal<J 

,-OyJUj ajiAdj CsJfiy I ^^ LjI£j 0U9J! - 1 1 
QRCaSa™ Web Albums 

iLiISLj J*-5*- g«ilJ^ j* v^i-" ^***' ts* [Pi casa Web Albums] OJ^iVi ^-le ^^>. oU^Ji iuj^^^o 

. .a^aJJ tuIj^ ijzjjG iXJuij 4*jl*J! ^LolSo ja^aJt ^jfi 4JUC0J ^ys i4flJI <a*? OL03.JI f UJ{ 4Jl3Co! » 

.(jjj^-V! <« ^&j3-<? 4j"jli*j l^tou.1 (jJAtI (jjj^-V! ,ji?bt<iy! j^*? OL03JI LJliSw^lj j^o ^Jl^*J * 

U i_^c^«.j' 3^-LxJ! eJJbj 'OjLj bs*^ 1 ^JLi 2Libw ^>L,« cUJ jSai OJ^JVI ^c l~>lCo OUaJI 4*a> ^ 

.bj^a t, ♦ ♦ ♦ (Jjo Ojiu 

^ls iZlj$*a OU3J1 \?ofyG»- t _glc flajVI 4JUC0J3 14J34UJ JJo (jj^-V! ^0 j^^aJ! OU3J1 iTjli,* 2LJ IsCoT » 

.pg'jpA ^glc ^j3-^ J^j**? (,>J>*"^ £;L-J! 4Jl&>J * j^jJI Joi^j paij jf kii-ic j**«-) ^ <[ www.picasaweb.google.com ] -koiyi ^gk Saa^-aWia Search Photos gob cM jgrt [Search Photos] ^\ ^ o^sJi _jj ^ j*i ^ <e^ei ^uj*Ji ^J o^sJi OUT ^^T! 

OiA^a* -ko la < 
43JJL jO^SVI JA .OJj^iyi j^glfi L*il&J OU3JI 4oJ3- £jZJ ^g*" 5J^*a" je>M9? ^ 4fia„<Ou> -kuljll IJA ^ JbSO Google 

Checkout Cj? iSLJj (^JL: J3—JU ^54-13 4c^3 Loi jiLi^ji jifl j* [Google Checkout] 03T kiLis J*-^ ioj^ ju*i 

^vJalbj -yw~o ibijl ^3 1^^- j**r l&^tXfij 1O3I k^*ij Jl^-^ 4ot\>- J)^!? (V! £9JJI J*su ^^l SbJ^XJCIV! 
U ioJjStl! eJJb blja fs&i j.«a .kib 4^?b> tjU.^1 4Slku ^1 Oal kiLii J..>a.> ioJj> ^ J*»s»jJ! frU?a t-9^i 

2Lot\> £*i .4aLatoJ! 4Ja,^j£)y! j^-LcJ! ,j* ? (jilt Si^xx* »*j OUiTj ObL*- ?bii! ^l jj. -wu ,jj v 
^Jsu-J^ OJj*«V! pb>jl ^gj S^ii^oJI SJ^^aOV! ^>lioJ! i_aLiw ^o pl^it! £<!*£»,; O3I k^-b-iJ Jj>^>- 
.O^l kiUiJ J^a^- ,^9 kibL*- ejjb ^^^ iS^^-la. e^Xsb JM^- ,j.« ^m£JIj p !^it! ObJLb 3joLo 
.iojL? 4jU^- oLwLw ^mJ Oaf *-U~iJ" ^>t^ j! 0*> i4iua ^Lob O^y^Vf 4J£«Jj LS JLc Jja-JJI » 

^c ia^-axJIa, 4*u\^J! 0J4I 4**«J_jJI Osa-al! £%.* ^J i_^&^Xj' jjl i^bic .03I *^i~i.j J..>^> 4«w^> joloicXwl Ijyjj 

Ja>jJi Jos,<jj f^s ^ ,[ http://checkout.qooqle.com ] 5 i [ www.qooqle.com/checkout ] J^iyi 

Ja^-Al! J*»s*<j ^u J^J uij-*i i4oJj*J! ©jjb ^1 J^-aI! ,J1*»s«jj fjju oy> J^l ,Jb eAfc OjI^ 'ij^ .ioJjWI 
ObLJ!^ S Ly fl AaJI ObLJ! ,JaM fjl* C-Uo k_JUa**>j O-** - O3I k^b-i.5 Jl^-^*- 4ot\> ^ tl\jiJi^\ ££$& ^J\ 
^iJLstoJ! 4J3JAOV! ^>LoJ! ,j* ? !ji)! Jj>-I ,j* O3I ^^b-ij Jj>-^>- ^-i b^oJJeL<JL»j ^^1 (jU^IVI iiLsw 2u?btt! 

:4lP4J=dU a J* Search Google Checkout stores. Search Browse stores » JJCiJb tj^o ^Aj i4sw*aJ! t _glcl ^g9 <vW '^* ^s«^«i (O3I k^b«i5 Jj>-^>- ^1 J^-At! ^JaSsk.^ O-0.9 Jb> ^^ Search Google Checkout stores Browse stores s> CA! Jsyj 'Versus ^JS JSio tJ^-j ( ©i<ci j*«j*JI Mf J^se ^m ^JJ! [BrOWSe Stores] -kulj ,_gJb: Ojfli lij^ 

kiLiJ Jj>^>- J^k ^ IgJibsiUi ^tjj j^gJO O3I kibjij Jj>^>- 4oJ^- ^g9 ^!_jiiV! 4J^^*JCIVI ^(*aJ! (vJa^J k^-t*" 
ObV^J! ,_g9 Si^-^xJ! 4J^^*S0V! ^>LoJ! ^glc j ^ a laj ij^la*J! eJJ& 3jUT ^jb" ^^a* - '£*^' 4«J3- l jJ^3 iO^I ^gA^Jbo «j^U9 0J./A0 -laj la, 
lAfe (J J^ua (O^TkiLiJ J^-3*- (BlA3eL«iV ( ( j^Ja > ..,*o.t!) jj^ioJU 4*?bsJI 3JLoLOf OloJboJI -kul^ll lAfe ,-§ oao 

-Oal *il»£j* J..>aJ> 4«J>> ,eljjSsL«jb £*JI w\JjJ LS iJ! 4.oa_v»OVI _^>U*Jb Subtil OUjJLoJI ia; fjjl 

of ,jiyCw J^>^> - 1 1 Google 

j«ja, 4Ja^—j iboVI 4/J'Mj OUs^j fLi.il cM f«w j 1^^x1(3 (kiba^ib> ^Ja <u*ajj^ <*Jbj**j f^« 5*^ 5* [Google Sketchup] oi ,ji^Cw jj>a^>- gwiijj 

j^gjO OjjJ Jj>-a^>- ^J\ iUaV! 4J^tf OlTjlioJ! eA& 49L?I ^Ja^Ja^ <e^jy ^cs - * 1 ^^ il«VI 4<jMj OLa,*jj fliib 

ixh£ f^yCw TL ' idAiJS - ^JfUwJa iTtob'jdl I j,& ,oljj?a~>b c4j 4«^by I 4i<i.a.oJI 49 jC rftj*- ^" oilcb paiu jjl Mlo gja&ai 
J^a^>- ^gj! ^ia^JI Ijjb i_fl<..h.i (Jl ^Ja^Ja ikilioJboJ iboV! ^Mj b>ia^>J Lajl ^oj (jl ^JsiL.5 lo/" .ti>ljl 

Jl»-a^>- ^ia^.0 jJM»- ^ l&Jjy ^^1 ^iUJJ! JjJ«J £JaL»j aj yuai\ ihOi ^ ^boVI 4JSij ^iloJJI f- L) ^Ja^i 

.^jj^I jj^aJjSsL** J!*! ^ Lgjliil ^S ^iUJ j^glc 1^3^20 i^jJIa itoVI 4*jMj ^iloJLI ol ^J^SL*> 

4ca>jwi 45s»jji _>**> jUo .[Google Sketchup Pro] j*-V( 4eaiJui 45s»Ja 4Jbw 4ss«j < j^ss.-.o ya^ £wb'_jJi 

■ Ja)!y! IJJb ^y j*^Ss»JJI OLiLCol ^yJ 4ijlaoJ! ,j£oJ3 .L&jal 'j^'i'S ^^° J*"*' ^uil9uJf 2Lss^ji jjj;j ^ui JXiJb jgijo ^JJ! yj\ ^k j«i pi [ http://sketchup.qooqle.com ] .kuiy! Download Google SketchUp ,-0*Lu ajt\*9 3JULIL jO^sV! eJJb .oi ^lSL»i Jj>-a^>- jtob'j*) 2L?b>s)! <LeJbcdf ^jJ^aJ! |oMsl ,j* 4eay>j>w> -kuljJI 1A& ^ Jau 

. J^-3*- £&! j* (^*3 Sj>jjJLwyi 

.2bjJboV! 4idUb Jasljll .of ^i^C-j JLp-5*- gtolijAj 2L?bsJ! 4JL0UO! OLoJUJI Ja; 1^ I I Aft jJ Joo 

.Ubwl^bj^kiUXloj^! abuVl 4oMj jralcJI ^yo JuJmJI iaaljJI IJife ^ J1303 

3& U JIT SL^Io^ lgJM> ,j^i ^JaL-J ki^**- «_}? ^ji^JCuj Jj>-a^>- jwlijJ 2u<Uki^J! ^j^JboJI -ku!y! IJjb ^ Aso UJ' ^9(3^)! p lj JuJ J^>^> jTj* - 1 Y CjOl JQIC Google Webmaster Central C^xSa^i f-^ii j^-^J ^uLai^ Ol^ii ,-rtl oia^Via. piLaJ! 5 0U5JU0J! c4J £$>_ [Google Webmaster Central] g\$*>S\ * i^juJ J^j- /> 
ki^atJ! OITjSwj ,^9 ^54^ 0' t^*** ^** 'k^^sJ' OlTjStoJ liuA*? kiUl^o Jjoo ^sl^oJ! fl^JboJ J^a^>- ^Tyi ^1 I Jwj i_SAr .^si^oJ! pijjuiJ j»-^-yj*j 2L?lstJ! [ www.qooqle.com/webmasters ] ^sa^J! ^JJ ^^sJ) kiUc <?jui) 
aap-a^ji Ja>jj! J**** jj ^k _jS3) ([Webmaster Tools] ^ii^oJi f^juu 2L?bd! o^aVI ^ji Ja>JdUa. Sign in to Webmaster Tools ^J Ja^-jJ! J^stuJJ I4J pjju &y> Jaj j^gft ejjb Ojtf' 'ija, . Jl»-a^>- ,^9 cJjL^- |o!jjSsL*>L Ja^-All J*ss*jj ^s 
i^gJU! ^il^oJ! 4sL?l ^jyi JM»- ,j* kiUij (4S!il j*«*so ^ I J**J c4*9a^) 4sL?b ijj! i^sl^oJ! ?!jj^ Ol^il Click here to add a site 


Add Site .[Add Site] ^ia^Ji 4sL?j jj ^Jc ^ai! ^ cUxi^ jia^e J^-J 

.gle l3 JS*J t_9a**ia <lg*> JjJs'a, ^SaaJI ! jjfc ^9 4aa9 OMXlix 4jI L5 JLc cJyCjf j.* ( >j£oJ**j i^la^c ^1 49L?I Jju 
i^Uda^o ,J1 jfJJ i^'^j I^J ^Jl £9la*J! 49yw j.* jj.C0.XXw3 .wU9a,.o Obsa«a) ^>^> 4«j_^9 OULa>I ^Ac •J3^3 j (ji>_jxM (JJba, .kiUi^o f 1,31 ,j**?eJ J^'3^' *~^ l*o^ i^*" Ol^iVI 4slT £jij Llclflj LsjC -Lu!jl! Ijjb ^ jjw 
ajAjal! (oMSI ^ SJLobwLo 4co*>„^o (OOiu L5 il'a ^If^oJf f UwVoj 4«^t> 4**Jbu a^jjji SL§ -kol^l lAft ^ J&o Lcf 

OL^ixoJI j-o jt^~ j^ ^gJLc £Mk>VI <0M»- /jjo ^Jai.J i^jJIa, i^slayJI pljAo ^OiLc -kuiy! IJJ> ^ ^Uua, 
U JIT £lkj (Jl £*ku»J lgJM»- ^ t _ s *ll«. <£3fay>J! pIj^oJ Jp-ap- 30°^ 4**«k>y! 4ia,JboJ! -kuly! IjJb ^ J&o U.r 

Google Analytics 

k^USa^o f-l^l Jap- 4«!j OLSLa^-Ja, O^iJbo 

Jula^Jla. Uj*JI j^i 4«lj 4Ca^5w joJ^J [GOOgle Analytics] ^^jCjJUl Jpap- aj J»-a^>- OUJbo 4oA> j! 
'•^Jj Ui Jpap- OMJbo 4o^^- Jjla^a, blja ^&l ^a, .^llayj! obeasla, J^ja^jJ! ^a^aa, pl^JboJ! ^ JX) OUi J^JbbJ (Oaiy jjl ^JsumJS i^Uxl^o f!,ji Ja^> 4JLaacg 4i.3i oLoLiv>!a OMJbo l5 Jj; Ja^a^sJI 4JLCol :Vaj 
OHo^- Oe*ii kiUI^»o ^1 &$)b tj^^" j'ii^ OMJboa OLSLa^-l ^glc Ja^aasJ! JliU ikibdia^) jlaj qa 4i*M 
Liu I gJaXwJg i<LLo frfyJb (Ja^aiua kibdia^) C>5j5Jt £ii^ j'si^ OLjL»-!a O^tJbo ki4)j>fa tLg C*»l |°aju «Uiua~J 
■gvjtgajJLI yJuiJ! !jJb JJbLw .OJI L&itXso ^^1 jjjUoJ! ^^.»- ^£^-\ OLoLa^-la OMJbo t _ s Ic J-assS (jl 
ayJ^aJI ! Afe JJbLw .4*<Aa^i 4JLo OUaJaSwa i*^.) J^ 1 ^^ M*^3 4<jLa>! jJjliu ^c u Ja,«a?sJI OLoLCol :LJb' 

.p**?aJiLI 
,-9 4**A5tH iaJ" J^aJ £pu £t£? ^ c J^f'5'f' '— '^M^' 4«u\,> J.^ii.J ^Jai-J O^ .^a^JI 4Cy*>a <U&£w :LJb' 

•L5_jai v_P^? OLjUs^VIj O^LJbc^f ^c J^a^J! ^ IaJ l&Jjua t^4xia*<> ObuL? 

oM<t>j ._*>iM 4ca^Ae OliMcVI jMj> Jio .Ljj ioaju l5 J! 4^ba.,*,;JI Ol-lo^JI 4slT Sjjliica 4juLc 4JLCo! :Lu!j 

.0>svJf OlTpw ^ ojJc^o 4m?u OLcLT |»!jcJ5Zwb j^a.,^1 Oilo^-a ^^y&y\ wy_*JI ^c Jjja*»;J! 

.(jJij^il J^awf gwb'^J <vi Jj>-a^>- OMJbo 4oJ3- gtcj 4JLC0I :L„ob> 

L£aO?U 4<ily5tJI Jjla^V! _jiTl ^Ja k-SjxJta, ikibdia^) jt^jj 2Lsl»s)! 4<itjX3t!f ^lila^J! LS JLc ciyJI SJLCo! iLoLi 

•tulyi (JA ^c eia^-a^oJIa J..>a^> O^LJbu 4cJjSs) 4<*.jyi 4S*fl«aJ! <^9ax ^1 i_^JbJi j! kibJe ilJyJ ^O 

^Itfljjtl^glcjSI ^ [ www.qooqle.com/analytics ] Access Analytics OiAaS* JaJ la « 
.2bjJbeiV! 4xJUb -kuiyi .J^a^OMJbo 4oJ^|o!jciti»jb 2L?bJ! UcLOl OLoJb&l! -^jJMAfc^ Jtf*J U JIT 4«Lo lgJM»- (j^i £JaL<J t _ s *"3 iJj>-^>- OiiJbo icJjio 2L?lstM 2L<wjJ! 4JjJboJ! -kul^M ijJb ^ J&o U.r 

.2ujj*J! e JJb ^ Jo Jo aA> 

.4jjJbeiVI 4jUL)b ^yJI f JJb .ioJjW! oJJb li'j-03 J*'3*' OMJbo SyCs £_yij LiclaS Lg^c -kuiyi lAfe ^ Ago 
SLaJ! J.& ^ oj J^aJ! Ob^^ste -Jj>^.>- OMJbo 4cAso 2L?lstM 2UoJb&l! ^JJ-iJI oUi 1m\J\ ijJb ^ O^o Lcf 

.2bjJboV! 2UJUL 

GoDQle 

ToolbarO 

2uUT ^jls (,g**" f^^j 5*3) Oj^*jVi piia^o ^ <u*ajj ^j ^.j^> 9* [Google Toolbar] Jj>-^>- 0(3,31 J*^ Googl i_cj E^ C I, a 1 http://www.g00gie.cQm/i3 tj t Goo g k| g a- a * - «#- m - — & - °# - ti - ^ :,J»-^>- Ol^l laijJi i_aHI?99 Ulj* ^&! ^gJb Lo-i^ 
^JaL^J^ .Ol^iVI J*,/* 1 (_g9 _^*> j'jj J^* 1 c?"* 05^ cs*"3 i4flJUsw ,_«Uj>9 Oli 0(9,31 43L?J 3JliC(il ^ .^iloJJL! ^gSlaJbJ! f- J*J! <u*s>l> J^l*- ^ £j-jI J£«*> OjjaJVI ^ilui ?,Ja 4JIC0I •— ' 

. Js-3*- 0(3,5! laijJi JSb> j* kib (j^lssJ! O^sJ! OULoj; Jss-j ^J! J^JJI 4JICJ M 

.jbCo ^5! £« kib 2Ljbtt! J*-^*- OM^a&c 2UJIS ^_J\ J^-JJ! 4JlCo! " 

.ob^jboji^i ^gi^jAjciyi jj_^ji jHjk' o* v*>" ob«i«s> iTjii* 4*ikCoi ^ 

ABC 

.(Lib- SbjJboV! 4*Ltb J^^l>) 4JH0V! flla»-V! p*»^aj 4*Jl&>! ' 
.Lbjqjjf ,_*J! ^s!o*J! jlwJ! jJJao 4Sj*o 

IS 

^^"^9^19 pa«aU)J 4as9 ^b*-) J^"^ Ol^il -kuj^ J^bj- (J* ^ (j^bsJI J*"^ ^^ i^: ^^V* ^^! 

l J>'^> Oljil la>jj*> 4<?bsJI <L*.jy! 45uJ*aJI ^jx 4Jbj^J ClJLc j**^ .,J.>a.,> Olqil iswj-i plAst^-j! Ijyjj 

j*w ^k 1^5^-5* oi^iVi -tuji Jjp jj joi^-j .[ www.toolbar.qooqle.com ] .koiy! ^k Sa^^i^ 

:5<a^aJI 6kX& ,-9 Li'i45'sfl*aJ! Download Google Toolbar 5 :4JUt o )4*a(! ,-9 f5*a*S is^U iAs*$s* iajji) 4^—aJjJI Osfl^aJ! j-yW 

VjOOQlC Take the power of Google anywhere on the web (["select a language v| ] 

ToolbarO V V o*\*a* iaj la < 

. -kyUI 
,-OyJUj ajLX*S 

,j* a,&a, AjyJ&eiyi 3jUL)b a^jjiJ! .Jj>-a^>- Ola,,3> ^Myj bljaa, (jaSLa^- ^_yij ^^oJLu 34^*9 -ku!y! Ijjb ^ Aso Gouoie 

MoonU Jajl^Stt! (Jjo 4£a^oJ>w j^Sa^ Jj>! ^ [NASA] 2LJo^oV! 9 Lao)! SJlTaJ £>b" obol jTyi £* J^-a^>- 4/^ O^bo 
Js-a^- 40JLP-3 . [GOOgle MOOn] J3* J»-a^>- 4oJk»- JM»- j^i kiUia. (y>i)! £tia««) 2LjI»J! OllslsiwJIa. ja^la^ 
f Laatl k-^j* bj*S Ja*& ^^l jji'LV! t_9lij£L*>! kiUATj j*.ftl! £tla-j ^ Jape^JL) kilt £to**i 4xj!j S!,jl ,_g& (J3" 

•ywill gdaJ 4iL.-a-.cJ I 4*SLiXi-jV( 4J'M.>j JM»- (aJa^t) j*$iJI [Google Moon] j^ J^*- 4ojcW *&*4^ os&«aJ! ^j\ ol&JJi ^_^ j£ ioJoJi eA& |oIjoslJ ^k^«j 
y^J! ^iu tJliiC^v 4aLiw> j^k- ^U& ji jc^3 .[ www.qooqle.com/moon ] 1m\j\ ,J eaa^oj^ 

Apollo ~] Visible Elevation Charts 4c^csu> ^jC (vi 4«jjlaJ( o JJb |olo^s^~iba .y>.aJ! £tk*j t-9LiC^V 4~i>!yiV! 4&jjkJ! ^gfc o JAa, [Apollo] :Vaj 
(aJa^l) f Laat! k_^_/) b&9 Ja*& ,^1 ^rUVI ^ S,Ja^>-a/) Oa^oa, ?Li»9 Allj S^a^? t _ g lc O5J0 ^^l OLoMxJ! ,j* 
uiL.',.C,,'y OH^j) |»aiu ijb" o jJla, (3J3-?') j*$*J' fLaill k_**S%o O&u <La9 jC» OLaJbw ijisjC fs*J bj<Je jiiJba. 
jlaj olyUo ij>?yu V^£ £h\£&} -kufa.a Xij^a ^IpLa^a j^-^a .yajju ^—Ic oUaJkeJ! JA ^LoJJiia .jA.fi)! j^la~j 

2&U 4ia-jlaJ jAall £tia*J OJ^M j5^ 3*3Li*«»9 4kjy> ,ji?j£ ^ ftJJb ^yJ' 4ftj_jJs> plwOtiwba, [Visible] iLilj 
!>« ^a^iVfa ( _jO<jy I 05^"^ 09^ )**al! Afca .s>Laa!l r 5 ^*? ^ ,-Soyil <s*2U ^Jr** aAa (^vLmaJLT) Pa«lg 

.y^olf ^da-j .Jap- ,ajj .l^c ^9 OJia, 4JI jiiw Csif ^ iiaf ASLL) yasii\ gda~i ij^fd 

sjlTj jIa! ^j* i&j!ju<?! ^s j*a(! pk«j ^u-jjLaj 4i*>y> ^jz {v± 4fljjW eJA ioijj>sL*>ba, [Elevation] :l£Jl! 

^95 .T'-o job ^gi^flj! £tl»«k> 4*9ly>J eJ^-a^oJ! 4JoyV! 3£»£J! <vi (ja.b&lb 4JoyV! 4*»-a^ASs)! OLiljAt! 

(jla^VI iojli jeJjeL<J (J I £jaL«J ^gJUUa, ((J^JW (J3^ 0*** £^"j' J^* J^" i^! j*ji *•' ^t**J ^ij' 6 " &^* 

.^LsJjV! OVJ*o Jo JosiJ 4kjyW! jLj ^Jc ^Jd! 
4*s>btM 4 s 9ljC^.kJ!a 4v^aJa^3sJ! OllakgmJI j* 4ca / ,oJ%o ^y (&*i 4iujkJ! eJJb t>\j&£*i\)$ [Charts] :bolj 

.j*>«JI jxIaw ( >o Sl fl ligCB ^al?Uoj 

.2bjJboV! 4*Ub Jajiy -09* J^'^*' **^*" (J^ Sya^w eJyJ -ku!y! (Aft ^ t\ao J>J^5^" n JJ Goc#e 

Mars i^J . dlub' uU JM^- j* £t?.y>J' e^Ta/" i_ft?».CT.,<,i ! 

k^yO -kJlj*-^ j^-p ^gk £MkVb c4J p*-«j Jjf3^- j^ &j^ S^C^c 4oj^ ^-fc [Google Mars] j^L J*-^ 

JM»- ^j* i_^TjXJI Ijjis i_ft?..CL...i (j I £Ja«wJ 'O^'i •*$ o"^' oaJC-JUJb pjy>JI V*'^' ^'j^ f^WI IA& L&LaS 
cjj!> ^J^iJ (LiU) 2LJoy)V! pLaal! 3JlTj ^ ,j*^Ij <vi Jj>^>- 4/^ OJjlxJ ^3 -^ ^IstM OJj*iV! £ta«ai<i 

.^ayjjl ^faX) 4*sbeJ! SUL a &ll iajljpj!^ j^aJI 

oia>a*JI^ j;L As*-$s* 'iaJsv <L?by! 4*««JjJ! OwLaJ! ^JJ k_^Jb jJ jl c4*k .£tjj*Jt > ,J"af ftla<*> l3LLCjm.iI lAwJ 

ji ^*toJj .jjjjoJI s^V^ *k*>*" ^^ a ? £ - J ^^ ^-i* - '[ www.mars.google.com ] -koiyi ^ GOOO*£ 

Maf s %JI .abb Regions Mountains Plains 
Spacecraft Canyons Ridges 
Stories Dunes Craters [Spacecraft] -kulj ^-k fi\$ <£uy>JI jek-» ^k 4akJwJ! J^LoJ! LiLtC^V [Regions] -kulj ^k ^ai! 
OjsI^ ^Jf jJ'LoVl ,^-k Li^riJU [Stories] ^u!j ^gk yo^ <pjy>JI (J -k pLaaJ! OLTyi -h$*& jAol tJLiXL*iV 

L^ry ^ 2UL»sj! j£>LoJ! ^k £M1?MJ [Mountains] -kufj ^Jc ju\$ <£*j*J! L-^ry ^-k 4&$c £Iju>I i^s [Dunes] ^k ^aifa '&y>H k-^V ,J jbaaJ! jj_?Lo ^-k ^Mi?MJ [Canyons] Ja>!j ^k ^i! 5 <£u-oJi 
[Ridges] ^J& ju\$ < J34-JI ji>iu ^Jc ^Mk-MJ [Plains] -kuij ^-k ju\$ ^suuyi jUjCI! j^U ^-k ^MkMJ 

c^T ^k C~ii ^Jl O^'j^' ^^ -s^ £^^ [Craters] ^lc /ila <U*»J! J^UJ! J^-IU ^k £Mk-MJ 

\^f$f 3Jsu^5*- jL,j j^gk Jsolj JJo 2L_>btM OlcaJbioJ! jgku L3a-*> i-kula^l eA& ^ 1,51 ( _ s k jfl~ll>3 .pjyJI 

.4iw^ss)! jLj ^gk ii^>yi v vvA^axJ!a v vv^C^!a Ol&boV! ^ ^JCst- 1 ! 0(3^1 Ast-» U.r.^jyJ! 

I Elevation Visible Infrared (^-k i^^j-so ^^-"3 ^jj*Ji <~£^ ^j-jjLaJ 3Jaj_p- iji?^ f**i i4ajj-Ji ojj!> i«>!j-'t--ba [Elevation] -1 

lailf jjjJI pLaotf alaj pjSlb 4oJ-5---l |_$JJ!a jjJLIL) OLcLw'jVI ^j-jI.9 jLj> <j.« LjJLc J^-astM --_> Ob'U 

-__>Mi 03--3 .a*Sjj«Vl aJLaal) LU 2uiry ^U! [Mars Global Surveyor] * ia_)f ^.ry jio ^Je 

isfA9SAMi! gJalnJa ._ja)W) £ laj'y ^^ ^Jl yjij jaj J^o, (ilaJjSs)! ,-k _*$ku 4aJUito (jfaJI -JL& j! 
•O3J i_K" *4\ y£t i_5^J' ^IflJjVI J Jjw 3ij*oJ 3JsUj»t)! jLj t _ s k ^a-^oJ! ^LaoJ! 
3jj! JaJ! £«y>JI 'j^LT 4kujlaj LjIpLsxJI ^j 4JL,flA_>i ^3*2 _^jfi ^ .4a>_jisJI oA&> .alwUxX-jbj [Visible] — T 

ij^LT j£ SjLc ^& i^»oLO! cJ-fc3 .2USjj«Vl SLoLaa)! L>U ^Jiry ^ui [Mars Global Surveyor] 

.pLa9 <~£ fi _s9 4jaj> j3^>3 OJ'4 e^TaXtt t JJb fdfu. | JL: ^Lio i_U*S' ,e!jjSsL*>b jJa-aXj! jolisi 4is~ilaj Igbl&J! ^3 _vO>? O^J^ f**- '^J^" *^ loliAAiidbj [Infrared] — V 

LjU 2uiry 2uoU! [Mars Odyssey] ?LaaJ! iSy, ^ ^J& h$»-$* jlT ^JJia. ^i^psJi c>ujy! 

j^gib Jj^UJ! 03!"? ^^1 Jjl?LoJ!a, (2Us!i J|1?L<) ^^gfc jtJla)! O^^ i_s*" Jl^kxJ! •'M^b'^' 4*Jl*aaJ! 

.2bjJbdV! 4jdJL jjU ,J*-ap- 2UJ3- ^fi JyJ -ku U! ! JJb ^-3 Ago 
3JA*s i -ku!^J! !Afe ^ A5«L*> .OjjJ Jj>-^»- P*^ ij^^ i>o iil«yi ^Mj JJCij ^>y>JI \^f$f ^\JLSJ**t\ kiUJCw 

^£\SL> J^> -XX 

^*iaL«j 4ojott! 6.X& jy»- j* .[Google Sky] lsI£«j J*-^ io^*- JSi»- j^ ^ia. <^ o"^' OJyiVf 
.[Hubble Space Telescope] < jLsai\ j*& oaX-Jj Jib. ^ oi^swJi eA& ^! j1*j ^^3 Sj^i jL; ^k Si^^ jjjuaJi^ j**£Jf3 ol&boV! ^9 ^sbexJI 0(3,5! joe^ 5 .[ www.google.com/sky ] .kuiyi 

pIcJI i_3U.SJUjV 4flL»toJ! lijIaJt 
l^gL Ui' t _ s &^ if L*«J! LJli5CL«iV 4aLiw Jj_^ 4jMi) jljjl 4jMj p L*J! 31«j^- ,j*oj j^^le! ^ Aso LJ3-J 

^LaI! y>jjji Jit>- (j* Lg*ic j^wt)! ^5 pU-jli j^j u^y 1 (&. 3*)_^" »^& |«>!jjiti»jb^ [Infrared] - \ 
{£&£}) [Infrared] 4cb" o^ jg**** lS^' jj" ^y**? r*S .? ij*.s*Ji o<^« 4*iVi fij^^U t _ s CLsJ! 

. jftjJlt! 4<JIaw i^&mm^i ,-3 

jL«* ^ I4J.C j^astJi ^s \£f*& ob>3* j3»*? ij^j* («*■> 4aj^kJ! ejj& |e!jj*^*>bg [Microwave] — T 

Ojuk) (^gj^Mjir LjU j^gils^**- lg*-jj icS f- LciJLt j^<? o*-?* 5 (*** 4*jji=J' eJA joijjitL<jb^ ([Historical] — T 

.^X^MO! l$Uli ^J Ol>**J! JW55 ^)i 5 <( 1 y\ r pic ^J 

j3~>3 i4j.~c.iJ! 4Ca^u>J! ;0^? J.** ,OUi ,-JI \a.mM SyJloJ! jo^alt j* 4ca-c5w> ? Lc-J! 4isUj> J.a~i! APiij Ui' 
.LjaIc ^§^a ^H J5 - *" ^JUaJ U&wUy ^^Jl 4iaJf ^c jiijl .2UU*J! i^iVb ^3-23 Ol_j»w>JI 

l _j r ^cj ^^1*1 ^g* oia^-^Ai ObUJ 3Jjw«U> 4e.I(l Aso t-93.^ ilgJI J alalia .^glC-i J.^-a^- 44>!aJ 4.0 j*J! 4»s»JJ! jS^^J 

:4JU! ij3-aJ! ^ j^lai* U.rc4J^3 i^bCi J..>3„> OaL? English (US) .^-LCw Jj»-aJ> 4cJJ*J 4*J_j*J( 4^9-I^Jf ,j<?jxJ [4aJjxM] L>« j^'3 3Jjy«JxJ! icjl&J! c,A& £S^Sl ,^9 4JU»oJ! 6A& £t*?aj ji^ i^£ a1I?I •^i'jij J^^f S*^jj J^*" (J- tSl^* 1 J*'5 J f' ^*^^ i»I<as****»( kiUJCw 

iJuM ho la < 
.2bjJbeiVI 4*Ltb -kuiyi .^Id J^-a^f j£ OLaJUoJI ^0 Ju j*JI -ku ly I I Afe ^J Jot? 

Goode 

Sites \J 

|0| L*ast^> Uia^i (jlT? !^«j i^i^o flijl Jo^j ^0 JJO SjUo* 2Uj^- ,_£& [Google Sites] ,j««i>L> Jj>-a^>- 4oJ3- (j! 
,-JjLi As*a»- ioJv> Olj*a* ft&l j.* .'ifyj*a OLLoJJfcl ^UM ^btwVI j.* L> 4fiq*J>w>J U9a,« is! ifJiJ USax 

:^> 

.Cjja^b- Sjlaj iaiii Ol_jfli o^\£ ja^ac ^9 3Ja^*i J.& ^Sax * Li.il 4Jl£cf v ^ 

.^lla^JI pliib 2L?bt)l HTML 4Ji) 4ij*oJ 4p-bo O-J ^ 

.£9a-oJI _j$l»«a JX-i ^ ^X!s«i)l 4JIC0I ^ 

.4*9 eijlaj! OLajLuoJI Stf'jlica ^iia^JI ^J\ Ja>jJL) 2L?l»J! OblAcVI ^ pfc>£)\ 4Jl£cl ^ i JwJ i_a*T eia^j-oJIa, 4cJj*J! oXj) 2L?b>sJ! 4 ; ~*jjJ! OuLaJ! ^J i_^«fcjj ji c4*Lc t^j^JjUi J..>a,,> 4oJj> j.« o jlawV! |J*J 

2LojosJ! oA& ^gji Ja>jJ! J*»e«j k^-Uc £**& 1J3-1 <1&juo •[ www.qooqle.com/sites ] Jsoiyi ^lc 

Jjua, .2befl«at! ,j^oJ ^Ifi ,ja^>-a^oJ! Jap-Al! J^j^*; £jj« J^b^ ,j-o ^ia. '^ ,j<2bJtM J^^f kjl*"* - f>lA3si*ib 
,j* ^j*jVI k_^bt)l ^gj !^^>-^(i Liul eAs*L*> i^jJIa, ^^^ £9$* fLiib ,ji?buM jjJ! ^c ju\ iJa^-Al! J*2s*<J Create site a^ba, Sbj^LjoV! 4xUb a^ J*a)l .^j^iiLi Jj>-a^>- 4cA»- ,e!A3s£<*>b £93-0 fliil 4*fl*T £_jij 5J^*9 -kuiyi I^X& ^ t\»o 

OiAaS* Jaj la < 

.SbjJbdV! 4jdLtb Jsoiyi •o**i'** 1 J*"^ ^^^ o^^' OiAcLtjeJI jfjo -kulj)! lAfe ,_§ Ago 

Ja^- j3^5 ^^l ObibuJ! t _ s Ic ^Mk>V! ^Jsu»*J k^*»" '^^jb.1 J^f-a^- ^AssL** i^JXU) -kol^l (Aft ^ J^oa, 

.2b jJboV! 4JdUb ^JXLoJ! .oig>laj' A3 OMXlo aj 3JU*>I 4jI £^>j ij*+>^ J" > 3- > ^°^' 

aJb U JIT 2buLo LjJM^- ^0 (vJa^J k^**' ' k j**->l** 1 J^^f *<i^* 2u?btM 2Lo«k>y! 4Ja,JxJ! -ku!y! Ijjb ^ Asw U.r 

.4x3 1^1 4oJJ*J! oA& ^js^a&o OjJ^> Google 

Map Maker C-? L&wUjj 4iiln.».c eS' 5' c4aa)AoJ SJUI&jj 4ku_p- fi—'j' jj^kJi jio jJ'Ui 4iL?J J^k> j£ 3i«y>- * liib ^ £■*■«■! [Google Map Maker] J*-^?- -kofy>- |«>Ljj 2uj^ 

4oJc> ,-S SjdaJLoJt OlajV! ,e!j«5s**k>ba, . L$*™>jJ fail; ,-*)! 4ku_ptt! ,JL: l&y«ea ^jljvcjla Ol&U**Jla olfyUla 
.^iilaxJ! bjA J.C SJLu flfl ? OLoJUa Liu I i_ju.h;a 4&L^tcJI ^II&aJD OUMc ^Ju*ai jl ^thXmS iAs*-$s* hj\j> ptwj 
JjJjCJ Asr-is* ho\-j> |*1-j_j 4«A^J (Ja^-V! jja^A3sX«,«JI ^JaAwJ l9^w .4ku_pJI eJJb iaapu AjJa jl ij^tcoa, 

.4kjjitl! dJb" L^JLc J.Aii.j LS iI! Oba^stoJIa, OLaJUaJ! OoJ^oa, 

^c o,j^>a..cJla, .4*u\it)l e J^J 4«^b>tH 4**w»s_Jt 4Ssfl«aJ! ^J t_^&>Jo j! i^Lic ijl»-a^ ,ku1_p- flwj jolAxXwl Ijyjj 

j»-a^- ^J kibL*- ,a!jos^b J>»-jJ' J*»s-^ ^ l»^« fV '[ www.qooqle.com/mapmaker ] .kol^l 

j£ kiloUi ^giJI 4ku^*)1 i^ic k^»! il&Juu fV .4sw*aJI ^Jfil ^J ia^-a^oJ! [Sign in] -kulj JM»- j^i kiUia. 
4k,>_w*J! * UtiV LjcljjfcLJ tUXoj ^1 4JU! Ola^Vl dcLl J^sL»ia, .4> 4^L> 4ku_p- 4JL>J Joy ^gJJI jLiCcJI 

1*1 

.U 4laflJ ^ 4aJjaM ^ji LV! (j^yJ 
.SlajjSt)! ^Je LJl> kiloUi ^laJ ^Jd! 4atv*J! ^ Sa^^-oJ' jAcV ! 43b" ^^J .4«Ia/X 4dL?V 
^ a,&a, 2bjJbdV! 4*Ub a^J^aJ! .Jj>-a^>- Jaj!^- joLij 2LoA>- OL»jLm £jij ^^4*> $i^ -kuUM l^fe ^ J«5« .SbjJboVI 4*UL Jajl^l .JLp-3J>iw!j»-|oLij|o!joeL-jL 2L?biJ! Uol£)l OLoJUJI -ku ly I I Aft .J Joo GooQle 

Pack £? BETA jajo jf k_^so cs*" 4*^oJ! 4JbwJ! £wlj*J1 j^ 4C5*J*o j£ SjLc ,Jfc [Google Pack] J^-5*- OLawjjJ loj*' Choose only the softwa 


re you 


want: 
^ Google Chrome Web 

^Google Earth 


Browser 

H Google Apps 
Gmail, Calendar, 


Docs 


G^ Google Toolbar for IE 
« Norton Security Scan 


■^ Spyware Doctor k0 Google Desktop 


O Picasa %■ Google Photos 


■ Adobe Reader 
□ Q Google Talk 
D 


Screensaver 

!$/ Firefox with Google 
Toolbar 


□ §? RealPlayer 
E 


Q:Skype Download no JT ^*>! jlaPO 09^£ i^A" ^j*^' (^9 jJ-itJI &J" O^ ""^Ofl i_p-V! ,jiwJ! iJjJa ,jia*J! jL3-l ^*laJL ^iaiJ -kuij 3A3 [ www.google.com/pack ] ^1 ^jhii i^ji&r ^ l&#&s 4JbwJ! gJ^Ji e^& J>p to*xJ 

jail ^ (©Mel S^a^l ,^9 jt^j^o^Jb U^LgLjo Jjy ^g*)! gtol^J! ,3^ (V i,J^a^>- OLsW}J 4oJ»s) 4***jy! Osa»aJ! 

^i! 1|o!josl-jV! i?^ oea^j kiU j^Iju-j kiUi J* ^ -e^ci Sj^^aJi ^9 LjuI jw^f [Download now] ^j ^ic 
i*3 .[Google Updater] J*-^ Ojjoo ^oli^ jjj3 ^ tJa^ l&juoa. ([Agree and Download] jj ^gk 

kiUi tku faiLw i^Alla, igwlijJ! (jJb £vil i Jjj^JI JlaJJo (jl JMj '^fop? i^! tj*'5*" k^J^'" i?*^ Jij**? 

IgLj^j OxJ ^g*)! gwl^jJ! ^j* (.51 ,^9 O&tXso 2bl ^U& CoU' 'ija, .2blJ-JI ^-3 IgSj*^-' (_£*" 5*'j^' ( —**i**i I*SISU 

.jwijji kiUj ^jjoijj UlflU jo^ij t_3a^> [Google Updater] J*-^ ^jjoo ^toli^ jls <^jl$»- ,^-k: l#~% 

o*Ufl* is) la ) 

.2bjJbeiV! 4jdUL Jajiyi .Jj>-a^>- OUsw^J 4oj»- |o!oatL*ib ^LslssJ! QlaJbtiJI Jajljjl (jj& ^ ^Ww 

al Olfia^ja/) AjJ (Jai3Lj k^>*»- ijj>-a^>- OLstc^ 4oJ^- ^gaJjSs^aj ^btt! ^tXiiaJ! -kuljll 1Aft ^ J^tSa, 

-*Jb6 a.; JwJ 
4xi)L a^O*al! .^Jjl4> L; Jlc lgM*£ia, IgLjJj ^%^3 (J" > 3- > ^- , '^ u> ^ 4*j^- J.C oJ^bJ a^Jwi -kul^JI IjJb ^ A» O Gears iTj-ii 4iyCj! (ja*" J^i ,j* jj^Jsdt ^L* (,51) jJuaoJ! ^^ao jjj^- Jfc*Jai 5* [Google Gears] jj** - Js^* 

^gOtXasL** 4^-I^J ^^1 OJ^aJVU JLaJV! ^UaaJlj jta«aJ! 4Cj*j OMCic ^gle t_JUJ! ^1 cJAgj i^jJIj ij^^>- 2LiU£cb p*«<j k^so lOJ^VI pfl«a^(i ,^9 [Plug-in] ^^l l. ale 0****S t _gle 2L,*>L>yi jjj-f- J^^f Sy£9 f^^ 

.Jl^-^ Ol^L-^j jJjj J*^^ Jj>-^>- t\j^j OU^x> £« l^oljjitX(*i! j^gfc LJl*- I)** - J^f-^^tJ St\*aoJ! Ola*JsuJ! 
SLsbtt! Jj^Jf v _JjL*ij jj* 4as»j Jaaso jj** - J^'3*' i°3^ k-^3-"J '(J^3^?" ^H^ ^° j^f J^^f O*o^s***il 'ij (Mioi 
UssJAgswj S^jJ*- Jj'-jj fLiil Lajl ^AkL*J^ Jj (Oj^*jVL JLaJV! ^kai! Jl*- ^gi cJJ S^-Lo ij^io ^^a* - ^ 

.OJyiVL ^j!i JLjuI t _ s JJ ^U»o V k_^JCo £tl»<*> jwli_jj 3A3 
jj*> J*-3*- J**iaJ £~«£ J*-t j* [ http://qears.qooqle.com ] ^J\ ^j&i! ij^> J*-3*- piJcfciJ \j*a 

bjjt> 4jUT JWjG i«s*^ 'k** 3 OO^f*^"! '-^j^ls {J^j^jils pA.ru'.ij jJ.^JaXll fftCwU) wb ^LsJ I OJjiiVI pca«alc ( JL: 

I^U! JJCitb 2bta«a)! ,j*m t _glc i^^xJ! jj*> Jl^-^- C****5 jj t _gle jajl .(j^Jsi-J! Install Gears j!^- ^jj* c»U j#u*j i&juo^ .[Agree and Download] jj ,_gL: ^i ^(jo^yi i?^ 4jlaJ! l&juo ^Iju«j HJuM -laj la < 

.SbjJbdV! 4jdLtb J*l_jJI -jj*^ J^i^ O^S""*"*? ^5*^ 3JL*>yi_>£n t _ s le Obb-I -ku!y! IA& ^ Aso orkut beta 4*clo.*>! 4J£«*t> /jc SjU; aA ^^j3' ^5*5 •[OrKUt] 0^31 £%* i^^ il^st^VU Sj*9 kX*« Jj>-a^>- ^T^i O-ols 
3iJ*i ^Jsu«J iO^j^i 4i£«*t> Ji^- ^3 .4*cUj>-VI eljadLI ©jliyia, i?liJ! ^0 juj*J? 3iL?l ^gJ! t-9AgS 4JajXj£l! 
(j^bt^ii <v) SjuJls- 2LcUj>! OliMc 4«ls! cMJf$ <JjLjyia ja^aJ! J^M J^* - O- 5JW 4*cUJ>V< cUiliMc 

^JaL-ja i^JLoLoJJbfa ^JiblaA ,-le i_9yi<Jla 4Ja*j~J £Jo ^bc^il ^.c 0*5sJ! £*ta«wJ iOkT\al ^.9^* JM> /us 
^ITa i^JjLiyfa .alalia ajj^ajf ^Jptoo JiLxi" jl Laji ^jJaSuJa .0/\al 4X^w JM.> j.* 3jj^ k-9jbu> ,_}*•£ Liu I 

.J*-!a jbCc JM»- j* kiUi 

'J*"3*" t»s* ^l-*^ f fJ^ei^L J3>jJI Jt»s<-*« p$« o? kiUc (^*rJ il&Juo .[ www.orkut.com ] -kui^Ji 

.jajj)! j^glc kib (jtf'b*- ^ij^ k_flLc ?l£Jb 
S^aM -Saj la « 


Google 

Health^BETA 4*S**aJ! siUL^Jbw pjla; 4«oj> ^g&j .kii> ^u?bJ! ^obot! oUaJbuJ! fwia-03 Jaa?o cM {m«j [Google Health] ^JU& J^>3~> 4«j3- jj 

A& "\~ocyCG* LS JL: JaJbo J^'3 J-o' J^"*? ^ 4^?L?J! ^LStaaJ! oUaJbuJ! jjjpiJ joaiy OJU& J.^-oj> 4*JJ> (J I 
^c A^j^cJfj 4«wVidl sA^J iu«*j_jjl 4s*fl«a)l (^3-0 ^J i_^& jj' o' ^4 £ - 1OJL& J.^3^- 4cJ^- jjo oilsX^VI I JyJJ 

|o!jtffc^ib iojot)! oA& ^J J3>jJI Jt^-J k^-Mc j**^ *-i3-j I&JW03 <[ www.qooqle.com/health ] -kuiyi 
.4sw*al! ^j^oj (^glc i3J>-3*JI J^^UI J* 5 **** ^j* ij^ - (j-o ^k. tj*W J^ 1 ?" t - ; '"*' ejjb h^3 ,jc olg-jb 6l\^. kiJbJb Jl^-^f- 4o^Xao (j^jioJ! Jj>-^ i^j^Jsw t^-V ^^*9 ^JJjJI lJJt> ^ Aso 
.Sbj^-beiy! 4*Db -kuiyi . jj^ J*-^?- 4oJlp- [bIjosL-jU 2L?biJ! 4JLol£)l OUJUJI -ku IJI I Aft ^J Joo Friend Connect 4^J' !jifl ^^JLel&J C-Us^o jl^j ££ (jaSLMWi JM3- j* McUs Jf\ Ubsp, j! 5 j j*?o" [Google Friend Connect] c£4$? Jwy J*-^> <iot\»- 

...40t\3tM ft Aft blj* ryb 

^J\ ^3lSJu<?l S^eAl 2L*>LoJ! Ol^iVI (JjAso jj^Jbtt! kibti^c jl^j (jl ki^*^- ikibii^o jl^j i^\c Sibj * 
,^9 4ck\5tl! i^T Jj*^ ^*J 5A ^-M* I* J^9 (2bto_jJ! jja £^i 1,5b 4iyw (^glfi O3J0 J! £;Usu V v^ Ja>jJ! J*»uJ die j**a LJ3-J l&juo ^ <[ www.qooqle.com/friendconnect ] -kuijM ^ ia^a,*^ 

i4sw*aJ! ( j**J ^gS £ai>-ay>J! jjj( ^glc jflJ! Jjjjl? ij£ ^Jia. i^J ,ji?btJI Jj>-a^>- uU» |o!aaeL«ib 4oJjW! eJJb ^1 

:4JUM S^a^dl ^ j$u ^jJla. Get started Already setup a site? Sign in 

i_e»JUi 3J1XJ 

.Jj^*- £&J ,j* 3A9 2bjJbdV! 4*Ub ajk\*&l! .OXJai' Jjjji Jj>-a^>- Sy3 ^ ^ aj^ -kul^jJMAfc ^ J^o 

SJJJL ajj^al! .kiUi^-o ^J CySLtJ^f jJj^s Jj>-a^>- 4oj3- 43L?! 4+aS £j»*> $>J*£ Jguiyi I^Xfe ,^9 J^o UJ' 

. Jj>^>- £;&! ,j* aAa. 4jjJboV! 

Ail hj la j 

.2bjJboV! iUdLtb -tul^l .kitJJai' Jlj^J J»-a^- jolJotL-jb 2L?bJ! OloJbaJ! -^jJMAfc ^J Joo 

JIT ^glc t_9j*J! LgJSi^- (j* (Visi*,? k^** '^^j^ ^Jj9 J^^*" ^"^^ 2u<wiy ! SJaJoiJ! .kuiyi I Aft ^gi t\3tS U.r 

.ioJjSs)! ja ^ »aj J - > 3A U Gougie For Educators l _^voi«J.J S,Jbw Ofoia OLoaJbw tcMjJ^ .4JLJV! 43jx*J! Jjlsl jwi^ j^oMJ! (j^Xoj Jj>-i ^o ^fci^^- ^ ,j**JU*J! ^cAt J^^>- iTjJii 1>s **j 
0(3^^(3 0U3JU0J! iojLJJ! oA& £$> £*> [Google for Educators] 2uj^ pliib J*-^ 4^ Ca>li> 

j* ijjjcJLicU J*-5*- JS3J UT .[ www.qooqle.com/educators ] 5* sujcW! eJ^J 4«»*i^f 2bsa*aJ! ^15* 

. Lfe Jul (SJaiJV! e JJ& j^^JLc ^MIpMJ^ .j^gojljjj! J*aaJ! J^-1,3 l$> '5*5^ O' (J^J 1^" S^*floJ! 


Google Teacher newsletter 

Sign up to receive updates on new 
features, tips and other information 
relevant to teachers. 

Enter your email address Subscribe The Google Educators mailing list is 
powered by Google roups . .[Subscribe] Jf^-iV! y } ^^s ^^yaayi ilju^j ©iki 2bbJ! ^9 ^^ri o^VJwi Ja> I «'3j ^JatL ^oiiuw^ [Google for Educators] 2uj^ ^jcjsl^-oj ^bJ! kJo^Jf ^e^suJf -kuU! iAa> ^J josJ •m*J j iAaJI ijjl^ J?.5^> J'*-"'* j^-cJbvcJJ Jmm OliiLo ,Je 4c^puJI ou\& ^co^pu 0**> i^vaLuJI j.* J>2> j* OliMcVI 5jl.il 4oJc>- -T\ 

Google 

Ad Manager i*J ee - a 
*-Ux9jxj 3^^cV( Ol>LxJ! j* ^^^ai e^la^l^ JxlT ^ou ^aii Jfcfl** ^ jw>-; [Google Ad Manager] "y^L a! j^3-" 5 f J»-^- j»o oliMcV! Sjbj 2uj^ j! 

^jfi ^.cl^* JoA^yj Ol>L,*JI eJJ& ^j jx kitXoi u<u^ iCUxi^oj oio>a.*JI 4*iMcVI ol>L.*JI jjo oaL&wI 

i,^ L J^5^ <,>« OliMcVI SjliJ 4*j3- Ulja ^&l ^5 

.4oJjdU |»laiii»»)VI 4J4-J5 <Ua**J 4^>l^ v^ 

.UUj 4Jbw> 4*u\> 

•lSj* - ' Ji^ 03^ ^^w J^i 
•i^p-Vf 4JMcV! OUljiJ^ ^j^LoT J^» 2L?bJ! 4JMcV! Ob-UJI ,J ^CpbsJI 4Jl£J ^ i JbO i_ SaT 6JJ& ^JJ J^jJI J-r*-^ ^ ikiUi juo ^ .[ www.qooqle.com/admanaqer ] -kuf^i ^ic ea^^f^ 

4oJj*JI ou\A> Ajsm \~fi*f 

.^J! ((^gJL^-^l ^^cj -^^3 't^J* 
4»t«j ciic j-jcj CSJJI3 JavaScript 3 HTML s^f ^J& J^-5*- j^ oliMcVi SjiiJ ioJ^p- j^ j*»sl»> :L»l» 

.j^-TjSicL 3J^Jti.«_j*c SJMc! 4^-L* J^jl ^ Jiij i»si iSJMeV! Ol»-L*J! ^sly ^ jfb :tJt) 

.*M*jJI OUMc! l$j ^^ 4JMcV! ob-L»oJI eJJb £*o ^1 :bufj 

,-OyJUj ajAjj 
. Jl»-^>- jj^j-o OUSicV! SjliJ 2Lot\*- S^JC9 £;j<iJ Oj$*aa ^5^ -la>UI l^fe ^ J&o 

.2bjJbeiV! 4xJUL -ku^JI • J*"5*" J- OliSkV! SjbJ 4oJcw (j^btM SJicL.oJI jfja Jaaiyi IJift ^J^o 

Google Ad Planner 

O BETH j.« 5j3C«*3 ZjjM 4oJtf> [Google Ad Planner] "y^b a! j^-aV' aj ,J>^> j-c ^^cV' -k*iaAs>l ioJ^ ji 

icJjSs)! 6J49 .OJyiVt 3jCyi ^C [&J> fyM ^i\ 4JMcV! kitlo^s) ^JLi JXij -Sa^kivJ! ^c JacUj* J»>3«> 

! A& JjiAso £jsu**3a, .<Ulfi ^b"UJ„> (j^jC aj <U c4feLU) £*J 1^5*0 lS^" t-9A^L«AJ! ja^SsJI JjJ^o iVai ^ 

.pJ! (4oA»t^-oJ! ^stJ! OloJb'' k^<-*»-a, (J*.*)! Jbwa, iJ^Al! 
oJJb t _ s Ic (j^lcV! IJ*J ,Jt» kiUia, isMcl l3J^L«,*J! ja^seJ! ItejjJ* ^^1 OJ^iVI ^lla^i Aj^so iLilj ^ 
Olo Ls>Ja, lOlJJblioJ! £J&j jl^JJI iwVc u**» jx ^ilayjj! kiUii Ja^- OUUa>J _*^aj' ^3 .^Sla^JI 

.3JLJI 1*3-*) jJb ^iila^oJ! j*j Olijloc^ OMJbo L5 Jb Ja.-a?d!a, 4JMcVf >iUU*- j-i <lxJb' ^ 
8 ia^j-oJ la, <4cJjSsJ! o^J 4**«J_jJI OcoxaJf Ojbj kiLJLc • J- > 3- > 0"° lS^^^' -W 3 ^ 5 *" 4*w^> j.* iiUx^VI Ijyjj 

2tojos)i ©A& ,^1 J^jJI J**** kiUi J* ciic j*k~*j ^ <[ www.qooqle.com/adplanner ] u>\j\ ^Je. 

.4*mJjH Oea«aJ| ( j*oj ^£ .ja^-a^oJ! Jap-At! J1a»s*J £Jj* J^* - ^j* ^ia. ij^ap- ^9 kiLL.*- jolj^fc^ib 
^Li! ,j* 3A3 2bjJboV! 3*Ub 34 >AaoJ1 . Jj>ap- ^j* ^giMcV! JaJsoiJ! 4oO> Sy3 ^ji{ 3^^*9 -laaUl I Ate ^J Jb?o .2bLJbdV! Website Optimizer Gougie 2Ujtf> ^ [Google Website Optimizer] "jJjU^^I CoL-y J^-5^-"3? J>$*- j^ ^Sio^Ji 4^~ ioj^ jj 

j'ij U"° J*^' <^& ij&P^S OfAlUtf Oibj »-i^ kiUio^i 4m^5 jL3-V Ot^il kiU j9aJ J..>a..> j.* 4*ibw> 

eJA ^J J»>jJI J*««3 cXJc j-jc^j I&juo ^ <[ www.qooqle.com/websiteoptimizer ] .kuiyi 

.2bsfl«aJ! l j**J t _ s Ic ia^>3*J! Jo^-Jj! J*2s**S &y> J^*- ,ja ^ia. <^ ^IstM Jj>-a^>- uL» |o!jJeL«ib 4cA5sJ! icJ^y! e Aft ,Uju l. aS 
• (J^'j* k -'^ (J^* - tj* J^TS* i>° ^S'3»oJ' **a^5 ioJ^- J1*jo 

-OjUx>! iaJ 1.5 jJ! JjAJI (u^o.«aJI ,-J! 4dL?Vb tl&jACq i^a^utta ja^aJta c4x9aAi Obtflx? jjaLx) 
,JL: Jj^uH pyycwryj! ijsjfi aIUxJ! 4**$i 4oA> pa^S t-9a^i Oj-> iCAxS^a J3J ^w Olj**x*J1 oAft J?**"' I^i LiJf 
j^Tl .iaso ^Jl OMjOaXJI ,Ua91 ,_£& U 49j*oJ ^SayJ! ^w j'^jJ' (JcLaJ 4Jfyu pa>y O^aJI .wii ^3 c4x9aAi ,faj 

.kiUi^oJ ^l^yia, OU«*JI (J* jjX** jt\s 

. Jl^-ap- jj* ^llayiJ! 4^jgJ 4ct\^- 
.IgM (j^i^i' J^T^f **^*" £*>3 <^ a *"*> *— ^' J^^ O* ^'3-°^' 4**& io^^ b!j* ^3 

^fOJUJaJJud 
^Li! ^j* 3A3 SjjJbeiV! 2UJJL 3JtUa!l .Jl*-^ (j* £3(3^! 4^gJ 2uj3- SjXi ^;^ij 3^^ -JsufjJt I Aft ^ Aso 

jji-UaJI - l Jj»-a r > j.« ^SlayJ! 4*a& 4cJ*- isf JJca^iU C^xSa^o 4JU&3 jLa^-I 4aAaT Vy**- 34^^ -kul_y)l I Aft ^9 A2U3 

.Jj>"3J>- £&J ,^3^3 2ujJboV! 4JJJL 

0J./A0 -Saj (3 j 

.2bjJbdV! 4*l)b -kuljM • J*"3^f t>° ^S'^joJI 4^3 4oJjso (j'S'lstM SocL-oJI^fy) -kuiyi I Aft ^ J&a 

^0 Olj*5sJI (J^^i (JcUxfl <0M^- ,j.« ^JaL<J ki^*^- (ioJjW! eAg ^jsjbtt! OliiLoJ! ^JJio -kuU! 1Afe ^ ^203 

.4jjJbeiyt 4sJUb i^^LLoJt !A&3 .ioJjs)! oA& ^Jj*^! j.* U JIT 2LT!a^i lgJM»- ,j* £Jsu*.J ,^'3 <Jj>-a^>- ^j* £9!a*oJ! 2UUg? icJjSJ 4*o«k>y! 3Jaj*J! Jaal^ll Ijjb ^9 Aso U.r Go ogle 

Grants C5 BETA !Jj>-a^>- ^0 Ubw 4jj*sttl tUx»«wkt) ,j.c j^jJLcf jCi ^k J3X3 ^la 4j^*»JI oL,«j3*.ju [Google Grants] 2ua> JM3- j^ 4Jb«> bwi J^a^>- ^^ pJ^ 

(«l>cJla L?-aJa„J£J!a^ pa.JUJI OVbw Jio 4o^o OVbw ^j ObwJ^uJf |SjJu ^jjt S^cWI OL-jLcJI ^ea ^J 

.^Jl ((JaJiJIa 4aaJ!s 4*UJ! Ot*aJ!a 
isf^SA«;b SUmjLbJI £%■« ^jC jJbu j! gjJainJ J.^-a^- ,>o 4Jbv> 4<JMcl 4sv* ^JLc .Uaso 4Jj*»- 4u^iLo J.53 
,^1 ^«jJ ^s ^JLoJt I^Xa jb ^IxJI £* <b_j$£ 'jV^i 1 ♦,♦ ♦ • ^JLo iaA> ^ kiUia u^jSS^' J^f^?" 5*^ 
2L-*)|^i JU& OJy 'ij Mioi . -la<U! lJJt> ^ S^a^-a^! -kja^iJI ^sf^J ^c 0^3 '^W! Jj£ b^g^i 'jVa,S £♦,♦♦♦ 

oA& £&<yz .JJ £a*?a*J! I «A# m^o a.&> j.* jlT" 4a»-«J £AkuwJ J^a^- ^jli .^jaiJI jlb^ 4»s9U£oj 4Jjw 4ji y3- 
4J j^iaj i-Sixw J.^-0.^- jli .[^guXiJI jlbj^j] ijLc LoJ^ti-.* ,b>a^>- O^o iipua jJ { jS&t~i Cs^v Mi* li|i .<Li..<,ia.o.H 
^jSLoXi t-9a*ja .J^a^- j.* 4<JMc! Oslo ^c J^JLa> ig*"? i_£^' O^J^ Os9ljCoj 4a**oJ! 4>_*^df 4— ja,«JI ^5* 

,4;, ,ih; 4*£>b&H 4JbuJf iJMcVI [Google Grants] J*-a^>- ^ 4Jbw>J! OliMeV! 4*Je» 4*?beJ! 4***^! 4s*A«aJ! ^ia^ ja jJ ji kiLk 

.[ www.qooqle.com/qrants ] -kuiyi ^ eaa^oj^ 

e,5aj>-a*J! 4jj*»s)! OL^ia«Jf ,JL: 1 )»K»JI oj>& 4jlxr ^sjjli* L5 ^> t5j»<flftc 4<Jb?t©J! ioMcVI fv*J! oA& ii_fl*»i}Ua 

. Jguljl! IJife ,J J3JJI kiUJ 4*Jl£ Jtff-ya s J^i S^c ^J 

o*\*a* iaj la < 

^jff^tasa J*>J>»- aA U JT 4*T!a^i l$JSb> jja £*!»£»,; k^** - i4o^att! eJ^J 4*<wyi 4Ja^oJ! -laaljJI 1Aft ^ Jjw^ 

^Js*^ O^u Jj^wJ C-UIJa^ L-fl»<aJ k_fl*5' — fo Google Submit your content 3! ^iia^J! ! JJb i_fl*,.h.i jjl ClJLc j^jCj 4ili .jjO^ 3! i4Jak\,o al i4fiaj jLT bi .^Sa* (■ tiib Ub^>> J^oJ OmT 'ij 
(^^claxJI 4«JLcVI jl^j 4^0,^0 (,5 JJI J3VI jJuAoJI aA J^"5*" Cs&u i) j»to.S . Jj>-a^>- ^>3U i)_j»w ^J 4JaJboJ! kiUi 
aj 4x93* Jj>-a^>- Jl&bsii (Jl aA <^3^> (.5' \^»-\xS 4^-laj ji 15JJI j*^V' ^jjajUCJIa^ .OUaJ^oJIa OJj*iVI ^lla^ i JyJ ^Juf joe^ 5 <[ www.qooqle.com/addurl ] h>\j\ ^J\ ^Jbi! 'J^^ ^v -^r** ^! ^-^3* ZsLpL p$&) URL: 
Comments: Optional: To help us distinguish between sites submitted by individuals and those automatically entered 
by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below. ^fc> Add URL 4 V**^ o' J* ^^ '[http://] ^Je -bjiyi IA& \£$&i l)I v^S .kiUi^* jl^ic 3! -kulj J^-i? L& -l 
!a£& <uas ji cXic j^j [www.example.com] !JX& kiUi^o -kuij 

.[http://www.example.com] 

.t^Usxo i^^isvi ^c JwU 3*.>U&e OU.JLT «_^o 3! kiUs^- ^ U^j ^&> jl t£_jLi>f JiCi-j kiUCoj La — T 
-[JjiLSj 3^-Lw] Mi* Sibyl eJA ^ k_^Jo J I ^vJai-J .4>LJt j£ oJtfO Mi* ^hs^a jLT Ti Is 

.4sL?>M ^" ^O [Add URLl^S^xJiasLtfljj^gkjfli! -I iGoogle 

£*aJ kib 2Ls>l»- Ota.3 ki4J j9^J (^gfc^ j^J^-^^- l$eJij ^g*)! SJLcsJ! OLoJjW! ^o [iGOOgle] J^$*- ^T4oJ3- j! 

Jj>-a^>- (,5! Osa»a ^1! lgflyh.i (jl Liu! kiLXw Ol^iVI e jjb ,J£<i (jl9 >Oiv.C.,.i^ Jj>-^>- ^J\ Lyu^u* (jl l jJCw kilil 
(JlioJ! J^a-j cs^** '^*"'3 0^* (_s* *j**^ ^l** 1 ' fciU f^LoJU Igil ^Jb Jj>-^>- ^5! 2bsa*i? ^ Jl**^! .dj 2L?lstM 
pistil Jj>^>- ^_jj j^glc ^JLtu (jl fij h imii (OtiaJ! ejjb JM*- ^0 Jj>^>- OU^x*- ^Iajw jo^xstL-J (jl ^JaLJ 

jAo ,^9 ^btt! Oi^' SijfcoJ Slil Jlio 4iL»w> i_m(1?9 Oli [Gadgets] 013,3! Osa«aM eJA j^gJ! i_ftyh,i jl 
pI^-j SjA^Ctf OI^aVI j* U^Ji _vsC ^fa, '^05^' tiXolg* 1-ttfia.oJ oljia <OHo*J! Jj^TbJ oljla, .4sJUitcJ! f&JWf 

I JyJ k-fl**' 

[ www.igoogle.com ] 5 i [ www.google.com/ig ] ^j\ ^aJo ji cXJc .loj^i A& j* Salary! !jl*j 

: | JUf ^wy>J( c4J j^t,,! ibu<a}l A& «a«i Syd Jaj L5 & oJwfc O-iLS' 'i'o. Welcome to iGoogle, your home on the web. Start by selecting some of our most popular content. 


Save | Cancel | 


Official YouTube Gadget 


Joke of the Day 


□ Hangman (word game) 


D Maukie 
CNN. coin 


□ Quotes of the Day 


□ IBIM Top Headlines 


Quotes-quotes4ali.net 
Date &Time 


Google Calendar 


Famous Optical Illusions 


D Currency Converter 
Weather 


D India News, Latest News in India, Live N.. 


Q Bhagavad Gita 


Q CurrentMoon Phase 
©mail 


D BSE Serse>! 


n Motivational Quotes of the Day 


D Dictionary 
□ Fish 


D BBC News|UK|UK Edition 


D Eyes 


Things to Ponder 
D PacManv2.6 


Dictionaiy.com Word of the Day 


n Amazing Photos of Places to See Before . 


Copter Game 

2L?lstM J^^>- Osfl*s ^J\ bjflyh.1 (ji £*!»£*,; 4aJL»w Ol^ii t _glfi c^lci Sj^*aJ! ,^9 j$u i^kXM ^?W '^* iS^* 5 " 5 -^ 
i^jS Jj^^-j jJjj Jj>^>-^ j^JL^-^^- Jjy J£o ijj>^>- 0(3,3! (J I Jas^yj . [Save] jj t _ s JL: jflil^ Jjy U _y3-l .kib 

13T 0«L? ,j**j t-S Jcl i^^oJ! [Sign in] -kulj (J^^ (J-o <J3^^' J* 5 *"**? f^ 0' g^-^j .OtadVl eJJb Jj>.^>. j_g1 2bti,a) Ol^il 4iL?l 4aSaT 
Jajlj (^gJL: joo jf Ci-lc ikib 2L?bsJ! J*-^ 15T 2bsa*? ^J! [Gadgets] Ol^iVl j* ^Mj*J' iJu..h,T ,_gXJ 
ijToljal JJi -bjlj ^JJ k^&il ikiUJJ JjJui'^l .^icVb J*-^- i^Tokao j*oj ^Je ea^^aJ! [Add Stuff] 

jp\ 4ijUswji of^Vb ioili jc^-j ( [ www.qooqle.com/iq/directory ] .kuiy! ^k a^^i J^>- ^j« Ol^^Vl eJJb ,^9 j^sto (j! kiUCoj IaT . L ' JXiJ! I A# 03^i lS^J'^ SI^Vl eA& 0^0 J**^ Search for gadgets 


Search 

oia^-a* L>aJ^.£JI Jbtoj 4«a^2toJ! Ot^^Vt J\?-J~S i4ftL»w>J! OlaiVI OUiJ -£aj'a_) Osfl*a)l jLj ^gJL: Jj>a~> Uf .!JjC&3 ([News] Jajij ^J ei^s-^o jl^j-Vb 2L?btJ! oi^iVi^ [Technology] lalj ^9 [Theme] U^aS ^Uso ji ^Ja;«j kt**> i^L 2L?bs)i j..>^> ^T 4%i^ ft*** *u j***^ r ^* u' ^.' ^^*~.j* 

.[Classic] L5 £*.~>M£J! pj^cw ru JI a^b J..>^> (j! 42ta«aJ L5 *?K*iV! ^upyfliJI .SJjtXe Ol*w>-£U j^j j.« UJL»w> 

a.1 [Add stuff] Jajij jia^o ia^-5*J! [Change theme from Classic] .koi^ ^k ^! ( joj^ ,^0.^5 jL3-v 5 
^J ^ja^o a> iaf [Themes] v -^' ^ j 55 ' ^ [ www.qooqle.com/iq/directory ] .kuiy! ^J ^i! 

:4JU! S<a*«J! li^lO ( J 51C I Gadg ets ] (Themes^) re~.*j Ub*Vx>q 1 Add it now 4JL?V1 ^j lS JLw jAJl tC4*2C» jjjjl pj^yO^vJ! «Ll>Vj l4iJU9U> OU.aA^U Jv5tX.W 
.til) 4^b*Jf J">3-> o' ijss^sj <Uji>l (.5 jJt JjJc^Jf ^owiXjl j*io 

a.1 j**£J1 a,' ^i*" 3 ^' jHjk' iJ* ^-^3 ^M ^"IsWI J^5*- i^' 4»tfl«s ^ Siap-a/) Sl^l JIT ^gS ^SCstJ! kiUSloj 
4s*a*? ^ Ola^Vl j^Loi j*Ju ^*^J LoJ' .©lai Jf j*oj t _ s JL:i Sia^>-a^oJ! jljjVl JM»- j* Jj^J^I 3! i_9J*sJ! 

Jj>-a^>- ^5! ,j.« 4<Jjxll 45s»JJI £>kz*j5 [ www.qooqle.com.eq/iq ] ^J\ k^&ii <l&JJ J^$U$ . J»-$»- csT 4oJ> j^ Ij/ ^«»j y^j 

.l^o j« ,v ^J! t5y>-V! Jba^>- OloJo- 43ICJ 2L-JU JbsJI kiUJo"a. «cSj*^ 

•J^a^ £^! tj^i^i ^ijt^y ^J^ 50 J*aJ! •iJ : f'5 J f' tS' *7^ O"** '^** a * UJLi -laaUl lAfe ^9 J«»o 

e Jt*ae -ku la ) 
.2bjJbeiV! 4*DU -koiyi .J^a^^Tosfl«!?|o!jcitL-jb 2u?btJ! OU.JUJI -ku!y! I Afe ,J Jot? 

Goosle 

Product Ideas C? 
4jls3l ^o-jj Jba^- 

OJ\& v_^Owla, JiS y»l\ jb^» J 3^ iJ-Sf"3-Sf" ^^oJOCauA jLCJI ^ 4»^b>- 0«L? j^iiO^J Asr-is* ifj^J O-olS 

Ob-jiao |oUai J Ms- j* j*cJosi-*JU jwwj £«*» <[GO(Xjle Product Ideals] Jba^Obi^(ijl3C9i"Otfl«at! 
^j [s&^pu ^i ^jajLazsH Jo Joo kill jj"a, Jj>-a^>- ObsiLoo J^Jbio° Jo Jt> jl£j! ^> Jj& Ol> v v&©Jf ^c Coa.*aja, 

.ObsiLoJ! ^ LjiaJiiXaj al IgiaJbjJo LS iJ! L _jOjLapJla, ObsiLoJ! i JyJ i_a*T -kuljJI ^1 k^&i' (Jj>^>- Obsioi J5^" p 'j' p '^! 3' jlS^i f^^«^ VjlioJU 
J3>jJ! Joe^" kiUc jMi ^J^ ijabj\ 3! ju/ul c*i3-as% [ http://productideas.appspot.com ] 
ObsiLo jlXil ^bsfl-s ,j**j t-S J^i ^g* ^^>-^oJ! [Sign in] .kulj JM»- ,j* kiUi^ J*"3*" cs* ^l"**" p'^^^b This is how you appear to others. 
Nickname Visible to all e.g. "Dave Y" 
Location Visible to all e.g. "San Francisco, CA" Save kiU§3* kiUJ^j (ig^-jiflj 6jS3 (^1 jI^jpej j#i*-j ^5^(3 [Nickname] cm L-J jii» jl kiU« < r Ma.> $&>$ 
eJA^ust) [Save] jj^gk^ai! i&jtw f£ (kilsw! jI^jw u«i ^^u-i ^jji^ kitio jw ^i ^jjl ^)1 (cl [Location] 

.OliLJ! 

J3* - jU3V! ^>Jj«3 f IjVI p '^y i j**^aeL**J! joLol uUI Jl^-^>- 4/^ C*5&*9 ij^uJI c^Xa 3jUT ^jti ls^3 
ji juo .[www.blogger.com ] >>3Jb oU^juJ! 2uj^ j^xj^oJ! oul^JU J»-3»- oUj^ U&3 i-bas j*»siU) 
([Featured Products] 0(3^ Cjw j**-i j^j lj^-j <J*-3*- obsiU jbCiV 4^*1^1 osa*aJ! ^i k_^&jj 
jU^Su ituij kiUJ^j [Google Mobile] J3xj**ji oui^u j*-3*- oLjoo 2L?bd! jis^Su ituij jc^-j c^p- 

.eJuy ^JJ! gtiLoJb 2L?btt! jUCsVl ^Je £MkMJ U^Lc ^5! ^Je ^ai! .[Blogger] Oli^JuJ! 4oJoo 2L?l»J! 

:4JUf Sj^aJ! ^ j^iaJ' (^1 iajl^jJ! 4e^oJ>w> 45ta«aJ! jLj ^gJL: l& Asj J>5iX«ja Pick a topic: 

Ideas 

Things I don't like... 

Things I like... 

l&^jo ^i\ pLsVl js\f^J^ [Things I don't like] ^-k ju\$ ijs*fo\ js\f^>y [Ideas] ^-k fi\ 

(jtfuLasttl^ Uj*J! ^^k £MkMJ [Things I likeJ^-k^l^ijsiLoJI^J l^J&« ^gSMjjofLuWI^i j^Jiis^oJ! 

.tsaIoJ! ^9 ij&«A?eA«»,cJ! L§aPu ^*JI 

Ju/tJI 3! JaSjk jl53Vl ^.k OJ^-^Jf 

SjJC9 JIT jl^ao As*L*> .©Me! eliy'i ^5 JJ! ^3*J! t _ g k J^-JJ! OJbe-j Ji J3J0 J I V^l k_*»so iOj^ai)L p^iS t _ s O 

:4JU! ij^sJI ^j^M LuTkiUi^ il^aij^f 0j£aJI ^c 4a9la^Jb o'y *IJoy (iUij .4ii9fxo ioMcj ijiaSj 4*Mc 

a 

Flag as inappropriate 
[Flag as inappropriate] ^u!j ^k o/> (ij^ .l^asy (Ik**) 2uMc ^k 5 <s^CaJ! jujIs) (jw) 4oMc ^_k fi\ 

.gtLoJL 4JL? oli j*£ 3I 4oiM* _jk Sy£9 j£ £MjV! (^^jo I jjs> jl9 

1 J^oJtoJ! i_»UU J- 5 "^*" OL-Jio 2u?btl! jLCsV! ^tjxL^b Lei IjJ ^iioi <Ub- 4sw*o£ ^.AJ! gsiloJ! jbCJ! 

:4JUt Oj^aJ! ^9 ft*?Aa aA Ui' jft/" 1X0J! 0*2sJ! <Vj* ^^^ 

Product Ideas for Google Mobile 

Search Jj>-aj>- ObtiLo Ja^- jlXJi ^jk> **&£ 

Submit an idea 

SiA*ae Jaj la « 

.SbjJbdV! 4il)b -kol^l . J*-a^>. ObsiU jlXsl ioOso 2L?bsJ! ba^i 4JU*iVl j*f1 ^k Obb-I Jaaiyi IJife ^ Joo 

lgJib> ^ jjlku (Jl £jaL«J k^*- ijj>-aj>- ObsiUi jUCsf 4oA»o 2L?bsJ! SLsw^ ! 4JaJboJ! -ku!^! IjJb ^ Aso U.^ Gooole 

Cuslom Searcfi t-J 

j»-a^>- coo ti^u> ijs jx, Silfl^jV! ^k^-J ([Google Custom Search] ^^uastoJi J?-a^>- c*»* JM»- j^ 

j^u 3iL?l kililCob .tUi*U>L.A>! ^o ^uiLj i^jJI J.£iJb kibdia^) ^ j^stJ! <uJlCoJ <jJj3^.k> jlaj jv* ^ 

.wUiaAc al kibsSa^oJ ( ja*aitoJI J.^-a.^- 

:,jia«aswjJ! J^a^>- O-sw blj* ^&l ^ 
.kiUia^c ^ SiAStc Obsa-saj j**laj A»-la ^Sa^ 43U?J ^LJlSCof ^ .tU*Sj-o cs^ Cs^>Jl gw&a, j^stJ! £)]& 4JUai»j! iJICo! ^ 

.[Adsense for Search] oj*ji ^SLi obMeb ^bJi ^J^z'1 gwb^ ^ijcfc^i <** joyi 4Jl£J / i JyJ i_a*J' jj ^j£ jail ^1 ( [ www.google.com/cse ] ^J\ ^^i' ikibssa^ ^k (jo^asuJi J*-a^>- ki*» ,o!jc*lJ SjljJ Create a Custom Search Engine ^Uj* jgliu LS ^> ^iiawU) a.1 <JA*3oa ^ <U*?a, ^4& Q<*+> S$f ^c J^^ ^i ^u OUJbcJf c^'3 '^l^-^-* 1 ' 3*Llb a^J^at! .kitJa,^ a.1 kibtiiayj ,jjuasw>J! Jl»-a^>- j^so £^o plij! 4*2*?" ^^ij a^jjji -kuUM lAfe ,j A» o^Um -ku! «'3J .SjjJbdV! 4jdL!b -kuiy .jjiuaswJI J^a^ C*su J3*- lea^i SJU-jViyTi ^glc Obb>! jm\J\ \JSb ^ J^a 
.2bjJbeiV! 4jllb (^JJ^oJ! .jj^uastoJ! J^f-a^ O^sto ij^bstJ! ^jil&JI ijgOLUi iaaljJI iJJb ^ Jb?o U.r J^-fc^wJI C^aJUb ^£. J>2> OUJJ>- -f^ Gougle Mobile jjj*J! 4^-li! j^glc jaJLtM JJCij (J*>« t«s*3 iSJ^^JtcJI l^u'^I JM*- jj* l»-L* LgJLoJ^- ^jjo l^**^ l^^c OJlx* - 
Jj>-^>- OLoJ^- 4oilatl ObuLall ^ ^fl^i t_9^*> .J^-o^toJ! i_siilgll J^l* - (J* ,e!ji*L«>MJ l^LtX*- ^ JjjaJlj 

i_«l^f OU J3- t _ s JLc Lg^o J-a»o ^^1 iTjiJI ,^9 ?M**M 4cJjSo JLaJV! cAAz ,j**a idJi ^La^T tj^w ^ iCJJi 

-J^apccJ! ^fljLfc L5 i£ OJ_viiV! 4ou\> J*»u ^ ^Jaw^cL-j i_9a^~> p^ba iJo^stoJ! 

J^SwJ! dfljlfc ^j£. Jj>-a^>- OU J3- ^gJI J-*^ l. SaJ' 
^c i^>^-cJ! OJj*iVf jta^t^) £sXaJ* jjl aJ& kiLJe U JIT .J^cpuJ! uJaJ'L& ^c J,.>^_> OL>Oj> ,e!jJsL*>! lA^J 

.[mobile] J jLa^>-! ^& [m] *Jp- ji -L»-v 5 <[ m -google.com] ji^i ^jj ^.ji ^ tj^s^^ uuaiA, Google mobile products 

"^ Search H Grnail 
. Maps - 
!_*■! News 
V iGoogle 
$ Svnc 

jj Photos 
[^ Calendar 
@ Reader 
UJ GOQG-411 
" SMS 
Oorkut 

h Docs 
al Notebook 
<-J Blogger 
Li Tasks 1 *jii »L^*j| ^&S 4*£ *Tip: Bookmark this page for guick access to Google services. 
Not in United States? 

Change Language ^- " ^ J^ 1 ***** J^ j&\ l&juo ^ icMci ej5-£«Ji 2bl$i ^9 a^j^oJi [Change Language] hn\^ ^c ^\ i^oJlaJ! <sA& 4*j j*j& 
eJJb 43lf k^Jj« f^J f^J <*JV '*rfj*" 3*1JU Jill OloJ^- t _glc (,5^5«l«i 2LojlflJ! eJJb jl Ja^-V J^3 '[^rfj*"] 

-jala-J! cj& 4jUr ^Jjb* ^^ kitJia iOU)JJ>s)l l^jI^I <vi ^—jI^) 4J*fl»-3 4ia«*<) 4j*»J kiUUl JoeL*i C^p- <[ WWW.qOOqle.COITl/m ] ^J! k^Jbil^ :4JLt! S]«^b jgtw o^"$ ■ J- > '3- > O^u <Vr° ij"° (^Jf*-' 5 *'" Google Search 


Settinas 1 Help 


View Google in: 
Mobile 1 Classic 2UiW! 2bt^J! ^JJ J^cs«J! i_ajl^U 2uuaitoJ! 2bt«-J! j* J&~J [Classic] -kulj ^JL: jfli! i^W! k^-jbeJ! 

.oiiiJkcVi ^J ^c»jju [Settings] ^^(^^ji^ik^jU^.^^i^jdUSLa^toj! 

3JULIL ^>J*flM .J^o^wJ! i_«lgJI j^glc J^-^>- j^su joltWiti.iV 4*i& c 4jj»o £t><?^> 3->^ -laaiyi lAfe ,-5 t\»o 

0J./A0 -Saj la < 

jo^uswJ! ^Ui'l& ^glc [Gmail] J^f-3^- *v.^j *l jj>sl<j! : LJIj 

£jsu«J C^p~ i,Ja^5w>J! , flJLgJI JM> J.* ,Jj>-aJ> JJj) ,-<iJjSsa**oJ ^-ibvi fwLi}? jij^> J^^-* "*£ y>> O-olS 

^J Ui'd) (jisbtJ! Jj>^>- ^_jj ^0 Jl*y JJCij J-ol**S l&^o fV iJ^stoJ! cJiilfc j^glc <u*aJj^ gwli^JI Ijjb Jjj*2 .Jp-V 0*99 ,^9 IgJLij!^ JjLi^L) o'ij-^c iiu*- 4JbCcl ▼ 

ei^c jm JjUi^I JLjjJ ^ lOJ^VU JLail ^5^3 Os^ cP'^j ^Uilj 2lojk\fl)! JjLi^J! SpI^s 4JU£ob » 

.JLaSV! 

.JjL J y!Ol59 > ) t _gk£Mk.y!4JbCo! / 

•t5il*" J*"^ J*iJ. ^ Si^^xJ! b!j*J! ^b yly ^ 

cAaJi& ^a^o ^j* [m. google. com/mail] ji^i ,^1 oi&JJi 5* cXic u jf i^wb^J! ia& ^l j3^as*U3 
.Sb^» bi^ (jjx^-j V9 o>*«>- ^wb^J! .oUJbcJ! ,_g9b ^ji ^1 [Install Now] -kufj ^Jc ^ ^ . j^^swJ! 

ig«yJLu ajA*3 

4jJJb ^JtUftt! .4j^o.s**JI i_«!^Lt Jj>-^>- J*iy £wb_j) ,elJi*^«>l 4flj^>9 Sy3 £jj*> $>J*£ ^Kjl I Aft ^ ^Wti 

e>\vM JaJ la ) 
.2bjJboVI 4xJUb -kuiyi . Jaj>J**JI ciulft ^Je Jj>-aJ>- Ju^j fljos^b 2LsLss)l OLcJb&ll JaalJI IJifc ^J J^o 

j^swJ! ^Oulfc ^k [Google Maps] J*-^ ±&\j> fijosiJ :tub 

ifyii ij^^h ^bw jwb_jj Jj}**? f9" 0' 3* *-■ M^ l* vj^ 'JayjJtoJI daJl& t _glc Jl^-a^ JaJI^ 4oJ^- |Ot\»tL<«iJ 
^la-*)! !jJb j^gt! k_^&i' ilJyJJ .Ja^stoJI kibulib j^glc ,J»-a.»- Jaj^ji- |o!jiitL«i! 4*JbCol kitluu t^jJIa Jl^-a^- 

^Jia [Install Now] -kuij ^k jail p ( j3^?w>J! uOul& pi^o joijcie^b [m.google.com/maps] 

'•^> Lo 4Ja*^toJI i_aSla4U Jj>-a^>- JaJ!^- jwb'^j blja ,j* .OUJbcJ! 
.GPS <b Jax.?w>JI dflJlfc jio ^J J la t _gZ>- (kibsi^ Jj Jb?o 4JISL0I v^ j*> [m. google. com/maps] ji^i ^1 ±*&i>i ' J5*^«>J' kiUsi& ^k J^>- -kui^p- ^wii^ |Ojc*lJ Sjljj 

.OUJbcJI (Vil fV ([Install NowJ-kulj^Je^flil p* <J3*J**J! kitaJl^ OJ^iVI £ta«s&<) 
SJdLIL ^jtUaJ! .J^cstoJ! kiUJUb ^Ic Jj>^>- hj\^- joljjfcLj 4Afl*Tj Jjl^i £;^iJ 3->^ -la) 1^1 lAfe ^ A»o 

C*oi i^kXI! Jj>-^>- Joj^j»- gtoli_jj J**i^ f^S (J^csuJ! daJlfc JM^- ^ C**f LoJbf ^Ijisttl ki4*9^»o .jAssiJ 

.J^stoJ! daJlfc ^glc Jj>-^>- JaJ!_j^- |o!tWieL«ib dxl^o ^A» •kfljj' ^jij ^"S 5J^*S -Jso l_jJt liX& ^ J^o 

OiA*<u> -taj la < 

3JULtL J=oiyi .J^o^toJ! kilaJlfc ^glc J^*- -la>l_p- 4oJ3- |S>!03tL*>b 2u?bsJ! OU.JUJ! -kuiyi IJA ^ Aso 

.Sb^JboV! J|jjk> j£ jLp-Vl ,J Oj>kJ! Liu! J*-ii ^Jl^ [Google News] J»-3*- jb>! 4«03- ^ Salary! £*laL»i 

^i ^ iJ5*j*oJ! kiUslgj i^^xJ! oij^V! pa«a^i pijca^b [m.google.com/news] ji^i ^J\ ol&JJi 
sutUi j^Ji? -k»tj ^gk jap ^t gjitiu ^y^wi -myi ^gk ^sai jj jj t ^M ^u^ ^jj! [Visit Now] iajiyi ^ 
,J josl-j .jL3-Su 2LjjxJi a^-i^j! ^jxJ [2ujx)i] jLip-i^ osiiaJ! ji-ji ^9 ^5^-5^! [Change Language] 

S^Um -laj la j 
4JJJL J=uiyi .Jo^ouJ! kibulft, (^gle J-^-awf jL>l 2uj3- |e!k\5sL»>b SLolssJI OUJb&M -kul^J! iJJb ^ Jlso 

.2uuJboV! 4cjIs j^i [iGoogle] y^-i i&juo ^ <ja^»u>J! kiiui& ^J oJyiVi pa-a^i |o!joeL-jb [rn.google.com] 

4SIT ^j-J 4il ki^*»- ikib 2u?lstJ! Jj>a^>- (,5! 2btfl»s ^J\ UjIflMg (jla J^*> (^g*)! OlaiVt 431T _^u ^ (Ja^o^uJI 
kibulfc uLj j^gJLc (ji?j*U OsJL? kib 2u?btM Jj>-a,»- ^I Osio ^1 kiba,«jb>- JM^- ,j* L|fL»Ju ^\ OlaiVI 
,j* kib 2u?btt! Jj>-a^>- ^l bd« JM> (^* 4^-Lo 03^ lJ^-j ^L^jLiVI Jj>-a,»- OLk\>- 43lf i^*Ja^ •kJ5.*^ l «>JI 

. Ja^stoJ! kibulfe, t _ s JL: 

Ja.*JX«JI , aj LgJ f^ i_ja-jbJ1 ^j fV.5^' 0IJ0I5 JLvVf Ol^> <U«tj* i»Jk> :L;^Li ,jtfii»j! J^^>- ju^j jJ Sa^j^oJ! jLasvi oig»- 4UIj*j [Google Sync] J*-^ j* 4icij*Jf 2uj^ k^u ^*-j 

oAfca .J^o^wJ! diilfc^ ^^.»jU> j^j kil> pistil J„>aj> firfaiJ' uL» ^ oiaj>^-cJ! olJoVI u4JAS"a kib 
^\^ iJ^otoJ! i_aiilgJI ^ LilaLi _^« tJ^-j 03-jbsM ^ ki^oAso (,51 (jl t _ s **oJ iftboV! 4JL0 05^ 3j^'j*Jf 

.04*jWI ^ LJlfliS j^iu lJ^kj iJ^stoJ! , aj'lgJI ^ OoJ^so 

cJjb pxi) cJj^Lf ^ oj^ivi fta-a^i jbIjosl-jU [m. google. com/sync] ^i k_^&ii (OU5JL10J! ^ juj*j 

.4oJj%t! ol\& b!j* ^c ^JUfut .(tUj^l> ^ oyJI 
.2ujJboV! 4*IH> -bj!^! ,4UiljaJI 4oJig- flJist^! OLcJbo iaaljJI IJife ^ J1303 

: -cJbu a.;JwJ 
.Jj>^>- £&J ^^S SjJJbeiV! 4jtitb ^>J*&M .4Ui!j*J! 4okA^- ^_yl) yJli -kul^l Ijjb ^ ^so 

jj£ kiUi^ (J^-sotoJ! kiliJlfc jj* (ftMcl l&L^-yi (jl^ Jj**i ^g^'3 *y^; OU3J1 4oJ^- ^1 J^^i (jl £*hZ*J 

(\&jm$ . j3.*ji«J! cXaifc ^ oij^vi ^a^o |oijot^L [m.google.com/photos] -tul^l ^J\ ol&JJI Jjjjk 
4aJUioJ! pLiVl 4slJo p^ jl ^kL-J^.iuJot)! eJv&^J! J5*-JJU ikiU^u-i^JJ! [Visit Now] .ku !j ^gk ^ai ! 

.(jj^-VI <*« j^aJ! ^LTjLi* 4*ibCoJ ^ 

.j^aJ! t _gle J|*li£M ^**^*J ^ 

.[Slideshow]^^^ JJCi^ j^!^jCfliJ!4Jl3C(i! ^ .2bLJbdV! ^J ^&jj jl 3^ ciic U jfa ( ja^toJ! kibul& ,_gk [Google Calendar] J*-^*- ^5^ |«>Ijc*lJ ^u«j 
oJa uijo j.« .c4J j4^j ^JJ! [Visit Now] Jajij ^k ^ai! ^ <[m. google. com/calendar] jia^d! 

L> 1213 jglsu tJa— ) kib ,ji?btJ! Jj>-aj>- f^iu t _ s k ^Jb^-jojJ! ofiA»yf ^ j*Ju ^Is i^LUjIja ^gM ^Uao ^J >^ 

.^pita ,j«JoJ!^ <kiba**ib>- JM*- (J* Jj>^>- f*J3^J ^J J^"^ IcJk 

.J^A5«JI ouUH^ OljUai-l (^gk Ja^astJLI Olil^cVI Jsv^s cX>Suu S 

^gCuJbu aJA*3 
ajJujU! . Jja^jJI |S>(Iio J1*jo jJ^oJtc i_«l& j^glc J^ap- f^^S |o!jjisL<j! ^LflAT ^j£j ^^ -JsmI^H ijJb ,_g9 J&o 

.Jl^-ap- ^UiJ ^ 5A3 4jjJboV! SjdLtb 

o<A*a* -laj la, 

.4jjJboV! 4jJL!b J=uiy . Ja^wJ! kibulfc ^^a J^-ap- ftti^** ie!j*5sL*>b 2Ls>lseJ! OloJbtiJI -JM^JUJSb ^ Joe? 

jjjjk j£ kiUia 1 ja^otoJ! c4aJl& JM3- j^ [Google Reader] jju^ J^-ap- 4oj^>- j^ e^l^yi £*iai«i 
(^JL: kiUi jjo jail ^ 1 j3*j?toJ! cXul& ^ OJ/iVi pfl^* pfjos^b [m.google.com/reader] ^1 ol&JJi 

:^Jj L Ja^stoJ! i_a5lgJI (^gk jJoj J»-a^- 2UJ3- b!j* j^a .^iM ^a^i ^JJ! [Visit Now] -kulj .4JLaioJ! wUjUjJMj wUxIIja j^i 2bjLp-V! OL?M»J! (^ ^Mk-V! 4Jl£J ^ 

-4aJU^Mi jlij^aS ^gjj 4jjL>V( OL?M»sJ! ^uaSJ [Tags] Ola*-<aJ! jolop;^! 4JlSLcl ^ 
.SbjJboV! 4jUJb -kul^l .J^aswJI c4aJl& ^Ic jJOj J*-^ |S>!joeL-jb 2L?bsJ! OUJaJI -ku \J\ I Aft ^J Joo 

3J65 J.^-a^- jjo 4JbtcJ! ^'a^aJI C^JI 4«JC> *§>J J^^ o' fc^"' <~^r > • J-''5- > O* 4*u\acJI 

Obyyi Ji-b j* J** jxJ 4Jbw 4ojoJ! <sA& ji UT (OJ^iVb JLaJMJ 4?-bu O-J .[1-80-466-4411] 

5I lg*c ^stJ ^1 4/"_j£!l ,CaJ al ^*i! (4as9 ijjJboV' 4*Ub) J|ku3 ^ .eMct f&SjJb Jl*atf o' 5* ^4 C I* J^ 
k-Say-j .4*3 (t>xkuJ! 3! J^uJf 3! 4T v «i.J! j£ O^vj i^JJ! jLCcJt ^-j! Jpsw p-i* .<Uc ^stJ ^gJJI p,xkuJ' 5' JlswsJI 
^JiCio <Ue j^avJ (^gkXJI JlstoJI ai 4/^J! ^gt! C4JL03X) Liu! 1*3*15 ni^aeJI £U& U^T^ 1*3$^ J ,-> 3- > ^^ ^ji 

. t _ s ibe*5 j^Lo 

0J./A0 ku (3 j 
.2bjJbeiV! 4xJJL -kol^l . j5»<Ow>JI kiLjJlft j* ^5^1 O^stJI 4oJ3- |o!jJtL«i! OLoJbu -kuiyi 1 Aft .gj Ago 

j5^5toJI k_»LjJI J^^j dH^ O^ J"?"^ i»s® ^ i5t >" 4oJ3- ijic t5ib> ijMoS JjLkjj iJI^j! &J" d 6 iJ^^T cs* ^* 5s *J l}' (V^**"^ ioUjCJI (JJb (j^i ^l^M J-aaJI ^ Liul b'y'i LcJ" 

L-ul 6jmos 3JLij Jjjjk ^ i^b J^TS^T f9"~ *-9 a * ja [466453] aAa J^^T t>° ^o^sJ' »^& -^j ^Jl [SMS] 
IjyLTa SossLoJ! ObVaJ! ^£. ytXsi 4*Jj*J! oJa lUrwl b^fj UT. j^seJ! gtiLi LS JL: ^-a^' Ja^stcJ! kibulfc ^_J\ 

.jxH iOlcJb£l! SU^-ya .OLTyiJI fa4~'' 

.Sji-aaJI Ja^cotcJ! i_aJl^II v JjLjj J)^!? ,j£ Jj>^>- ,^9 j^stJ! 4*t\>- ^jij i^g*^*> ^^ :kajJj I^te ^ Aso 

. Jl^a^- £;LiJ ^ 5A3 2bJJbeiV! 4xl!b ^J^*flJ! 

OvUt Jaj la. 
4JJJL J=«iyi .e^-aa)! JjLi^I Jl^k j£ J^i^" 1^ k^ 6 *-" 4<iJjSo 2u?bJs)l OloJboJI Jsuiyi !JJt> ^i J^o 

.2bjJboV! 

Ja^owJI CJiSlfc t _ s Jb i)aj 03J Jj>-a^>- aj Jj>a^>- SyCio p !jJsL«> ! I^ic ^b" 

ja^i ^ juo ^ oj^JI j^ojeisL^cJ! jbIoI [Google Notebook] ^aj 05J J*-^ ^j^- JMc! ^ oj-jSu 

.Lgca^a^) ^**»- OlJJbse ^t OUa^-HoJI c4Jb" fu,'.<.^''a 4flJL.~a-.cJ1 OUa->MeJf JIaSs-JJ dl pj ii^> Cjoj ,^}>$> 
(jla^jJ! ^1 ol&JJ! £>.£? <J£ Ja^-JtoJ! dflJlfc J^*- jj* 4oJjW! eJJb ^1 Ja>-jJ! ^Jsu«<J jVI^ 

^uiyi ^ fi\ ^ < ja^tcJ! ciai& ^ aa^-a-oj! OJyiVf -jsa-azo pfjcfc^b [m.google.com/notebook] 

.kiU^u-j ^JJ! [Visit Now] .J ojj^vi £fl*s!o ^>!jcitx<*ib [m. google. com/docs] jI^jjji ^j oi&JJi Jl^ j^ ^£3 ij^^stoJ! 

.^Jlij^^ (JJJ! [Visit NOW] Jajiyi ^j£. ju\ kiUi Juo ^ < Ja^toJ! Cis5l& 
O.93 tS' i^3 <(J^° tS' t>° '-^J 3-tflsWI J^loat)!^ OlJJJ^-*JI t _ s Ic ^Mk>V! £*1su*j i4oJjW! eJJb J^- ,j* 

OiAaS* Jaj la < 

.2ujJboV! 

yf)!\ ^93-oJ! 5A3 [www.youtube.com] 05-J3J ^93^ ^Je 0,33^-1! ji J*-^?- ^s"^ jl9 dajU Uy'i L.f 

3Ja.*cxcJI oula^JJ bwb'^j J.^-^> \fjti *— 'j^k ^3 .OojiiVI ^Jlc a^wUilf pMs! ^3 SJJblic Jbxo ^ _j£wV '3 
tC^lj 4^b?dl -jjO^aJI ph\to ^ii C^UkXJ'a oUba.ju\^iII j^J.M* pr.fl.fua oa^J^J ^9a^i ^J! Ja.^- Jjb /j^o^cauaJL) fuwj 

^gic jail f^j < ja^o«J! cXs% ojyivi pfl-a^o j* [m. google.com/youtube] jia^J! ^ji ^i! <?Jusi 

.oUJUJ! ^Jla ^[Install Now] ±u\j 

4JUDL ajj^fltt .4ja.*»?ccJ! i_»ta^b ^bJj! oayJav gw^'jj ,e!k\»si*>! 4aAaT ^-j<S.j 3*^ -laaUl lAfe ^ Aso 

.Sb^JboV! jeijos^b [m. google.com/orkut] jI^jjji ^j oi&JJi J^ j£ ja^wJ! c4aji& JM3- j^ ax*i,J! ©a& ^i 

j^ustoJ! claJlfc ^ya [Blogger] J^-a,*- ob'aA* 2uj3- ^l Ja>-jjl :_jic ,_^iLi 
j£ f*>$ iflij U l&i y-*^ i^t 2u?b- 4J3JW p Liib kiU £a*j [ www.bloqqer.com ] J*-^*- obajui 4oj^- 

^j^il& ^;^ij 3»>^ -foiyi fbXa> ,^9 Aso .^a^iOY! aj_jJ! ^^ O^ Hi i *^ a *" ,ULj *J1 Jl^k ^c U! ,jjaAJb 

.(S**Sj Jail 
OIaaLu L ^Jb ^ML-VI ^*lai*«i' Uy .^^v^OVI wUjJI J^.jk> J£ kiUiaA* olca-b^.* oli^<~.« iaa> Liul £*k&»5 
c4*il& jjo dli J.^ < Lsj! I4J.C J|*JUJfa. ^jj_j>VI Ob'aA* SjUj ^jlaUia <kiUiaA« Oleoma.* L5 JLc ^ij>V\ 

.Ja*ojsw>J! 

5iA*ae -ku la ) 

.^bjJbuV! 3jsL)b JsufjJf . Ja^stoJ! kibulfc ^c J^"^ Ob'aA* p\j\?-J~ib 2Ls>bs)l OUJbuJI -ku ly ! ! Afe ^ Ago 

JajxStoJ! C-lflJlfc ^0 |«>bj*J! fwJaii 4oJ3- ^1 Ja.^-jJ! :^ic <*jL> 
kib 2L?bsJ! |aLgjoJf J*5s»JJ C4J £to-J kl**> ij^-a^ JJ^J 4oOid 4sjb' 4oJ>- ^gfc [Tasks] (sLgxJf f&Ja<0 4o.A,> tU&lA ^9 cJyiVi joi^o ^ijoe^u [gmail.com/tasks] aj [m. google. com/tasks] ^j\ oi&JJi Jjjjk 

kib 2u?biJ! ^L^oJf ^k ^MkV! ^kL<J^ il&Juo .c4J _j^3*«j ^JJ! [Visit Now] iajlj (^gJL: jsi\ ^ < Ja,.&stoJI 

-Ljbaju al 4«jOiLI! pt^oJt kjj^a oOjA> pig* 4SL?!a 

3JULIL a^a*&l! .^5^ (.S^' >_«l& t _glc f l$oJI (wls^ 4aJ&- ,e!k\»s£<*>! ^LsaT ^jij t _ s **l» 5^^ -kuU! Ijjb ^ ^Aso 

. Jj>a^>- £&l ^ a^a, 2ujJboV! 

HJuM iaj la j 

SjdUb -fcu'JI .J^touJf . si.5 LgJ T L5 JLc isl^oJf f«ia*S 4*^> plaii^b 4«^b>tH OloJboJ! -kul^l IJJ> ^ Jcsa 

.2ujJboV! 

4f^ o^lis i^JJ^ OJyiVf ^lc ^ia^ jf]$ jqzA ja [ www.youtube.com ] 05-J3J ^ia^ jl9 <uy,i L.f 

eJJblicJ! j^TVl jsMsVl 4oJH (^gk ^MkV! kiUi ,J Lj la^Juftl! |t>M9i ^ j-jMaJ! pa^u 4Jl£J ^ 

.U&jiy. ,^9 kibL,*- ^1 Ja,»-jJI 4JI&)I V 
.Oa^Jaj £3** ,-!! Ja^cPuJ! ki4fljil& ^ Oj«iUo 4J J*3 ioMsI £3) 4JbCot » 
. ( J*M ^a^a^ Ja^- *M9I ^1 Ja^a^L) j^SeJ! 4Jl£cJ ▼ ^a^agLtJI 03*}"^ ^5* ^*"j (^! jJa^toJI dflSlfc ^ OJ^VI gr.a.tV.0 JM^- ,j^ J^-^J (Jl ^^ I^jV! 4ibjiaM 

4»vJ jokl-j . ja^toJi kiUJl& j^i [rn.youtube.com] -kui^Ji ^J k_»»&ii <kiUJu ^&Ja. .^Ua^stoJ! 0UI54U 

4ja.*.^uJI ou'ajjJU O y ju a JI 4«i>UJ! |t>2t> icJiUi 0«> j-* •Ua/osaJ! i^aJt&^Jt ^o ^-jIUj* i«Ja*Saj ^5^ j"* **i**' 

J|**ku aJha .,Ja*.StoJ! c4iJ~Ub ,JL: 4aaa^s J^a,^ 4J jaI? i_~ jjl UW«J J^ 3 * i_kj**? f5^ O' ls* '4<.jljjl 4«jjiaJI 
!j^> UjM* <Ul»-a, JLwla;J! ! AjJ OLXjw\pa Ac Jxju J..>aj> O-oll Jia .oMci SjaX^" l _ji3jUapJ! 4Slf ki4J £t*£i 
iwfjJI ^J i_^&i' .Jj*Ja;Jf !jj& ^c Ja^wdU .J^A^tXJI icj-ja, 4a> 4a»-U jjo 4*?L> . 4Ja.-0.2ccJ I i_»fa^Lt 

[Install Now] ±uij ^k jSil ^ < J3*j**ji ^Ms\& ^J oj^VI ^a-aic j* [m. google.com/youtube] 

,^9 jaX^W!^ Jayj^toJI L^ulgM (^glc u3<Jy. J|<*k" f ' J * s; -* 1 ^' 4*L>> C 3jj»o jo^^j 3->^ ^Ujj l^fe ^ J^u 

.Jj>-a^>- £;LiJ ,j* 5^^**" .eMfil 4Jlit! 4flJ^kJ! 

JuajJul SJa.oJ'wJI i_»fa^Jf ,IaXwJ fdai Ijic ^v^b" 
i_flj!a,g)b ^b?- J*xiJ |elia>3 oU^wjj SLjuc a^b[AndrOid] Jj^jAi! jli ib^WJoa, 4c^.~i^.« ^ j^a, lo.**.^ 
i_»t^t £bo! killi Jjo 0L0 (V >Vai o^JaJ^vJ J^ap- 4fj^i O-oll . ( j~CJ olaJ ^^Jb (iUuel ^^0 .4la.*J=ccJI 

<^ua. ^a^stoJ! oVLaJV! olTp ^i ^ ^ ^j$z ibo"! 5A3 [Open Handset Alliance ] 2b-a,«ioJ! ^iAps^wo (V*^ 4^-1^0 j*JJ' 4cjiwVoa 4jbw> OLswijJ t _glfi i^aj^o o^" lS^Sv*^'^'' ^Hl)^' .r! 6 ** j^l^sl 
a>a ijj>-a^>- /j* JUajjJ? jolliu) J*J0 i_a5l& jjat /jC (j^icV! ^ t\£a .^^j^l (5>Uiu) J»oju ^g*)! 3J^c»toJ! i_aS!a^n 
i_»!a,gL) 4*LaoJ! OlTjiJ! ,j* ^T ,3 J& ^*+i 0' ^5^' (^sj, . T ♦ ♦ A yj£*~i IT e^i ^ <T-Mobile Gl i_«l& 

.LjijjI^J Jjajjjl J*ii£)! jslisi SJayO^toJ! 

OiAaS* Jaj la < 

a> Juajjji oLswjJ < j$y&y\ js^uJi -Mjs '[ www . a nd ro id . com ] aA Joajjui pliaJ ^g^yi ^ia^J! 

.[ www.android.com/market ] 

Ja^CXoJI , aSLgJU J.^-4,^- OlcAso 4*s>l»sJI 4**JUJ! ajwUflJt "6^S 

Oa*<aJb £;_t*J (^g*" e_j*«afttl aJ^*«J' i«>M9l ^0 4£a*j%e ^^glc i^a^so ^^1 4*aJb£)! aja*a)! SUs -kuiyi I Aft ^ Aso 

.Ja^^toJ! i_aJ>l$n ^^glc lgc!A3sL*>! ,jX*j ,^5*)! Jj>-a^>- OLoJ>- 43lTSjaj<aJ!a 

JaxJtoJ! , ajLgU J.^-a,^- OLjjW 4*.cwjJt 4JaJboJI 

ajb Lo JT 4«Lo IgJ^- /j* ^AkL*J i^*"9 iJa-iOtjoJ! L^ulgU J^a^>- OU)Ji*J 4**^^! 4JaJboJI -kuljll I Aft ^ Asw 

.4ja„o^tcJ! i_«la^J! ^JjSs^aJ Jj>-a^>- lg«k\iu ,^1 OUtXatt! Jl^w ^g9 ^J^* - 

jj^aptj 4^CwjjJ! OLSaiAxJI ^&b 4cJll 

Jl»-aPcJ 4oUJI 4*e«»)_jJI 4JatXoJ! 

The Official Google Bloq 
4fll*5s«J! ,]j>-aj>- OLiU^ia OLj*-a Obsiui Ja»> As*a»- if^> ^Ipoa j.« f! «l p.Asj 

http : //qooq leb log . bloqspot. com 

Jj>-aJ>- 4TjiJ SLo^jJ! 4jJjxJI 4JaJ*JI 

Arabia Bloq <-uj*ii Google ojja http://qooqle-arabia.bloqspot.com 

4«UII OLiLJU 4^b*JI Jj>^> 4iaa« 

Public Policy Bloq jslc JXij 4Joj*y! 2LoaJCsttl OLiL«JI Ja^ Jj>-ai>- pIjI ^J^fZ 

http://qooqlepublicpolicy.bloqspot.com 

ioajay! 4c(*!l 4-^L-Jb 4«?bdl J^-aJ> 4JauXt) 

European Public Policy Bloq 4*j^yi 2uoaXsttl OLjLhJ! Ja^- Jj>-aj>- s-ljl ,OkXiu 

http://qooqlepolicyeurope.bloqspot.com Mac Bloq http://qooqlemac.bloqspot.com 
Online Security Bloq D http://googleonlinesecurity.blogspot.com 

^alooJ! j-\*£«Jb 4*?l»tM Jj^^j*- 4J5A0 

Open Source Blog http://qooqle-opensource.bloqspot.com 
Research Bloq 

http://qooqleforstudents.bloqspot.com 

oMtaJb 4tf?bd! J^f-5^- 4J3A0 Student Bloq 

oMlaJL 2L?bsJI Jj>-^j>- OloJ3- J^ OVlfte ioJ^J 

http://qooqleforstudents.bloqspot.com 

4> vy*JI Jj>^> 2U»»jjdM 4-^bdt 4J^a,*JI 

qooqle.org bloq 

org 

4j^*»sJ! ,Jj>-&£>- 4w^iLo j3-> 5L3-I5 OVIm fJJu 

http://blog.google.org 

4> jL>V! OL?M?dL! ( j*i*oi g5*l> «j 4*s>btll 4.J3 J,*J! 

AdSense for Feeds 
http://adsenseforfeeds.bloqspot.com 

J^>-^> StXelflJ 4^bs)f 4J^a,*JI 

Base: Google Base Bloq 

<\ 

,_)»■$*■ SJa:la 4oJJo 4*s>bsJ! pJLaJlj jL^-V! uA>! ,sjju 

http://googlebase.blogspot.com Jj>-aj> OliaA* 4oA9U 2u?btM 4Jaa,.oJt 

Bloqqer: Bloqqer Buzz 

□ 

http://buzz.bloqqer.com 

i_^£Jf j£ OocJf ioJjio 2L?l»sJI 4Ja,J*oJ! 

Book Search: Inside Google Book Search 

m 

4owU*J! o iA$ ^I*oJ! l J.*-a^> J^ji j* OUai*oa jL3-l paiu 

http://booksearch.bloqspot.com 
Checkout: The Official Google Checkout Bloq 

J? 

http://qooqlecheckout.bloqspot.com 

ioa «f As*&3>- TtaiaSM 4^?bsJI 4JaJ*J! 

Chrome: Google Chrome Bloq 

^y j^*^ ss**^' jh^' o* ^j^ 1°^" 

http://chrome.blogspot.com fa^f i Jsf-^> fr.A.n.V,ij Ql Aj*g\j 4*?lstl! 4JauXcJI 

Chrome: Google Chrome Releases 

® 

http://googlechromereleases.blogspot.com 

(jiuaisaJI Jj>«J> OJW 4<j?beJI 4J^a,»JI 

Custom Search Engine: Custom Search Blog ,«a«a»toJ! ,Jj>-ttj>- O-Sto ,5/AoJf i^Jj*" <>« 4c^fto ftJLwa jL^-i tj?j*> 

http://qooqlecustomsearch.bloqspot.com 

o^JCw,;^ J^^> gtcUj*j 4«£>l?&n 4J^JboJf 

Desktop: Inside Google Desktop 
http://qooqledesktop.bloqspot.com 

J^3^" OlA»i-.* 4oJJ>0 2L?bsJ! 4J9A0J! 

Docs: The Official Google Docs Blog 
4cJj*JI eJbgj ^g-JtoJf Jj>-^>- J|jj9 (J* ftJLaij OUa^-Hc |S>JiJ http://qooqledocs.bloqspot.com 

olfyUb 4^bcJf J^>3^> OLjjSo Subtil 4Ja,^oJ! 

Enterprise: The Official Google Enterprise Bloq D http://qooqleenterprise.bloqspot.com 

( jJLjl9 Jj>4^- 4cASO 2u?bs)l 4JaO*JI 

Finance: Finance Bloq 

PI http://googlefinanceblog.blogspot.com 

J^a^- Jj^j 4o03o 4^bd! 4)o,JboJI 

Gmail: The Official Gmail Blog 

J^-a^ cbjj ^y ^j* jL^'a. jsJLaia, OL03.IW 

http://qmailbloq.bloqspot.com 

uJjjl Jl^-a^-a, Jj>-a^>- iaJl^so 2L?btl! 4Ja,JboJ! 

Map and Earth: Google LatLonq Bloq 

Mm http://qooqle-latlonq.bloqspot.com 
Mobile: Google Mobile Bloq http://qooqlemobile.bloqspot.com 

(J^-a^f jLi^-l 2Lct\ao 2Ls>lstt! 3Ja,AoJ! 

News: Google News Bloq http://qooqlenewsbloq.bloqspot.com 

iJa^Jap J- > 3- > ' 4*"^> 4*s?bseJ1 4)a,A©J! 

Notebook: Google Notebook Bloq http ://goog lenotebookblog .blogspot.com 

0/j3' £%*J SLtfUWI 4Ja,*VoJI 

Orkut: Orkut News and Notes orkut 

Js-^s) £jU! CSj$ ^3*J J^oVl (slJoe^MJ ^-A-jyi JJjJI 
http://en.bloq.orkut.com 

Lii&j j^>^> jwib_^j subtil iijiuj! 
Picasa: The Official Google Photos Blog 

o 

http://qooqlephotos.bloqspot.com 

J^J J^-^JW 2u?bs)l 4JjJ*JI 

Reader: The Official Google Reader Blog 
http://googlereader.blogspot.com 

jj-^jUj Jj>a^- 4o^u 2L?l3s)l 4JgJ*J! 

Sites: Google Sites Blog 
http://googlesitesblog.blogspot.com 

i»_M ^ji^Ci Jl^^f £toli^o ^LsbtJI 4J^JboJI SketchUp: SketchUpdate http://sketchupdate.bloqspot.com 
Social Web Bloq 
**jf http://googlesocialweb.blogspot.com 
Talk: Google Talkabout 

http://qooqletalk.bloqspot.com 

^jaJ Jj>^j> 4J3AC 

Video: Google Video Bloq http://qooqlevideo.bloqspot.com Webmaster Tools: Google Webmaster Central Bloq 

^sI&aJLI Jj^-a.^ i-i_>^9 ^aT Ja»> 4*-<^->j fsJLaia OUaJUc p Jiu 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com 
YouTube: YouTube Blog http://www.youtube.com/bloq 
Product Ideas Bloq 

Gousle 

Product Ideas t-J 

http://googleproductideas.blogspot.com 

Google Affiliate Network Blog http://qooqleafFiliatenetwork-bloq.bloqspot.com 

J^"3^> O^lJbo 4oJju 2Ls>bs)l 4JaJboJI 

Google Analytics Bloq http://analytics.bloqspot.com 
Doubleclick Advertiser Updates 

cLuble 
click 

http://doubleclickadvertisers.blogspot.com 
Doubleclick Publishers Blog 

double 
click 

http://doubleclickpublishers.bloqspot.com 4jj*9t)l O L~jL<JJ ^J> bwJ ! jMcV! 4oJJu SLsbsM 4JjJboJ! 

Google Grants Bloq 

Go ode 

Gra tits V-? BETA 

http ://qooq leqrants. bloqspot.com !jj**i£\ Jj>^j> jwlij*) SLsbtt! 4ijJboJ! 

Inside AdSense http://adsense.blogspot.com 

<_yO_j53.il J^-^*- £tcli^A) ^LsbtJI 3J^J*J! 

Inside AdWords 

€> 

http : //adwords . b loqspot.com 

Jj>-^>- _j* ^If^oJt 4J*$i 4oJJ>o 4^bd! SJgJboJI 

Website Optimizer Bloq O^sJI OlTjStcJ (VSlaxJI 4JU$> 4a0^o JjJUXJ O&ASeJj juLaJi} jL>i http://websiteoptimizer.bloqspot.com 

kiU§3"C jjo OU**aJI l5 IcI (3**5w ^t^*^ 4*?bd! Jj>-^j> 4J5J* 

Conversion Room 
http://conversionroom.bloqspot.com 

l^gJUl Oil^Jf jl^-jJ! JxJw^JJ^iOilflJI^bOilAcy! Ub'ijjW 

OJyiV ! _j*c ^y'3 J**^ 4*!jls> [t • 1 
.eibjit ^e-ij* 4JV (Liu I 0*35*5* [£•] (J^*" ^^ dLXC9 (O^^* (jl^^c^Jb (jl^i*!! (jl Lo^j 

lOJyJV! JM> ,j* ^^'3 J-°>*U (_s«j*" f*"*J! ,^9 435^*0 jj£^ 4jt\*Iflj j*c (Jjl? ^gL-aiJ! ^^iJL; J5LUJ oUJCJ! 
^oasL^ j* j*££Lt ijjy ub jtii^ Jl*£ o^y cs^ j3 , " a?K " cs* ^** 1 05*-J 0' J*"3 j* 4 ^ 1 ' O* 5*^"' t5^'3 

.4s***a3 4oJLT Jj i^Lolfi 0*«*J "CXJL>" AjJf i4w;LoJb ^$y&y\ JjjJI j*c jli*>! ^c Jo-apdQ J*ss»jJ! i^iiUCob .oUO! ! j^> ^l*- ^$y&\ ^3ya ^JU& 03^?. ^3~> 

http://qroups.qooqle.com/qroup/arbahonline 

i_^JI j^*J e^di \^Jh 

(jl 3*-jls <l*cl.3 CwS' o! • ki M c £>*■ y& y\s "&' ^z O* 0I3AJI3 >*" ^' '^^ iS^cJJ! oJbgj (^glc c**£s jU 

:,Jfl*i9 . t _ s *J j^l t _glc 4i)l t _ s *Ja« ^13^3 iJaaS Jk^fj P^gij ^^JJ